Poklicni standard

Naziv:

Bogatilec/bogatilka mineralnih surovin

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Bogatilec/bogatilka mineralnih surovin (5440.005.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno rabi energijo, material in čas
 4. zagotavlja lastno delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se z nadrejenimi, s strankami in sodelavci
 7. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 8. upravlja s stroji in z napravami za pridobivanje in bogatenje mineralnih surovin v skladu s tehničnimi predpisi
 9. izvaja tehnološke procese pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela po navodilih nadrejenega organizira in koordinira delo
 • organizira lastno delo
 • ogleda si delovišče
 • preveri razmere na terenu in stanje lokacije
 • izvaja procese predelave (bogatenja) mineralne surovine ali gradbenega odpada in sekundarne surovine
 • izvaja deponiranje pripravljene surovine
 • zmanjšuje vplive rudarjenja na okolico
 • pomaga pri reševanju problemov pri procesih bogatenja mineralnih surovin
 • spremlja in evidentira parametre delovnega okolja
 • pozna nevarnosti, ki se lahko pojavijo na delovišču, in ve, kako se jim izogniti oziroma jih omiliti
 • pozna procese predelave mineralne surovine in ostalih surovin na površinskih kopih in njihovo pripravo za uporabo
 • pozna različne načine deponiranja pripravljene surovine
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje, naprave in svoje delovno mesto za nemoten tehnološki proces ter odredi dela pomočnikom
 • določi lokacijo delovišča
 • pregleda delovno mesto v varnostnem in tehnološkem smislu
 • odredi delo pomočnikom ali sam izvede delo
 • izvede transport delovnih strojev in opreme na delovišče, pripravi stroje in naprave za transport
 • izbere orodja in pripomočke
 • preveri opremo, orodja, goriva, maziva
 • izvede razkladanje strojev in naprav na gradbišču oz. delovišču
 • montira ali demontira delovna orodja na stroje in opremo na delovišču
 • preveri manipulativni prostor stroja
 • sodeluje pri načrtovanju uporabe delovnih sredstev in pri njihovi oskrbi
 • uporablja tehnično dokumentacijo za svoje področje
 • preveri delovanje merilnih naprav
 • preveri pravilnost delovanja naprav in sistemov
 • zna uporablja komunikacijski sistem
 • pozna načine uporabe in zaščite materialov (tako gradbenih kot materialov na stroju)
 • pozna tehnično dokumentacijo
 • pozna sodobne naprave, sisteme in tehnologije v rudarstvu
 • pozna postopke montaže in demontaže delovnih orodij in opreme na strojih
Operativna dela upravlja s stroji in z napravami
 • preveri brezhibnost strojev in naprav
 • upravlja z rudarsko - gradbenimi stroji: bagri in nakladalci, buldožerji, ravnalci
 • upravlja z rudarsko-gradbenimi stroji: bagri in nakladalci, buldožerji, ravnalci, dumperji (tovornjaki), drobilno-sejalnimi in separacijskimi napravami, napravami za predelavo in bogatenje gradbenega odpada in sekundarnih surovin, trakovi za transport materiala, rešetkami, drobilci in siti, vitli, dvigalkami, žičnimi vrvmi in hidravliko
 • pregleduje in pripravlja stroje in naprave za delo
 • odpravlja manjše napake v delovnem procesu
 • sodeluje pri poskusnem obratovanju nove opreme in analiziranju poskusnega delovanja
 • pozna delovni proces
 • zna upravljati s stroji in z napravami
izvaja tehnološke procese pri pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin
 • izvaja procese bogatenja mineralnih surovin: procese drobljenja, mletja, sejanja klasiranja, ločevanja dvofaznih sistemov in premoga od jalovine,
 • izvaja dela pri pripravi in kontroli ločevanja kovinskih, nekovinskih mineralov koncentrata, skladiščenju in transportu
 • dela izvaja po projektu in po navodilih nadrejenih, v skladu z zakonodajo, s pravilniki in z elaborati o izvajanju del
 • izbere ustrezen stroj in orodje za učinkovito in varno delo na gradbišču oz. delovišču
 • izvaja rudarska dela po različnih tehnologijah: oblikovanje deponij (za surovine, gradbeni odpad, frakcije), nakladanje surovine, transport surovine, predelava (bogatenje) surovine, predelava gradbenega odpada in drugih sekundarnih surovin, skladiščenje pridelanih frakcij
 • izvaja dela s področja ekologije in rekultivacije
 • pozna tehnologijo pridobivanja in bogatenja mineralnih surovin
 • obvlada rudarska dela po različnih tehnologijah
 • razume projektno dokumentacijo in navodila nadrejenih in se zaveda, da jih je pomembno upoštevati
Administrativna dela sodeluje pri urejanju administrativnih del in potrebne evidence
 • vodi evidenco lastnega dela
 • evidentira podatke, potrebne za kontrolno knjigo stroja, kamor se vpisujejo podatki o porabi goriv, maziv, nadomestnih delov in izvršenih popravil,
 • evidentira podatke, potrebne za evidence o opravljenih delih, porabi goriva, prisotnosti na delu, evidence o meritvah, prevoženih kilometrih, vgrajenih materialih, evidence o obratovanju strojev, o zadolžitvah materiala in osnovnih sredstvih
 • evidentira količine pripeljanih in predelanih surovin, tipe in izvor surovin in gradbenega odpada
 • poroča nadrejenemu o vseh pomembnih dogodkih na delovišču, zastojih, okvarah, nesrečah ter pomanjkanju materiala
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 • deluje v skladu s predpisi s svojega strokovnega področja
 • zagotavlja kakovost lastnega dela ali storitve
 • spremlja rezultate svojega dela in dela skupine v tehnološkem procesu
 • delo opravlja v skladu z obratovalnimi navodili in zakonodajo
 • racionalno uporablja energijo, material, čas, delovne stroje, naprave in orodje
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • pozna protokole za zagotavljanje kakovosti
 • pozna načine časovnega optimiranja procesov
 • pozna trende razvoja in nove metode dela za pridobivanje mineralne surovine, njeno predelavo in pripravo za uporabo
Vzdrževanje in popravila izvaja tekoča vzdrževalna dela na strojih in napravah po navodilih nadrejenega
 • čisti stroje, opremo in prostore med delom in po končanem delu
 • sodeluje, če je potrebno, pri vzdrževalno-remontnih opravilih
 • izvaja predpise o varstvu in zdravju pri delu
 • vzdržuje stroje in naprave ter opravlja manjša popravila
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
 • zna organizirati vzdrževalna dela in popravila
Komunikacija vzpostavlja kooperativen odnos z nadrejenimi, s strankami in sodelavci
 • ustrezno ustno in pisno komunicira ter ravna v skladu s poslovnim bontonom in z načeli uspešne komunikacije
 • posreduje strokovne informacije sodelavcem in nadrejenim
 • dogovarja se s strankami
 • sodeluje v skupini
 • ustrezno obvlada strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • izvaja varnostne ukrepe pri rudarskih delih
 • dela v skladu s predpisi o varstvu in zdravju pri delu
 • vsa dela opravlja v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • dela v skladu z obratovalnimi navodili
 • skrbi za delovni red, disciplino in uporabo zaščitnih sredstev
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • vsa dela opravlja v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • loči nevarnosti, ki prihajajo v obrat z odpadnim gradbenim materialom
 • zavaruje lastno delovišče
 • skrbi za redne zdravstvene in VPD-preglede zase in za podrejene
 • pozna osnove prve pomoči pri delovnih nesrečah in v nevarnosti pravilno reagira
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • doc. dr. Boris Salobir, Protos d. o. o.
 • Jadranka Uranjek, univ. dipl. inž. rud., ŠCV
 • mag. Bogdan Makovšek, univ. dipl. inž. rud., PV
 • Franc Rošer, inž. rud. in geoteh., PV
 • Marija Šibanc, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI
 • Koordinator:Miha Lovšin, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.