Poklicni standard

Naziv:

Pripravljalec/pripravljalka jedi pred gosti

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pripravljalec/pripravljalka jedi pred gosti (61703660)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 • samostojno načrtovati in organizirati lastno delo in delo pomožnega osebja pri izvajanju angleškega in francoskega načina strežbe skladno s standardi kakovosti dela v strežbi,
 • odgovorno in ekonomično uporabljati surovine, naprave, energijo in čas pri izvajanju angleškega in francoskega načina strežbe,
 • vzdrževati osebno higieno in higieno delovnega okolja ter odgovorno skrbeti za izvajanje predpisov sistema HACCP pri svojem delu,
 • samostojno sprejemati goste in se posloviti s primerno komunikacijo in odnosom do gostov ob upoštevanju načel bontona in gostoljubja,
 • samostojno sprejemati naročila, predstavljati jedi gostom na zanimiv in privlačen način ter jim svetovati pri izbiri jedi in pijač v slovenskem in dveh tujih jezikih, ob upoštevanju sodobnih trendov, pravil stroke, načel uspešne komunikacije in bontona,
 • izvajati angleški in francoski način strežbe ob upoštevanju pravil stroke in standardov kakovosti dela v strežbi in pripravi jedi pred gosti,
 • samostojno obračunati opravljeno storitev z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in obravnavati reklamacije na konstruktiven način,
 • spodbujati prodajo svojih storitev ob upoštevanju veščin dobrega prodajalca.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo pomožnega osebja
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • sodeluje pri sestavljanju menijev in posebnih ponudb glede na sezono in ob upoštevanju želja naročnikov
 • spremlja trende gastronomije in enogastronomije za pripravo in postrežbo jedi pred gosti
 • zna predvideti potrebni čas za določen postopek priprave jedi v okviru francoskega in angleškega načina strežbe
 • zna izbrati način organiziranja pomožnega osebja glede na frekvenco dela
 • pozna pravila organizacije lastnega dela glede na vrsto storitve in gostinskega obrata
 • zna pripraviti zahtevek za naročila živil in pijač
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe in delovno mesto
 • izvede osebno pripravo za delo
 • pripravi okolje in pripomočke za opravljanje dela
 • pripravi delovno mizo (gueridon) ali voziček glede na naročeno jed
 • opravi vsa pripravljalna dela v natakarski pripravljalnici in sodeluje z oddelkom kuhinje in strežbe
 • pripravi ustrezni inventar glede na izbor jedi in pijač
 • zna pripraviti pogrinjke za naročene jedi

Operativna dela sprejema goste in se poslovi
 • sprejme in pozdravi gosta
 • obvlada osnove bontona in jih upošteva pri delu z gosti
 • zaveda se pomena pisanih in nepisanih pravil verbalnega in neverbalnega poslovnega komuniciranja
 • zna z gosti ustrezno komunicirati v slovenskem in v vsaj dveh tujih jezikih
 • zaveda se pomena gostoljubnega in prijaznega odnosa do gostov za promocijo lastnega dela in celotne restavracije
sprejema naročila
 • svetuje gostom pri izbiri jedi in pijače
 • predstavi in priporoča jedi, pri čemer prilagodi vsebino, način in stil predstavitve jedi različnim namenom in značilnostim gostov
 • spodbuja prodajo
 • informira gosta o alergenih v hrani in pijači
 • ustrezno sprejema in upošteva posebnosti želja gostov
 • preda naročilo kuhinji in točilnici
 • obvlada vsa načela dobrega gostinskega prodajalca
 • razume psihologijo gosta
 • pozna specifiko posameznih živil, ki se hladno ali termično pripravljajo pred gosti
 • pozna pravila priporočanja pijač k posameznim vrstam jedi
 • pozna tehniko sprejema naročila ter predajo le-tega posameznemu oddelku
 • zna ravnati z osnovno programsko opremo, ki se uporablja pri oddaji naročila
 • pozna veljavne cene v lokalu

izvede angleški način strežbe
 • pripravi ustrezni potrebni inventar za izvedbo angleškega načina strežbe
 • prevzame naročene jedi iz kuhinje
 • predstavi prinešene jedi
 • upravlja z različnimi napravami, s priborom in pripomočki za pripravo jedi pred gosti
 • uporabi ustrezne tehnike dela glede na izbrano jed:
          -razkosava
          -reže
          -filira
          -porcionira
          -oblikuje
          -dekorira
 • zna estetsko kombinirati (barvno in oblikovno) jedi na krožniku
 • pozna in razlikuje orodja za različne tehnike dela pri angleškem načinu strežbe
 • obvladuje različne tehnike dela angleškega načina strežbe
 • pozna posamezne dele mesa za pravilno razkosavanje, rezanje, filiranje
 • pozna normative porcioniranja
 • servira jed
 • predstavitev jedi izvede v smislu doživetja za gosta, pri čemer poudari posebnosti jedi vezane na specifiko restavracije ter regionalne, zgodovinske, etnološke in druge značilnosti jedi ter poveže jed s kontekstom oz. namenom, v okviru katerega je bila pripravljena

izvede francoski način strežbe
 • pripravi ustrezni potrebni inventar za izvedbo francoskega načina strežbe
 • prevzame naročena živila iz kuhinje in pijače iz točilnice
 • predstavi prinešena živila
 • uporabi ustrezne tehnike dela glede na izbrano jed:
 • hladnih začetnih jedi
 • juh
 • toplih začetnih jedi
 • rib in morskih sadežev
 • glavnih mesnih jedi
 • sladic in sadja
 • upravlja z različnimi napravami, s priborom in pripomočki za pripravo jedi pred gosti
 • pozna različne naprave, pribor in pripomočke za tehnike dela pri francoskem načinu priprave jedi pred gosti
 • pozna in obvlada tehnike dela v francoskem načinu priprave jedi pred gosti:
         -mešanje
         -praženje
         -sotiranje
         -oplamenjanje (flambiranje) jedi
 • pozna posamezne vrste živil za pripravo jedi pred gosti
 • pozna in upošteva gastronomska načela priprave jedi (okus, vonj, videz)
 • pozna recepture, normative in postopke za pripravo posameznih jedi
 • servira jed
 • predstavitev jedi izvede v smislu doživetja za gosta, pri čemer poudari posebnosti jedi, vezane na specifiko restavracije ter regionalne, zgodovinske, etnološke in druge značilnosti jedi ter poveže jed s kontekstom oz. namenom, v okviru katerega je bila pripravljena

Administrativna dela izvaja administrativna dela
 • izpolnjuje dokumentacijo
 • sodeluje pri sestavljanju novih jedi, pripravi normativov in izračunavanju  kalkulacij stroškov za prodajo jedi po načinu priprave pred gosti
 • odda naročilo kuhinji
 • zna sestaviti naročilo živil po predvidenem obsegu dela
Komercialna dela obračuna storitev
 • blokira in evidentira prodajo
 • zaračuna storitev
 • pozna cene, normative, različne načine plačevanja računov
 • obvlada sodobno IKT
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • zagotavlja kvaliteto opravljenega dela in storitev
 • razume pomen kakovosti in estetike
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • ravna s pripomočki, stroji in termičnimi napravami po načelih dobrega gospodarja
 • pozna, spoštuje in upošteva etični kodeks gostinskega obrata ter posebne uzance v gostinstvu in turizmu
 • pozna in uporablja standarde kakovosti, ki veljajo v dejavnosti
 • pozna in nadzoruje upoštevajoča pravila osebne higiene, higiene dela na osnovi vzpostavljenega sistema HACCP

Vzdrževanje in popravila zagotavlja ustrezno delovanje delovnih sredstev in opreme
 • preverja ustreznost delovanja delovnih sredstev, opreme in delovnega prostora
 • javlja pomanjkljivosti pristojnim službam
 • skrbi za ustreznost sredstev za čiščenje
 • ravna s pripomočki, stroji in termičnimi napravami po načelih dobrega gospodarja
 • upošteva varstvo pri delu in v primeru okvar ustrezno postopa za odpravo le-teh
 • pozna ukrepe za varno delo z delovnimi sredstvi in aparaturami, ki jih uporablja
Komunikacija komunicira z gosti in s sodelavci
 • komunicira z gosti v slovenskem in dveh tujih jezikih
 • usposobljen je za svetovanje in predstavitev ponudbe gostu pri izbiri hrane in pijač
 • zna gostu opisno predstaviti sestavo in postopek priprave jedi
 • pozna osnove pisnega, verbalnega in neverbalnega komuniciranja v slovenskem in dveh tujih jezikih
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna osnove dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna pravila splošnega bontona
 • dela v timu
 • komunicira s sodelavci
 • obvlada komunikacijske veščine in jih uporablja pri komunikaciji s sodelavci v  kuhinji in strežbi
 • komunicira s posameznimi dobavitelji surovin

Varovanje zdravja in okolja varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • ekološko ravna z različno embalažo in odpadnim materialom ter jih ločuje
 • varčno ravna z energijo, vodo in čistilnimi sredstvi
varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti
 • opravlja delo skladno z navodili za varno delo, upoštevajoč predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • vzdržuje red in higieno z upoštevanjem in izvajanjem predpisov HACCP ter sanitarno-higienskih predpisov
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • seznanjen je z vsemi ukrepi pravilnega upravljanja in dela s stroji, z napravami in aparati v svojem delovnem okolju ter zna opozoriti na napake in pomanjkljivosti
 • usposobljen je za vzdrževanje čistoče prostora ter za osebno higieno


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jasna Bračun, Terme Olimia, Podčetrtek
 • Tomaž Leben, Grand Hotel Union
 • Ferdo Gumzej, Terme 3000, Moravske Toplice
 • Edvard Kužner
 • Srečko Koklič, Turistično-gostinska zbornica Slovenije
 • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Nika Mustar, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.