Poklicni standard

Naziv:

Sadjar/sadjarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

12.12.2003

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Sadjar/sadjarka (6210.010.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s strokovnimi službami in strankami
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. pripravi teren za sadovnjak in izvede napravo sadovnjaka
 7. goji in oskrbuje nasad do rodnosti in v rodnosti
 8. izvaja varstvo nasada
 9. obira in sortira sadje
 10. skladišči sadje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira delo
 • organizira lastno delo in delo drugih
 • načrtuje proizvodnjo
 • načrtuje kolobar
 • načrtuje napravo sadovnjaka
 • načrtuje pridobitev finančnih sredstev
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • pripravi vlogo za pridobitev sredstev v sodelovanju s strokovnimi službami
 • zna izdelati načrt pridelave sadja
 • pozna pravila kolobarjenja, načine vrstenja sadnih rastlin
 • pozna postopek in dokumentacijo prijave za pridobitev sredstev
 • pozna pomen načrtovanja naprave nasada
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in materiale za delo
 • pripravi delovno orodje, stroje, naprave in material
 • pripravi skladišče in hladilnico
 • pripravi gnojila in sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • izbere in pripravi prostor za skladiščenje repromateriala in FFS
 • pozna traktorje in ostalo kmetijsko mehanizacijo ter jih zna uporabljati
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo vlogo pri rasti in razvoju sadnih rastlin
 • pozna sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • pozna kakovost sadilnega materiala in semena
 • pozna vrste prostorov za skladiščenje posameznih vrst sadja
Operativna dela pripravi teren za sadovnjak
 • vzame vzorec za analizo tal
 • očisti teren zarasti in drevja
 • poskrbi za napravo poti in obračališč
 • poskrbi za planiranje terena ter napravo drenažnega in namakalnega sistema
 • opravi zeleno gnojenje
 • položi folijo za solarizacijo
 • opravi založno gnojenje
 • opravi rigolanje ali poskrbi zanj
 • postavi ograjo
 • poseje ustrezno travno mešanico
 • položi folijo
 • postavi zavarovani prostor
 • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
 • pozna tipe tal
 • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal
 • pozna postopke priprave zemljišča za napravo nasada
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • zna izračunati gnojilni odmerek
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal
 • pozna stroje in orodja za obdelavo tal, planiranje terena
 • pozna napravo drenažnega in namakalnega sistema
 • pozna stroje za gnojenje
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne načine obdelave tal
 • pozna vrste travnih mešanic za ozelenitev medvrstnih prostorov
 • pozna rastline za zeleno gnojenje
 • pozna vrste in pomen folij
 • pozna tehnike polaganja folij
 • pozna pomen in vlogo ograje
 • pozna vrste in pomen zaščitnega prostora
izvede napravo nasada
 • postavi namakalno opremo in oroševalni sistem proti pozebam
 • postavi oporo
 • postavi mrežo proti toči ali folijo
 • izbere in pripravi sadiko za sajenje
 • posadi sadiko
 • oskrbi sadiko
 • pozna vrste in sorte sadnih rastlin
 • pozna podlage
 • pozna oblike opor in materiale v nasadih
 • pozna postopke urejanja vodnega režima v nasadu
 • pozna načine zaščite nasada pred pozebo in točo
 • pozna kakovostno sadiko
 • zna pripraviti sadiko za sajenje
 • pozna sisteme in načine sajenja sadnih rastlin
 • pozna čas, globino in razdaljo sajenja sadnih rastlin
 • pozna postopek vzgoje in oskrbe sadik sadnih rastlin
goji in oskrbuje nasad do rodnosti
 • čisti nasad
 • izvaja ukrepe za oblikovanje in vzdrževanje krošnje
 • opravi gojitveno rez
 • ročno redči plodove
 • gnoji po potrebi
 • izvaja namakanje
 • zatira plevele
 • razpira in zapira mreže proti toči
 • pozna pomen gojitvene rezi
 • pozna najbolj razširjene gojitvene oblike
 • zna oblikovati različne gojitvene oblike
 • pozna načine za oblikovanje in vzdrževanje krošnje
 • pozna osnovne ukrepe rezi in njihov učinek
 • pozna načine zatiranja plevelov
 • pozna različna veziva
 • pozna metode zaščite pred točo
goji in oskrbuje nasad v rodnosti
 • čisti nasad
 • opravi zimsko rez
 • opravi spomladansko rez
 • opravi letno rez
 • kemično in/ali ročno redči cvetje in plodiče
 • izvaja namakanje in oroševanje ter fertirigacijo
 • vzdržuje in kontrolira oporo, ograje, namakalni sistem, drenažni sistem, poti
 • razpira in zapira mreže proti toči
 • strojno in ročno mulči
 • strojno in ročni kosi
 • izvede mehansko obdelavo tal
 • strojno in ročno gnoji
 • opravi foliarno gnojenje
 • pozna osnovne zakonitosti rezi
 • pozna fiziološke osnove rezi
 • pozna načine obdelovanja tal v trajnih nasadih
 • pozna kemična sredstva za redčenje cvetja in plodičev
 • zna izbrati ustrezen način namakanja
 • pozna znake pomanjkanja hranil
 • pozna načine zaščite pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov
 • pozna načine in obseg pridelave sadnih rastlin (konvencionalna, integrirana, ekološka)
izvaja varstvo nasada
 • prepozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce na sadnih rastlinah ter plevele
 • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi škropilno brozgo
 • pripravi škropilno tehniko
 • škropi za zaščito proti boleznim, škodljivcem in plevelom z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnica)
 • pozna stroje za varstvo rastlin in njihove izvedbe
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce sadnih rastlin ter plevele
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
obira in sortira sadje
 • pripravi stroje in orodje za obiranje sadja
 • izbere in pripravi embalažo
 • obira sadno drevje
 • dovaža embalažo in odvaža sadje
 • sortira sadje v skladu s pravilnikom ali na željo kupca
 • pripravi sadje za prodajo
 • pozna načine in tehniko obiranja sadja in pripomočke
 • zna določiti zrelost sadja
 • pozna vrste in pomen embalaže
 • pozna kakovostne razrede sadnih vrst
skladišči sadje
 • izbere način skladiščenja
 • vozi sadje v skladišče ali hladilnico
 • nadzira kriterije skladiščenja
 • pozna načine skladiščenja sadja
 • pozna pogoje skladiščenja sadja
 • pozna skladiščne bolezni
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi proizvodne evidence
 • vodi evidence v skladu s kontrolnimi točkami s HACCP
 • vodi evidence o uporabi in porabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev
 • vodi evidence o integrirani pridelavi
 • vodi evidence za uveljavljanje neposrednih plačil
 • vodi evidence o delovnih urah kmetijske mehanizacije
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidenc in jih zna izpolniti
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • nabavi sadilni material, gnojila, fitofarmacevtska sredstva in ostali kmetijski repromaterial
 • izračuna lastno ceno
 • prodaja kmetijske pridelke
 • spremlja neposredna plačila
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Nadzor dela nadzira delo pomožnih delavcev
 • nadzira delo obiračev
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost dela na kmetijskem gospodarstvu
 • zagotavlja kakovost sadja
 • racionalno porablja material, energijo in čas
 • upošteva karenčne dobe skladno z navodili
 • dela v skladu z načeli dobre kmetijske prakse
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in opravlja manjša popravila kmetijskih strojev, naprav in orodij
 • redno pregleduje in vzdržuje kmetijske stroje, naprave in orodja
 • opravlja nastavitve in manjša popravila kmetijskih strojev, naprav in orodij
 • pozna osnove vzdrževanja kmetijskih strojev
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje objektov, naprav, strojev, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunicira s strokovnimi službami in strankami
 • sodeluje s strokovnimi službami in institucijami ter strankami
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • skrbi za varovanje proizvodnih virov in okolja
 • dela v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • uporablja FFS, gnojila in druge nevarne snovi v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • dela v skladu s sanitarno-higienskimi predpisi
 • varuje vodne vire
 • varuje okolje in kulturno dediščino
 • pozna predpise o FFS
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna sanitarno-higienske predpise
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s kmetijskimi stroji in z opremo
 • pozna standarde varnih strojev
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za rokovanje, skladiščenje in odstranjevanje za okolje škodljivih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vojko Bizjak, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Ivan Kodrič, KGZS – Zavod Nova Gorica
 • Miran Torič, KGZS – Zavod Murska Sobota
 • Andrej Soršak, KGZS – Zavod Maribor
 • Alenka Caf, KGZS – Zavod Ljubljana
 • Zlatka Gutman Kobal, KGZS – Zavod Maribor
 • Vili Kurnik, Zlati grič, Slovenske Konjice
 • Alenka Ferlež, Meja d.d.
 • Helena Slivnjak Ramuta, Srednja kmetijska šola, Maribor
 • Silva Podlesnik, Srednja kmetijska šola, Maribor
 • Andrej Podjavoršek, Srednja kmetijska šola, Maribor
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.