Poklicni standard

Naziv:

Monter / monterka prezračevalnih in klimatskih sistemov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.11.2013

Predhodniki:

Klasius-P16:

Elektrotehnika in energetika (0713)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Monter / monterka prezračevalnih in klimatskih sistemov (61881100)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • načrtuje in organizira svoje delo
 • pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material v delavnici in na objektu
 • racionalno rabi čas, material in energijo
 • opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • sporazumeva se s strankami in sodelavci
 • oblikuje in izdeluje montažne elemente prezračevalnih in klimatskih naprav
 • pripravi orodje, pomožne materiale in elemente za pritrjevanje, obešanje in sestavljanje predhodno izdelanih kanalov in sklopov
 • montira, priklopi energijske porabnike, jih označi in preizkusi delovanje inštaliranih sistemov prezračevanja, odsesavanja in klimatizacije
 • zna izbrati in vgraditi energetske naprave ali elemente za učinkovito rabo energije pri prezračevalnih in klimatskih sistemih
 • vzdržuje  prezračevalne in klimatske naprave, sisteme in opremo


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo in sodeluje pri načrtovanju dela v skupini
 • pregleda naročilo, prevzame dokumentacijo in ovrednoti zbrane informacije
 • prouči tehnično dokumentacijo, tehnična navodila in navodila za delo
 • pregleda in razume montažni načrt elementov in opreme, izvede ogled objekta in potrebne meritve ter označitev na objektu
 • uporablja kataloge različnih proizvajalcev
 • načrtuje delo terminsko in po fazah dela ter izbere vrste in količine materialov ter druge elemente instalacij
 • pozna postopke dimenzioniranja prezračevalnih in klimatskihnaprav
 • pozna principe organizacije dela
 • obvlada standarde in norme za montažo prezračevalnih in klimatskih sistemov
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material v delavnici in na objektu
 • predvidi in označi potrebne posege na gradbeni konstrukciji in potrebna gradbena dela na gradbenih elementih za potrebe razvoda zračnih kanalov in inštalacij priprave zraka v skladu z načrtom
 • preveri skladnost in predpisane načine vgradnje naprav ter količine in kvalitete materiala s projektom prezračevanja in klimatizacije
 • preveri svoja dela ob načrtu za elektriko in uskladi svoja dela z elektroinštalaterjem
 • zariše lege posameznih elementov klimatskihoz. prezračevalnih naprav v skladu z montažnim načrtom
 • izbere potrebne elemente ali rezervne dele in drug potreben material za izvedbo del
 • pripravi in preveri merilne naprave (njihov rok umerjenosti), orodja in naprave za montažo
Operativna dela oblikuje in izdeluje montažne elemente
 • oblikuje prezračevalne kanale in posamezne elemente za pritrjevanje
 • izreže sestavne dele in oblikuje različne elemente prezračevalnih kanalov ter namesti spojne elemente
 • preveri in kita morebitne odprtine in zaščitno barva varilna točkovna mesta
 • označi sestavne dele  po zaporednih oznakah in posamičnih sklopih
 • pozna osnove dimenzioniranja, oblikovanja in tehnologije izdelave kanalov
 • razume pomen označevanja, tesnjenja elementov in zaščite pred korozijo
montira in priklopi porabnike in druge naprave na sistem prezračevanja, odsesavanja in klimatizacije
 • pripravi orodje in pomožni material za pritrjevanje, obešanje in sestavljanje predhodno izdelanih sklopov
 • preuči načrt montaže naprave in pripravi mesto montaže
 • razporedi montažne segmente po označenih sklopih in zaporedju
 • pritrdi, spaja in vgradi montažne elemente ali sklope v sisteme prezračevanja, zračnega ogrevanja/hlajenja in odsesavanja
 • montira in priključi naprave na sistem prezračevanja, zračnega ogrevanja/hlajenja in na električno omrežje
 • preveri usklajenost montažne naprave z montažnim načrtom opreme
 • zaščiti naprave proti rosenju, toplotnim izgubam/dobitkom, hrupu in koroziji
 • preizkusi tesnost in delovanje klimatske naprave in celotnega prezračevalnega sistema
 • izvaja meritve pretočnih količin, hrupa, mikroklime in emisij v okolje
 • uporabi elemente za zaščito instalacij (rosenje, toplotne izgube/toplotni dobitki ...)
 • izvaja postopke preverjanja delovanja inštalacij in uporablja merilne instrumente
 • uporablja elektroenergetsko dokumentacijo proizvajalca o priklopu naprave na omrežje
 • pozna merilne postopke in njihov namen ter lastnosti in uporabnost materialov (osnovnih, dodajnih …)
 • razume delovanje energetskih sistemov kot celote in pozna osnove dimenzioniranja energetskih porabnikov in sistemov
 • pozna osnove elektrotehnike, meritev in nevarnosti električnega toka ter zaščitne ukrepe (ozemljitev, izenačitev potencialov)
 • razume električni tokokrog
zna izbrati in vgraditi energetske naprave ali elemente za učinkovito rabo energije pri prezračevalnih in klimatskih sistemih
 • montira dušilce zvoka, toplotne menjalnike/hranilnike toplote, vlažilnike, razslojevalnike, izločevalnike vodnih kapljic, toplotne črpalke in pripadajoče inštalacijske in varnostne elemente sistema po priporočilih proizvajalca oz. izvedbeni tehnični dokumentaciji
 • izvede inštalacijo sistema in integrira sisteme za izrabo OVE v obstoječe sisteme zračnega ogrevanja/hlajenja
 • vgrajuje varnostne, regulacijske in zaporne elemente sistema
 • loči primarne in obnovljive vire energije, pozna njihovo uporabnost in pomen energetske učinkovitosti
 • razume funkcijo, delovanje, način priključitve in obratovalni režim naprav za vračanje toplote in sistemov s toplotnimi črpalkami
 • pozna osnove termodinamike, fluidne tehnike in prenosa toplote
 • razlikuje različne vrste plinov, ki se uporabljajo pri klimatskihnapravah, in pozna njihove lastnosti in uporabnost
vzdržuje prezračevalne in klimatske sisteme
 • preveri delovanje sistema in posamezne naprave prezračevalnega ali klimatskega sistema
 • opravlja vzdrževalna dela, testne preizkuse delovanja ter preizkuse tesnosti tako, da upošteva navodila proizvajalcev
 • izvede popravilo inštalacije oziroma posamezne naprave ter preizkusi delovanje
 • zaveda se pomena čiščenja klimatske in prezračevalne naprave zaradi zagotavljanja udobja bivalnih prostorov
 • obvlada postopek ugotavljanja in odpravljanja napak na strojnih instalacijah ter zamenjavo poškodovanih in izrabljenih delov
 • razlikuje in pozna lastnosti medijev in drugih zamenljivih elementov v sistemih
 • izvaja  čiščenje, mazanje in enostavno vzdrževanje merilnikov, ki jih uporablja pri svojem delu
 • redno pregleduje in skrbi za enostavno vzdrževanje naprav, orodij, strojev in pripomočkov, ki jih uporablja pri delu
 • izvaja redna vzdrževalna dela prezračevalnih in klimatskih naprav
 • pozna preventivno in kurativno vzdrževanje in pomen vzdrževanja
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje in vodi delovno dokumentacijo - piše (gradbeni) dnevnik, izvede popis del, vgrajenega materiala in opreme
 • dokumentira odkrite in odpravljene napake v delovanju sistema
 • izdela zapisnik o vzdrževanju prezračevalnega oz. klimatskega sistema
 • vodi evidence popravil, servisnih in vzdrževalnih del
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programska orodja
Komercialna dela sodeluje pri pripravi predračuna in računa
 • pripravi predračun ali sodeluje pri njegovi pripravi
 • izdeluje kalkulacije storitev in porabe materiala
 • razlikuje stroške dela in stroške materialov, ki jih uporablja
 • obvlada sistem označevanja in iskanja rezervnih delov
 • naroča material, opremo, elemente in rezervne dele ter jih skladišči
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 • upošteva standarde za zagotavljanje celovite kakovosti
 • upošteva standarde in norme pri montaži strojnih inštalacij
 • zagotavlja kakovost opravljenih storitev
 • spremlja in kontrolira rezultate lastnega dela
 • spremlja razvoj novih tehnologij, materialov in sestavnih delov inštalacij in gradbenih konstrukcij
 • spremlja vodenje posameznih evidenc za zagotavljanje kakovosti
 • zaveda se pomena racionalne rabe materialov in energije
 • ekološko skladišči ter vozi na uničenje odpadne snovi in materiale
 • razume pomen parametrov ugodja in zagotavljanje le-teh v bivalnem okolju
Komunikacija sporazumeva se s strankami in sodelavci
 • svetuje strankam pri izbiri materialov, naprav za instalacije ter elementov oziroma prezračevalnih ali klimatskih sistemov
 • sodeluje s tehnologom, službo vzdrževanja, z nadrejenimi in ostalimi sodelavci
 • zna delati v skupini pri izvajanju del na objektih
 • sodeluje z zunanjimi izvajalci inštalaterskih in gradbenih del
 • uporablja osnove poslovnega komuniciranja in strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • ravna v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
 • pri delu uporablja osebno varovalno opremo
 • skrbi za varovanje zdravja vseh (sebe in sodelavcev) ter za varovanje okolja
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadni material
 • pozna možne poškodbe pri delu
 • obvlada osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vinko Petek, Poni d. o. o., Križ 24 a, Komenda
 • Jožef Dulc, Stranje 7, Škocjan
 • Jernej Dolinar, Brdo, Grič 24, Ljubljana
 • Stane Razgoršek, Trnovlje, Plinarniška ul. 2, Celje
 • Janko Rozman, OZS
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Branko Jerič, TŠC Nova Gorica
 • Simon Kragelj, TŠC Nova Gorica
 • Drago Rodman, TŠC Nova Gorica
 • Marija Šibanc, CPI
 • Metod Češarek, CPI

Kordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, CPI
 • Barbara Kunčič, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Bojan Belehar, Klima Belehar d. o. o.
 • Berto Menard, MENARD RA, trgovina, servis, proizvodnja in montaža hladilne in bele tehnike, d. o. o.
 • Andrej Papež u. d. is., Ensi d. o. o.
 • Anton Zaplotnik, Vodovodne in ostale cevne instalacije Zaplotnik Anton s. p.
 • Janko Rozman, OZS
 • Marija Šibanc, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, CPI
 • Barbara Kunčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.