Poklicni standard

Naziv:

Geotehnični laborant/laborantka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Geotehnični laborant/laborantka (5440.009.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira geotehnična dela ter koordinira delo v skupini
 2. vodi delo skupine pri vgradnji merilne opreme ter pri izdelavi objektov za spremljanje in analiziranje geoloških, hidrogeoloških in geomehanskih parametrov
 3. vodi in nadzira delo skupine pri izvajanju del, pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin ter pri izdelavi in vzdrževanju objektov
 4. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 5. racionalno rabi energijo, material in čas
 6. zagotavlja lastno delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 7. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 8. sporazumeva se s sodelavci, z nadrejenimi, zunanjimi izvajalci ter uporabniki
 9. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 10. izvaja meritve in laboratorijska dela na terenu za spremljanje in analiziranje geoloških, hidrogeoloških in geomehanskih parametrov
 11. spremlja tehnološke procese z vidika geotehničnih del

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sodeluje pri načrtovanju in organizaciji dela ter koordinira delo v skupini
 • načrtuje lastno delo
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju geomehanskih, hidrogeoloških in geoloških opravilih
 • sodeluje pri koordinaciji del med projektanti in izvajalci
 • nadzoruje delovanje pri izvajanju vzdrževanja objektov in naprav za spremljanje geomehanskih, hidrogeoloških in geoloških parametrov
 • sodeluje pri načrtovanju raziskav
 • spremlja in evidentira parametre delovnega okolja
 • pozna organizacijo raziskovanj in vzorčevanj
 • pozna parametre delovnega okolja
Priprava dela oz. delovnega mesta skrbi za nemoteno izvajanje tehnološkega procesa
 • usklajuje faze posameznega delovnega procesa
 • sodeluje pri načrtovanju uporabe delovnih sredstev in pri njihovi oskrbi
 • izvaja dela po tehnični dokumentaciji
 • preveri delovanje merilnih inštrumentov in naprav
 • preveri pravilnost delovanja naprav in inštrumentov
 • zna uporablja komunikacijski sistem
 • pozna delovna sredstva
 • pozna sodobne naprave, sisteme in tehnologije
 • pozna tehnično dokumentacijo
Operativna dela izvaja meritve in laboratorijska dela na terenu za spremljanje in analiziranje geoloških, hidrogeoloških in geomehanskih parametrov
 • uporablja merilne naprave in jih umerja
 • izvaja meritve z inštrumenti in napravami na obstoječih merilnih mestih
 • odvzema vzorce
 • organizira transport
 • pripravlja vzorce za laboratorijske preizkuse
 • izvaja »in-situ« preiskave z ustrezno opremo
 • izvaja laboratorijske preizkuse na vzorcih
 • pozna metode vzorčevanja in priprave vzorcev za analizo geoloških, hidrogeoloških in geomehanskih parametrov
 • pozna delovanje naprav in instrumentov
 • pozna metode laboratorijskih preiskav vzorcev
spremlja tehnološke procese z vidika geotehničnih del
 • spremlja tehnološke procese pri: pripravi in pridobivanju mineralne surovine ter predelavi in pripravi mineralne surovine za uporabo
 • spremlja tehnološke procese pri izdelavi in vzdrževanju objektov
 • sodeluje pri poskusnem obratovanju nove opreme, izdelavi poročil in analiz poskusnega delovanja
 • pozna tehnološke procese pridobivanja in bogatenja mineralne surovine
 • pozna tehnološke procese izdelave in vzdrževanja rudarskih objektov
 • izdeluje poročila in analize poskusnih obratovanj nove opreme
Administrativna dela ureja administrativna dela in potrebne evidence
 • ureja spremljajočo dokumentacijo
 • polni, ažurira in vzdržuje baze podatkov o meritvah, o laboratorijskih preizkusih in »in-situ« preiskavah
 • sodeluje pri izdelavi napovedi, poročil in delov projektov
 • sodeluje pri geoloških in geotehničnih poročilih
 • vodi posamezne evidence ter jih arhivira
 • uporablja sisteme delovnega in tehničnega dokumentiranja
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Komercialna dela sodeluje pri izdelavi kalkulacij in ponudb
 • sodeluje pri naročanju opreme in materiala
 • izdela obračun storitve
 • sodeluje pri koordinaciji del med projektanti in izvajalci
 • pozna vrste in strukturo stroškov investicij
 • pozna normative dela ter kalkulacije
Vodenje vodi dela pri izvajanju terenskih in laboratorijskih storitev
 • vodi skupine pri izvajanju geomehanskih, geotehničnih, hidrogeoloških in geoloških opravil
 • pozna naprave in sisteme, ki se uporabljajo pri raziskavah v celoti
 • pozna načine organizacije in vodenja
Nadzor dela nadzoruje izvajanje poskusov in preiskav ter izgradnjo in vzdrževanje objektov in naprav
 • nadzoruje izvajanje geomehanskih, geotehničnih, hidrogeoloških in geoloških opravil
 • nadzoruje izvajanje vzdrževanja objektov in naprav za spremljanje geomehanskih, geotehničnih, hidrogeoloških in geoloških parametrov
 • nadzoruje in izvaja »in-situ« in laboratorijske preiskave
 • nadzira izgradnjo manjših objektov in ureja spremljajočo dokumentacijo
 • nadzira jamske prostore in njihove parametre
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • deluje v skladu s predpisi in standardi svojega strokovnega področja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela ali storitve s primerjalnimi meritvami in certifikati,
 • kontrolira rezultate dela
 • kontrolira in spremlja tehnološki proces
 • delo opravlja v skladu z obratovalnimi navodili in zakonodajo
 • racionalno uporablja energijo, material, čas, delovne stroje, naprave in orodje
 • pozna predpise in zakone o kakovosti izvajanja meritev, o poskusih in vzdrževanju objektov in naprav
 • pozna protokole za zagotavljanje kakovosti
 • pozna pomen in sisteme za zagotavljanje optimalne porabe energije
 • pozna načine časovnega optimiranja procesov
 • pozna trende razvoja in nove metode dela na področju izvajanja meritev, poskusov in vzdrževanja objektov in naprav
Vzdrževanje in popravila izvaja dovoljena vzdrževalna dela na strojih in napravah
 • organizira čiščenje opreme in prostora med delom in po končanem delu
 • sodeluje, če je potrebno, pri vzdrževalno-remontnih opravilih geotehničnih naprav in opreme
 • skrbi za redno certificiranje in umerjanje merskih naprav
 • izvaja predpise o varstvu pri delu
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde za vzdrževanje in delovanje sistemov
 • zna organizirati vzdrževalna dela in popravila
Komunikacija komunicira z nadrejenimi, s sodelavci, z zunanjimi izvajalci ter uporabniki
 • ustrezno ustno in pisno komunicira ter ravna v skladu s poslovnim bontonom in načeli uspešne komunikacije
 • posreduje strokovne informacije sodelavcem in nadrejenim
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažjo komunikacijo s sodelavci in z nadrejenimi
 • pozna osnove komunikacijskih sistemov in razume njihov pomen
 • obvlada strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • izvaja dela v skladu s predpisi o zdravju pri delu in varovanju okolja
 • dela v skladu z obratovalnimi navodili
 • skrbi za delovni red, disciplino in uporabo zaščitnih sredstev
 • seznanja delavce z načrtom obrambe in reševanja, jih o tem poučuje ter preverja znanje o varnosti in zdravju pri delu
 • obvlada uporabo sredstev za gašenje in za izvajanje požarne varnosti
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja
 • pozna organiziranost varstva pri delu
 • pozna uporabo sredstev za reševanje ljudi in premoženja v nevarnosti
 • zna nuditi prvo pomoč pri delovnih nesrečah in v nevarnosti pravilno reagira
 • seznanjen je s trendi na področju varstva pri delu in varovanja okolja
 • izvaja in kontrolira varnostne ukrepe pri geomehanskih, geotehničnih, hidrogeoloških in geoloških opravilih ter laboratorijskih dejavnostih

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Bogdan Makovšek, univ. dipl. inž. rud., PV
 • Franc Rošer, inž. rud. in geoteh., PV
 • Robert Lah, univ. dipl. inž. rud., PV
 • Edo Burič, inž. rud. in geoteh., PV
 • Jadranka Uranjek, univ. dipl. inž. rud., ŠCV
 • doc. dr. Boris Salobir, Protos d. o. o.
 • Marija Šibanc, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI
 • Koordinator:Miha Lovšin, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.