Poklicni standard

Naziv:

Geotehnik/geotehnica za podzemna dela

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Geotehnik/geotehnica za podzemna dela (5440.010.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira rudarska dela ter koordinira delo v skupini
 2. vodi delo skupine pri projektiranju tehnoloških procesov, pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin ter gradnji podzemnih objektov
 3. vodi in nadzira delo skupine pri izvajanju del, pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin ter pri izdelavi in vzdrževanju objektov
 4. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 5. racionalno rabi energijo, material in čas
 6. zagotavlja lastno delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 7. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 8. sporazumeva se s sodelavci, z nadrejenimi, zunanjimi izvajalci ter uporabniki
 9. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 10. upravlja s stroji in z napravami pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin ter pri izdelavi in vzdrževanju objektov
 11. sodeluje pri projektiranju in izvaja tehnološke procese pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin
 12. sodeluje pri projektiranju in izvaja rudarska dela pri izdelavi podzemnih objektov, ki niso v neposredni povezavi s pridobivanjem mineralne surovine (jamske proge, vodni in komunalni rovi, predori, jaški, useki, globoki temelji, deponije, odlagališča, predelovalnice sekundarne surovine (gradbenega odpada), skladišča razstreliv, podzemna zajetja vode, geotermične energije, globokih vodnjakov …)

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sodeluje pri načrtovanju in organizaciji rudarskih del ter koordinira delo v skupini
 • načrtuje lastno delo
 • organizira delo pri pridobivanju mineralne surovine na podzemnih odkopih
 • organizira delo pri transportu, predelavi (obogatitvi) in pripravi primarnih in sekundarnih mineralnih surovin za nadaljnjo uporabo
 • organizira nemoten tehnološki proces transportiranja, predelave (bogatenja) in priprave primarne in sekundarne mineralne surovine za uporabo
 • organizira delo pri izdelavi in vzdrževanju podzemnih rudarskih objektov, vključno s transportom ljudi, materiala in opreme
 • organizira delo pri izdelavi podzemnih objektov z rudarskimi metodami
 • organizira izvajanje rudarskih merjenj in geodetskih merjenj na rudarskem prostoru
 • spremlja in evidentira parametre delovnega okolja
 • pozna organizacijo pridobivanja in bogatenja mineralnih surovin
 • pozna organizacijo izdelovanja, vzdrževanja in likvidacije podzemnih in površinskih rudarskih objektov
 • pozna delovna sredstva
 • pozna parametre delovnega okolja
Priprava dela oz. delovnega mesta skrbi za nemoteno izvajanje tehnološkega procesa pri pridobivanju mineralnih surovin in izvajanju drugih rudarskih del
 • usklajuje faze posameznega delovnega procesa
 • sodeluje pri načrtovanju uporabe delovnih sredstev in pri njihovi oskrbi
 • uporablja sodobne naprave, sisteme in tehnologijo v rudarstvu
 • izvaja dela po tehnični dokumentaciji
 • preveri delovanje merilnih naprav
 • preveri pravilnost delovanja naprav in sistemov
 • uporablja komunikacijski sistem
 • zagotavlja rezervne dele in repromaterial na delovnem mestu
 • pozna postopke organizacije priprave delovnega mesta
 • pozna sodobne naprave, sisteme in tehnologijo v rudarstvu
 • pozna tehnično dokumentacijo
 • pozna komunikacijski sistem
Operativna dela upravlja s stroji in z napravami pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin ter pri izdelavi in vzdrževanju objektov
 • nadzira vrtalna dela in sodeluje pri njih pri: odkrivanju rezerv mineralnih surovin, pri določanju strukture nahajališča, pri določanju tektonike v nahajališču, določanju geomehanskih lastnosti hribine in pri hidrogeoloških vrtanjih
 • upravlja s stroji in z napravami pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin
 • upravlja s stroji in z napravami pri izdelavi in vzdrževanju podzemnih rudarskih objektov
 • sodeluje pri rudarsko-gradbenih delih, ki se izvajajo z rudarskimi metodami (predori, jaški, useki, globoki temelji, deponije, odlagališča …)
 • sodeluje pri izvajanju del geološke in hidrogeološke službe
 • preveri brezhibnost strojev in naprav
 • uporablja merilne naprave in jih umerja
 • pozna delovanje strojev in naprav, ki se uporabljajo pri pridobivanju in bogatenju mineralne surovine
 • pozna delovanje strojev in naprav, ki se uporabljajo pri izdelavi in vzdrževanju podzemnih objektov in objektov, ki se izdelujejo z rudarskimi metodami
 • pozna postopke vrtanja tehnoloških, raziskovalnih in varnostnih vrtin
 • pozna metode raziskovanja nahajališč mineralnih surovin
 • pozna merilne naprave in jih zna umerjati
sodeluje pri projektiranju in izvaja tehnološke procese pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin
 • izvaja dela pri pridobivanju, predelavi (obogatitvi) in pripravi mineralne surovine za uporabo
 • izvaja dela pri predelavi in pripravi sekundarnih surovin za uporabo
 • sodeluje pri geomehanskih, geoloških, hidrogeoloških in merskih opravilih ter rudarskem projektiranju
 • izvaja vzorčenje in osnovna geomehanska dela na terenu
 • projektira in izvaja dela za odvodnjavanje, zračenje in indiciranje plinov v podzemnih prostorih
 • izvaja dela pri izdelavi in vzdrževanju rudarskih objektov, ki so vezani na proces pridobivanja mineralne surovine
 • organizira uporabo gospodarskih razstrelilnih sredstev in ostalih sredstev za razstreljevanje ter sodeluje pri tem
 • sodeluje pri poskusnem obratovanju nove opreme, izdelavi poročil in analiz poskusnega delovanja
 • pozna metode pridobivanja in bogatenja mineralne surovine
 • pozna postopke predelave sekundarnih surovin
 • pozna tektonska, geomehanska, hidrogeološka in merska opravila v nahajališču
 • pozna osnove rudarskega projektiranja
 • zna organizirati delo z razstrelilnimi sredstvi
 • pozna metode vzorčenja
 • pozna klimatske razmere v delovišču
sodeluje pri projektiranju in izvaja rudarska dela pri izdelavi podzemnih objektov, ki niso v neposredni povezavi s pridobivanjem mineralne surovine (jamske proge, vodni in komunalni rovi, predori, jaški, useki, globoki temelji, deponije, odlagališča, predelovalnice sekundarne surovine (gradbenega odpada), skladišča razstreliv, podzemna zajetja vode, geotermične energije, globokih vodnjakov …)
 • izvaja dela jamomersko-geodetske službe
 • izvaja dela pri izdelavi in vzdrževanju rudarskih objektov
 • izvaja različne metode izdelave in podgradnje objektov glede na hribino
 • izvaja rudarsko-gradbena dela pri izgradnji podzemnih objektov
 • projektira in izvaja dela za odvodnjavanje, zračenje in indiciranje plinov v podzemnih prostorih
 • spremlja vplive svojega dela na okolje na svojem delovnem področju in predlaga ukrepe v skladu s trajnostnim razvojem
 • pozna metode izdelave, podgrajevanja in vzdrževanja rudarskih objektov
 • pozna metode jamskih meritev
Administrativna dela ureja administrativna dela in potrebne evidence
 • evidentira tehnične in kadrovske podatke in analizira delovne razmere
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • vodi posamezne evidence in jih arhivira
 • vodi delovno in tehnično dokumentacijo
 • pozna in spremlja vrste in strukturo stroškov
 • pozna normative dela
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Vodenje vodi dela pri procesu pridobivanja mineralne surovine, njeni predelavi in pripravi za uporabo ter izdelavi in vzdrževanju objektov
 • vodi skupine pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin ter izdelavi in vzdrževanju objektov na površini in pod zemljo
 • vodi dela pri izdelavi rudarsko-gradbenih podzemnih in površinskih objektov
 • pozna energetske naprave in sisteme
 • pozna načine organizacije in vodenja
Nadzor dela nadzoruje dela pri procesu pridobivanja mineralne surovine, njeni predelavi in pripravi za uporabo ter izdelavi in vzdrževanju objektov
 • nadzoruje skupine pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin ter pri izdelavi in vzdrževanju objektov
 • izvaja in kontrolira varnostne ukrepe pri rudarskih delih
 • nadzira izgradnjo manjših objektov in ureja spremljajočo dokumentacijo
 • nadzira jamske prostore in njihove parametre
 • kontrolira stanje odvodnjevalnih objektov
 • pozna naloge in dolžnosti nadziranja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela in odgovarja zanjo
 • deluje v skladu s predpisi s svojega strokovnega področja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela ali storitve na podlagi standardov
 • kontrolira rezultate dela
 • kontrolira in spremlja tehnološki proces
 • delo opravlja v skladu z obratovalnimi navodili in zakonodajo
 • racionalno uporablja energijo, material, čas, delovne stroje, naprave in orodje
 • pozna predpise in zakone o kakovosti pridobivanja mineralne surovine, njeni predelavi in pripravi za uporabo ter o izdelovanju in vzdrževanju objektov
 • pozna protokole za zagotavljanje kakovosti
 • pozna sisteme za zagotavljanje optimalne porabe energije in njihov pomen
 • pozna načine časovnega optimiranja procesov
 • pozna trende razvoja in nove metode dela na področju pridobivanja mineralne surovine, njene predelave in priprave za uporabo ter izdelave in vzdrževanja objektov
Vzdrževanje in popravila izvaja določena vzdrževalna dela na strojih in napravah
 • organizira čiščenje strojev, opreme in prostora med delom in po končanem delu
 • sodeluje, če je potrebno, pri vzdrževalno-remontnih opravilih
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
 • zna organizirati vzdrževalna dela in popravila
 • pozna osnovne postopke vzdrževanja električnih strojnih naprav
Komunikacija komunicira z nadrejenimi in s sodelavci
 • ustrezno ustno in pisno komunicira ter ravna v skladu s poslovnim bontonom in komunikacijo
 • posreduje strokovne informacije sodelavcem in nadrejenim
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažjo komunikacijo s sodelavci in z nadrejenimi
 • razume pomen in pozna osnove komunikacijskih sistemov
 • obvlada strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • izvaja dela v skladu s predpisi o zdravju pri delu in varovanju okolja
 • dela v skladu z obratovalnimi navodili
 • skrbi za delovni red, disciplino in uporabo zaščitnih sredstev
 • seznanja delavce z načrtom obrambe in reševanja, jih o tem poučuje ter preverja znanje o varnosti in zdravju pri delu
 • obvlada uporabo sredstev za gašenje za izvajanje požarne varnosti
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja
 • pozna organiziranost varstva pri delu
 • pozna uporabo sredstev za reševanje ljudi in premoženja v nevarnosti (opomba: je bilo tako mišljeno lektorirano, ker je bilo izbrisano v primeru, meni se pa ne zdi logično, če ostane samo nevarnosti)
 • zna nuditi prvo pomoč pri delovnih nesrečah in v nevarnosti pravilno reagira
 • seznanjen je s trendi na področju varstva pri delu in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Bogdan Makovšek, univ. dipl. inž. rud., PV
 • Franc Rošer, inž. rud. in geoteh., PV
 • Jadranka Uranjek, univ. dipl. inž. rud., ŠCV
 • doc. dr. Boris Salobir, Protos d. o. o.
 • Marija Šibanc, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič , CPI
 • Koordinator:Miha Lovšin, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.