Poklicni standard

Naziv:

Izvajalec/izvajalka ognjemetov

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izvajalec/izvajalka ognjemetov (5440.006.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira delo skupine pri pripravi mesta in opreme za izvedbo ognjemeta ter pri postavitvi in izvedbi ognjemeta
 2. načrtuje izvedbe ognjemetov
 3. vodi in nadzira delo skupine pri prevzemu in skrbi za razstrelilna sredstva
 4. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 5. racionalno rabi energijo, material in čas
 6. zagotavlja lastno delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 7. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 8. sporazumeva se z nadrejenimi in s sodelavci
 9. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 10. izdela elaborat o postavitvi ognjemeta in ga izvede

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela prevzame in poskrbi za razstrelilna sredstva
 • načrtuje lastno delo
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju razstreljevanih del
 • nadzoruje in vodi postopke za varen prevoz ali prenos razstrelilnih sredstev
 • načrtuje varno uničevanje neuporabnih razstrelilnih sredstev
 • pozna pravila za ravnanje z razstrelilnimi sredstvi
 • pozna načine uničevanja razstrelilnih sredstev
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in opremo za izvedbo ognjemeta
 • pregleda delovno mesto v varnostnem in tehnološkem smislu
 • sodeluje pri načrtovanju uporabe delovnih sredstev in pri njihovi oskrbi
 • izvaja zaščito delovne opreme in delovnega okolja
 • pozna delovna sredstva in opremo ter vzdrževanje le-teh
 • pozna varnostne ukrepe pri načrtovanju uporabe delovnih sredstev
Operativna dela načrtuje, postavi in izvede ognjemet
 • samostojno izvede ogled lokacije izvajanja ognjemeta in določi mesto izstrelišča, ki je v skladu s predpisi
 • načrtuje scenarij ognjemeta
 • samostojno pridobi dokumentacijo potrebno za izvedbo ognjemeta
 • izdela elaborat o izvedbi ognjemeta
 • skladno z elaboratom poveže ognjemetne izstrelke v pirotehnični delavnici
 • organizira izstrelišče vključno s postavitvijo ognjemetnih enot
 • izvede izstrelitev ognjemeta
 • po izvedbi ognjemeta samostojno izpelje vse aktivnosti, ki jih določa pravilnik o izvajanju ognjemetov
 • pozna metode izvedbe ognjemetov
 • pozna tehnično in tehnološko dokumentacijo za izvajanje ognjemetov
 • razume pomen izvajanja aktivnosti po izvedbi ognjemetov
Administrativna dela vodi potrebne evidence in druga administrativna dela
 • vodi evidenco lastnega dela
 • vodi knjige o delu z razstrelilnimi sredstvi
 • vodi knjige o dobavi in porabi razstrelilnih sredstev
 • obvešča nadrejene o nepravilnem delovanju naprav in o zastojih pri delu
 • pozna načine in pravila za vodenje dokumentacije ter njihovo arhiviranje
Vodenje vodi manipulacijo razstrelilnih sredstev
 • vodi, sodeluje in usklajuje delo v skupini
 • vodi in nadzoruje postopke za varen prevoz ali prenos razstrelilnih sredstev
 • pozna načine transportiranja razstrelilnih sredstev
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • deluje v skladu s predpisi s svojega strokovnega področja
 • zagotavlja kakovost lastnega dela ali storitve
 • kontrolira rezultate svojega dela in skupine
 • izvaja in spremlja tehnološki proces
 • delo opravlja v skladu z obratovalnimi navodili in zakonodajo
 • racionalno uporablja energijo, material, čas, delovne stroje, naprave in orodje
 • pozna predpise in zakone o ravnanju z razstrelilnimi sredstvi
 • pozna protokole za zagotavljanje kakovosti
 • pozna sisteme za zagotavljanje optimalne uporabe razstreliv in njihov pomen
 • pozna načine časovnega optimiranja procesov
 • pozna trende razvoja na področju uporabe razstrelilnih sredstev in njihovega skladiščenja
Vzdrževanje in popravila izvaja določena vzdrževalna dela na strojih in napravah
 • izvaja čiščenje opreme in prostora med delom in po končanem delu
 • sodeluje, če je potrebno, pri vzdrževalno-remontnih opravilih
 • izvaja predpise o varstvu pri delu
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sredstev
 • pozna predpise in standarde vzdrževanju in delovanju sistemov
 • zna organizirati vzdrževalna dela in popravila
Komunikacija sporazumeva se z nadrejenimi in s sodelavci
 • ustrezno ustno in pisno komunicira ter ravna v skladu s poslovnim bontonom in z načeli uspešne komunikacije
 • strokovno informira sodelavce in nadrejene
 • ustrezno obvlada strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • dela v skladu s predpisi o varstvu in zdravju pri delu
 • vsa dela opravlja v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • dela v skladu z obratovalnimi navodili
 • skrbi za delovni red, disciplino in uporabo zaščitnih sredstev
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • zna nuditi prvo pomoč pri delovnih nesrečah in v nevarnosti pravilno reagira
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Bogdan Makovšek, univ. dipl. inž. rud., PV
 • Franc Rošer, inž. rud., PV
 • Peter Šmon, inž. rud., PV
 • Jadranka Uranjek, univ. dipl. inž. rud., ŠCV
 • Peter Zapušek, univ. dipl. inž. rud., Potočnik s. p.
 • dr. Boris Salobir, univ. dipl. inž. rud., Protos, d. o. o.
 • Marija Šibanc, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič , CPI
 • Koordinator:Miha Lovšin, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.