Katalog

Naziv:

Živinorejec/živinorejka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.7.2004

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Živinorejec/živinorejka (6210.009.4.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Živinorejec/živinorejka 6210.009.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana osnovna šola
 • Opravljen vozniški izpit F-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Kmetovalec, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Živinorejec je vključena v predmet Živinoreja (1., 2. in 3. letnik) - znanja s področja kmetijske mehanizacije pri predmetu Kmetijski stroji (1. in 2. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku pri vsebinah Živinoreja in Kmetijski stroji (1., 2. in 3. letnik).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo materiala in časa
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
 • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja
 • upoštevanje dobre kmetijske prakse

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba40
dokumentacija10
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Živinorejec/živinorejka

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

  Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:

  • pogonski stroji
  • stroji za obdelavo tal
  • stroji za setev in sajenje
  • stroji za gnojenje in namakanje
  • stroji za nego in varstvo rastlin
  • stroji za spravilo pridelkov
  • prostor za skladiščenje pridelkov in repromateriala
  • stroji in oprema za krmljenje živali
  • dvoriščna mehanizacija

  Specializirani obrati za posamezne usmeritve živinoreje:

  • ustrezen hlev
  • molzišče ali molzni stroj
  • oprema za izgnojevanje
  • oprema za krmljenje

  9.2. Kadrovski pogoji


  • visokošolska znanja s področja kmetijstva, smer živinoreja in
  • srednja ali višja strokovna znanja s področja kmetijstva ali veterine

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi prostor za rejo glede na vrsto živali
  • zagotovi živalim ustrezen prostor v skladu z normativi
  • vzdržuje in ureja stojišča
  • vzdržuje in ureja krmilne mize
  • vzdržuje in ureja napajalnike
  • postavi bokse
  • postavi krmilna korita in napajališča
  • uredi in zagotovi primerno velikost gnojišča v skladu z Zakonom o uporabi organskih gnojil
  • pozna zoohigienske normative za vzrejo živali
  • pozna opremo in ureditev hleva v skladu z etološkimi potrebami živali in ekološkimi normativi varovanja okolja
  • pozna načela dobre kmetijske prakse
  • Izvede ureditev hleva:
   • pripravi delovno orodje za čiščenje hleva
   • očisti stojišča
   • očisti krmilno mizo
   • očisti napajalnike
   • uredi bokse in jih očisti
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu in o varovanju okolja
  krmi živali
  • pripravi krmni obrok glede na letni čas in razpoložljivo krmo ter glede na proizvodnjo živali
  • poklada krmo živalim v skladu z njihovimi fiziološkimi potrebami
  • zagotavlja živalim ustrezno količino in kvaliteto vode
  • pozna pomen posameznih hranljivih snovi za živalski organizem
  • pozna skupine in vrste krmil za prehrano domačih živali
  • pozna pomen in uporabnost voluminoznih in koncentriranih krmil
  • pozna splošna pravila krmljenja: osnovni krmni obrok, vrsto in zaporedje krmil, pogostost krmljenja
  • pozna potrebe živali po vodi
  • pozna pravila sestavljanja krmnih obrokov
  • zna izračunati krmni obrok
  • zna izbrati ustrezna krmila glede na potrebe živali
  • Vzame vzorec za analizo krme:
   • izbere pripomočke za odvzem vzorca krme
   • določi sistem odvzema vzorca krme glede na vrsto voluminozne krme
   • vzame vzorec za analizo voluminozne krme
   • opravi senzorično oceno krme
   • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij za analizo krme
  • Izvede krmljenje živali (vrsta in kategorija živali po izboru komisije):
   • izbere ustrezno opremo oz. mehanizacijo za krmljenje živali
   • ugotovi živo težo živali in prirejo
   • določi okvirno hranilno vrednost (uporabi tabele o hranilni vrednosti krme, če ni opravljena predhodna analiza krme)
   • izračuna potrebno količino krme na podlagi analize krme ali tabel
   • uporablja ustrezno krmo za krmljenje živali glede na prirejo živali
  pripravi pašnik in redi živali na pašniku
  • jemlje vzorce za analizo zemlje
  • gnoji na podlagi gnojilnega načrta
  • postavi in vzdržuje ograje v skladu z načrtom
  • zatira plevele na pašniku
  • opravlja čistilno košnjo
  • opravlja nadzor živali na pašniku
  • spremlja količino pašne trave na pašniku
  • zagotovi vodo na pašniku
  • zagotovi vitaminsko-mineralne dodatke
  • opravlja dokrmljevanje živali po potrebi
  • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
  • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
  • pozna plevele na pašniku in jih zna zatirati
  • zna kositi z ustrezno izbranim strojem
  • zna uporabljati ustrezne stroje za zatiranje plevelov na pašniku
  • pozna potrebe domačih živali po vitaminsko–mineralnih dodatkih
  • zna izdelati načrt paše
  • pozna sistem postavljanja ograj in izbere pašni aparat
  • zna oceniti čas za obnovo travne ruše glede na zapleveljenost
  • zna izbrati najprimernejše travno-deteljne mešanice
  • pozna načine obnašanja domačih živali na prostem
  • Uredi pašno čredinko po izbiri komisije:
   • izračuna število in velikost posameznih čredink
   • postavi pašno ograjo glede na način paše in kategorijo živali
  • Izvede oskrbo pašnika:
   • izbere gnojila za gnojenje pašnika na osnovi gnojilnega načrta in v skladu s predpisi o varovanju okolja
   • opravi čistilno košnjo pašnika in spravilo ostankov paše
   • izvede košnjo ostalih čredink - sušenje krme in siliranje
   • izvede preventivno zatiranje škodljivcev in plevela na pašniku v skladu s predpisi o varovanju okolja in z dobro kmetijsko prakso
   • izbere ustrezno travno-deteljno mešanico in opravi setev
   • ugotovi višino travne ruše in oceni primernost za pašo
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Redi živali na pašniku:
   • izdela načrt paše
   • opravi nadzor živali na pašniku
   • spremlja količino pašne trave na pašniku
   • zagotovi vodo na pašniku
   • zagotovi vitaminsko-mineralne dodatke
   • opravlja dokrmljevanje živali po potrebi
   • ugotovi na osnovi vzorcev obnašanja dobro počutje živali na paši
  pripravi in skladišči krmo
  • opravi osnovno in dopolnilno obdelavo tal
  • jemlje vzorce za analizo zemlje
  • gnoji na podlagi gnojilnega načrta
  • opravlja setev poljščin in travno-deteljnih mešanic
  • vzdržuje travno rušo
  • opravlja zaščito posevkov
  • zatira plevele
  • določi čas spravila posamezne vrste krme
  • kosi krmo
  • suši krmo
  • opravlja transport krme
  • silira krmo
  • opravlja žetev žit in stročnic
  • opravlja spravilo ostale krme, pridelane na njivah
  • skladišči suho krmo
  • skladišči silirano krmo
  • spremlja kvaliteto krme v skladišču
  • pozna stroje in orodja za osnovno in dopolnilno obdelavo tal ter gnojenje
  • pozna različne tehnike obdelave tal
  • pozna temeljna pravila gnojenja krmnih rastlin
  • zna določiti čas in globino setve krmnih rastlin
  • zna izračunati potrebno količino semena
  • pozna različne načine in roke setve
  • zna izbrati vrsto oziroma sorto krmne rastline glede na ekološke in talne razmere
  • zna umestiti najprimernejšo krmno rastlino v kolobar glede na ekološke in gospodarske razmere
  • zna izbrati travno-deteljno mešanico
  • pozna najpogostejše bolezni, škodljivce rastlin in plevele ter njihovo zatiranje
  • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevela
  • zna določiti čas in način spravila krmnih rastlin
  • zna izbrati najprimernejši čas za konzerviranje krme
  • zna senzorično oceniti voluminozno krmo
  • pozna stroje za spravilo suhe, zelene in dehidrirane krme
  • pozna stroje za spravilo silaže
  • pozna načine skladiščenja krmnih rastlin
  • Uredi pašno čredinko po izbiri komisije:
   • izračuna število in velikost posameznih čredink
   • postavi pašno ograjo glede na način paše in kategorijo živali
  • Izvede oskrbo pašnika:
   • izbere gnojila za gnojenje pašnika na osnovi gnojilnega načrta in v skladu s predpisi o varovanju okolja
   • opravi čistilno košnjo pašnika in spravilo ostankov paše
   • izvede košnjo ostalih čredink - sušenje krme in siliranje
   • izvede preventivno zatiranje škodljivcev in plevela na pašniku v skladu s predpisi o varovanju okolja in z dobro kmetijsko prakso
   • izbere ustrezno travno-deteljno mešanico in opravi setev
   • ugotovi višino travne ruše in oceni primernost za pašo
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Redi živali na pašniku:
   • izdela načrt paše
   • opravi nadzor živali na pašniku
   • spremlja količino pašne trave na pašniku
   • zagotovi vodo na pašniku
   • zagotovi vitaminsko-mineralne dodatke
   • opravlja dokrmljevanje živali po potrebi
   • ugotovi na osnovi vzorcev obnašanja dobro počutje živali na paši
  sodeluje pri reprodukciji živali
  • ugotavlja pojatvene cikluse
  • izvaja in spremlja prirodni pripust
  • naroči osemenitev
  • ugotavlja brejost samic z zunanjimi aparativnimi metodami
  • pomaga pri telitvi
  • oskrbuje samico in mladiče po porodu
  • pozna znake gonjenja
  • pozna načine razmnoževanja
  • pozna prednosti naravnega pripusta in umetnega osemenjevanja
  • pozna zunanje aparativne metode
  • pozna potek poroda
  • zna pravilno oskrbeti mladiča in mater po porodu
  • Izvede opazovanje estrusa izbrane vrste živali (po izbiri komisje):
   • določi čas pojatvenega ciklusa
   • spremlja potek estrusa na paši ali v hlevu
   • pripravi seznam živali za opazovanje estrusa
   • uporabi aparativne metode (detektor za ugotavljanje estrusa) pri odkrivanju tihega gonjenja
   • ugotovi estrus in določi čas osemenitve
   • izpolni hlevsko dokumentacijo
  • Izvede opazovanje in pomoč pri porodu:
   • pripravi porodni boks ali stojišče
   • prestavi porodnico v porodni boks
   • izbere pripomočke za porod
   • opazuje potek poroda in po potrebi nudi pomoč
   • oskrbi mladiča in mater po porodu
  izvaja selekcijo in odbiro živali
  • izloča živali z nižjo proizvodnjo
  • odbira živali za pleme
  • preprečuje parjenje v sorodstvu
  • izbira ustrezne plemenjake
  • pozna pomen selekcije v živinoreji
  • pozna pomen rejskih programov
  • pozna rejske metode
  • pozna kriterije za ocenjevanje živali po zunanjosti in proizvodni lastnosti
  • Izvede odbiro živali na podlagi zunanjih in proizvodnih lastnostih:
   • oceni žival po zunanjih lastnostih
   • ugotovi proizvodne lastnosti iz hlevske dokumentacije
   • uporabi kataloge plemenjakov
  izvaja postopke prireje mleka
  • vzdržuje prostore in naprave za molžo
  • čisti in razkuži molzne naprave
  • pripravi živali za molžo
  • kontrolira mleko s hitrimi hlevskimi testi
  • molze v molzišču
  • molze preko mlekovoda
  • molze v vrč
  • ročno molze
  • zbira mleko v zbiralnici mleka
  • čisti in razkuži hladilni bazen za mleko
  • kontrolira temperaturo mleka v hladilnem bazenu
  • jemlje vzorce mleka
  • oddaja vzorce mleka v analizo
  • pripravi mleko za transport
  • pozna postopke ročne in strojne molže
  • pozna delovanje molznega stroja
  • zna vzdrževati molzni stroj in opremo
  • pozna higienske postopke pri ročni in strojni molži
  • pozna postopek prireje higiensko neoporečnega mleka
  • zna pravilno ravnati z mlekom po molži
  • Izvede molžo:
   • upošteva sanitarno-higienske predpise
   • pripravi delovno obleko in preveri naprave za molžo
   • izbere ustrezno razkužilo za čiščenje vimena
   • vzame prve curke mleka in izvede hitri hlevski test
   • opravi ročno ali strojno molžo
   • izvede postopek čiščenja in razkuževanja molzne opreme in hladilnega bazena
   • poskrbi za pravočasno ohladitev mleka in transport
   • očisti molzno opremo po molži
   • očisti in razkuži hladilni bazen
   • opravi pregled molzne enote
  izvaja preventivo in oskrbuje živali
  • spremlja zdravstveno stanje živali
  • nadzira pojav zunanjih in notranjih zajedalcev
  • ukrepa ob nenormalnem stanju živali
  • opazuje obnašanje živali
  • izvaja prvo pomoč (trokiranje, sondiranje, zaustavljanje krvavitev, oskrba ran)
  • izvaja kastracijo pujskov, mlajših od enega tedna
  • izvaja aplikacijo železovih preparatov proti anemiji pujskov
  • izvaja kupiranje repkov pri pujskih in jagnjetih do četrtega dneva starosti
  • ščipa oziroma brusi zobe pri pujskih prvi dan po rojstvu
  • oskrbi in neguje parklje, kopita ter čisti živali
  • označuje domače živali v skladu s predpisi
  • uporablja in daje dovoljena farmakološka sredstva, ki niso vezana na izdajo recepta
  • neguje in striže dlako ter volno
  • spremlja zdravstveno stanje vimena in po potrebi ukrepa
  • pokliče veterinarja in nudi veterinarju asistenco pri zdravljenju živali
  • izvaja dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo živinorejskih objektov z dovoljeni sredstvi
  • pozna zoohigienske normative za vzrejo domočih živali
  • pozna opremo in pribor za nego parkljev, kopit in čiščenje živali
  • pozna sredstva za zatiranje zajedalcev
  • pozna zdravo in bolno žival
  • pozna načine označevanja živali
  • pozna dovoljena farmakološka sredstva in jih zna uporabljati
  • zna negovati živali in striči volno
  • zna nuditi asistenco veterinarju pri zdravljenju
  • pozna sredstva za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo živinorejskih objektov ter jih zna uporabljati
  • Izvede preventivo zunanjih in notranjih parazitov:
   • izbere pripomočke
   • izvede preventivo
   • izpolni dnevnik o porabi zdravil
   • upošteva sanitarno-higienske predpise
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Izvede oskrbo živali po izbiri komisije:
   • izbere pripomočke in preparate
   • izvede preventivni ukrep pri različnih vrstah in kategorijah živali
   • upošteva sanitarno-higienske predpise
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • Izvede zoohigienske ukrepe:
   • preveri mikloklimo v hlevu
   • pripravi pripomočke in sredstva
   • izvede dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo živinorejskih objektov
   • upošteva sanitarno-higienske predpise
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
   • zabeleži uporabljena sredstva
  • Označi živali po izbiri komisije:
   • pripravi pripomočke za označevanje
   • označi žival
   • upošteva predpise o identifikaciji in registraciji živali
   • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
   • zapiše v hlevsko knjigo
   • zapiše potrdilo o označitvi živali
  redi govedi
  • redi teleta
  • pita teleta
  • redi plemenske telice
  • pita govedi
  • redi krave molznice
  • redi krave dojilje
  • pozna najpomembnejše pasme goveda
  • pozna avtohtone pasme goveda
  • pozna splošna pravila krmljenja govedi
  • pozna pravila krmljenja krav molznic v posameznih obdobjih laktacije in v suhi dobi ter zna pravilno razvrstiti živali v skupine
  • pozna pravila krmljenja mladičev od rojstva do odstavitve
  • pozna načine reje plemenskih živali
  • pozna metode pitanje bikov in volov
  • Izvede postopek krmljenja različnih kategorij govedi po izboru komisije:
   • izbere in pripravi krmo
   • razvršča krave molznice v različne proizvodne skupine
   • nakrmi živali
   • pripravi napoj za tele
   • izvede napajanje teleta
  redi prašiče
  • vzreja plemenske svinje
  • vzreja pujske
  • vzreja mladice
  • pita prašiče
  • pozna najpomembnejše pasme in križance prašičev
  • pozna načine vzreje pujskov
  • pozna pravila krmljenja v posameznih proizvodnih obdobjih
  • pozna prehranske potrebe plemenskih svinj v proizvodnem obdobju
  • pozna metode in načine pitanja prašičev
  • Izvede postopek krmljenja različnih kategorij prašičev po izboru komisije:
   • izbere in pripravi krmo
   • nakrmi posamezne kategorije prašičev
  redi drobnico
  • redi ovce za meso
  • pita jagnjeta
  • redi mlečne ovce
  • redi koze za meso
  • redi mlečne pasme koz
  • pita kozličke
  • pozna pasemske skupine ovac (mlečne, mesne, za volno)
  • pozna prehrano ovac in jagnjeti
  • pozna prehrano koz in kozličkov
  • Izvede postopek krmljenja različne kategorije drobnice po izboru komisije:
   • določi krmni obrok po posameznih proizvodnih obdobjih
   • nakrmi posamezne kategorije drobnice
  redi perutnino
  • redi perutnino za meso
  • vzreja jarkice
  • redi kokoši nesnice
  • redi purane
  • pozna tehnologijo vzreje piščancev za pitanje – brojlerjev in jarkic
  • pozna tehnologijo vzreje kokoši nesnic
  • pozna proizvodnjo konzumnih in valilnih jajc
  • pozna postopek valjenja jajc v valilniku
  • pozna oskrbo jajc med valjenjem
  • zna oskrbeti izvaljene piščance
  • pozna tehnologijo vzreje puranov
  • pozna tehnologije alternativne reje perutnine
  • Izvede postopke krmljenja različnih kategorij perutnine po izboru komisije:
   • določi krmni obrok po posameznih proizvodnih obdobjih
   • nakrmi posamezne kategorije perutnine
  • Izvede postopek valjenja v valilnici:
   • izbere ustrezna valilna jajca
   • opravi vlaganje valilnih jajc v valilnik
   • izvede pregled valilnih jajc v času valjenja
   • poskrbi za pravilno odpremo enodnevnih piščancev
  redi konje
  • redi hladnokrvne konje
  • redi toplokrvne konje
  • vzreja žrebeta
  • pozna pasemske skupine konj
  • pozna prehrano plemenskih kobil
  • pozna prehrano žrebet
  • pozna prehrano mladih konj
  • pozna prehranske potrebe delovnih in športnih konj
  • Izvede postopke krmljenja različnih kategorij konj po izboru komisije:
   • določi krmni obrok po posameznih proizvodnih obdobjih in kategorijah
   • nakrmi posamezne kategorije konj
  • Oskrbi konja:
   • pripravi pribor za nego
   • izvede nego konja
  pripravi živali na zakol
  • preveri zdravstveno stanje živali
  • pripravi živali za transport
  • pripravi žival na zakol
  • zna ravnati z živalmi pred klanjem
  • pozna primerne postopke transporta živali
  • pozna humane postopke klanja in razkosavanja živali
  • Pripravi živali na zakol:
   • preveri zdravstveno stanje živali
   • oskrbi živali pred zakolom
   • izvede humano nakladanje in transport živali
   • upošteva predpise o zaščiti živali

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Jože Ferčej; Franc Skušek: Govedoreja. DZS, 1988
  • Andrej Šalehar: Prašičereja. Kmečki glas, 1995
  • Drago Kompan: Reja drobnice. Kmečki glas, 1996
  • Franc Ločniškar, Antonija Holcman: Reja perutnine. Kmečki glas, 1991
  • Borut Trapečar: Konjenikov priročnik
  • Mihael Rist in sodelavci: Živalim prilagojena reja, Kmečki glas, Ljubljana, 1993
  • Janez Žgajnar: Prehrana in krmljenje goved. Kmečki glas, Ljubljana, 1990
  • Holcman, Tončka: Perutninarstvo. DZS, Ljubljana,1988
  • Osterc, Jože: Ocenjevanje govedi. Kmečki glas, Ljubljana, 1984
  • Pogačar, Janez: Kontrola in selekcija v govedoreji. Kmečki glas, Ljubljana, 1984
  • Schlolant, W., Lange, K.: Kunčereja. Kmečki glas, Ljubljana, 1985
  • Zabavnik - Cmok, Nevenka: Splošna živinoreja (biološke osnove živinoreje). DZS, Ljubljana, 1997
  • Zupanc, Adrijana: Osnove prehrane domačih živali. Kmečki glas, Ljubljana, 1999
  • Zupanc, Adrijana: Konjereja. Kmečki glas, Ljubljana, 2000
  • Žumer, Anton.: Kunci. Kmečki glas, Ljubljana, 1988

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Anton Darovic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Marija Vaukan, KGZS
  • Jelka Ferlež, KGZS, Zavod Celje, Izpostava Šentjur
  • Edvin Tomažič, Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur
  • Metoda Senica, Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur
  • Marija Štefanec, Srednja kmetijska šola Rakičan
  • Marta Skoberne, BTŠ Kranj
  • Helena Žnidarič, CPI
  • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.