Poklicni standard

Naziv:

Poljedelec/poljedelka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

12.12.2003

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Poljedelec/poljedelka (6210.008.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s strokovnimi službami in strankami
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. pripravi tla
 7. pridela sadike poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
 8. seje in sadi poljščine, krmne rastline in vrtnine, ki se pridelujejo na njivah
 9. oskrbuje posevke oziroma nasade
 10. izvede varstvo rastlin
 11. opravi spravilo in skladiščenje pridelka

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira delo
 • načrtuje pridelavo poljščin, krmnih rastlin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivskih površinah
 • izdela načrt setve
 • načrtuje kolobar
 • organizira si lastno delo
 • načrtuje porabo finančnih sredstev
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • pripravi vlogo za pridobitev sredstev v sodelovanju s strokovnimi službami
 • zna izdelati načrt pridelave poljščin, krmnih rastlin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivskih površinah
 • pozna pravila kolobarjenja, načine vrstenja rastlin in delitve površin
 • zna izdelati kolobar glede na tla, predposevek in usmerjenost kmetije
 • pozna posebnosti kmetijske proizvodnje
 • pozna postopek in dokumentacijo prijave za pridobitev sredstev
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in materiale za delo
 • pripravi delovne stroje, naprave in orodja ter materiale za delo
 • pripravi gnojila, semena in sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • izbere in pripravi prostor za skladiščenje pridelkov
 • izbere in pripravi prostor za skladiščenje repromateriala in FFS
 • pozna traktorje in ostalo kmetijsko mehanizacijo ter jih zna uporabljati
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo vlogo pri rasti in razvoju rastlin
 • pozna sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • pozna vrste in sorte poljščin
 • pozna vrste prostorov za skladiščenje posameznih poljščin in krmnih rastlin
Operativna dela pripravi tla
 • jemlje vzorce za analizo zemlje
 • opravi osnovno gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
 • izvede obdelavo tal
 • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
 • pozna tipe tal
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • zna izračunati gnojilni odmerek
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal in vrsto poljščine
 • pozna stroje in orodja za osnovno in dopolnilno obdelavo tal
 • pozna stroje za gnojenje
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pozna čas in načine temeljne in dopolnilne obdelave tal
pridela sadike poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
 • vzgaja sadike poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
 • pozna generativne in vegetativne načine razmnoževanja rastlin
 • pozna postopek vzgoje in oskrbe sadik poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
seje in sadi poljščine, krmne rastline in vrtnine, ki se pridelujejo na njivah
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za setev in sajenje
 • opravi setev poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • opravi sajenje poljščin in vrtnin, ki se pridelujejo na njivah
 • pozna stroje za setev, saditev in presadilnike
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi za doseganje ustreznega sklopa rastlin in s tem pridelka po hektarju
 • zna določiti čas in globino setve posameznih poljščin, krmnih rastlin in vrtnin
 • zna izračunati potrebno količino semena
 • pozna različne načine in roke setve in sajenja
 • zna izbrati vrsto oziroma sorto glede na ekološke in talne razmere
 • zna izbrati čas in gostoto sajenja
 • zna umestiti najprimernejšo krmno rastlino v kolobar glede na ekološke in gospodarske razmere
 • zna izbrati travno-deteljno mešanico
oskrbuje posevke oziroma nasade
 • prideluje poljščine, vrtnine in krmne rastline
 • spremlja posevek oziroma nasad med rastno dobo
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za gnojenje in dopolnilno obdelavo
 • opravi dognojevanje na podlagi gnojilnega načrta
 • opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada
 • izvede postopek oskrbe krmnih rastlin
 • izvede zaščito pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov (veter, toča, mraz …)
 • izvede namakanje na podlagi načrta
 • pozna znake pomanjkanja glavnih hranil
 • pozna čas in način dognojevanja posameznih poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • pozna čas in načine oskrbe rastlin v vseh razvojnih fazah
 • pozna načine zaščite pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov
 • pozna načine namakanja, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • pozna stroje ter naprave za namakanje
izvede varstvo rastlin
 • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin
 • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi in umeri škropilno tehniko
 • opravi zaščito pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnica)
 • pozna stroje za varstvo rastlin in njihove izvedbe
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
 • zna izračunati potrebne veličine pri nastavitvi strojev za varstvo rastlin
 • pozna najpogostejše bolezni, škodljivce rastlin in plevele ter njihovo zatiranje
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivca in plevela
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS za okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
opravi spravilo in skladiščenje pridelka
 • določi optimalni čas spravila poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • pripravi in nastavi stroje za spravilo poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • opravi spravilo poljščin, vrtnin in krmnih rastlin (žanje, pobira, izkopava, silira, kosi)
 • konzervira krmo (suši, silira)
 • pripravi potrebno opremo za transport in skladiščenje pridelka
 • transportira pridelek do skladišča
 • ustrezno zaščiti pridelek in ga uskladišči
 • skrbi za ustrezno skladiščenje pridelkov
 • pripravi pridelke za prodajo
 • zna določiti čas in način spravila poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
 • zna izbrati najprimernejši čas za konzerviranje krme
 • pozna stroje za spravilo poljščin in vrtnin
 • pozna stroje za spravilo suhe, zelene in dehidrirane krme
 • pozna stroje za spravilo silaže
 • pozna načine skladiščenja poljščin, vrtnin in krmnih rastlin
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi proizvodne evidence
 • vodi evidence o uporabi in porabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev
 • vodi evidence za uveljavljanje neposrednih plačil
 • vodi evidence o delovnih urah kmetijske mehanizacije
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidenc in jih zna izpolniti
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • nabavi semena, gnojila, fitofarmacevtska sredstva in ostali kmetijski repromaterial
 • izračuna lastno ceno
 • prodaja kmetijske pridelke
 • spremlja neposredna plačila
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja za kvaliteto opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost dela v kmetijskem gospodarstvu
 • zagotavlja kakovost poljščin, krmnih rastlin in vrtnin
 • racionalno porablja material, energijo in čas
 • upošteva karenčne dobe v skladu z navodili
 • dela v skladu z načeli dobre kmetijske prakse
 • pozna pravilne nastavitve in vzdrževanje kmetijskih strojev in opreme
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in opravlja manjša popravila kmetijskih strojev, naprav in orodij
 • redno pregleduje in vzdržuje kmetijske stroje, naprave in orodja
 • opravlja nastavitve in manjša popravila kmetijskih strojev, naprav in orodij
 • pozna osnove vzdrževanja kmetijskih strojev
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje objektov, naprav, strojev, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunicira s strokovnimi službami in strankami
 • sodeluje s strokovnimi službami in institucijami
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • skrbi za varovanje proizvodnih virov in okolja
 • dela v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • uporablja FFS, gnojila in druge nevarne snovi v skladu s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • varuje vodne vire
 • varuje okolje in kulturno dediščino
 • pozna predpise o FFS
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s kmetijskimi stroji in opremo
 • pozna standarde varnih strojev
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za rokovanje, skladiščenje in odstranjevanje za okolje škodljivih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mag. Miran Naglič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Anton Jagodic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • mag. Jernej Demšar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Ivan Brodnjak, KGZS, Zavod Ptuj
 • Slavica Plevnik, Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur
 • Cvetka Barborič, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Jerica Korpar, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Janez Fakin, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Anton Hanželič, Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj
 • Helena Žnidarič, CPI
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.