Katalog

Naziv:

Poljedelec/poljedelka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.7.2004

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Poljedelec/poljedelka (6210.008.4.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Poljedelec/poljedelka 6210.008.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana osnovna šola
 • Opravljen vozniški izpit F-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv Kmetovalec, in sicer pri naslednjih predmetih: - večina vsebin poklicnega standarda Poljedelec je vključena v predmet Poljedelstvo (1., 2. in 3. letnik) - znanja s področja kmetijske mehanizacije pri predmetu Kmetijski stroji (1. in 2. letnik) - znanja, vezana na področje komerciale pri predmetu Gospodarsko poslovanje (3. letnik) - praktična znanja in spretnosti pri Praktičnem pouku pri vsebinah Poljedelstvo in Kmetijski stroji (1., 2. in 3. letnik).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo materiala in časa
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja
 • upoštevanje dobre kmetijske prakse

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba40
dokumentacija10
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Poljedelec/poljedelka

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:
  • pogonski stroji
  • stroji za obdelavo tal
  • stroji za setev in sajenje
  • stroji za gnojenje in namakanje
  • stroji za nego in varstvo rastlin
  • stroji za spravilo pridelkov
  • stroji in oprema za oskrbo rastlin
  • skladiščni prostor
  • dvoriščna mehanizacija

9.2. Kadrovski pogoji


visokošolska znanja s področja kmetijstva, smer poljedelstvo ali vrtnarstvo in

 • srednja ali višja strokovna znanja s področja kmetijstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi tla
 • jemlje vzorce za analizo zemlje
 • opravi osnovno gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
 • izvede obdelavo tal
 • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
 • pozna tipe tal
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • zna izračunati gnojilni odmerek
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal in vrsto poljščine
 • pozna stroje in orodja za osnovno in dopolnilno obdelavo tal
 • pozna stroje za gnojenje
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pozna čas in načine temeljne in dopolnilne obdelave tal
 • Vzame vzorec za standardno analizo tal
  • izbere pripomočke za odvzem vzorca
  • določi globino glede na izbrano kmetijsko kulturo
  • vzame vzorec
  • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
 • Izvede osnovno gnojenje tal:
  • izračuna potrebno količino gnojila na podlagi rezultata analize zemlje na površino
  • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in potrebe posamezne vrste poljščin po hranilih
  • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
  • izvede gnojenje
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
 • Izvede obdelavo tal po izbiri komisije (osnovna ali dopolnilna):
  • izbere ustrezno tehniko obdelave tal
  • izbere in nastavi kmetijske stroje za obdelavo tal
  • izvede obdelavo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
pridela sadike poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
 • vzgaja sadike poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
 • pozna generativne in vegetativne načine razmnoževanja rastlin
 • pozna postopek vzgoje in oskrbe sadik poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
 • Izvede pripravo na setev in setev:
  • pripravi setvene plošče
  • izbere substrat
  • napolni setvene plošče s substratom
  • izbere seme
  • pripravi in nastavi stroje in orodja za setev v setvene plošče
  • izvede setev
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Oskrbuje sadike:
  • kontrolira in uravnava temperaturo, vlago in osvetlitev v zaščitenem prostoru
  • izvede oskrbo z vodo in s hranili ter zaščito pred boleznimi in škodljivci
  • utrjuje sadike
  • pripravi sadike za presajanje na njivo ali prodajo
seje in sadi poljščine, krmne rastline in vrtnine, ki se pridelujejo na njivah
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za setev in sajenje
 • opravi setev poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • opravi sajenje poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
 • pozna stroje za setev, saditev in presadilnike
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi za doseganje ustreznega sklopa rastlin in s tem pridelka po hektarju
 • zna določiti čas in globino setve posameznih poljščin, krmnih rastlin in vrtnin
 • zna izračunati potrebno količino semena
 • pozna različne načine in roke setve in sajenja
 • zna izbrati vrsto oziroma sorto glede na ekološke in talne razmere
 • zna izbrati čas in gostoto sajenja
 • zna umestiti najprimernejšo krmno rastlino v kolobar glede na ekološke in gospodarske razmere
 • zna izbrati travno-deteljno mešanico
 • Pripravi stroje za setev ali sajenje po izbiri komisije:
  • izbere ustrezno sejalnico ali sadilnik oz. vlagalnik za določeno poljščino oz. vrtnino
  • nastavi sejalnico na določeno količino semena za strnjeno setev
  • nastavi sejalnico za določen sklop za presledno setev
  • nastavi sadilnik
  • izvede preizkus sejalnice
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • Izvede setev ali sajenje po izbiri komisije:
  • izračuna potrebno količino semena oz. sadik glede na potreben sklop
  • nastavi globino setve oz. saditve glede na vrsto poljščine, vrsto tal in talne razmere
  • preveri pravilnost nastavitve posameznih parametrov pri izvedbi setve oz. saditve
  • seje oz. sadi
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
oskrbuje posevke oziroma nasade
 • prideluje poljščine, vrtnine in krmne rastline
 • spremlja posevek oziroma nasad med rastno dobo
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za gnojenje in dopolnilno obdelavo
 • opravi dognojevanje na podlagi gnojilnega načrta
 • opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada
 • izvede postopek oskrbe krmnih rastlin
 • izvede zaščito pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov (veter, toča, mraz …)
 • izvede namakanje na podlagi načrta
 • pozna znake pomanjkanja glavnih hranil
 • pozna čas in način dognojevanja posameznih poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • pozna čas in načine oskrbe rastlin v vseh razvojnih fazah
 • pozna načine zaščite pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov
 • pozna načine namakanja, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • pozna stroje ter naprave za namakanje
 • Opravi ogled posevka po izbiri komisije:
  • na osnovi ogleda določi potrebne ukrepe za oskrbo posevkov
  • izbere kmetijske stroje za oskrbo poljščin oz. vrtnin
 • Izvede mehansko oskrbo posevkov:
  • pripravi in nastavi kmetijski stroj za oskrbo posevkov
  • opravi mehansko oskrbo posevkov
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
 • Izvede dognojevanje posevka:
  • na osnovi gnojilnega načrta in stanja posevka izračuna količino ustreznega gnojila
  • izbere ustrezen način dognojevanja
  • pripravi in nastavi stroj za dognojevanje
  • izvede dognojevanje
  • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
izvede varstvo rastlin
 • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin
 • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi in umeri škropilno tehniko
 • opravi zaščito pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnica)
 • pozna stroje za varstvo rastlin in njihove izvedbe
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
 • zna izračunati potrebne veličine pri nastavitvi strojev za varstvo rastlin
 • pozna najpogostejše bolezni, škodljivce rastlin in plevele ter njihovo zatiranje
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivca in plevela
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS za okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
 • Pripravi, nastavi in preizkusi škropilno tehniko:
  • izbere škropilno tehniko
  • pripravi in nastavi škropilno tehniko
  • preizkusi škropilno tehniko z vodo
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
 • Izvede varstvo rastlin:
  • izračuna odmerek in količino škropilne brozge za predvideno površino
  • pripravi škropilno brozgo
  • upošteva priložena navodila
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • upošteva predpise o FFS
  • pripravi in nastavi škropilno tehniko
  • izvede ustrezen postopek nanašanja
  • uporablja fitofarmacevtska sredstva v skladu s predpisi o varovanju okolja
  • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
 • Opravi ogled posevka po izbiri komisije:
  • na osnovi ogleda določi potrebne ukrepe za oskrbo posevkov glede varstva rastlin
  • na podlagi praga škodljivosti prednostno določi ukrepe varstva rastlin
  • na osnovi škropilnega načrta in ogleda izbere ustrezna fitofarmacevtska sredstva
  • upošteva predpise o FFS
opravi spravilo in skladiščenje pridelka
 • določi optimalni čas spravila poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • pripravi in nastavi stroje za spravilo poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • opravi spravilo poljščin, vrtnin in krmnih rastlin (žanje, pobira, izkopava, silira, kosi)
 • konzervira krmo (suši, silira)
 • pripravi potrebno opremo za transport in skladiščenje pridelka
 • transportira pridelek do skladišča
 • ustrezno zaščiti pridelek in ga uskladišči
 • skrbi za ustrezno skladiščenje pridelkov
 • pripravi pridelke za prodajo
 • zna določiti čas in način spravila poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • zna izbrati najprimernejši čas za konzerviranje krme
 • pozna stroje za spravilo poljščin in vrtnin
 • pozna stroje za spravilo suhe, zelene in dehidrirane krme
 • pozna stroje za spravilo silaže
 • pozna načine skladiščenja poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • Izvede ogled in vzame vzorec poljščin po izbiri komisije:
  • na osnovi zunanjega izgleda poljščine določi tehnološko zrelost
  • na vzorcu poljščine ugotovi vlažnost in druge podatke, ki so potrebni za spravilo, konzerviranje in skladiščenje pridelka
 • Opravi spravilo in skladiščenje pridelkov poljščin, vrtnin in krmnih rastlin po izbiri komisije:
  • pripravi in nastavi stroje za spravilo poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
  • pripravi skladiščne prostore
  • izvede spravilo in transport pridelkov poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
  • izvede postopke zaščite pridelka
  • upošteva predpise o varstvu pri delu v vseh fazah spravila in skladiščenja

12. Literatura, strokovno gradivo

 • M. Skledar, P. Leban: Splošno poljedelstvo - Ljubljana: DZS,1991.
 • J. Korošec: Pridelovanje krme - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1989.
 • S. Vrabl: Škodljivci poljščin - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1992.
 • M. Kus: Pridelovanje krompirja - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1987.
 • M. Leskošek: Gnojenje - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1993.
 • T. Tajnšek: Strnine in koruza v Sloveniji: ČZP Kmečki glas.
 • J. Maček: Bolezni poljščin - Ljubljana: ČZP Kmečki glas,1991.
 • J. Korošec: Pridelovanje krme na travinju - Ljubljana: ČZP Kmečki glas,1984.
 • J. Stekar: Siliranje - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1999.
 • J. Korošec: Travinje in trate: gospodarjenje in raba - Ljubljana: ČZP Kmečki glas,1997.
 • Golob; M. Dolenšek: Spravilo krme s travinja - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1993.
 • A., Krambergar: Krmni dosevki - Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 1999.
 • I.,Todorić, R., Gračan, : Specialno poljedelstvo - Ljubljana: DZS, 1982.
 • M. Mrhar: Racionalna obdelava tal - Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 1995.
 • R. Jenčič: Kmetijski stroji - Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1975.
 • M. Žmavc: Kmetijska tehnika za danes in jutri - Novo mesto: samozaložba: Srednja kmetijska šola Grm, 2002.
 • J.Osvald, M. Kogoj,Osvald: Integrirano pridelovanje zelenjave, ČZP Kmečki glas, 2003
 • M. Mrhar: Tlom prijazna obdelava, Kmetijska založba, Ljubljana 2002.
 • M. Novak: Tehnike nanašanja pesticidov, ČZP Kmečki glas, 1990.
 • T. Tajnšek: Koruza, ČZP Kmečki glas, 1991.
 • T. Tajnšek: Pšenica, ČZP Kmečki glas, 1981
 • T. Štefančič: Sladkorna pesa, ČZP Kmečki glas 1998
 • M. Kus: Krompir, ČZP Kmečki glas 1994
 • J. Korošec: Pridelovanje krme. Ljubljana. 1989
 • M. Mrhar: Tehnika priprave in spravila sena. Ljubljana. ČZP Kmečki glas. 1992.
 • M. Ciraj: Zatiranje plevelov. Ljubljana. ČZP Kmečki glas. 1998.
 • M. Mrhar: Kako delujejo kmetijski stroji in naprave. Ljubljana. ČZP Kmečki glas. 1997.
 • M. Žmavc: Varno delo s traktorjem

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Mag. Miran Naglič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Anton Jagodic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Mag. Jernej Demšar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Ivan Brodnjak , KGZS, Zavod Ptuj
 • Slavica Plevnik, Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur
 • Cveta Cokan, Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur
 • Cvetka Barborič, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Jerica Korpar , Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Janez Fakin, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Anton Hanželič, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Helena Slivnjak Ramuta, Srednja kmetijska šola Maribor
 • Robert Janža, Srednja kmetijska šola Rakičan
 • Irena Rojc, Vrtnarska šola Celje
 • Mojca Urankar, BTŠ Kranj
 • Nataša Šink, BTŠ Kranj
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.