Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka kamnarske tehnologije

Status:

Ukinjen

Datum objave sklepa ministra:

11.4.2024

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka kamnarske tehnologije (5820.013.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo skupine
 2. načrtuje in izvaja delovne procese na strojih za izdelavo zahtevnih oziroma izvenserijskih kamnitih izdelkov kamnitih elementov
 3. organizira in vodi montažna dela po projektu
 4. organizira delo in upravlja s stroji za pridobivanje in razrez blokov naravnega kamna, s stroji za razrez kamna, s stroji za profilno in površinsko obdelavo kamna
 5. racionalno uporablja energijo, material in čas
 6. varuje zdravje in okolje
 7. sporazumeva se s sodelavci,z naročniki in s strankami
 8. razvija podjetne lastnosti, spretnosti, vedenje
 9. trži storitve in izdelke v kamnarstvu
 10. izdeluje posamezne elemente tehnične dokumentacije za kamnite elemente pri novogradnjah, obnovitvenih in vzdrževalnih delih

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in delo skupine
 • načrtuje lastno delo in delo skupine pri pridobivanju kamna, strojni obdelavi kamna, montažnih delih in zaključni ročni obdelavi
 • načrtuje dela v skladu z dogovori z zunanjimi sodelavci
 • pripravlja dele dokumentacije za izvedbena dela pri pridobivanju kamna, strojni obdelavi kamna, montažnih delih in zaključni ročni obdelavi
 • uporablja računalniško in komunikacijsko opremo za potrebe poslovanja
 • izdela predizmere in popise del
 • izdela tehnično dokumentacijo za delovne procese v kamnolomu, delavnici in na terenu
 • pozna pravila organizacije dela in podjetja
 • pozna organizacijo gradbišča
 • zna brati načrte in drugo tehnično dokumentacijo
 • zna narisati detajle konstrukcij
 • pozna stroje in naprave ter tehnologijo dela strojev za pridobivanje, razrez, obrezavo in površinsko obdelavo kamna
 • pozna delovanje specialnih strojev v kamnoseštvu
 • pozna in uporablja računalniško programsko opremo za načrtovanje elementov in delovanje strojev
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi in organizira skupine in posamezna dela v kamnolomu, strojni delavnici, ročni delavnici ali pri montažnih delih
 • pripravi, organizira in vodi opravila pri pridobivanju kamna, strojni in ročni obdelavi kamna in vgraditvenih delih
 • pozna in razume tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna vlogo, položaj v objektu in način izvedbe posameznega kamnitega gradbenega elementa
 • pozna vrste in lastnosti gradbenih materialov
 • pozna kompatibilnost gradbenih materialov
 • pozna zaščitne materiale za izdelke iz kamna
 • zna risati načrte
Operativna dela izdeluje posamezne elemente tehnične dokumentacije za kamnite elemente pri novogradnjah, obnovitvenih in vzdrževalnih delih
 • izdela izvedbene načrte za posamezne elemente ali detajle masivnih kamnitih izdelkov in oblog iz naravnega kamna
 • izdeluje modele zahtevnejših kamnoseških del
 • izrisuje posamezne elemente tehnične in tehnološke dokumentacije
 • izbere kamnino z ustreznimi lastnostmi za različna mesta vgraditve glede na lokalne značilnosti
 • na terenu prepozna vrsto vgrajene kamnine
 • izbere nadomestni kamen za obnovitvena dela
 • izbere zaščitna sredstva za utrjevanje in površinsko zaščito kamnitih elementov pri obnovitvenih in vzdrževalnih delih
 • pozna različne tehnologije izdelave kamnitih elementov
 • pozna vrste in lastnosti lepil in malt ter kovinskih sredstev za vgrajevanje kamna
 • pozna temeljne zakonitosti za presojo stabilnosti konstrukcij
upravlja s stroji za pridobivanje in razrez blokov naravnega kamna
 • nastavi strojne parametre v skladu s tehnološko dokumentacijo
 • spremlja delovanje strojev
 • prekinja rezanje in odpravlja motnje pri delovnem procesu
 • vodi in spremlja postopke za odmik odrezanega bloka
 • organizira in spremlja formatiziranje kamnitega bloka z lomljenjem ali rezanjem
 • organizira dviganje, premikanje in transport bloka do kupca ali delavnice ali na deponijo blokov
 • pripravi stroje za varno delovanje
 • pozna tehnologijo strojev za razrez blokov
 • pozna programsko opremo za računalniško vodenje stroja
upravlja s stroji za razrez kamna
 • izbere ustrezen stroj glede na vrsto kamna
 • pripravi blok naravnega kamna za razrez
 • nastavi strojne parametre v skladu s tehnološko dokumentacijo
 • spremlja delovanje strojev
 • odpravlja motnje pri delovnem procesu
 • organizira in vodi prenos plošč na deponijo
 • pozna tehnologijo delovanja strojev za razrez kamna
 • pozna programsko opremo za računalniško vodenje stroja
upravlja s stroji za profilno in površinsko obdelavo kamna
 • izbere stroje in naprave za profilno in površinsko obdelavo kamna glede na vrsto in lastnosti kamnine
 • nastavlja kamnite obdelovance glede na strukturo, teksturo in dimenzije kamna
 • nastavi strojne parametre v skladu s tehnološko dokumentacijo
 • vpenja orodja in izvaja kontrolne meritve v skladu z izdelovalno dokumentacijo
 • spremlja obdelovalni proces in posega vanj
 • odpravlja motnje pri delovnem procesu
 • organizira in vodi prenos kamnitih obdelovancev do skladišča ali do strojev za nadaljnjo obdelavo
 • pozna tehnologijo delovanja strojev za profilno in površinsko obdelavo kamna
 • pozna programsko opremo za računalniško vodenje stroja
načrtuje in izvaja delovne procese na strojih za izdelavo zahtevnih oziroma izvenserijskih kamnitih izdelkov kamnitih elementov
 • izbira ustrezno tehnologijo glede na lastnosti in vrsto kamnine
 • nastavi parametre stroja glede na izbrano tehnologijo
 • vpenja orodja in izvaja kontrolne meritve v skladu z izdelovalno dokumentacijo
 • spremlja obdelovalni proces in posega vanj
 • odpravlja motnje pri delovnem procesu
 • pozna tehnologijo delovanja strojev za zahtevne izdelke
 • pozna programsko opremo za računalniško vodenje stroja
organizira in vodi montažna dela po projektu
 • izdela elemente izvedbenega načrta za montažna dela za navpične in vodoravne kamnite obloge
 • pripravi materiale za transport po načrtu
 • organizira transport in premikanje elementov od delavnice do gradbišča
 • organizira in vodi montažo kamnitih elementov
 • organizira zaključne faze montažnih in zaščitnih del
 • zna brati tehnično dokumentacijo
 • pozna zaporedje del in jih časovno razporedi
Administrativna dela vodi delovno in tehnološko dokumentacijo ter pripravlja podatke za komercialne dokumente
 • vodi delovno in tehnološko dokumentacijo v zvezi s pridobivanjem, obdelovanjem in montažo kamnitih izdelkov
 • pripravlja podatke za pripravo komercialnih dokumentov
 • pozna računalniško programsko opremo za delo z dokumenti
 • pozna poslovno dokumentacijo
Komercialna dela komercialna dela
 • naroča kamen in pomožne materiale za montažna in vzdrževalna dela
 • prevzema naročila strank
 • svetuje naročniku pri izbiri kamna glede na geografske značilnosti in po načelih varovanja naravne in kulturne dediščine
 • izdela predračun in ponudbo za kamnoseška dela od izdelave do montaže kamnitih izdelkov
 • predstavlja izdelke na javnih prireditvah
 • pripravlja promocijsko gradivo in vzorce
 • pozna normative in standarde ter tehnične predpise
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov
 • zna pripraviti predizmere po načrtu
 • pozna osnove grafične priprave promocijskih gradiv
 • pozna osnove podjetništva in trženja v panogi
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
Vodenje vodi delovno skupino pri pridobivanju in obdelavi kamna, pri montažnih delih in transportu
 • vodi delovno skupino pri pridobivanju in obdelavi kamna, pri montažnih delih in transportu
 • pozna načela učinkovitega vodenja skupin
 • pozna pravila timskega dela
Nadzor dela nadzoruje delo skupine in delovne procese pri pridobivanju, obdelavi kamna, montažnih delih in transportu
 • nadzoruje delo skupine pri pridobivanju, obdelavi kamna, montažnih delih in transportu
 • nadzoruje delovne procese
 • nadzoruje vzdrževanje orodij in strojev v skupini
 • pregleduje količino in kakovost zaključenih del skupine in sodelavcev
 • skrbi za pravočasno izvedbo načrtovanih del
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kvaliteto in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • kontrolira kvaliteto in kvantiteto lastnega dela in dela skupine v skladu s predpisi
 • zagotavlja ekonomično uporabo materialov, časa in energije
 • preverja ustreznost ravnanja z gotovimi izdelki in polizdelki pri skladiščenju in prevozu
 • pozna normative, standarde in tehnične predpise s področja kamnarstva in gradbeništva
 • pozna pomen estetike in skladnosti z okoljem
Vzdrževanje in popravila organizira vzdrževanje orodij, strojev in naprav ter delovnih mest, deponij in transportnih poti
 • organizira vzdrževanje orodij, strojev in naprav
 • skrbi za urejenost delovnih mest, deponij in transportnih poti
 • pozna zahteve za vzdrževanje strojev in naprav
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in z zunanjimi sodelavci
 • posreduje navodila za potek dela
 • posreduje navodila za varno delo in uporabo ustrezne opreme
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
sporazumeva se s strankami, z naročniki
 • svetuje naročniku ustrezno obliko in vrsto kamna glede na mesto vgraditve in geografske značilnosti
 • komunicira z dobavitelji, naročniki in s sodelavci v enem tujem jeziku na področju stroke
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • zna ustno in pisno sporočati tehnična navodila
 • pozna osnove poslovne komunikacije
 • pozna pravila pisnega in ustnega sporazumevanja
 • pozna strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu pri izvedbi del
 • pozna predpise delovne zakonodaje
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev in varovalne ukrepe
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • skrbi za varno delo s škodljivimi snovmi ali z opremo v skladu s pravili varovanja okolja
 • usmerja in svetuje pri sortiranju in ustreznem odlaganju proizvodnih odpadkov
 • pozna zakonodajo o varovanju okolja ter o naravni in kulturni dediščini
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Maja Capuder, SGGEŠ
 • Ciril Segulin, Marmor Sežana
 • Breda Potočnik, Marmor Hotavlje
 • Ivan Pertot, s. p.
 • Mateja Golež, ZAG
 • Breda Mirtič, FNT
 • Koordinator:Barbara Kunčič , CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.