Poklicni standard

Naziv:

Cvetličarski mojster/cvetličarska mojstrica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.2.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Cvetličarski mojster/cvetličarska mojstrica (60126000)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

 1. odgovorno načrtovati, organizirati in nadzirati delovne procese zaposlenih ter letni plan v cvetličarskem podjetju,
 2. odgovorno in ekonomično uporabljati pripomočke, materiale, energijo in čas pri izvajanju storitev cvetličarskega podjetja,
 3. izdelati šopek in cvetlični aranžma glede na dogovor s stranko in ob upoštevanju sodobnih cvetličarskih trendov,
 4. izdelati dekoracijo v prostoru za različne priložnosti,
 5. zasaditi nasad rastlin v posodi na zahtevo naročnika,
 6. dekorirati različne predmete,
 7. strokovno svetovati strankam pri izbiri in oskrbi cvetja in dekoracij ter njihovem umeščanju v prostor,
 8. izvajati logistiko,
 9. organizirati in voditi sodelavce v svoji poslovni enoti ob upoštevanju predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja,
 10. komunicirati s sodelavci in poslovnimi partnerji na področju cvetličarstva ob upoštevanju načel uspešne poslovne komunikacije in bontona ter z uporabo sodobne informcijsko-komunikacijske tehnologije,
 11. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti,
 12. nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje kakovosti skladno s standardi kakovosti in strategijo cvetličarske poslovne enote,
 13. zagotavljati rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančnoekonomskega področja,
 14. načrtovati in izvajati praktično usposabljanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično).


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo sodelavcev
 • načrtuje, organizira in razporeja svoje delo in delo sodelavcev
 • analizira in kontrolira lastno delo in delo zaposlenih
 • načrtuje porabo finančnih sredstev
 • načrtuje nabavo in porabo materiala
 • analizira tržna dogajanja na področju cvetličarstva
 • načrtuje poslovne dogodke
 • pozna specifičnost posameznih del v cvetličarski dejavnosti
 • pozna osnovna pravila, zakone in standarde za organizacijo dela
 • obvlada načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja del v skupini
 • pozna delovnopravno zakonodajo in zakonodajo, ki se nanaša na cvetličarsko dejavnost
Priprava dela oz. delovnega mesta uredi prostor, pripravi materiale in sredstva za izvedbo projekta
 • pripravi in uredi prostor
 • pripravi orodja, pripomočke in materiale za delo
 • obvlada ravnanje s cvetličarskimi orodji in pripomočki
Operativna dela izdela šopek glede na dogovor s stranko in ob upoštevanju sodobnih trendov v cvetličarstvu
 • opravi posvet z naročnikom glede zahteve
 • načrtuje izdelek na naročnikovo zahtevo
 • izbere stil in tehniko izdelave šopka
 • izbere materiale glede na namen, stil in vrednost šopka
 • obvlada sporočilnost in lastnosti različnih vrst rezanega cvetja in zelenja ter njihovo  obstojnost
 • pozna strukture, linije, oblike, barve in obstojnost cvetja ter materialov
 • uporabi ustrezne pripomočke
 • izdela šopek v izbrani tehniki
 • obvlada tehnike izdelave šopkov glede na tip in namembnost,
 • obvlada načine urejanja in razporejanja glede na:
-simetrijo
-asimetrijo
-odprto
-zaprto
-iz ene točke
-iz več točk
-linijo
-površino
-volumen
 • pozna učinke globine in volumna:
-prekrivanje
-oblikovanje skupin
-razporejanje po stopnjah
-perspektiva
-barvni učinek
 • ustvarja barvni kontrast ter harmonije v izdelku ob upoštevanju zakonitosti barvnega kroga
 • stranki priporoča ustrezno rokovanje s šopkom in uporabo sredstev za podaljšanje življenjske dobe cvetja in zelenja
 • pozna postopke in sredstva za rokovanje s cvetjem

izdela cvetlični aranžma
 • opravi posvet z naročnikom glede zahteve
 • načrtuje izdelek na zahtevo naročnika
 • opredeli stil in tehniko izdelave aranžmaja
 • izbere materiale
 • izdela aranžma
 • upošteva varnostna tveganja izvedenega aranžmaja
 • svetuje, izbere oziroma izvede ustrezno obliko transporta
 • stranki priporoča ustrezno ravnanje s cvetličnim aranžmajem in uporabo sredstev za podaljšanje življenjske dobe cvetja in zelenja
 • obvlada stile in načine oblikovanja aranžmajev
 • pozna strukture, linije, oblike, barve in obstojnost cvetja ter materialov
 • pozna značilnosti materialov in pripomočkov
 • obvlada načine urejanja in razporejanja glede na:
-simetrijo
-asimetrijo
-odprto
-zaprto
-iz ene točke
-iz več točk
-linijo
-površino
-volumen
 • pozna učinke globine in volumna:
-prekrivanje
-oblikovanje skupin
-razporejanje po stopnjah
-perspektiva
-barvni učinek
 • ustvarja barvni kontrast ter harmonije v izdelku ob upoštevanju zakonitosti barvnega kroga
 • obvlada tehnike izdelave aranžmajev
 • pozna specifiko transportiranja cvetja
 • pozna postopke in sredstva za ravnanje s cvetjem
izdela dekoracijo v prostoru za različne priložnosti
 • opravi posvet z naročnikom glede zahteve po dekoriranju prostora
 • načrtuje izdelek na naročnikovo zahtevo
 • izbere stil in tehniko izdelave dekoracije glede na dani prostor
 • izbere materiale za dekoracijo v prostoru
 • izbere ustrezne materiale konstrukcij za izbrano dekoracijo z upoštevanjem specifike prostora
 • pozna značilnosti materialov in pripomočkov
 • izdela dekoracijo
 • obvlada tehnike izdelave dekoracij
 • upošteva varnostna tveganja izvedene dekoracije
 • obvlada stile in načine oblikovanja dekoracij
 • pozna strukture, linije, oblike, barve in obstojnost cvetja ter materialov
 • obvlada načine urejanja in razporejanja glede na:
-simetrijo
-asimetrijo
-odprto
-zaprto
-iz ene točke
-iz več točk
-linijo
-površino
-volumen
 • pozna učinke globine in volumna:
-prekrivanje
-oblikovanje skupin
-razporejanje po stopnjah
-perspektiva
-barvni učinek
 • ustvarja barvni kontrast ter harmonije v izdelku ob upoštevanju zakonitosti barvnega kroga
 • stranki priporoča ustrezno ravnanje z dekoracijo in uporabo sredstev za podaljšanje življenjske dobe cvetja in zelenja
 • pozna specifiko transportiranja cvetja in materialov
 • pozna postopke in sredstva za ravnanje s cvetjem
izdela nasad rastlin v posodi na zahtevo naročnika
 • opravi posvet z naročnikom glede zahteve
 • načrtuje izdelek na naročnikovo zahtevo
 • opredeli stil in tehniko izdelave nasada glede na posodo in prostor
 • izbere materiale za nasad rastlin v posodi
 • izbere posodo
 • izdela nasad v posodi
 • upošteva varnostna tveganja izvedenega nasada
 • stranki priporoča ustrezno ravnanje z nasadom rastlin in uporabo sredstev za podaljšanje življenjske dobe cvetja in zelenja
 • obvlada stile in načine oblikovanja nasadov
 • pozna strukture, linije, oblike, barve in obstojnost rastlin ter materialov
 • pozna značilnosti rastlin, materialov in pripomočkov
 • obvlada načine urejanja in razporejanja glede na:
-simetrijo
-asimetrijo
-odprto
-zaprto
-iz ene točke
-iz več točk
-linijo
-površino
-volumen
-vlago
-svetlobo
-temperaturo
 • pozna učinke globine in volumna:
-prekrivanje
-oblikovanje skupin
-razporejanje po stopnjah
-perspektiva
-barvni učinek
 • ustvarja barvni kontrast ter harmonije v izdelku ob upoštevanju zakonitosti barvnega kroga
 • obvlada tehnike izdelave nasadov
 • pozna specifiko transportiranja nasadov in materialov
 • pozna postopke in sredstva za ravnanje z rastlinami
 • pozna in izbere ustrezne materiale konstrukcij za izbrani nasad z upoštevanjem specifike prostora
izdela dekoracijo predmetov
 • opravi posvet z naročnikom glede zahteve
 • načrtuje izdelek na naročnikovo zahtevo
 • opredeli stil in tehniko izdelave dekoracije predmeta
 • izbere materiale za izdelavo dekoracije
 • izdela dekoracijo predmeta/ov
 • stranki priporoča ustrezno ravnanje in uporabo sredstev za podaljšanje življenjske dobe cvetja in zelenja, če je le to vključeno v dekoracijo
 • stranki svetuje način transporta glede na določen predmet
 • obvlada stile in načine oblikovanja dekoracije predmetov
 • pozna strukture, linije, oblike, barve in obstojnost cvetja ter materialov
 • pozna značilnosti materialov in pripomočkov
 • obvlada načine urejanja in razporejanja glede na:
-simetrijo
-asimetrijo
-odprto
-zaprto
-iz ene točke
-iz več točk
-linijo
-površino
-volumen
 • pozna učinke globine in volumna:
-prekrivanje
-oblikovanje skupin
-razporejanje po stopnjah
-perspektiva
-barvni učinek
 • ustvarja barvni kontrast ter harmonije v izdelku ob upoštevanju zakonitosti barvnega kroga
 • obvlada tehnike izdelave dekoracij predmetov
 • pozna postopke in sredstva za ravnanje s cvetjem
izvaja logistiko
 • načrtuje racionalno izvedbo nabave in dostave cvetličarskih materialov oziroma izdelkov
 • pozna načine dostave in posamezne postopke (klasične in sodobne transportne poti)
izvaja praktično usposabljanje kandidatov
 • pripravi načrt praktičnega usposabljanja in ga izvede
 • seznani kandidata z organizacijo podjetja, s hišnim redom in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno učno mesto
 • določi kandidatom dela in naloge v okviru programa praktičnega usposabljanja
 • spodbuja samoiniciativnost in podjetnost pri delu
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • seznanjen je s šolskim sistemom
 • razume pomen in pozna elemente priprave na pedagoško delo
 • pozna pedagoška načela•
 • izbere  učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • seznanjen je s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepozna posebnosti in interese kandidatov ter jih ustrezno upošteva pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • motivira kandidate za delo in učenje
 • pozna kandidatove obveznosti in pravice iz učne pogodbe in delovnega razmerja
 • pozna sodobne načine elektronskega poslovanja

uvaja nove delavce na delovno mesto
 • seznani nove delavce z organizacijo podjetja, s hišnim redom, z  režimom dela in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno delovno mesto
 • izvede ali pripravi načrt uvajanja novega zaposlenega
 • seznani delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
 • določi dela in naloge za novega delavca
 • glede na potek del ga sproti usposobi oziroma napoti na usposabljanje za posamično fazo za izvedbo naloge
 • motivira novozaposlene za delo in učenje
 • pozna razne učne oblike in metode ter zna izbrati najustreznejše glede na učno situacijo
Administrativna dela vodi evidence cvetličarskih storitev
 • ureja, vodi in posodablja podatkovne baze
 • vodi različne potrebne evidence v cvetličarstvu in ureja arhiv dokumentacije
 • pripravi cenik rastlin in storitev
 • arhivira dokumentacijo
 • operira z obrazci/s programi, s pomočjo katerih vodi evidence skladno s predpisi
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo za potrebe poslovanja in komunikacije v cvetličarskem podjetju
 • pozna pomen in pravila vodenja ter arhiviranja predpisane dokumentacije
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
 • pozna pravila varovanja osebnih podatkov
Komercialna dela zagotavlja rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami
 • spremlja in ocenjuje tekoče poslovanje v poslovni enoti
 • razume odmike poslovanja enote od plana
 • skrbi za poslovanje skladno z zakonodajo in internimi predpisi ter standardi v svoji poslovni enoti
 • posreduje poročila vodstvu in strokovnim službam
 • usklajuje ugotovitve z neposrednim vodjem
 • pripravlja predloge za boljše poslovanje
 • obvlada načine izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • pozna kazalce poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • pozna vzroke za zmanjšanje dobička
 • pozna vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • pozna načine financiranja in ohranjanja tekoče likvidnosti
 • pozna analizo rezultatov, pridobljenih na osnovi izračunanih parametrov z uporabo statističnih metod
 • pozna načine varovanja in zaščite podatkov
 • pozna vire uradnih informacij in njihovo uporabo
 • planira poslovanje poslovne  enote in skrbi za donosnost le-te
 • seznanjen je s poslovnim okoljem z namenom doseganja visoke učinkovitosti potencialov poslovalnice
 • izvaja plačilni promet
 • skrbi za donosnost obratovalnice, upravičenost investicij
 • izdeluje kalkulacije
 • upošteva predpise, ki ga zavezujejo pri delu
 • prepozna tržne priložnosti in sklepa na osnovi rezultatov raziskave trga
 • zna določiti pozicijo podjetja oz. poslovne enote, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • pozna metode tržnega komuniciranja in pomen promocije
 • pozna vlogo in pomen ugleda podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • zna brati bilanco denarnih tokov, bilanco stanja in bilanco uspeha, pozna njihovo vlogo in pomen
 • zna spremljati osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
 • zna načrtovati in prikazati potrebna sredstva in vire za izvedbo posla
 • zna se kratkoročno in dolgoročno finančno odločati
 • seznanjen je z davčnim sistemom
 • seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • izvaja prodajno strategijo podjetja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela, izdelkov in storitev
 • izvaja dela odgovorno, podjetno in etično ter zagotavlja  kakovost lastnega dela in dela zaposlenih v cvetličarski proizvodnji
 • zaveda se lastne odgovornosti pri zagotavljanju kakovosti opravljenih del in storitev
 • zagotavlja kakovost materialov, izdelkov in storitev
 • sledi novostim na strokovno-izobraževalnem področju,
 • skrbi za izobraževanja  zaposlenih in prenaša nova znanja na svoje sodelavce
Nadzor dela nadzoruje procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvaja ukrepe za izboljševanje kakovosti
 • kontrolira kakovost storitev
 • spremlja razvoj cvetličarske stroke
 • kritično ocenjuje svoje delo, se na napakah uči in jih popravlja
 • zagotavlja opravljanje dela s primerno kakovostjo in v primernem času
 • pozna standarde in metode kontrole kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti blaga in storitve
 • pozna standarde in načine ugotavljanja kakovosti pridelkov ter pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • skrbi za lasten razvoj in izobraževanje
 • upošteva etični kodeks, če ta obstaja
 • varuje poslovne skrivnosti
Vodenje organizira in vodi sodelavce v svoji poslovni enoti
 • vodi  zaposlene in organizira delo v enoti
 • načrtuje delo v svoji poslovni enoti
 • delegira naloge
 • skrbi za osebnostni razvoj zaposlenih
 • skrbi za usposobljenost zaposlenih s področja njihovega dela skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motivira in nagrajuje zaposlene za delo v sodelovanju z drugimi službami
 • spodbuja timsko delo
 • kontrolira opravljeno delo
 • skrbi za spoštovanje vrednot družbe in organizacijske kulture
 • skrbi za zadovoljstvo zaposlenih
 • ustvarja pozitivno vzdušje, ki je usmerjeno k napredku
 • pri svojem delu upošteva poslovno vizijo podjetja
 • organizira delo sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • seznanjen je s pravili organizacije dela in pravili organizacije podjetja
 • išče in primerja ter selekcionira različne vire informacij
 • sodeluje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih sredstev
 • sodelavce usmerja k strokovnemu delu
 • opazi pomanjkljivosti pri delu in daje pobude za strokovno izobraževanje
 • konstruktivno rešuje konflikte
 • pozna principe vodenja in timskega dela
 • razlikuje različne načine in stile vodenja in izbira najustreznejše v dani situaciji
 • poslovno idejo oziroma priložnost realizira v praksi
 • razvija inovativnost, ustvarjalno mišljenje in spretnost logičnega reševanja problemov
 • nadzira delo v delovnem okolju
 • s svojim delom in vedenjem je vzor sodelavcem
 • pozna  procese dela v delovnem okolju
 • seznanjen je s  predpisi in delovnopravno zakonodajo
 • pozna osnovne motive za delo
 • pozna merila in načine vrednotenja delovne uspešnosti
 • obvlada osnove organizacije dela, dela skupine
 • obvlada zakonitosti upravljanja s človeškimi viri
 • obvlada metode vodenja in motiviranja
 • obvlada metode reševanja konfliktov
 • obvlada dejavnike stresa in metode preprečevanja stresa
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na razvoj osebnosti
 • pozna strukturo osebnosti in osebnostne lastnosti
 • pozna vsebino opisa del in nalog, ki so sestavni del pogodbe o zaposlitvi
 • pozna delodajalčeve in delavčeve obveznosti in pravice

Komunikacija komunicira s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komunicira z neposredno nadrejenimi in vodstvom ter jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • dnevno komunicira s sodelavci in jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • komunicira s strokovnimi službami
 • komunicira z državnimi in drugimi ustreznimi organi
 • konstruktivno rešuje konflikte v komunikaciji
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja in načela uspešne komunikacije
 • obvlada ustno in pisno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • pozna osnove strokovne terminologije v angleškem jeziku
 • ustrezno izvaja poslovno korespondenco
 • uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
 • pozna poslovni bonton
Varovanje zdravja in okolja vodi in spremlja izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti
 • nadzoruje in spremlja upoštevanje pravil glede varnosti in zdravja pri delu v svoji poslovni enoti
 • nadzira in svetuje osebju v svoji poslovni enoti pri uporabi delovnih in zaščitnih sredstev ter jih zna pripraviti, upoštevajoč varstvo pri delu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva predpise na področju varovanje okolja
 • permanentno pridobiva in obnavlja znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • seznanjen je s predpisi na področju varnosti, zdravja pri delu in ekologije
 • seznanjen je s tehnično zakonodajo na področju cvetličarstva
 • seznanjen je s higienskimi predpisi in standardi
 • seznanjen je s predpisi za varovanje okolja
 • obvlada postopke in načine ravnanja z odpadki in embalažo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Franci Landeker, Art Floristik, d. o. o.
 • Simon Ogrizek, PUP Velenje
 • Janez Seliškar, Cvetje Eli, s. p.
 • Renata Felicijan Šturbej, Terraplant, d. o. o.
 • Marjan Planinšek, Alemar, s. p.
 • Miran Rade, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
 • Helena Žnidarič, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.