Poklicni standard

Naziv:

Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

11.4.2011

Predhodniki:

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način (6100.243.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas      
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira s strankami
 • pripravi žival za molžo in jo pomolze
 • čisti in razkužuje opremo za molžo
 • ohladi mleko
 • toplotno obdela mleko
 • izdela fermentirane mlečne izdelke
 • izdela surovo maslo
 • izdela sir
 • trži svoje izdelke


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Planira in organizira delo
 • načrtuje predelavo mleka na kmetiji
 • organizira lastno delo in delo drugih članov družine
 • zna izdelati načrt predelave mleka
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi stroje, naprave, pripomočke in surovine za delo
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • pripravi stroje in orodja za delo
 • opravi količinski in kakovostni pregled surovin
Operativna dela Pripravi žival za molžo
 • krmi pred molžo
 • pripravi žival na molžo
 • čisti in razkužuje vimena pred molžo
 • ukrepa pri vnetju vimen krav molznic
 • izmolzuje mleko
 • stimulira vime
 • pozna lastnosti krme (sena, silaž, krmil) in njene vrednosti
 • pozna osnove sestavljanja krmnega obroka
 • zna krmiti
 • pripravi molzno opremo na molžo
 • pozna osnove splošne in osebne higiene pred molžo
 • pozna možnosti okužbe z mikroorganizmi v času molže
 • zna pravilno pripraviti žival na molžo
 • pozna pomen izmolzevanja prvih curkov mleka iz vimena
 • zna očistiti vimena pred molžo
 • pozna pomen stimulacije vimena
 • pozna različne oblike vnetij vimen
 • pozna pomen preventive pred vimenskimi vnetji
 • pozna pravilen postopek ukrepanja ob  pojavu vnetja
 • pozna nevarnost ostankov škodljivih snovi v mleku
Molze žival
 • ročno molze
 • razkuži vimena po molži
 • strojno molze na stojišču (molža v vrč, molža z mlekovodnim sistemom)   
 • strojno molze v molzišču z mlekovodnim sistemom
 • zna ročno molsti
 • zna razkužiti vimena po molži z ustreznimi pripomočki
 • pozna sestavne dele in postopek molže v vrč
 • pozna sestavne dele mlekovodnega sistema in delovne postopke pri molži z mlekovodom na stojišču
 • pozna sisteme molzišč in pravilne delovne postopke v molzišču
Čisti in razkužuje opremo za molžo
 • čisti in razkužuje opremo za molžo v vrč s kombiniranim sredstvom
 • redno čisti in razkužuje opremo za molžo z mlekovodnim sistemom:
  • avtomatizirano
  • pranje molznih enot v sistemu vezane reje
 • pozna priporočene detergente in razkužila za čiščenje mlekovodov, njihove koncentracije, temperaturo vode ter časa čiščenja in razkuževanja
 • pozna pomen ustrezne koncentracije uporabljenega detergenta, temperature vode za čiščenje in časa čiščenja
 • zna na različne  načine očistiti in razkužiti opremo
 • pozna pomen temeljitega splakovanja opreme
 • tedensko razstavi, očisti in razkuži molzne enote
 • pozna pomen tedenskega čiščenja, razkuževanja in razstavljanja molznih enot
 • zna pravilno hraniti opremo 
 • pozna pomen pregleda molznih enot in zna zamenjati sesne gume
Hladi mleko
 • hladi mleko (kompresorsko  ali direktno)
 • pozna pomen hlajenja mleka takoj po molži in zna ohladiti mleko na različne načine
 • pozna vire okužbe pri hlajenju mleka
 • zna očistiti in razkužiti hladilne naprave
Uredi prostor za predelavo mleka
 • čisti in vzdržuje prostor za predelavo mleka
 • vodi evidence o opravljenih čiščenjih
 • odpravlja tveganja za zdravje potrošnikov
 • pozna zahteve za ureditev prostorov za predelavo mleka
 • pozna različna tveganja za zdravje potrošnikov in možne okužbe
 • zna preprečevati okužbe
Toplotno obdela mleko
 • toplotno obdela mleko na več načinov
 • skladišči mleko
 • odpremi toplotno obdelano mleko za prodajo
 • pozna pomen toplotne obdelave mleka
 • pozna postopke toplotne obdelave
 • zna mleko toplotno obdelati
 • pozna pogoje za hlajenje, skladiščenje in prodajo toplotno obdelanega mleka
 • pozna nevarnosti, ki spremljajo nepasterizirano mleko
 • pozna  izdelke iz nepasteriziranega mleka
Izdela fermentirane mlečne izdelke
 • izdela kislo mleko
 • izdela kislo smetano
 • izdela jogurt
 • izdela sadni jogurt
 • izdela kefir
 • pozna značilnosti posameznih fermentiranih izdelkov
 • pozna mikrobiološke kulture, njihove tehnološke lastnosti in zna pravilno voditi postopek izdelave fermentiranih izdelkov
 • pozna potek mlečnokislinskega vrenja in pomen zorenja fermentiranih izdelkov
 • zna pravilno uporabljati tudi druge dodatke
 • pozna napake posameznih fermentiranih izdelkov in jih zna odpraviti
 • pozna pomen hladilne verige za te izdelke
 • zna izdelati izdelke iz fermentiranega mleka
Izdela surovo maslo
 • posname mleko
 • pripravi smetano
 • mete, gnete in pere maslena zrna
 • pozna zgradbo mlečne maščobe
 • zna posneti mleko in pripraviti smetano
 • pozna pomen metenja, gnetenja in pranja maslenega zrna
 • zna uravnavati količino vode v surovem maslu
 • pozna pomen neoporečnosti pitne vode za pranje zrna
 • pozna napake surovega masla in jih zna preprečiti
 • pozna vrednost pinjenca in njegovo prehransko vrednost
Pripravi vse potrebno za izdelavo sirov
 • skladišči mleko
 • preliva mleko v sirarski kotel
 • pozna delitev sirov glede na odstotek vode in odstotek maščobe in zna uvrstiti svoj izdelek v ustrezno skupino
 • pozna osnovne značilnosti posameznih vrst sirov
 • pozna pravila za skladiščenje mleka
 • pozna higienske postopke in možne spremembe mleka ob prelivanju
Pripravi mleko za sirjenje
 • pripravi mleko za sirjenje
 • pripravi dodatke in pribor za izdelavo sirov po različnih tehnoloških postopkih
 • pozna osnovno opremo za sirjenje mleka
 • zna pripraviti mleko, dodatke in pribor za izdelavo siriv
 • pozna tehnološko koristne in tehnološko škodljive vrste mikroorganizmov
 • pozna osnovne tehnološke postopke za izdelavo posameznih vrst sirov
 • pozna vpliv tehnološkega postopka in vpliv dodatkov na končni izgled in senzoriko izdelka
Meri lastnosti mleka
 • meri temperaturo
 • določi kislinsko stopnjo po SH-metodi in s pH-metrom
 • senzorično preverja odbrano mleko, sirna zrna in sirotko
 • zna uporabiti različne načine za spremljanje parametrov, ki vplivajo na kakovost končnega izdelka
Koagulira mleko
 • dodaja kulture
 • dodaja sirišča
 • zna izbrati dodatke glede na tip sira
 • pozna pomen koagulacije mleka in faktorje, ki na njo vplivajo (temperatura, čas, sirišče)
 • zna dodajati dodatke in sirišče
Obdela koagulum
 • reže koagulum
 • drobi in meša sirno zrno
 • loči sirno zrno od sirotke
 • dogreva in oblikuje sirno zrno
 • pozna pomen stiskanja zrna z zrakom ali brez njega
 • prelaga sirnino v model
 • obtežuje  sir
 • obrača sir
 • zna ločiti sirno zrno od sirotke pri različnih tipih sirov
 • zna mešati in dogrevati sirno zrno
 • pozna pomen usedanja zrna
 • pozna tipe oblikoval za različne sire
 • zna pravilno dati sirnino v oblikovala 
 • zna obtežiti sir
 • pozna  vrste stiskalnic za stiskanje sira
 • soli sir na različne načine
 • zna soliti sir ob upoštevanju časa soljenja glede na velikost sira
 • pozna različne načine soljenja in trajanje soljenja
 • pozna vpliv soljenja na končni izdelek
Zori sir
 • zori različne vrste sira
 • obdela površine sirov
 • reže in postreže sir
 • izdela sirne namaze z različnimi dodatki
 • pozna procese, ki potekajo v siru med zorenjem
 • pozna napake pri različnih vrstah sirov, vzroke zanje in načine preprečevanja.
 • pozna čas in način zorenja za posamezne vrste sira
 • zna obdelati površino sirov
 • zna narezati in ponuditi sir
 • zna izdelati sirne namaze in uporabiti izbrane dodatke
Čisti sirarsko opremo in pravilno ravna s sirotko
 • čisti sirarsko opremo
 • shranjuje čistila in razkužila
 • zna izbrati okolju prijazna kisla in alkalna čistila ter razkužila
 • pozna pomen ustrezne koncentracije uporabljenega detergenta, temperature vode za čiščenje in časa čiščenja
 • zna shranjevati čistila in razkužila
 • pravilno ravna s sirotko
 • zaveda se, da je sirotka velika obremenitev za okolje in z njo ravna temu primerno
Skladišči sir
 • skladišči  sir
 • pozna pogoje za skladiščenje (temperatura, vlaga, čas)
Ukrepa v primerih zastrupitev ali okužb
 • ukrepa ob zastrupitvah  ali okužbah
 • zaveda se odgovornosti dela z živili, namenjenimi potrošniku
 • pozna nevarnosti, ki se pojavljajo pri proizvodnji oz. predelavi mleka
 • zna ukrepati v primeru okužb
Administrativna dela Vodi evidence
 • vodi evidenco o porabljenih živilih
 • vodi evidence v skladu s pravili HACCP oz. dobre higienske prakse
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidence in jih zna izpolniti
Komercialna dela Trži svoje izdelke
 • ugotavlja potrebe na trgu
 • odziva se na posebne zahteve trga
 • predstavi svoje izdelke na sejmih, tržnicah, prireditvah ipd.
 • dogovarja se s strankami glede naročil
 • izračuna lastno ceno
 • prodaja izdelke
 • pozna ciljne skupine porabnikov
 • pozna konkurenco
 • pozna načine promocije svojih izdelkov
 • zna prilagoditi način in stil predstavitve izdelkov različnim namenom
 • pozna osnovne tehnike prodaje
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kakovost opravljene storitve in izdelka
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • zagotavlja kvaliteto surovin in izdelkov
 • izvaja načela dobre higienske prakse
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • zna kontrolirati kakovost surovin in izdelkov
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila Vzdržuje stroje in inventar
 • vzdržuje aparate, stroje in inventar
 • pozna postopke čiščenja in dezinfekcije  strojev, aparatov in inventarja
Komunikacija Komunicira s strankami
 • vzdržuje stike s strankami
 • svetuje strankam
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • sodeluje s strokovnimi službami in z institucijami
 • pozna pomen in osnove verbalne in neverbalne komunikacije
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja Varuje zdravje in okolje
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna sanitarno-higienske predpise in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • pozna predpise o dopolnilnih dejavnostih

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

  • Majda Tumpej, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Ptuj
  • Milena Kulovec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana
  • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana
  • Jelka Čop, CPI

  Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

  • mag. Darja Štarkl, CPI

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.