Poklicni standard

Naziv:

Rudar miner/rudarka minerka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Rudar miner/rudarka minerka (5440.007.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo ter delo skupine pri postopkih miniranja
 2. vodi in nadzira delo skupine pri postopkih miniranja
 3. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 4. racionalno rabi energijo, material in čas
 5. zagotavlja lastno delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. sporazumeva se z nadrejenimi in s sodelavci
 8. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 9. prevzema razstrelilna sredstva in skrbi zanje
 10. sodeluje pri polnjenju minskih vrtin in drugih postopkih pri minerskih delih
 11. izvaja zaščito delovišča ter spremlja stanje delovišča med razstreljevanjem ter po njem

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela prevzema razstrelilna sredstva in skrbi zanje
 • načrtuje lastno delo
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju razstreljevanih del
 • nadzoruje in vodi postopke za varen prevoz ali prenos razstrelilnih sredstev
 • načrtuje varno uničevanje neuporabljenih(opomba: so taka razstrelilna sredstva mišljena?) razstrelilnih sredstev
 • pozna pravila ravnanja z razstrelilnimi sredstvi
 • pozna načine uničevanja razstrelilnih sredstev
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravlja delovno mesto in opremo za miniranje
 • pregleda delovno mesto v varnostnem in tehnološkem smislu
 • sodeluje pri načrtovanju uporabe delovnih sredstev in pri njihovi oskrbi
 • izvaja zaščito delovne opreme in delovnega okolja
 • pozna delovna sredstva in opremo ter vzdrževanje le-teh
 • pozna varnostne ukrepe pri načrtovanju uporabe delovnih sredstev
Operativna dela sodeluje pri polnjenju minskih vrtin in drugih postopkih pri minerskih delih
 • izvaja prevzem in predajo razstrelilnih sredstev
 • izvaja skladiščenje razstrelilnih sredstev
 • vodi evidenco o uporabi razstrelilnih sredstev
 • sodeluje pri vrtanju vrtin
 • izvaja polnjenje vrtin
 • opremlja udarne naboje
 • povezuje detonatorje na tokovodnike
 • izvaja razstreljevanje
 • uporablja merilne naprave in jih umerja
 • izbira naprave za učinkovito in varno delo
 • zna pripraviti in vezati minska polja
 • pozna razstreliva in obvlada rokovanje z razstrelilnimi sredstvi
 • pozna načine skladiščenja razstrelilnih sredstev
 • pozna merilne naprave
 • izdaja naloge in spremlja njihovo kvaliteto
izvaja zaščito delovišča ter spremlja stanje delovišča med razstreljevanjem ter po njem
 • spremlja postopek in kvaliteto dela pri razstreljevalnih delih
 • spremlja in evidentira seizmične meritve pri razstreljevanju
 • določi mesto odstrela in umik zaposlenih z delovišča
 • spremlja plinsko stanje delovišča pri razstreljevanju
 • izvaja postavitev straže pri razstreljevalnih delih
 • izvaja dela s področja ekologije in rekultivacije, povezana z razstreljevanjem
 • skrbi za pravilno in varno izvajanje del
 • spremlja kvaliteto zračenja
 • nadzira pravilen razpored, globino in premer vrtin
 • nadzira pravilne postopke pri vrtanju vrtin, njihovem polnjenju in mašenju
 • pozna predpise o razstrelivih in razstreljevanju
 • pozna postopke izvajanja del pri pripravi in izvedbi razstreljevanja
 • pozna postopke spremljanja in evidentiranja seizmičnih meritev pri razstreljevanju
Administrativna dela vodi potrebne evidence in druga administrativna dela
 • vodi knjige o delu s sredstvi za miniranje
 • vodi knjige o dobavi in porabi sredstev za miniranje
 • zapisuje in obvešča nadrejene o nepravilnem delovanju naprav in o zastojih pri delu
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Vodenje vodi in usklajuje delo s sredstvi za miniranje
 • vodi in usklajuje delo v skupini ter sodeluje pri njem
 • vodi in nadzoruje postopke za varen prevoz ali prenos sredstev za miniranje
 • pozna postopke vodenja in usklajevanja pri delu s sredstvi za miniranje
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • deluje v skladu s predpisi s svojega strokovnega področja
 • zagotavlja kakovost lastnega dela ali storitve
 • kontrolira rezultate svojega dela in dela skupine
 • izvaja in spremlja tehnološki proces
 • delo opravlja v skladu z obratovalnimi navodili in zakonodajo
 • racionalno uporablja energijo, material, čas, delovne stroje, naprave in orodje
 • pozna protokole za zagotavljanje kakovosti
 • pozna načine časovnega optimiranja procesov
 • pozna trende razvoja in nove metode dela na področju miniranja v rudarstvu
Vzdrževanje in popravila izvaja določena vzdrževalna dela na strojih in napravah
 • čišti opremo in prostor med delom in po končanem delu
 • sodeluje, če je potrebno, pri vzdrževalno-remontnih opravilih
 • izvaja predpise o varstvu pri delu
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
Komunikacija sporazumeva se z nadrejenimi in s sodelavci
 • ustrezno obvlada strokovno terminologijo
 • ustrezno ustno in pisno komunicira ter ravna v skladu s poslovnim bontonom in z načeli uspešne komunikacije
 • strokovno informira sodelavce in nadrejene
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • dela v skladu s predpisi o varstvu in zdravju pri delu
 • vsa dela opravlja v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • dela v skladu z obratovalnimi navodili
 • skrbi za delovni red, disciplino in uporabo zaščitnih sredstev
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • zna nuditi prvo pomoč pri delovnih nesrečah in v nevarnosti pravilno reagira
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja
 • pozna organiziranost varstva pri delu
 • pozna sredstva, ki se v nevarnosti uporabljajo za reševanje ljudi in premoženja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Bogdan Makovšek, univ. dipl. inž. rud., PV
 • Franc Rošer, inž. rud. in geoteh., PV
 • Peter Šmon, inž. rud., PV
 • Jadranka Uranjek, univ. dipl. inž. rud., ŠCV
 • Peter Zapušek, univ. dipl. inž. rud., Potočnik s. p.
 • doc. dr. Boris Salobir, Protos d. o. o.
 • Marija Šibanc, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI
 • Koordinator:Miha Lovšin, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.