Poklicni standard

Naziv:

Kamnosek/kamnosekinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

3.6.2005

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Kamnosek/kamnosekinja (5820.012.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno uporablja energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. sporazumeva se s sodelavci, z naročniki in s strankami
 5. pripravlja tehnično in tehnološko dokumentacijo za enostavne kamnoseške izdelke
 6. ročno obdeluje kamen
 7. strojno obdeluje kamen
 8. vgrajuje kamnoseške izdelke
 9. neguje in vzdržuje vgrajene kamnite elemente

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in delo skupine
 • prevzame navodila za delo
 • vodi manjšo skupino pri organizaciji in poteku dela pri ročni ali strojni obdelavi in vgraditvi kamnitih izdelkov
 • razvršča kamen za ročno in strojno obdelavo
 • posname točne dimenzije obstoječe situacije na mestih vgraditve
 • izdela skico kamnitega izdelka
 • izbere kamen z lastnostmi, ki ustrezajo namenu izdelka in mestu vgraditve
 • nariše izvedbeni načrt enostavnega kamnitega izdelka
 • napiše sestavnico
 • izdela zarisne šablone, delne šablone profilov in kontrolne šablone
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • pozna vrste kamna in njihove lastnosti
 • pozna organizacijo gradbišča oziroma delovnega mesta
 • pozna pomen kamnoseških del v okviru gradbene stroke
 • zna skicirati in narisati posamezne kamnoseške izdelke
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • izbere primerno orodje in pripomočke za varno delo pri obdelavi in vgradnji kamnitih izdelkov
 • pripravi stroje, orodja in naprave za ročno in strojno obdelavo kamna
 • pripravi kamen za ročno in strojno obdelavo
 • pripravi kamen ter pomožne materiale in sredstva za vgraditev kamnitih izdelkov
 • pozna in razume tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna vlogo, položaj v objektu in način izvedbe posameznega kamnitega elementa
 • pozna vrste in lastnosti materialov za izdelavo in vgraditev kamnitih elementov
 • pozna materiale in postopke, ki ne škodujejo vgrajenemu kamnu
 • zna uporabiti tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • uporablja orodja, stroje in naprave v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
Operativna dela ročno obdeluje kamen
 • pripravi obdelovanec
 • meri, označi in zariše na kamen s pomočjo šablone, načrta ali neposredno na kamen
 • izvede začetni odkles z odbijanjem, grobim špicanjem, brazdanjem, finim špicanjem in štokanjem
 • izvede odkles elementov profila od grobe do fine obdelave
 • izvede zaključno površinsko obdelavo s štokanjem, brušenjem do grobe površine, brušenjem do fine površine in poliranjem, okrasnim špičenjem in šariranjem robov
 • zariše na kamen besedilo, ornament ali simbol
 • izkleše besedilo, ornament ali simbol v žlebastem ali grebenastem profilu
 • zlati ali barva izklesane napise
 • zna izbrati ustrezno zaščito in zaščiti kamnite elemente pred škodljivimi vplivi
 • pozna temeljne zakonitosti za presojo stabilnosti elementov in konstrukcij
strojno obdeluje kamnite elemente
 • pripravo obdelovanec za strojno obdelavo
 • nastavi stroj
 • obreže kamen
 • razreže blok v plošče
 • razreže masivni kamen ali plošče
 • strojno reže ravne in oble izdelke iz kamnitih plošč
 • strojno izdeluje profile na ploščah
 • strojno brusi in polira plošče, robove in profile
 • izvaja grobo strojno, površinsko obdelavo (zrnanje, brazdanje)
 • fino obdela strojno izdelane robove z ročnimi brusilnimi strojčki
 • strojno izrezuje odprtine v plošče
 • strojno gravira napise, ornamente in simbole
 • struži masivne obdelovance na stružnici
 • cepi kocke in izdeluje robnike
 • zna meriti, zarisovati in označevati po skici ali načrtu
 • zna upravljati stroj in nadzorovati njegovo delo
 • pozna tehnologijo razreza, obrezave, površinske obdelave, struženja in graviranja kamna
vgrajuje kamnoseške izdelke
 • pripravi delovna sredstva in pomožne materiale za vgraditev kamna
 • pripravi in pregleda mesto vgrajevanja
 • pripravi podlage za vgraditev
 • vgradi kamnite elemente z lepljenjem, s sidranjem ali z vijačenjem
 • sproti preverja vodoravnost, navpičnost in kakovost opravljenega dela
 • zaščiti izdelke pred poškodbami ali lomom med vgrajevanjem
 • izdeluje protidrsne pasove
 • nadomešča poškodovane kamnite elemente z novimi
 • pozna predpise za varno pripravo delovnega mesta
 • pozna lastnosti podložnih materialov in ustrezno pripravo podlag
 • pozna vrste in lastnosti lepil, malt in kovinskih elementov za vgrajevanje kamna
 • zna označevati, meriti, zarisovati mesta vrtin ali stikov
 • zna določiti naklon površin
 • zna premikati težka bremena v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
izvaja nego izdelkov in že vgrajenih elementov
 • zaščiti kamnite izdelke z utrjevanjem, z vodoodbojnimi in s protigrafitnimi sredstvi
 • čisti kamen z mehanskimi in s kemičnimi postopki
 • obnavlja pozlato na napisih in simbolih
 • zna izbrati materiale in sredstva za zaščito kamnitih elementov
 • zna uporabljati stroj za peskanje in čiščenje s paro
 • pozna kemične postopke čiščenja
 • zna izbrati ustrezno podlago za pozlato in nameščati zlate lističe
 • zna nadomestiti poškodovane dele kamna z novimi
transportira in skladišči elemente
 • razvrsti kamnine po namenu in uporabnosti
 • premika in namešča obdelovance za ročno obdelavo
 • transportira kamen za obdelavo od deponije do strojev
 • izvaja notranji transport med stroji
 • pripravlja, zaščiti in pakira kamnite izdelke za prevoz ali skladiščenje
 • nadzira nalaganje izdelkov na prevozna sredstva
 • pripravi masivne izdelke in plošče za transport do montaže
 • upravlja s stroji za notranji transport kamnitih izdelkov
 • zna zložiti izdelke tako, da prepreči poškodbe med transportom
Administrativna dela izpolnjuje delavniško dokumentacijo
 • izpolnjuje delavniško dokumentacijo
 • pozna delavniške dokumente
 • zna shranjevati dokumente
 • zna uporabljati osnovne računalniške programe za urejanje dokumentov
Komercialna dela pripravlja elemente ponudbe za enostavna kamnoseška dela
 • nabavlja in prevzema kamen za ročno in strojno obdelavo
 • nabavlja in prevzema pomožne materiale in orodja za obdelavo in vgraditev kamnitih izdelkov
 • izdela elemente izračuna kamnoseških in montažnih del
 • pozna osnovne računske operacije
 • pozna normative dela in porabe materiala
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kvaliteto in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • primerja mere dejanskega stanja mesta vgraditve z načrtom
 • kontrolira kvaliteto in kvantiteto lastnega dela v skladu z načrtom
 • stroje in orodja uporablja v skladu z navodili proizvajalca
 • izbere kamen glede na lokalne, arhitekturne značilnosti
 • pri obdelavi in vgraditvi upošteva naravne lastnosti kamna
 • dela izvaja v skladu s predpisi
 • pozna normative, ki določajo količine in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • pozna načine in pogoje skladiščenja materiala in delovnih sredstev
 • pozna in upošteva predpise s področja kamnarstva in gradbeništva
 • pozna merilne pripomočke in naprave in jih zna uporabljati
 • zna preveriti vodoravnost, navpičnost in nagib
 • zna preprečiti poškodbe elementov med transportom in vgraditvijo
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • opravlja dnevne preglede in tekoče vzdrževanje strojev, orodij in naprav za delo
 • vzdržuje urejenost delovnega mesta
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
 • zna prebrati in upošteva tehnična navodila za delo strojev in naprav
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in z nadrejenimi
 • razume in upošteva tehnološka navodila za izdelavo in vgraditev kamnitega izdelka
 • razume in upošteva navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • sporazumeva in dogovarja se s sodelavci o poteku del in opravil
 • uporablja strokovno terminologijo
sporazumeva se z naročniki in s strankami
 • strankam in naročnikom posreduje informacije v zvezi z izbiro uporabo in vzdrževanjem kamnitega izdelka
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o zagotavljanju varnosti na začasnih in premičnih gradbiščih
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • uporablja škodljive snovi ali opremo tako, da varuje okolje in zdravje
 • sortira in ustrezno odlaga odpadke
 • pozna zakonodajo o varovanju naravne in kulturne dediščine
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Maja Capuder, SGGEŠ
 • Ciril Segulin, Marmor Sežana
 • Breda Potočnik, Marmor Hotavlje
 • Ivan Pertot, s. p.
 • Mateja Golež, ZAG
 • Breda Mirtič, FNT
 • Koordinator:Barbara Kunčič , CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.