Poklicni standard

Naziv:

Geotehnolog/geotehnologinja

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Geotehnolog/geotehnologinja (5440.012.6.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo ter koordinira delo skupine pri tehnološkem, izdelovalnem in kontrolnem procesu v obliki projektnega vodenja
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno rabi energijo, material in čas
 4. zagotavlja lastno delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. komunicira z nadrejenimi in naročniki, s poslovnimi partnerji, z inšpektorji in izvajalci del
 7. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 8. načrtuje proces dela in izdela navodila za pravilno in varno delo
 9. pregleda zahtevne projekte in načrte, določa tehnološke postopke, izbira orodja in pripomočke
 10. načrtuje, pripravi, kontrolira in analizira tehnološke procese v rudarstvu, geologiji in geotehnologiji ter geotehniki, pri zemeljskih delih, sanaciji brežin, razstreljevanju in izdelavi cestnih in železniških komunikacij
 11. pripravlja delovne načrte, elaborate in projekte
 12. kontrolira kakovost, pravočasnost in ekonomičnost postopkov, vzdrževanje in popravila strojev in naprav

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in koordinira delo drugih ter načrtuje lastno delo
 • načrtuje lastno delo in delo drugih
 • prevzema in analizira tehnično dokumentacijo
 • operativno koordinira in določa naloge pomočnikov
 • spremlja parametre delovnega okolja
 • pozna tehnološko organiziranost podjetja
 • zna razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje samega sebe in sodelavcev
 • pozna parametre delovnega okolja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi načrte, navodila in vse ostalo, kar je potrebno, za izvajanje dela ter razdeli delo
 • vodi pripravo delovišča na terenu
 • organizira proizvodnjo, uporabo strojev in naprav, načrtuje in predvidi orodja in pripomočke
 • ureja računalniško aparaturo in programsko opremo ter skrbi za njeno nemoteno delovanje
 • ureja in vzdržuje tehnološke baze in standarde
 • skrbi za računalniške komunikacije in jih izpopolnjuje
 • pozna in uporablja risarska in projektantska računalniška orodja in programe
 • uporablja, dopolnjuje in upravlja baze podatkov
 • pripravlja in dopolnjuje projekte in kartno gradivo
 • zna pripraviti delovno mesto
 • pozna navodila in standarde za opravljanje del na delovnem mestu
 • pozna postopke organizacije priprave delovnega mesta
 • zna uporabljati računalniško opremo
Operativna dela pregleda zahtevne projekte in načrte, določa tehnološke postopke, izbira orodja in pripomočke
 • projektira ustrezne načine, orodja in opremo za učinkovito in varno delo na delovišču
 • sodeluje pri izdelavi projektov, načrtov in pri reševanju tehnično zahtevnih opravil
 • naroča material, stroje, orodja in merilne pripomočke
 • vgrajuje in umerja merilna orodja na terenu in v laboratoriju
 • izvaja meritve na terenu in v laboratoriju
 • sodeluje z izvajalci del
 • dela izvaja v skladu z zakonodajo, s pravilniki in z elaborati o izvajanju del ter v skladu z obratovalnimi navodili
 • sodeluje pri izvajanju del ali jih neposredno izvaja
 • obvlada več tehnologij iz dejavnosti rudarjenja in geotehnologije
 • pozna tehnično dokumentacijo
 • pozna merilna orodja in postopke njihovega umerjanja
 • pozna tehnološke postopke
načrtuje proces dela in izdela navodila za pravilno in varno delo
 • oceni tehnične možnosti izvajanja del ali procesa
 • izdela navodila za varno in strokovno uporabo strojev, metod in postopkov
 • pozna navodila za pravilno in varno delo
 • pozna stroje in naprave, ki se uporabljajo v rudarstvu
načrtuje, pripravi, kontrolira in analizira tehnološke procese v rudarstvu, geologiji, geotehnologiji in geotehniki, pri zemeljskih delih, sanaciji brežin, razstreljevanju in izdelavi cestnih in železniških komunikacij
 • načrtuje in spremlja ter analizira tehnološke procese ter jih optimira
 • analizira projekte za izkoriščanje surovin in izvajanje del
 • načrtuje procese pridobivanja mineralnih surovin na različnih deloviščih
 • načrtuje in vodi procese predelave, bogatenja in transporta mineralnih surovin, gradbenega odpada in sekundarnih surovin
 • načrtuje in vodi procese geoloških raziskav in del
 • načrtuje in vodi procese geotehničnih in geotehnoloških del v rudarstvu in gradbeništvu
 • spremlja razvoj tehnologij in jih uvaja v procese
 • razume pomen projektov za zagotavljanje večje konkurenčne sposobnosti, zna sodelovati pri njih in jih voditi
 • pozna metode načrtovanja aktivnosti in izvajanja del pri izkoriščanju mineralnih surovin, gradbenih delih in geotehniki ter jih zna izvesti
 • pozna funkcije računalniških programov in jih zna uporabljati pri načrtovanju, nadziranju in spremljanju proizvodnje ter optimiranju
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pozna delovne razmere na različnih deloviščih
 • pozna postopke sanacije brežin
 • zna koordinirati dela med izmenami in z drugimi obrati
 • pozna razvoj novejših oziroma sodobnejših tehnologij
 • pozna postopke predelave, bogatenja in transporta mineralnih surovin, gradbenega odpada in sekundarnih surovin
pripravlja delovne načrte, elaborate in projekte
 • projektira, izdeluje načrte in elaborate
 • pripravlja poročila in mnenja
 • izdeluje tehnične risbe in kartno gradivo
 • sodeluje z odgovornim vodjem projekta
 • pozna potrebno zakonodajo za projektiranje in izdelovanje načrtov
kontrolira kakovost, pravočasnost in ekonomičnost postopkov, vzdrževanje in popravila strojev in naprav
 • pripravlja poslovnike za spremljanje kakovosti
 • izvaja in spremlja ter kontrolira kakovost v skladu s standardi
 • skrbi za pravočasno kalibriranje merilne opreme in certificiranje postopkov in strojev
 • preverja pravilnost delovanja strojev in opreme
 • pozna standarde kakovosti
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo, evidentira poslovne in finančne dokumente
 • vodi evidenco dela
 • vodi kontrolne knjige
 • vodi vse predpisane evidence
 • spremlja finančne dokumente
 • pripravlja stroškovne analize in kalkulacije
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
 • zna ovrednotiti stroške del, ki jih opravlja
 • izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo
Komercialna dela sodeluje pri izdelavi kalkulacij in ponudb in pripravlja operativne podatke, potrebne za komercialno spremljanje delovnih procesov
 • zbira in spremlja parametre proizvodnje in jih povezuje s stroškovnimi pokazatelji
 • operativne podatke posreduje komercialnim in ekonomskim službam
 • pozna vrste in strukturo stroškov investicij
 • pozna normative dela ter kalkulacije
Vodenje vodi skupino v tehnološkem, izdelovalnem in kontrolnem procesu v smislu projektnega vodenja
 • vodi lastno delo
 • vodi skupino na terenu ali v laboratoriju, vodi in usklajuje delo v proizvodnem procesu
 • koordinira lastno delo, delo skupin in podizvajalcev
 • optimira procese izvajanja dela in njegovih stroškov z vodstvenimi posegi
 • pozna načine organizacije in vodenja
Nadzor dela nadzira vsa dela in opravila, ki jih projektira in načrtuje – projektantski in izvajalski nadzor
 • nadzira vsa rudarska, geološka, geotehnološka in geotehnična dela pri pridobivanju mineralne surove in njenem bogatenju
 • nadzira vsa dela pri predelavi gradbenega odpada
 • nadzira izvajanje rudarsko-gradbenih del z rudarskimi metodami dela
 • pozna vsebino nadzora
 • pozna pomen nadziranja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • deluje v skladu s predpisi s svojega strokovnega področja
 • dela po predpisanih tehničnih, delovnih in okoljskih standardih
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela ali storitve na podlagi standardov
 • kontrolira rezultate dela
 • kontrolira in spremlja tehnološki proces
 • delo opravlja v skladu z obratovalnimi navodili in zakonodajo
 • racionalno uporablja energijo, material, čas, delovne stroje, naprave in orodje
 • pozna predpise in zakone o kakovosti proizvodnje in izgradnje objektov
 • pozna protokole za zagotavljanje kakovosti
 • pozna sisteme za zagotavljanje optimalne porabe energije in njihov pomen
 • pozna načine časovnega optimiranja procesov
 • pozna trende razvoja na področju proizvodnje in izgradnje objektov
Vzdrževanje in popravila izvaja določena vzdrževalna dela na strojih in napravah
 • organizira čiščenje strojev, opreme in prostora med delom in po končanem delu
 • certificira in kalibrira stroje
 • preverja varnostne parametre strojev
 • sodeluje, če je potrebno, pri vzdrževalno-remontnih opravilih
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
 • pozna zgradbo in delovanje strojev in naprav
 • pozna osnovne postopke vzdrževanja električnih strojnih naprav
Komunikacija komunicira z nadrejenimi in naročniki, s poslovnimi partnerji, z inšpektorji in izvajalci del
 • sodeluje z nadrejenimi, s sodelavci in z naročniki v skladu s svojimi kompetencami
 • poroča vodji projekta o vseh pomembnih dogodkih na gradbišču, zastojih, okvarah, pomanjkanju materiala, napredovanju del
 • posvetuje se s projektanti in z načrtovalci del
 • dogovarja se z dobavitelji opreme in materiala
 • ustrezno ustno in pisno komunicira ter ravna v skladu s poslovnim bontonom in načeli uspešne komunikacije
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažjo komunikacijo s sodelavci in z nadrejenimi
 • pozna osnove komunikacijskih sistemov in razume njihov pomen
 • obvlada strokovno terminologijo
 • zna uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja opravlja dela iz varstva in zdravja pri delu in v okolju v skladu s predpisi
 • vsa dela opravlja in vodi v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • izdaja navodila za varno delo
 • predpisuje ukrepe za povečanje varnosti
 • preverja izvajanje del v skladu z obratovalnimi navodili
 • skrbi za delovni red, disciplino in uporabo zaščitnih sredstev
 • pripravlja varnostna in okoljska poročila za upravne organe in inšpekcije
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja
 • pozna ukrepe za povečanje varnosti
 • zna pisati navodila za varno delo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Bogdan Makovšek, univ. dipl. inž. rud., PV
 • Franc Rošer, inž. rud. in geoteh., PV
 • Jadranka Uranjek, univ. dipl. inž. rud., ŠCV
 • doc. dr. Boris Salobir, Protos d. o. o.
 • Marija Šibanc, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI
 • Koordinator:Miha Lovšin, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.