Poklicni standard

Naziv:

Kamnarski tehnolog/kamnarska tehnologinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

3.6.2005

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Kamnarski tehnolog/kamnarska tehnologinja (5820.014.6.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo skupine
 2. načrtuje dela pri pridobivanju kamna v kamnolomu
 3. analizira in optimira tehnološke parametre
 4. optimira izvedbena dela pri novogradnjah, obnavljanju in vzdrževanju kamnitih konstrukcij
 5. racionalno uporablja energijo, material in čas
 6. varuje zdravje in okolje
 7. komunicira s sodelavci, z naročniki in s strankami
 8. pripravlja izvedbene rešitve in tehnološko dokumentacijo na podlagi načrtov za novogradnje, rekonstrukcijska, obnovitvena in vzdrževalna dela na kamnitih elementih
 9. izriše predloge kamnitih elementov za naročnika
 10. upravlja s stroji za profilno in površinsko obdelavo kamna

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analizira učinkovitost delovnih procesov in predlaga izboljšave
 • izbere vrste naravnega kamna in pomožne materiale za potrebe investicijskega načrtovanja
 • izdela analize tehnologij obdelave (ročna, strojna) kamna za potrebe investicijskega načrtovanja in organizacije
 • izdela analizo učinkovitosti delovnih procesov
 • primerja tehnološke zahteve s kadrovsko zasedenostjo delovnih mest in predlaga izboljšave
 • načrtuje delovne in tehnološke procese pri pridobivanju, proizvodnji in vgradnji kamnitih elementov
 • pozna postopke in sestavine za izdelavo analiz učinkovitosti delovnih procesov
 • pozna vrste naravnega kamna, njihove lastnosti in jih zna pravilno umestiti v objekt
 • pozna organizacijo gradbišča
 • zna brati gradbeno in drugo tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna stroje in naprave ter tehnologijo dela strojev za pridobivanje, razrez, obrezavo in površinsko obdelavo kamna
 • pozna delovanje specialnih strojev v kamnoseštvu
 • pozna in uporablja računalniško programsko opremo za načrtovanje elementov in delovanje strojev
Operativna dela pripravlja izvedbene rešitve in tehnološko dokumentacijo na podlagi načrtov za novogradnje, rekonstrukcijska, obnovitvena in vzdrževalna dela na kamnitih elementih
 • predlaga vrste kamna z vidika mehansko-fizikalnih in obstojnostnih ter tehnoloških lastnosti v skladu z načrtom
 • predlaga tehnološki postopek izdelave, vgraditve in zaščite masivnih izdelkov iz naravnega kamna ter plošč
 • izdela delavniške in tehnološke načrte konstrukcijsko zahtevnih del
 • predlaga izboljšave ali novosti tehnološke opreme za izvedbena dela pri predelavi kamna
 • pozna vlogo, položaj v objektu in način izvedbe posameznega kamnitega gradbenega elementa
 • pozna vrste in lastnosti gradbenih materialov in njihovo kompatibilnost
 • pozna zaščitne materiale in postopke zaščite za izdelke iz kamna
 • izbere ustrezna zaščitna sredstva glede na lastnosti kamna in lokacijo vgrajenih elementov
načrtuje dela pri pridobivanju kamna v kamnolomu
 • pozna tehnologijo pridobivanja blokov glede na sestavo in lastnosti kamnin
 • na osnovi rezultatov geoloških preiskav načrtuje tehnološke postopke pridobivanja naravnega kamna
 • pozna stroje in naprave za rezanje, odmikanje, premikanje, formatiziranje in transportiranje blokov v kamnolomu
 • načrtuje izbiro in postavitev strojne opreme za pridobivanje kamna
 • organizira delo v kamnolomu naravnega kamna
 • analizira učinkovitost tehnologij in predlaga nove rešitve
 • načrtuje transportne poti in deponije blokov, surovcev za delavniško obdelavo in kamnolomskih izdelkov za naročnika
izriše predloge kamnitih elementov za naročnika
 • izdela analizo tehnološke izvedljivosti in ekonomske upravičenost ob upoštevanju proizvodnih kapacitet in specifik proizvodnega procesa
 • pripravi in vodi tehnološko in delovno dokumentacijo
 • zna narisati detajle konstrukcij
 • zna risati načrte na klasični način in s pomočjo programske opreme
upravlja s stroji za profilno in površinsko obdelavo kamna
 • izbere stroje in naprave za obrezavo kamna glede na vrsto in lastnosti kamnine
 • sodeluje pri instalaciji in zagonu strojev in naprav
 • nastavlja kamnite obdelovance glede na strukturo in teksturo kamna in dimenzije
 • nastavi strojne parametre glede na vrste kamna, strukturo, teksturo in dimenzije za zahtevne izdelke
 • vpenja orodja in izvaja kontrolne meritve v skladu z izdelovalno dokumentacijo
 • spremlja in posega v obdelovalni proces
 • odpravlja motnje pri delovnem procesu
 • organizira in vodi prenos kamnitih obdelovancev do skladišča ali do strojev za nadaljnjo obdelavo
 • organizira in nadzira vzdrževanje strojev in naprav
 • pozna programsko opremo za strojno obdelavo kamna
analizira in optimira tehnološke parametre
 • izdeluje simulacije obdelovalnih postopkov
 • podaja in optimira tehnološke parametre pri vseh vrstah strojev za razrez in površinsko obdelavo kamna
 • izvaja kontrolo obdelovalnih postopkov
 • pozna tehnologijo strojne opreme za obdelavo kamna
 • pozna osnovne petrografske, mineraloške, mehansko-fizikalne in obstojnostne ter tehnološke lastnosti kamnin
 • pozna obdelovalne postopke površinske in profilne obdelave kamna
optimira izvedbena dela pri novogradnjah, obnavljanju in vzdrževanju kamnitih konstrukcij
 • načrtuje izvedbo del
 • načrtuje nabavo in dobavo potrebnega materiala za izdelavo in montažo elementov
 • načrtuje potrebna delovna sredstva za izvedbo del po načrtu
 • načrtuje potrebne kadre za izvedbo del
 • načrtuje vzdrževanje strojne opreme za izvedbena dela
 • analizira in predlaga izboljšave v tehnološkem postopku
 • sodeluje z odgovornimi projektanti in pridobi soglasje za svoje rešitve
 • pozna organizacijo gradbišča in zna organizirati delovna mesta s stališča strojne opreme, kadrov ter varnosti in zdravja pri delu
 • pozna tehnologijo mokrih in suhih postopkov montaže kamnitih elementov
 • zna uporabljati tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna predpise in standarde s področja vgraditvenih in vzdrževalnih del
Komercialna dela pripravlja ponudbe, cenike in sklepa pogodbe
 • pripravi dokumentacijo za javne razpise na področju kamnoseštva
 • pripravlja ponudbe in sklepa pogodbe za izvedbo del
 • uporablja računalniška orodja in opremo za spremljavo in urejanje različnih podatkov
 • daje podatke za določanje cen izdelkov in storitev
 • uporablja poslovno korespondenco
 • pozna postopke in načine priprave dokumentacije na področju kamnoseštva
 • pozna trenutno stanje na trgu kamnoseških storitev in slovenske ter evropske trende v razvoju dejavnosti
 • pozna sestavine pogodbe za izvedbo del
 • pozna normative in standarde kamnoseških del
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov
 • pozna računalniško opremo za spremljavo in urejanje podatkov
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem in enem tujem jeziku
 • zna se ustno in pisno sporazumevati na področju poslovanja v slovenskem in enem tujem jeziku
 • zna predstavljati in promovirati svoje delo na javnih predstavitvah, sejmih, razstavah in strokovnih srečanjih
Vodenje vodi dela pri pridobivanju, vgrajevanju in obdelavi kamna
 • spremlja delovne procese in predlaga rešitve v primeru zastojev del
 • vodi dela pri pridobivanju, vgrajevanju in obdelavi kamna
 • pozna načine in postopke vodenja del različnih izvajalcev ali zaposlenih
 • pozna načela timskega dela
 • pozna različne stile vodenja delovnega procesa in načine motivacije
 • pozna pravila organizacije dela in podjetja
Nadzor dela nadzoruje potek del in tehnoloških postopkov pri pridobivanju, vgrajevanju in obdelavi kamna
 • nadzoruje delo skupin
 • nadzoruje izvedbena dela in spremlja realizacijo
 • preverja in pregleduje tehnološko in delovno dokumentacijo
 • preverja učinkovitost organizacije delovnih procesov
 • pozna predpise, vrste in postopke nadzora
 • zna oceniti kvaliteto izvedenih del v skladu s standardi in predpisi
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost storitve in izdelkov
 • kontrolira kakovost in količino lastnega dela in dela skupine v skladu s predpisi
 • načrtuje ekonomično uporabo materialov, časa in energije
 • sledi tehnološkemu razvoju ročne in strojne obdelave, vgrajevanja in vzdrževanja ter pridobivanja kamna
 • pozna predpise, vrste in postopke zagotavljanja kakovosti
 • oceni kakovost izvedenih del v skladu s standardi in predpisi
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • posreduje navodila o poteku in načinu dela
 • posreduje navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • prenaša strokovno znanje na sodelavce in načrtuje njihovo usposabljanje
 • pozna osnove poslovne komunikacije
 • pozna metode reševanja konfliktnih situacij
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem in enem tujem jeziku
sporazumeva se s strankami in z naročniki
 • svetuje naročnikom pri izbiri materiala in izvedbe konstrukcij iz kamna
 • svetuje in predlaga naročniku rešitve pri vzdrževanju kamnitih elementov
 • komunicira z naročniki in sodelavci v pisni in ustni obliki v enem tujem jeziku
 • pozna osnove poslovne komunikacije
 • pozna pravila pisnega in ustnega sporazumevanja v slovenskem in enem tujem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna poslovni bonton
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu pri izvajanju del
 • seznani sodelavce z nevarnostmi pri delu in uporabi primerne opreme
 • načrtuje vse procese ročne in strojne obdelave kamna, pridobivanja kamna, montažnih in vzdrževalnih del v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o zdravju in varstvu pri delu
 • pozna predpise delovne zakonodaje
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • načrtuje ukrepe za varno ravnanje s škodljivimi snovmi
 • načrtuje ukrepe za zmanjševanje učinkov opreme, ki obremenjuje okolje (hrup, prah, tehnološka voda)
 • načrtuje sanacijske posege pri ravnanju s tehnološkimi odpadki
 • pozna zakonodajo o varovanju okolja
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Maja Capuder, SGGEŠ
 • Ciril Segulin, Marmor Sežana
 • Breda Potočnik, Marmor Hotavlje
 • Mateja Golež, ZAG
 • Breda Mirtič, FNT
 • Ivan Pertot, s. p.
 • Koordinator:Barbara Kunčič , CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.