Katalog

Naziv:

Sadjar/sadjarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.7.2004

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Sadjar/sadjarka (6210.010.4.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Sadjar/sadjarka 6210.010.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana osnovna šola
 • Opravljen vozniški izpit F-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Kmetovalec, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Sadjar je vključena v predmet Sadjarstvo in vinogradništvo (1., 2. in 3. letnik) - znanja s področja kmetijske mehanizacije pri predmetu Kmetijski stroji (1. in 2. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku pri vsebinah Sadjarstvo in Kmetijski stroji (1., 2. in 3. letnik).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo materiala in časa
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
 • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja
 • upoštevanje dobre kmetijske prakse

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba40
dokumentacija10
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Sadjar/sadjarka

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:
  • pogonski stroji
  • stroji za obdelavo tal
  • stroji za setev in sajenje
  • stroji za gnojenje in namakanje
  • stroji za nego in varstvo rastlin
  • stroji za spravilo pridelkov
  • stroji in oprema za oskrbo rastlin
  • skladiščni prostor
  • dvoriščna mehanizacija
  • ročna orodja in pripomočki: sadjarske škarje, lestev, žaga, pnevmatske in električne škarje, pripomočki za obiranje
  • kmetijski stroji in naprave: traktor s priključki, rahljalnik, kosilnica, mulčar, škropilnica, pršilnik, obiralne ploščadi
  • precizni merilni aparati: refraktometer, lupa, penetrometer
  • drobni inventar: razne žice, žična mreža, leseni in betonski koli, sidra, vrvice, napenjalnik za žico
  • sadike, mineralna in organska gnojila, fitofarmacevtska sredstva, zaščitni premazi - smola

9.2. Kadrovski pogoji


 • visokošolska znanja s področja kmetijstva, smer sadjarstvo, vinogradništvo in
 • srednja ali višja strokovna znanja s področja kmetijstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi teren za sadovnjak
 • vzame vzorec za analizo tal
 • očisti teren zarasti in drevja
 • poskrbi za napravo poti in obračališč
 • poskrbi za planiranje terena ter napravo drenažnega in namakalnega sistema
 • opravi zeleno gnojenje
 • položi folijo za solarizacijo
 • opravi založno gnojenje
 • opravi rigolanje ali poskrbi zanj
 • postavi ograjo
 • poseje ustrezno travno mešanico
 • položi folijo
 • postavi zavarovani prostor
 • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
 • pozna tipe tal
 • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal
 • pozna postopke priprave zemljišča za napravo nasada
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • zna izračunati gnojilni odmerek
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal
 • pozna stroje in orodja za obdelavo tal, planiranje terena
 • pozna napravo drenažnega in namakalnega sistema
 • pozna stroje za gnojenje
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne načine obdelave tal
 • pozna vrste travnih mešanic za ozelenitev medvrstnih prostorov
 • pozna rastline za zeleno gnojenje
 • pozna vrste in pomen folij
 • pozna tehnike polaganja folij
 • pozna pomen in vlogo ograje
 • pozna vrste in pomen zaščitnega prostora
 • Vzame vzorec za analizo tal:
  • izbere pripomočke za odvzem vzorca
  • določi globino jemanja vzorca za sadovnjake
  • vzame vzorec
  • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
 • Izvede založno gnojenje tal:
  • izračuna potrebno količino gnojila na podlagi rezultata analize zemlje na površino
  • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in potrebe posamezne vrste rastlin po hranilih
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
  • izvede gnojenje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
 • Izvede ozelenjevanje medvrstnih prostorov:
  • pripravi tla za ozelenitev
  • izračuna potrebno količino semena ustrezne travne mešanice za izbrano površino sadovnjaka
  • izbere ustrezne travne mešanice za ozelenjevanje medvrstnih prostorov
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za setev travnih mešanic
  • izvede setev travnih mešanic
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Položi folijo:
  • izvede pripravo zemlje
  • upošteva medvrstne razdalje
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za polaganje folije
  • izvede polaganje folije
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Postavi ograjo:
  • izbere material za postavitev ograje
  • izbere orodje, stroje za postavitev ograje
  • izvede postavitev ograje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
izvede napravo nasada
 • postavi namakalno opremo in oroševalni sistem proti pozebam
 • postavi oporo
 • postavi mrežo proti toči ali folijo
 • izbere in pripravi sadiko za sajenje
 • posadi sadiko
 • oskrbi sadiko
 • pozna vrste in sorte sadnih rastlin
 • pozna podlage
 • pozna oblike opor in materiale v nasadih
 • pozna postopke urejanja vodnega režima v nasadu
 • pozna načine zaščite nasada pred pozebo in točo
 • pozna kakovostno sadiko
 • zna pripraviti sadiko za sajenje
 • pozna sisteme in načine sajenja sadnih rastlin
 • pozna čas, globino in razdaljo sajenja sadnih rastlin
 • pozna postopek vzgoje in oskrbe sadik sadnih rastlin
 • Postavi namakalni sistem (po izbiri komisije):
  • predstavi izbrani način namakanja
  • izbere ustrezno orodje, naprave in stroje za postavitev namakalnega sistema
  • postavi izbrani namakalni sistem
  • upošteva predpise o varstvu okolja, varnosti in zdravju pri delu
 • Pripravi sadiko za sajenje:
  • predstavi sadiko na podlagi etikete
  • oceni kakovost sadike
  • izbere orodje in pripomočke
  • izbere in pripravi sadiko za sajenje
 • Posadi sadiko glede na sadilni načrt, ki ga posreduje komisija:
  • predstavi izbrani način sajenja sadik
  • določi čas in globino sajenja ter upošteva razdaljo sajenja na podlagi sadilnega načrta
  • izvede sajenje v sadilno jamo
  • oskrbi sadiko po sajenju
 • Postavi oporo (po izbiri komisije):
  • izračuna količino potrebnega materiala glede na določeno površino
  • predstavi ustrezno oporo za gojitveno obliko po izbiri komisije
  • izbere ustrezni material in orodje za postavitev opore
  • postavi kole
  • pritrdi žice
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
goji in oskrbuje nasad do rodnosti
 • čisti nasad
 • izvaja ukrepe za oblikovanje in vzdrževanje krošnje
 • opravi gojitveno rez
 • ročno redči plodove
 • gnoji po potrebi
 • izvaja namakanje
 • zatira plevele
 • razpira in zapira mreže proti toči
 • pozna pomen gojitvene rezi
 • pozna najbolj razširjene gojitvene oblike
 • zna oblikovati različne gojitvene oblike
 • pozna načine za oblikovanje in vzdrževanje krošnje
 • pozna osnovne ukrepe rezi in njihov učinek
 • pozna načine zatiranja plevelov
 • pozna različna veziva
 • pozna metode zaščite pred točo
 • Opravi gojitveno rez sadne rastline (po izbiri komisije):
  • upošteva sadno vrsto in sorto ter ukrepe za oblikovanje in vzdrževanje krošnje
  • izbere orodje in material
  • opravi gojitveno rez in izvede potrebne ukrepe za oblikovanje in vzdrževanje krošnje
 • Ročno redči plodove:
  • izbere ustrezen termin
  • izvede ročno redčenje glede na sadno vrsto
 • Izvede gnojenje tal v sadovnjaku:
  • izračuna potrebno količino gnojil
  • izbere ustrezno gnojilo
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
  • izvede gnojenje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
goji in oskrbuje nasad v rodnosti
 • čisti nasad
 • opravi zimsko rez
 • opravi spomladansko rez
 • opravi letno rez
 • kemično in/ali ročno redči cvetje in plodiče
 • izvaja namakanje in oroševanje ter fertirigacijo
 • vzdržuje in kontrolira oporo, ograje, namakalni sistem, drenažni sistem, poti
 • razpira in zapira mreže proti toči
 • strojno in ročno mulči
 • strojno in ročni kosi
 • izvede mehansko obdelavo tal
 • strojno in ročno gnoji
 • opravi foliarno gnojenje
 • pozna osnovne zakonitosti rezi
 • pozna fiziološke osnove rezi
 • pozna načine obdelovanja tal v trajnih nasadih
 • pozna kemična sredstva za redčenje cvetja in plodičev
 • zna izbrati ustrezen način namakanja
 • pozna znake pomanjkanja hranil
 • pozna načine zaščite pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov
 • pozna načine in obseg pridelave sadnih rastlin (konvencionalna, integrirana, ekološka)
 • Izvede zimsko rez:
  • izbere ustrezno orodje in material
  • upošteva sadno vrsto in sorto ter gojitveno obliko
  • oceni kondicijo in zdravje sadne rastline ter rodni nastavek
  • izvede zimsko rez
  • izvede upogibanje poganjkov po potrebi
  • oskrbi večje rane
 • Izvede oskrbo tal v sadovnjaku:
  • izbere ustrezen način oskrbe tal
  • izbere in pripravi kmetijski stroj za oskrbo tal
  • izvede oskrbo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • Izvede foliarno gnojenje:
  • izračuna potrebno količino gnojila
  • izbere ustrezno gnojilo
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za foliarno gnojenje
  • izvede foliarno gnojenje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • Izvede poletno rez:
  • izbere ustrezno orodje in material
  • upošteva gojitveno obliko, sadno vrsto, sorto, ekološke pogoje
  • izvede poletno rez
  • izvede upogibanje poganjkov
 • Izvede ročno redčenje plodičev:
  • oceni nastavek
  • izbere ustrezen termin redčenja
  • izvede ročno redčenje plodičev glede na namen uporabe in možnosti namakanja
 • Izvede kemično redčenje plodičev:
  • oceni cvetni nastavek
  • določi čas redčenja
  • izbere pripravek
  • izračuna potrebno količino sredstva za redčenje
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za kemično redčenje
  • izvede redčenje
  • upošteva način gojenja sadnih rastlin (konvenciaonalno, integrirano, ekološko)
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
izvaja varstvo nasada
 • prepozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce na sadnih rastlinah ter plevele
 • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi škropilno brozgo
 • pripravi škropilno tehniko
 • škropi za zaščito proti boleznim, škodljivcem in plevelom z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnica)
 • pozna stroje za varstvo rastlin in njihove izvedbe
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce sadnih rastlin ter plevele
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
 • Prepozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce ter izbere ustrezni način varstva rastlin (po izbiri komisije):
  • prepozna gospodarsko pomembne bolezni oz. škodljivca na rastlini (ali na sliki) in opiše škodo, ki jih parazit povzroča
  • izbere ustrezen način varstva rastlin glede na vrsto ukrepa in postopke za varstvo rastlin
  • izbere ustrezno FFS glede na stopnjo strupenosti, namen uporabe, način uporabe in v skladu s predpisi o varstvu okolja
  • izračuna potrebne količine pripravka in škropiva glede na podatke o površini in napravi za varstvo rastlin, ki jih posreduje komisija
  • upošteva prag gospodarske škode in karenčno dobo
  • beleži podatke v delovni list za integrirano pridelavo
 • Prepozna gospodarsko pomembne plevele in izbere ustrezni način varstva rastlin (po izbiri komisije):
  • prepozna gospodarsko pomembne plevele
  • izbere ustrezen način arstva rastlin glede na vrsto ukrepa in postopke za varstvo rastlin
  • izbere ustrezno FFS glede na stopnjo strupenosti, namen uporabe, način uporabe in v skladu s predpisi o varstvu okolja
  • izračuna potrebne količine pripravka in škropiva glede na podatke o površini in napravi za varstvo rastlin, ki jih posreduje komisija
  • upošteva prag gospodarske škode in karenčno dobo
 • Pripravi škropilno brozgo:
  • izračuna potrebno koncentracijo in odmerek FFS na enoto površine
  • izbere ustrezne pripomočke za pripravo škropilne brozge
  • izbere ustrezno zaščitno obleko
  • upošteva navodila, ki so priložena FFS
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • izvede pripravo škropilne brozge
 • Izvede varstvo sadnih rastlin pred boleznimi, škodljivci oziroma pleveli (po izbiri komisije):
  • izbere ustrezen postopek nanašanja
  • izbere in nastavi napravo za nanašanje FFS
  • napolni rezervoarja s škropilno brozgo
  • izvede nanašanje FFS za varstvo rastlin
  • izvede vzdrževanje in nego naprav za nanašanje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
  • beleži podatke v delovni list za integrirano pridelavo
obira in sortira sadje
 • pripravi stroje in orodje za obiranje sadja
 • izbere in pripravi embalažo
 • obira sadno drevje
 • dovaža embalažo in odvaža sadje
 • sortira sadje v skladu s pravilnikom ali na željo kupca
 • pripravi sadje za prodajo
 • pozna načine in tehniko obiranja sadja in pripomočke
 • zna določiti zrelost sadja
 • pozna vrste in pomen embalaže
 • pozna kakovostne razrede sadnih vrst
 • Izvede obiranje in sortiranje sadja:
  • izbere ustrezen termin obiranja
  • izbere ustrezen način in tehniko obiranja sadja
  • izbere in pripravi ustrezne pripomočke za obiranje
  • izbere ustrezno embalažo
  • izračuna potrebno količino embalaže
  • izvede obiranje in sortiranje v skladu s pravilnikom oz. na željo kupca
  • pripravi sadje za prodajo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Določi zrelost sadja:
  • izbere ustrezne metode določanja zrelosti sadja
  • izbere pripomočke za določanje zrelosti sadja
  • vzame vzorec
  • določi zrelost sadja
skladišči sadje
 • izbere način skladiščenja
 • vozi sadje v skladišče ali hladilnico
 • nadzira kriterije skladiščenja
 • pozna načine skladiščenja sadja
 • pozna pogoje skladiščenja sadja
 • pozna skladiščne bolezni
 • Skladišči sadje:
  • izbere način skladiščenja
  • uredi skladiščni prostor
  • upošteva pogoje skladiščenja
  • izvede spravilo in transport pridelka v skladišče
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Prepozna skladiščne bolezni:
  • prepoznava skladiščne bolezni
  • izbere ustrezne ukrepe za preprečevanje oz. zatiranje skladiščnih bolezni

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Adamič, F. (1990). Sadje in sadjarstvo v Sloveniji. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Babnik, M. (1994). Sadno drevje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Dulič, K. (1988). Gosti sadni nasadi. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Gvozdenović, D. (1989). Od obiranja sadja do prodaje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Jazbec, M. (1994). Sadni vrt. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Koron, D. (1997). Jagode. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Leskošek, M. (1993). Gnojenje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.(1997).
 • Oljka in oljčno olje Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Sancin, V. (1988). Sadje z našega vrta. Trst: Založništvo tržaškega tiska.
 • Smole, J., Črnko, J. (1984). Razmnoževanje sadnih rastlin. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Stopar, M. (1998). Sorte jabolk. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Vojko Bizjak, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Ivan Kodrič, KGZS – Zavod Nova Gorica
 • Miran Torič, KGZS – Zavod Murska Sobota
 • Andrej Soršak, KGZS – Zavod Maribor
 • Alenka Caf, KGZS – Zavod Ljubljana
 • Zlatka Gutman Kobal, KGZS – Zavod Maribor
 • Helena Slivnjak Ramuta, Srednja kmetijska šola, Maribor
 • Silva Podlesnik, Srednja kmetijska šola, Maribor
 • Andrej Podjavoršek, Srednja kmetijska šola, Maribor
 • Aleš Makuc , Srednja poklicna in tehniška kmetijsko – živilska šola Nova Gorica
 • Pavla Marc, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Ljuba Erjavec, BTŠ Kranj
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.