Poklicni standard

Naziv:

Upravljalec/upravljalka površinskega kopa

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Upravljalec/upravljalka površinskega kopa (5440.008.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira izvajanje rudarskih del na površinskem kopu po različnih tehnoloških postopkih glede na projekt ter navodila tehničnega vodje
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela in dela izvajalcev v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno rabi energijo, material in čas
 4. zagotavlja lastno delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s strankami, s tehničnim vodjem in z inšpekcijskimi službami
 7. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 8. izvaja rudarska dela na površinskem kopu po različnih tehnoloških postopkih glede na projekt in navodila tehničnega vodje
 9. izvaja dela s stroji in napravami na površinskem kopu in pri drugih rudarskih delih na površini v skladu s tehničnimi predpisi

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira in usmerja delo izvajalcev in svoje delo po navodilih tehničnega vodje
 • sodeluje pri pripravi letnega delovnega načrta in letnega poročila
 • izvaja tehnologije dela za različna delovišča
 • izvaja načine deponiranja pripravljene surovine
 • ogleda si rudarsko delovišče in se seznani z nalogami
 • preveri razmere na terenu in lokacijo
 • preveri stabilnost brežine in etažnih cest, odpada (sekundarne surovine)
 • pozna tehnologije dela za različna delovišča
 • pozna načine nakladanja, prerivanja in deponiranja pripravljene surovine
 • pozna nevarnosti, ki se lahko pojavijo na površinskem kopu in ve kako se jim izogniti oziroma jih omiliti
 • pozna vplive rudarjenja na okolico in jih preprečuje
 • pozna ureditev delovišča, režim dela in proces odkopavanja
 • pozna proces predelave (bogatenja) mineralne surovine ali sekundarne surovine
 • pozna rudarski projekt
Priprava dela oz. delovnega mesta določi lokacije delovišč, uporabo strojev in postopkov po navodilih tehničnega vodje, pripravi stroje in naprave in svoje delovno mesto ter odredi dela pomočnikom
 • določi in preveri lokacijo delovišča
 • odredi delo strojnikom ali sam izvede delo
 • kontrolira in izvede transport delovnih strojev in opreme na delovišče, pripravi stroje in naprave za transport
 • določi tip orodja in pripomočkov
 • preverja opremo, orodja, goriva, maziva
 • kontrolira razkladanje strojev in naprav na gradbišču oz. delovišču
 • preverja ali vodi montažo ali demontažo delovnih orodij na stroje in opremo na delovišču
 • kontrolira manipulativni prostor stroja
 • preverja veljavnost atestov in certifikatov za stroje
 • pozna delovanje orodij, strojev in naprav, ki se uporabljajo pri delu na površinskem kopu
 • pozna in zahteva uporabo in zaščito materialov (gradbenih in materialov na stroju)
Operativna dela izvaja rudarska dela na površinskem kopu po različnih tehnoloških in izvedbenih rudarskih postopkih glede na projekt in navodila tehničnega vodje
 • organizira izvajanje in izvaja rudarska dela po navodilih tehničnega vodje, v skladu z zakonodajo, pravilniki in elaborati o izvajanju del
 • uporablja ustrezne stroje in orodja za učinkovito in varno delo na delovišču
 • organizira in izvaja rudarska dela po različnih rudarskih tehnologijah (glede na kop, za katerega se izobražuje)
 • tehnologije izkoriščanja v gramoznici (na etaži, pod vodo)
 • tehnologijo izkoriščanja v kamnolomih, peskokopih (na etaži)
 • tehnologija izkoriščanja z razstreljevanjem
 • tehnologijo izkoriščanja v glinokopih
 • tehnologije sanacije in zaključevanja del
 • tehnologije predelave gradbenega odpada in sekundarnih surovin
 • druge tehnologije
 • izvaja rudarska dela po različnih izvedbenih rudarskih postopkih
 • narivanje, prerivanje, odrivanje surovine
 • oblikovanje etaž in brežin
 • izdelavo etažnih cest in varnostnih nasipov
 • odstranjevanje in deponiranje odkrivke
 • nakladanje surovine
 • transport surovine
 • predelavo (bogatenje) surovine
 • pozna tehnologijo pridobivanja na posameznih površinskih kopih
 • pozna izvedbene rudarske postopke
izvaja dela s stroji in z napravami na površinskem kopu in pri drugih rudarskih delih na površini v skladu s tehničnimi predpisi
 • upravlja s stroji na delovišču, kot so: rudarski stroji, žični bagri, plovni bagri (grajferji) in sesalni bagri, bagri in nakladalci, buldožerji, ravnalci, dumperji in tovornjaki, drobilno-sejalne in separacijske naprave, naprave za predelavo sekundarnih surovin, trakovi za transport materiala, rešetke, drobilci in sita, vitli, dvigalke, žične vrvi in hidravlika
 • pregleduje in pripravlja stroje in naprave za delo
 • odpravlja manjše napake v delovnem procesu
 • pozna delovanje in karakteristike strojev in naprav
Administrativna dela vodi in evidentira poslovne dokumente, izdaja dobavnice, račune
 • vodi evidenco lastnega dela in poslovanja kopa
 • evidentira podatke potrebne za statistiko
 • evidentira podatke predpisanih evidenc
 • preverja količine pripeljanih in predelanih surovin, tipe in izvor surovin
 • evidentira preglede strojev in naprav, ljudi in varnostnih objektov
 • poroča organom v skladu z zakonodajo
 • pozna postopke evidentiranja podatkov
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • kontrolira rezultate lastnega dela
 • kontrolira in spremlja proces dela
 • kontrolira zagotavljanje kakovosti po poslovniku
 • pozna poslovnik o zagotavljanju kakovosti
Vzdrževanje in popravila vodi, izvaja in preverja izvajanje vzdrževalnih del na strojih in napravah
 • vodi evidence o remontih strojev
 • vodi evidence o kontrolnih pregledih strojev in o varnostnih napravah kopa
 • preverja stanje strojev in naprav za delo
 • odpravlja napake v delovnem procesu
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
Komunikacija sodeluje s strankami, sodelavci in tehničnim vodjem ter z inšpekcijskimi službami
 • sodeluje z organi in inšpekcijskimi službami
 • dogovarja se s strankami
 • daje navodila izvajalcem del (strojnikom) in podrejenim
 • ustrezno obvlada strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu in okolje
 • organizira izvajanje del v skladu s predpisi o varstvu in zdravju pri delu
 • skrbi, da se vsa dela opravljajo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • dela v skladu z obratovalnimi navodili, zakonodajo in pravilniki
 • zna ločiti tipe gradbenega odpada in nevarnosti, ki prihajajo z njim
 • zavaruje lastno delovišče in površinski kop
 • skrbi za delovni red, disciplino in uporabo zaščitnih sredstev
 • skrbi za redne zdravstvene in VPD-preglede zase in za podrejene
 • zna nuditi prvo pomoč pri delovnih nesrečah in pravilno reagira v nevarnosti
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • doc. dr. Boris Salobir, Protos d. o. o.
 • Jadranka Uranjek, univ. dipl. inž. rud., ŠCV
 • Koordinator:Barbara Kunčič in Miha Lovšin, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.