Poklicni standard

Naziv:

Geotehnik/geotehnica za površinska rudarska dela

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.5.2023

Predhodniki:

Geotehnik/geotehnica za površinska dela (54400110)


Geotehnični laborant/laborantka (54400090)

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Geotehnik/geotehnica za površinska rudarska dela (54505450)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • organizirati lastno delo ter voditi in koordinirati delo delovne skupine,
 • slediti vrednotam podjetja ter uvajati dobre poslovne prakse, izvajati geotehnična dela, meritve in pripravljati analize (jamomerstvo),
 • pridobivati mineralno surovino z rudarskimi tehnološkimi postopki in s pomočjo strojev in naprav, ki jih uporablja pri izdelavi in vzdrževanju rudarskih objektov,
 • izvajati rudarsko projektiranje in tehnološke procese pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin,
 • izvajati rudarsko projektiranje ter rudarska dela pri izdelavi objektov na površini,
 • izvaja meritve in laboratorijska dela na terenu za spremljanje in analiziranje geoloških, hidrogeoloških in geomehanskih parametrov,
 • učinkovito komunicirati z deležniki v delovnem procesu in uporabljati strokovno terminologijo,
 • zagotavljati in odgovarjati za kakovost opravljenega lastnega dela in dela delovne skupine skladno s standardi stroke ter z načeli racionalne rabe človeških virov, časa, energentov in delovnih sredstev,
 • izvajati in kontrolirati varnostne ukrepe pri rudarskih delih,
 • upoštevati okoljske standarde in delovati skladno s trajnostnim razvojem družbe.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo ter koordinira delo v skupini
 • ogleda si dodeljeno delovišče in tehnično dokumentacijo
 • sprejme ustna in pisna navodila za delo ter skladno z njimi načrtuje delo
 • organizira delo pri izdelavi in vzdrževanju geotehničnih objektov in objektov na površini z rudarskimi metodami vključno s transportom ljudi, materiala in opreme
 • odredi delo pomočnikom ali sam izvede delo
 • spremlja in evidentira parametre delovnega okolja
 • se vključuje pri reševanju problematike  pri organizaciji in izvajanju geomehanskih, hidrogeoloških in geoloških del
 • organizira delo pri pridobivanju mineralne surovine na površinskih delih
 • organizira nemoteno delo in tehnološki proces pri transportu, predelavi (obogatitvi) in pripravi primarnih in sekundarnih mineralnih surovin za nadaljnjo uporabo
 • organizira nemoten proces pri izvedbi geotehničnih del
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in delovna sredstva
 • določi in preveri lokacijo delovišča
 • pripravi, pregleda stroje in naprave za rudarska dela
 • izbere orodja in potrebno opremo za delo
 • preveri opremo, orodja, goriva, maziva
 • sodeluje pri poskusnem obratovanju nove opreme in analiziranju poskusnega delovanja
 • izvede razkladanje strojev in naprav na gradbišču oz. delovišču
 • montira ali demontira delovna orodja na stroje in opremo na delovišču
 • preveri manipulativni prostor stroja
 • preveri delovanje merilnih naprav
 • preveri pravilnost delovanja naprav in sistemov
 • uporablja tehnično dokumentacijo za svoje področje
 • pozna sodobne naprave, sisteme in tehnologije v rudarstvu
Operativna dela sodeluje s pristojnimi službami pri rudarskem projektiranju in izvaja tehnološke procese pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin
 • izvaja dela pri pridobivanju, predelavi (obogatitvi) in pripravi mineralne surovine za uporabo
 • izvaja dela pri predelavi in pripravi sekundarnih surovin za uporabo
 • izvaja vzorčenje in osnovna geomehanska dela na terenu za raziskave in potrebe projektiranja
 • izvaja dela za odvodnjavanje površinskih objektov
 • izvaja dela pri izdelavi in vzdrževanju rudarskih objektov, ki so vezani na proces pridobivanja mineralne surovine
 • organizira uporabo gospodarskih razstrelilnih sredstev in ostalih sredstev za razstreljevanje ter sodeluje pri tem
 • sodeluje v timu pri poskusnem obratovanju nove opreme, pri izdelavi poročil in analiz poskusnega delovanja
 • pozna razstrelilna sredstva
sodeluje s pristojnimi službami pri projektiranju in izvaja dela pri izdelavi rudarskih in geotehničnih objektov na površini
 • izvaja rudarska merjenja
 • izvaja dela pri izdelavi in vzdrževanju rudarskih in geotehničnih objektov na površini
 • izvaja različne metode izdelave in geotehnične ukrepe glede na hribino
 • izvaja rudarsko-gradbena dela pri izgradnji objektov na površini
 • izvaja dela za odvodnjavanje objektov na površini
 • spremlja vplive svojega dela na okolje na svojem delovnem področju in predlaga ukrepe skladno s trajnostnim razvojem
 • izvaja vzorčenje na terenu za raziskave in potrebe projektiranja
pridobiva mineralne surovine s stroji in z napravami ter jih uporablja pri izdelavi in vzdrževanju objektov
 • nadzira vrtalna dela in sodeluje pri njih pri odkrivanju rezerv mineralnih surovin, določanju strukture nahajališča, določanju tektonike v nahajališču, določanju geomehanskih lastnosti hribine in hidrogeoloških vrtanjih
 • pridobiva mineralne surovine s stroji in z napravami
 • upravlja s stroji in z napravami pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin
 • upravlja s stroji in z napravami pri izdelavi in vzdrževanju površinskih rudarskih objektov
 • sodeluje v timu pri rudarsko-gradbenih delih, ki se izvajajo z rudarskimi metodami (predori, jaški, useki, globoki temelji, deponije, odlagališča …)
 • sodeluje v timu pri izvajanju del geološke in hidrogeološke službe
 • uporablja merilne naprave
izvaja meritve in laboratorijska dela na terenu za spremljanje in analiziranje geoloških, hidrogeoloških in geomehanskih parametrov
 • uporablja merilne naprave in jih umerja
 • izvaja meritve z inštrumenti in napravami na obstoječih merilnih mestih
 • odvzema in pripravlja vzorce mineralne surovine za laboratorijske preizkuse
 • organizira transport vzorcev
 • izvaja »in-situ« preiskave z ustrezno opremo
 • izvaja laboratorijske preizkuse na vzorcih
 • pozna metode vzorčenja in priprave vzorcev za analizo geoloških, hidrogeoloških in geomehanskih parametrov
Komercialna dela sodeluje s pristojnimi službami pri izdelavi kalkulacij in ponudb
 • sporoča potrebo po naročanju opreme in materiala
 • izdela obračun storitve in porabljenega materiala
 • sodeluje v timu pri koordinaciji del med projektanti in izvajalci
Administrativna dela vodi in izpolnjuje zahtevane evidence
 • evidentira tehnične in kadrovske podatke in analizira delovne razmere na podlagi normativov dela
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • uporablja informacijske sisteme delovnega in tehničnega dokumentiranja
 • vodi posamezne evidence in jih arhivira
 • vodi delovno in tehnično dokumentacijo
 • pozna in spremlja vrste in strukturo stroškov
Vodenje vodi in usklajuje svojo delovno skupino ter ravna skladno s pravilniki o sredstvih za razstreljevanje
 • vodi skupine pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin ter izdelavi in vzdrževanju objektov na površini
 • vodi skupine pri izvajanju geomehanskih, geotehničnih, hidrogeoloških in geoloških opravil
 • pozna energetske naprave in sisteme
 • pozna naprave in sisteme, ki se uporabljajo pri raziskavah v celoti
Nadzor dela nadzoruje dela pri procesu pridobivanja mineralne surovine, njeni predelavi in pripravi za uporabo ter izdelavi in vzdrževanju rudarskih objektov na površini
 • nadzoruje delo skupine pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin, geomehanskih, geotehničnih, hidrogeoloških in geoloških opravilih ter pri izdelavi in vzdrževanju rudarskih objektov na površini
 • nadzoruje in izvaja »in-situ« in laboratorijske preiskave
 • izvaja in kontrolira varnostne ukrepe pri rudarskih delih
 • nadzira jamske prostore in njihove parametre
 • izvaja in kontrolira varnostne ukrepe pri rudarskih delih
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenega lastnega dela/dela delovne skupine
 • deluje skladno s predpisi s svojega strokovnega področja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela ali storitve na podlagi standardov in primerjalnih meritev ter certifikatov
 • kontrolira rezultate dela in spremlja tehnološki proces
 • delo opravlja skladno z obratovalnimi navodili in zakonodajo
 • izvaja protokole za zagotavljanje kakovosti lastnega dela/dela delovne skupine
 • racionalno uporablja energijo, material, čas, delovne stroje, naprave in orodje
 • pozna trende razvoja in nove metode dela na področju pridobivanja mineralne surovine, njene predelave in priprave na uporabo ter izdelave in vzdrževanja objektov
 • pozna trende razvoja in nove metode dela na področju izvajanja meritev, poskusov in vzdrževanja objektov in napravVzdrževanje in popravila izvaja in nadzira redna vzdrževalna dela na strojih in napravah
 • organizira čiščenje strojev, opreme in prostora med delom in po končanem delu
 • obvešča nadrejene o nepravilnem delovanju naprav in o zastojih pri svojem delu
 • sodeluje v delovni skupini pri vzdrževalno-remontnih opravilih (svetuje, nadzira, tolmači načrte)
 • razume pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
Komunikacija komunicira s sodelavci in z  drugimi deležniki v delovnem procesu
 • komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in s strokovnimi službami
 • ustno in pisno komunicira ter ravna skladno s poslovnim bontonom in z načeli uspešne komunikacije
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažjo komunikacijo s sodelavci in z nadrejenimi
 • posreduje relevantne informacije sodelavcem in nadrejenim in uporablja strokovno terminologijo
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog v timu s sodelavci
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • seznani se s predpisi s področja varovanja zdravja in okolja ter z njimi povezanimi dolžnostmi in pravicami
 • dela skladno z delovnimi navodili
 • izvaja varnostne ukrepe pri rudarskih delih
 • predvidi možnosti za nastanek nesreč ter v primeru nesreče obvesti pristojne sodelavce/službe ter izvede postopke alarmiranja
 • v nevarnosti ravna skladno z naprej predpisanimi postopki
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti
 • seznani se s splošnimi pravili za požarno varnost in obvlada uporabo sredstev za gašenje
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadne materiale skladno s predpisi o varovanju okolja


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vera Suhadolnik, Simona Kuder in Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodje priprave poklicnega standarda
 • Aleš Dremel, Center za poslovno usposabljanje, Ljubljana
 • Andrej Kos, Marmor, Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Sežana, d. d., Sežana
 • Boris Salobir, Protos, d. o. o., in ŠC Velenje, Velenje
 • Boris Verdnik, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Damir Klemenčič, CGP, Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d., Novo mesto
 • Ivan Pohorec, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Meta Dobnikar, Geološki zavod Slovenije, Ljubljana
 • Mitja Kamenik, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Natalija Lah, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Primož Vedenik, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Simon Lednik, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Simon Zavšek, Center za poslovno usposabljanje, Ljubljana
 • Stanislav Amon, Premogovnik Velenje, d. o. o., Velenje
 • Suzana Macolič, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana
 • Tadej Vodušek, ATOL 9, d. o. o., Ljubljana
 • Tomaž Hribar, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.