Poklicni standard

Naziv:

Živinorejec/živinorejka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

12.12.2003

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Živinorejec/živinorejka (6210.009.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s strokovnimi službami in strankami
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. pripravi prostor za rejo glede na vrsto živali
 7. krmi živali
 8. pripravi pašnik in redi živali na pašniku
 9. pripravi in skladišči krmo
 10. sodeluje pri reprodukciji živali
 11. izvaja selekcijo in odbiro živali
 12. izvaja postopke prireje mleka
 13. izvaja preventivo in oskrbuje živali
 14. redi govedi, prašiče, drobnico, perutnino in konje
 15. pripravi živali na zakol

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira delo
 • načrtuje prirejo živalskih proizvodov
 • načrtuje porabo finančnih sredstev
 • organizira lastno delo
 • pripravi vloge za pridobitev sredstev v sodelovanju s strokovnimi službami
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • načrtuje nakup manjkajoče krme
 • zna izdelati načrt prireje živalskih proizvodov
 • zna izdelati načrt letne potrebe po krmi
 • pozna posebnosti kmetijske proizvodnje
 • pozna postopek in dokumentacijo prijave za pridobitev sredstev
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in material za delo
 • pripravi in nastavi delovno orodje, stroje, naprave in material
 • pripravi kmetijsko mehanizacijo, potrebno za delo
 • izbere in pripravi prostor za skladiščenje krmnih rastlin
 • pripravi prostor za shranjevanje FFS
 • pozna kmetijsko mehanizacijo, potrebno za delo
 • pozna vrste in načine vzdrževanja prostorov za skladiščenje krmnih rastlin in močnih krmil
Operativna dela pripravi prostor za rejo glede na vrsto živali
 • zagotovi živalim ustrezen prostor v skladu z normativi
 • vzdržuje in ureja stojišča
 • vzdržuje in ureja krmilne mize
 • vzdržuje in ureja napajalnike
 • postavi bokse
 • postavi krmilna korita in napajališča
 • uredi in zagotovi primerno velikost gnojišča v skladu z Zakonom o uporabi organskih gnojil
 • pozna zoohigienske normative za vzrejo živali
 • pozna opremo in ureditev hleva v skladu z etološkimi potrebami živali in ekološkimi normativi varovanja okolja
 • pozna načela dobre kmetijske prakse
krmi živali
 • pripravi krmni obrok glede na letni čas in razpoložljivo krmo ter glede na proizvodnjo živali
 • poklada krmo živalim v skladu z njihovimi fiziološkimi potrebami
 • zagotavlja živalim ustrezno količino in kvaliteto vode
 • pozna pomen posameznih hranljivih snovi za živalski organizem
 • pozna skupine in vrste krmil za prehrano domačih živali
 • pozna pomen in uporabnost voluminoznih in koncentriranih krmil
 • pozna splošna pravila krmljenja: osnovni krmni obrok, vrsto in zaporedje krmil, pogostost krmljenja
 • pozna potrebe živali po vodi
 • pozna pravila sestavljanja krmnih obrokov
 • zna izračunati krmni obrok
 • zna izbrati ustrezna krmila glede na potrebe živali
pripravi pašnik in redi živali na pašniku
 • jemlje vzorce za analizo zemlje
 • gnoji na podlagi gnojilnega načrta
 • postavi in vzdržuje ograje v skladu z načrtom
 • zatira plevele na pašniku
 • opravlja čistilno košnjo
 • opravlja nadzor živali na pašniku
 • spremlja količino pašne trave na pašniku
 • zagotovi vodo na pašniku
 • zagotovi vitaminsko-mineralne dodatke
 • opravlja dokrmljevanje živali po potrebi
 • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • pozna plevele na pašniku in jih zna zatirati
 • zna kositi z ustrezno izbranim strojem
 • zna uporabljati ustrezne stroje za zatiranje plevelov na pašniku
 • pozna potrebe domačih živali po vitaminsko–mineralnih dodatkih
 • zna izdelati načrt paše
 • pozna sistem postavljanja ograj in izbere pašni aparat
 • zna oceniti čas za obnovo travne ruše glede na zapleveljenost
 • zna izbrati najprimernejše travno-deteljne mešanice
 • pozna načine obnašanja domačih živali na prostem
pripravi in skladišči krmo
 • opravi osnovno in dopolnilno obdelavo tal
 • jemlje vzorce za analizo zemlje
 • gnoji na podlagi gnojilnega načrta
 • opravlja setev poljščin in travno-deteljnih mešanic
 • vzdržuje travno rušo
 • opravlja zaščito posevkov
 • zatira plevele
 • določi čas spravila posamezne vrste krme
 • kosi krmo
 • suši krmo
 • opravlja transport krme
 • silira krmo
 • opravlja žetev žit in stročnic
 • opravlja spravilo ostale krme, pridelane na njivah
 • skladišči suho krmo
 • skladišči silirano krmo
 • spremlja kvaliteto krme v skladišču
 • pozna stroje in orodja za osnovno in dopolnilno obdelavo tal ter gnojenje
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pozna temeljna pravila gnojenja krmnih rastlin
 • zna določiti čas in globino setve krmnih rastlin
 • zna izračunati potrebno količino semena
 • pozna različne načine in roke setve
 • zna izbrati vrsto oziroma sorto krmne rastline glede na ekološke in talne razmere
 • zna umestiti najprimernejšo krmno rastlino v kolobar glede na ekološke in gospodarske razmere
 • zna izbrati travno-deteljno mešanico
 • pozna najpogostejše bolezni, škodljivce rastlin in plevele ter njihovo zatiranje
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevela
 • zna določiti čas in način spravila krmnih rastlin
 • zna izbrati najprimernejši čas za konzerviranje krme
 • zna senzorično oceniti voluminozno krmo
 • pozna stroje za spravilo suhe, zelene in dehidrirane krme
 • pozna stroje za spravilo silaže
 • pozna načine skladiščenja krmnih rastlin
sodeluje pri reprodukciji živali
 • ugotavlja pojatvene cikluse
 • izvaja in spremlja prirodni pripust
 • naroči osemenitev
 • ugotavlja brejost samic z zunanjimi aparativnimi metodami
 • pomaga pri telitvi
 • oskrbuje samico in mladiče po porodu
 • pozna znake gonjenja
 • pozna načine razmnoževanja
 • pozna prednosti naravnega pripusta in umetnega osemenjevanja
 • pozna zunanje aparativne metode
 • pozna potek poroda
 • zna pravilno oskrbeti mladiča in mater po porodu
izvaja selekcijo in odbiro živali
 • izloča živali z nižjo proizvodnjo
 • odbira živali za pleme
 • preprečuje parjenje v sorodstvu
 • izbira ustrezne plemenjake
 • pozna pomen selekcije v živinoreji
 • pozna pomen rejskih programov
 • pozna rejske metode
 • pozna kriterije za ocenjevanje živali po zunanjosti in proizvodni lastnosti
izvaja postopke prireje mleka
 • vzdržuje prostore in naprave za molžo
 • čisti in razkuži molzne naprave
 • pripravi živali za molžo
 • kontrolira mleko s hitrimi hlevskimi testi
 • molze v molzišču
 • molze preko mlekovoda
 • molze v vrč
 • ročno molze
 • zbira mleko v zbiralnici mleka
 • čisti in razkuži hladilni bazen za mleko
 • kontrolira temperaturo mleka v hladilnem bazenu
 • jemlje vzorce mleka
 • oddaja vzorce mleka v analizo
 • pripravi mleko za transport
 • pozna postopke ročne in strojne molže
 • pozna delovanje molznega stroja
 • zna vzdrževati molzni stroj in opremo
 • pozna higienske postopke pri ročni in strojni molži
 • pozna postopek prireje higiensko neoporečnega mleka
 • zna pravilno ravnati z mlekom po molži
izvaja preventivo in oskrbuje živali
 • spremlja zdravstveno stanje živali
 • nadzira pojav zunanjih in notranjih zajedalcev
 • ukrepa ob nenormalnem stanju živali
 • opazuje obnašanje živali
 • izvaja prvo pomoč (trokiranje, sondiranje, zaustavljanje krvavitev, oskrba ran)
 • izvaja kastracijo pujskov, mlajših od enega tedna
 • izvaja aplikacijo železovih preparatov proti anemiji pujskov
 • izvaja kupiranje repkov pri pujskih in jagnjetih do četrtega dneva starosti
 • ščipa oziroma brusi zobe pri pujskih prvi dan po rojstvu
 • oskrbi in neguje parklje, kopita ter čisti živali
 • označuje domače živali v skladu s predpisi
 • uporablja in daje dovoljena farmakološka sredstva, ki niso vezana na izdajo recepta
 • neguje in striže dlako ter volno
 • spremlja zdravstveno stanje vimena in po potrebi ukrepa
 • pokliče veterinarja in nudi veterinarju asistenco pri zdravljenju živali
 • izvaja dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo živinorejskih objektov z dovoljeni sredstvi
 • pozna zoohigienske normative za vzrejo domočih živali
 • pozna opremo in pribor za nego parkljev, kopit in čiščenje živali
 • pozna sredstva za zatiranje zajedalcev
 • pozna zdravo in bolno žival
 • pozna načine označevanja živali
 • pozna dovoljena farmakološka sredstva in jih zna uporabljati
 • zna negovati živali in striči volno
 • zna nuditi asistenco veterinarju pri zdravljenju
 • pozna sredstva za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo živinorejskih objektov ter jih zna uporabljati
redi govedi
 • redi teleta
 • pita teleta
 • redi plemenske telice
 • pita govedi
 • redi krave molznice
 • redi krave dojilje
 • pozna najpomembnejše pasme goveda
 • pozna avtohtone pasme goveda
 • pozna splošna pravila krmljenja govedi
 • pozna pravila krmljenja krav molznic v posameznih obdobjih laktacije in v suhi dobi ter zna pravilno razvrstiti živali v skupine
 • pozna pravila krmljenja mladičev od rojstva do odstavitve
 • pozna načine reje plemenskih živali
 • pozna metode pitanje bikov in volov
redi prašiče
 • vzreja plemenske svinje
 • vzreja pujske
 • vzreja mladice
 • pita prašiče
 • pozna najpomembnejše pasme in križance prašičev
 • pozna načine vzreje pujskov
 • pozna pravila krmljenja v posameznih proizvodnih obdobjih
 • pozna prehranske potrebe plemenskih svinj v proizvodnem obdobju
 • pozna metode in načine pitanja prašičev
redi drobnico
 • redi ovce za meso
 • pita jagnjeta
 • redi mlečne ovce
 • redi koze za meso
 • redi mlečne pasme koz
 • pita kozličke
 • pozna pasemske skupine ovac (mlečne, mesne, za volno)
 • pozna prehrano ovac in jagnjeti
 • pozna prehrano koz in kozličkov
redi perutnino
 • redi perutnino za meso
 • vzreja jarkice
 • redi kokoši nesnice
 • redi purane
 • pozna tehnologijo vzreje piščancev za pitanje – brojlerjev in jarkic
 • pozna tehnologijo vzreje kokoši nesnic
 • pozna proizvodnjo konzumnih in valilnih jajc
 • pozna postopek valjenja jajc v valilniku
 • pozna oskrbo jajc med valjenjem
 • zna oskrbeti izvaljene piščance
 • pozna tehnologijo vzreje puranov
 • pozna tehnologije alternativne reje perutnine
redi konje
 • redi hladnokrvne konje
 • redi toplokrvne konje
 • vzreja žrebeta
 • pozna pasemske skupine konj
 • pozna prehrano plemenskih kobil
 • pozna prehrano žrebet
 • pozna prehrano mladih konj
 • pozna prehranske potrebe delovnih in športnih konj
pripravi živali na zakol
 • preveri zdravstveno stanje živali
 • pripravi živali za transport
 • pripravi žival na zakol
 • zna ravnati z živalmi pred klanjem
 • pozna primerne postopke transporta živali
 • pozna humane postopke klanja in razkosavanja živali
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidence živinorejske proizvodnje
 • vodi evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev
 • vodi evidence o krmnih površinah
 • vodi evidence o stanju, reprodukciji in številu živali
 • vodi dnevnik o porabi zdravil
 • vodi evidence o količini oddanega mleka
 • vodi evidence o kakovostnem in zdravstvenem stanju mleka
 • vodi evidence o poreklu živali
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidenc in jih zna izpolniti
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • nabavlja kmetijski repromaterial
 • cenovno ovrednoti nakup krme
 • spremlja neposredna plačila
 • prodaja živali
 • prodaja mleko
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna metode izračuna lastne cene
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja za kvaliteto opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost dela v kmetijskem gospodarstvu
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • kontrolira in ocenjuje rezultate dela
 • zagotavlja ustrezno kakovost mleka in mesa
 • upošteva karenčne dobe v skladu z navodili
 • pozna pravilne nastavitve in vzdrževanje kmetijskih strojev in opreme
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in opravlja manjša popravila kmetijskih strojev, naprav in orodij
 • redno pregleduje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • vzdržuje stroje in opravi manjša popravila strojev
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje objektov, naprav, strojev, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
 • pozna vzdrževalna dela
Komunikacija komunicira s strankami
 • sodeluje s strokovnimi službami in institucijami, s stanovskimi organizacijami
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • dela v skladu z veterinarsko-sanitarnimi predpisi
 • dela v skladu s predpisi o živinoreji
 • dela v skladu s predpisi o zaščiti živali
 • dela v skladu s predpisi o krmi
 • dela v skladu s predpisi o porabi FFS
 • pozna predpise o FFS
 • pozna načela dobrega gospodarja pri varstvu rastlin in živali
 • pozna sanitarno-higienske predpise
 • pozna veterinarske predpise
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s kmetijskimi stroji in opremo
 • pozna standarde varnih strojev
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za rokovanje, skladiščenje in odstranjevanje za okolje škodljivih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • g. Anton Darovic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • g. Zoran Kramer, KGZS
 • ga. Marija Vaukan, KGZS
 • ga. Bernarda Brezovnik, KGZS
 • ga. Jelka Ferlež, KGZS, Zavod Celje, Izpostava Šentjur
 • ga. Urška Jager, Turistična kmetija Jager
 • ga. Antonija Pirjevec, Šentjur
 • g. Damjan Žužek, Vrh pri Voštanju
 • g. Edvin Tomažič, Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur
 • ga. Metoda Senica, Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur
 • ga. Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.