Katalog

Naziv:

Ročni tkalec/ročna tkalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.3.2020

Predhodniki:

Ročni tkalec / ročna tkalka (84755001)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Ročni tkalec/ročna tkalka (6147128011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Ročni tkalec/ročna tkalka 61471280 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Ni posebnih pogojev.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge. Ustni zagovor obsega preverjanje znanj, skladno s poklicnim standardom Ročni tkalec/ročna tkalka.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

-          priprava osnovnih pripomočkov

-          priprava kandidata na delo

-          upoštevanje osnov oblikovanja

-          preoblikovanje izbirnih vzorcev v izdelek sodobne vsebine

40 %

Izvedba

-          uporaba ustreznega delovnega postopka

-          opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

-          kakovost storitve in estetska vrednost

-          varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij

-          upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

40 %

Dokumentacija

-          zasnova izdelka oziroma storitve

10%

Zagovor

-          utemeljitev delovnih postopkov in strokovnih izrazov

10 %

 

Izločilna merila:

-          neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,

-          neskladnost izvedbe naloge s popolno vzornico za tkanje.

 


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Uporabljajo se naslednje prilagoditve:

 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.
9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učna delavnica z ročnimi statvami

 • pripomočki in orodja za tehnološke postopke izdelave izdelkov ročnega tkanja

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 8 s področja etnologije in najmanj 5 let delovnih izkušenj v stroki in
 • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 4 s področja tekstilij in najmanj 5 let delovnih izkušenj v stroki in
 • tretji član komisije najmanj 5 let delovnih izkušenj z ročnim tkanjem.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi osnovne niti
 • pripravi niti za snovanje
 • snuje niti na snovalu (nitni križ, prevezovanje, snemanje)
 • pozna različna snovala (snovalni okvir, pokončno snovalo)
 • pripravi izračun za snovanje niti
 • zna nasnuti osnovne niti
 • zna določiti širino, dolžino in gostoto končne tkanine (preračun)
 • pozna elemente snovanja
 • pozna strokovno terminologijo s področja ročnega tkanja
pripravi osnovne niti:

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • pripravi niti za snovanje
 • pripravi izračun za snovanje niti
 • izvede snovanje niti na osnovi izračuna
 • našteje različna snovala
 • pojasni namembnost elementov snovanja
 • razloži osnovne pojme s področja ročnega tkanja
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
pripravi statve za tkanje
 • nastavi ročne statve glede na vrsto vzorca, ki ga tke
 • izbere tkalski greben/glavnik primerne gostote
 • prenese nasnute niti na ročne statve
 • navija osnovne niti na osnovni valj
 • vdeva osnovne niti v ničalnice na posameznih listih po načrtu popolne vzornice
 • napelje osnovne niti v greben
 • priveže osnovne niti na blagovno letev oz. valj
 • pozna pripravo listov (listnega brda)  
 • zna pravilno podvezati liste s podnožkami
pripravi statve za tkanje

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • pripravi ročne statve po načrtu popolne vzornice
 • prenese nasnute niti na ročne statve in jih navija na osnovni valj
 • demonstrira vdevanje osnove v ničalnice na posameznih listih po načrtu popolne vzornice
 • izbere greben in napelje osnovne niti
 • priveže osnovne niti na blagovno letev oz. valj
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
tke
 • pripravi votek
 • uporablja čolniček, pretikalo
 • tke na ročnih statvah
 • preveri kakovost tkanine in popravi morebitne napake
 • pozna postopke tkanja
 • zna previjati votek
 • zna uporabiti najprimernejše vezave, barve in vzorce glede na namembnost tkanine
 • pozna delovanje in nastavitev posameznih sklopov ročnih statev
 • pozna različne vrste čolničkov, pretikal
 • pozna tkalske vozle in ve pravilno zvezati utrgano osnovno nit
 • zna pribijati votek k tkanini
 • pozna postopke zagotavljanja kakovosti izdelane tkanine
tke

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • pripravi votek glede na debelino preje
 • demonstrira uporabo čolnička
 • demonstrira ročno tkanje glede na vrsto vezave
 • demonstrira popravilo morebitnih napak
 • demonstrira nastavitev posameznih sklopov ročnih statev
 • našteje vrste čolničkov, pretikal
 • demonstrira navijanje tkanine na blagovni valj
 • svetuje stranki
 • obračuna izvedeno storitev
 • vodi evidence izdelave
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Bogataj, J. (1991). Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • Bogataj, J. (1993). Ljudska umetnost in obrti na Slovenskem. Ljubljana: Domus.
 • Bogataj, J. (2000). Mojstrovine Slovenije. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • Domače obrti na Slovenskem (2000). Videokaseta. Ljubljana: Založba kaset in plošč RTV Slovenije.
 • Marinič, I. (1983). Sodobno ročno tkalstvo. Celje: Cinkarna Celje.13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno kvalifikacijo, vodja priprave kataloga
 • Silva Horvat, Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka
 • Anja Musek, Načrtovanje in oblikovanje Anja Musek, s.p., Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.