Poklicni standard

Naziv:

Tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov (52000071)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov (60265600)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo,
 2. načrtuje in organizira izvedbo vzdrževalnih del, nadzora ter drugih aktivnosti in del,
 3. nadzira proizvodno-tehnološki proces,
 4. racionalno rabi energijo, material in čas,
 5. varuje zdravje in okolje,
 6. uporablja računalniško opremo in programska orodja,
 7. sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji,
 8. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 9. spremlja razvojne trende v tehnologijah in materialih,
 10. načrtuje in uvaja tehnološke procese in postopke,
 11. načrtuje in uvaja postopke zagotavljanja kakovosti,
 12. načrtuje vzdrževanja in popravila,
 13. uvaja nenehne izboljšave v proizvodne procese za zagotovitev optimalnih tehničnih in tehnoloških rešitev.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtovanje, priprava in organizacija lastnega in dela skupine s sodobnimi pripomočki
 • spremlja predpise, delovna navodila in standarde
 • obvladuje tehnološke značilnosti in zmogljivosti razpoložljive tehnološko-proizvodne opreme
 • načrtuje in pripravi lastno delo
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • pripravlja navodila za delo in tehnično-tehnološko dokumentacijo
 • predvidi/oceni potreben čas za izvedbo vzdrževalnih del, nadzora in drugih aktivnosti in del
 • načrtuje delo skupine ali oddelka
 • izbere ustrezen način organiziranja ter koordiniranja dela v skupini in oddelku skladno s principi organizacije dela in organizacijske strukture
 • pozna gospodarske pojme, s katerimi se srečuje pri poslovanju v podjetju
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov
 • pozna funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje proizvodnje
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava pogojev za izvedbo dela
 • prevzame in pregleda prejeto tehnično dokumentacijo
 • sodeluje pri pripravi pripomočkov in drugih delovnih sredstev, potrebnih za izvedbo nalog
 • pozna osnove operacijskih sistemov in njihovo delovanje ter ukrepe za zagotavljanje nemotenega delovanja IKT-sistemov
 • pozna tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo oz. dokumentacijo proizvodnega procesa
 • pozna lastnosti obdelovalnega materiala
 • pozna postopke obdelave materialov
Operativna dela načrtovanje in uvedba tehnoloških procesov in postopkov
 • pregleda konstrukcijsko dokumentacijo in tehnološko usklajevanje za izdelavo izdelkov, podsestavov in delov
 • načrtuje nove tehnološke postopke in opremo
 • izdeluje tehnološke plane in optimira pretočnost proizvodnje ter optimira ureditev delovnih mest
 • izbira kooperante za tehnološke postopke (tehnologije), ki so potrebni, a niso razpoložljivi v oddelkih lastne proizvodnje
 • načrtuje orodja in delovne pripomočke ter embalaže
 • izdeluje tehnološko dokumentacijo (tehnološka kosovnica, tehnološki plan, operacijski postopki, navodila idr.)
 • zažene nove tehnološke postopke v lastni proizvodnji in pri kooperantih
 • uvaja postopke v proizvodnjo
 • sodeluje z dobavitelji podsestavov in delov
 • sodeluje pri izdelavi izdelkov začetne proizvodnje (serijska proizvodnja)
 • pozna principe delovanja proizvodnih sistemov
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov
 • obvlada proizvodne procese ter proizvodno tehnologijo
 • pozna naprave, stroje in sisteme v proizvodnji, njihov način delovanja in projektiranja
 • pozna računalniške aplikacije
 • pozna ergonomijo delovnega mesta
 • pozna tehnološke novosti na področju proizvodnje

načrtovanje in uvedba postopkov zagotavljanja kakovosti
 • načrtuje sisteme preverjanja kakovosti za delovno področje
 • izdeluje dokumentacijo za preverjanje kakovosti (kontrolni plan in operacijski postopki, statistične metode, navodila idr.)
 • načrtuje merila in kontrolne naprave
 • izvaja postopke preverjanja kakovosti prvih vzorcev izdelkov
 • uporablja predpisana statistična in druga orodja in tehnike zagotavljanja kakovosti ter vodenje zapisov in dokumentacije
 • pozna osnove merilne tehnike
 • uporablja merilne pripomočke in naprave
 • pozna predpise in standarde s področja zagotavljanja kakovosti
 • pozna protokole za zagotavljanje kakovosti
 • pozna pomen in sisteme za zagotavljanje kakovosti
 • pozna načine časovnega optimiranja procesov in distribucije
načrtovanje vzdrževanja in popravil
 • predpisuje in uvaja postopke za vzdrževanje opreme
 • nadzira izvajanje preventivnega vzdrževanja
 • organizira vzdrževalna dela in popravila
 • presoja predpisane postopke preventivnega vzdrževanja
 • obvešča ustrezen oddelek vzdrževanja o napakah na opremi, ki se uporablja
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju strojev in sistemov
 • pozna filozofijo in korake TPM-vzdrževanja (celovito produktivno vzdrževanje)
implementacija izboljšav v proizvodne procese
 • identificira slabosti proizvodno-tehnološkega procesa
 • predlaga izboljšave proizvodnih procesov
 • vodi time ali sodeluje v timih za izvajanje korektivnih ukrepov in izboljšanje postopkov
 • uvaja odobrene izboljšave in spreminja tehnično dokumentacijo
 • pozna trende razvoja v tehnologijah in materialih ter nove metode dela

Administrativna dela vodenje delovne dokumentacije
 • ureja računalniške baze podatkov o tehnični dokumentaciji
 • ureja tehnično dokumentacijo (evidentiranje, arhiviranje)
 • naroča razdeljevanje tehnične dokumentacije prejemnikom
 • pripravlja poslovne dopise in poročila
 • evidentira storitve
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Komercialna dela izdelava kalkulacij in ponudb
 • pridobiva ponudbe in naroča stroje in naprave, orodja in delovne pripomočke ter merila in merilne pripomočke
 • izdeluje predkalkulacije in kalkulacije cene izdelka po standardiziranem sistemu kalkulacij
 • išče kooperante ali sodeluje pri iskanju kooperantov
 • pridobiva ponudbe in naroča material
 • sodeluje pri investicijskih odločitvah na proizvodni ravni
 • analizira proizvodne stroške
 • pozna vrste in strukturo stroškov investicij
 • pozna normative dela ter kalkulacije
Nadzor dela nadzor proizvodno-tehnološkega procesa
 • nadzira delo v timu
 • preverja izvajanje delovnih nalog sodelavcev, ki so vključeni v delovni proces
 • preverja in nadzira proizvodni proces
 • pozna principe vodenja in timskega dela
 • pozna proizvodne procese ter proizvodno tehnologijo
Zagotavljanje kakovosti zagotavljanje kakovosti in uspešnosti v delovnem okolju
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje - skladno s standardi kakovosti
 • deluje - skladno s predpisano zakonodajo
 • uporablja delovna sredstva in materiale skladno s proizvajalčevimi navodili
 • upošteva poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • spremlja razvoj na področju sistemov in potrebnih tehnik ter orodij za zagotavljanje kakovosti
 • uvaja nove postopke dela
 • sodeluje pri uvajanju projektov zagotavljanja večje konkurenčne sposobnosti
 • pozna standarde kakovosti in metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna postopke dela

Komunikacija komunikacija s sodelavci in nadrejenimi
 • komunicira z vodjo, s sodelavci v istem oddelku in z drugimi sodelavci, ki so povezani s procesom dela
 • sprejema informacije od vodje ali sodelavcev v procesu dela in se dogovarja o nalogah
 • komunicira pisno in ustno v tujem jeziku (pasivno)
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • izbere  primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • ustno in pisno sporoča tehnična navodila
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku

komunikacija s poslovnimi partnerji
 • komunicira s predstavniki naročnikov (tehnološko usklajevanje, dobavni časovni roki)
 • komunicira s predstavniki kooperantov in dobaviteljev
 • komunicira s predstavniki dobaviteljev strojev in naprav, orodij, meril in merilnih pripomočkov
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna strokovno terminologijo v enem tujem jeziku
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja upoštevanje predpisov in standardov o varnosti in zdravju pri delu
 • načrtuje izdelovalne postopke skladno s predpisi o varstvu pri delu in varovanju zdravja ter varstvu pred požarom
 • uporablja predpisano osebno in kolektivno varovalno opremo ter zaščitna sredstva
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požari
 • pozna vsa tveganja in nevarnosti zaradi napačne uporabe strojev ali naprav
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu
 • seznanjen je s postopki za preprečevanje nesreč in osnovami nudenja prve pomoči
 • sodeluje pri načrtovanju ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
upravljanje z odpadki, vodo, energijo ter nevarnimi snovmi
 • načrtuje izdelovalne postopke skladno s temeljnimi zahtevami sistema ravnanja z okoljem in okoljskih ciljev ter racionalne rabe energije in materiala
 • skrbi za čistočo in urejenost delovnega mesta
 • razume okoljske vidike in programe svojega delovnega področja in ve, kje se nahajajo seznami z okoljskimi vidiki in programi
 • pozna vrste odpadkov, ki nastajajo na njegovem delovnem področju, in ve, kje se nahajajo seznami odpadkov
 • seznanjen je z navodili za ravnanje z nevarnimi snovmi in ve, kje se nahajajo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Davorin Vidrih, Iskra Avtoelektrika
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna
 • Srečko Slemenšek, ALPOS
 • mag. Stanko Stepišnik, Emo Orodjarna
 • Matija Bizjak, Emo Orodjarna
 • Danijel Zupančič, Trimo, d. d., Trebnje
 • Ludvik Aškerc, ŠC Celje
 • Drago Rodman, TŠC Nova Gorica
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Branko Jerič, TŠC Nova Gorica
 • Simon Kragelj, TŠC Nova Gorica
 • Renata Zupanc Grom, ŠC Novo mesto
 • Božo Kočevar, GZS
 • Tomšič Vinko, OZS
 • Janez Škrlec, OZS
 • Milena Vidmar, GZS
 • Marija Šibanc, CPI
 • Metod Češarek, CPI

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje


7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Anton Žličar, Emo orodjarna
 • Matija Bizjak, Emo orodjarna
 • Marija Šibanc, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.