Poklicni standard

Naziv:

Rudar/rudarka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Rudar/rudarka (5440.004.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 3. racionalno rabi energijo, material in čas
 4. zagotavlja lastno delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se z nadrejenimi in s sodelavci
 7. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 8. samostojno izvaja tehnološke procese pri pridobivanju mineralne surovine, njeni predelavi in pripravi za uporabo
 9. upravlja s stroji in z napravami za pridobivanje mineralne surovine, za njeno predelavo in pripravo za uporabo
 10. izvaja tehnološke procese pri izdelavi in vzdrževanju objektov za pridobivanje mineralnih surovin in za druge rudarskogradbene objekte pod zemljo in na površini

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira ter koordinira rudarsko delo v skupini
 • organizira lastno delo in delo v skupini pri delu pod zemljo in na površini
 • vodi in usklajuje delo pri organizaciji in izvajanju pridobivanja mineralne surovine ter sodeluje pri njem
 • vodi in usklajuje delo pri organizaciji in izvajanju (bogatenja) predelave in priprave mineralne surovine za uporabo ter sodeluje pri njem
 • vodi in usklajuje delo pri organizaciji in izvajanju izdelave podzemnih in površinskih rudarsko gradbenih objektov ter sodeluje pri njem
 • vodi in usklajuje delo pri organizaciji in izvajanju vzdrževanja podzemnih in površinskih rudarsko gradbenih objektov ter sodeluje pri njem
 • sodeluje pri načrtovanju uporabe delovnih sredstev in pri njihovi oskrbi
 • spremlja parametre delovnega okolja
 • pozna organizacijo pridobivanja in bogatenja mineralnih surovin
 • pozna organizacijo izdelovanja, vzdrževanja in likvidacije podzemnih in površinskih rudarskih objektov
 • pozna delovna sredstva
 • pozna parametre delovnega okolja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in opremo
 • izvaja faze posameznega delovnega procesa
 • pregleda delovno mesto v varnostnem in tehnološkem smislu
 • uporablja sodobne naprave, sisteme in tehnologije v rudarstvu ter jih tudi uporablja
 • uporablja tehnično dokumentacijo za svoje področje
 • preveri delovanje merilnih naprav
 • preveri pravilnost delovanja naprav in sistemov
 • uporablja komunikacijski sistem
 • pozna tehnično dokumentacijo
 • pozna delovanje naprav in sistemov
 • pozna delovanje komunikacijskega sistema
Operativna dela upravlja s stroji in z napravami
 • upravlja s stroji in z napravami pri pridobivanju mineralne surovine
 • upravlja s stroji in z napravami pri bogatenju mineralnih surovin
 • upravlja s stroji in z napravami pri izdelavi podzemnih objektov
 • upravlja s stroji in z napravami pri vzdrževanju objektov
 • sodeluje pri poskusnem obratovanju nove opreme in analiziranju poskusnega delovanja
 • preveri brezhibnost strojev in naprav
 • uporablja merilne naprave in jih umerja
 • izbira stroje in naprave za učinkovito in varno delo
 • pozna delovanje strojev in naprav za pridobivanje in bogatenje mineralnih surovin
 • pozna delovanje strojev in naprav za izdelovanje in vzdrževanje rudarskih objektov
 • zna upravljati s stroji in z napravami v rudarstvu
 • pozna delovanje merilnih naprav in jih zna umerjati
izvaja tehnološke procese pri izdelavi in vzdrževanju objektov za pridobivanje mineralnih surovin in za druge rudarskogradbene objekte pod zemljo in na površini
 • izdeluje podzemne prostore s pomočjo rezalno napredovalnih strojev
 • izdeluje določene dele jamskih prog s pomočjo uporabe razstrelilnih sredstev
 • podgrajuje podzemne prostore z različnimi podpornimi elementi
 • izvaja sidranje jamskih prog
 • izdeluje izolacijske obloge
 • izvaja vrtanje in polnjenje vrtin ter varnostno predvrtavanje
 • pomaga pri montaži in demontaži opreme za izvajanje procesov pridobivanja
 • izdeluje podzemna križišča
 • izdeluje lite in brizgano betonske elemente
 • pripravlja in izdeluje zračilne objekte
 • pripravlja in izdeluje odvodnjevalne objekte
 • izvaja pretesarbo podzemnih objektov
 • izvaja likvidacijo podzemnih objektov
 • izvaja dela pri sorodnih gradbenih procesih izdelave objektov in tunelogradnji, ki se izvajajo z rudarskimi metodami
 • izvaja transport mineralne surovine in materiala
 • izvaja prenose smeri in višine pri izdelavi podzemnih objektov
 • pozna postopke sanacije podzemnih objektov
 • pozna tehnologijo izdelovanja, podgrajevanja in vzdrževanja rudarskih objektov
 • pozna materiale, ki se uporabljajo za podgradnjo in likvidacijo podzemnih objektov
 • pozna postopke vrtanja tehnoloških, raziskovalnih in varnostnih vrtin
 • pozna načine likvidacije podzemnih objektov
izvaja tehnološke procese pri pridobivanju mineralne surovine, njeni predelavi in pripravi za uporabo
 • izdeluje montažne in demontažne komore
 • sodeluje pri sestavljanju odkopne mehanizacije in transporterjev
 • uporablja različne odkopne metode pri pridobivanju mineralne surovine
 • izvaja transport in drobljenje mineralne surovine
 • sodeluje pri geomehanskih, hidroloških in merskih opravilih
 • izvaja dela pri odkrivanju rezerv mineralnih surovin, strukture, tektonike, geomehanike in hidrologije v nahajališču
 • uporablja razstrelilna sredstva in ostala sredstva za razstreljevanje v rudarstvu
 • pridobiva koristno snov pri izdelavi jamskih prog
 • pozna tehnologijo pridobivanja in bogatenja mineralne surovine
 • pozna proces transportiranja mineralne surovine in materiala
 • pozna osnove tektonike, geomehanike in hidrologije
 • pozna razstrelilna sredstva
 • pozna metode raziskovanja nahajališč mineralnih surovin
Administrativna dela sodeluje pri urejanju administrativnih del in potrebni evidenci
 • obvešča o tehničnih podatkih in analizira delovne razmere
 • obvešča o nepravilnem delovanju naprav in o zastojih pri delu
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 • deluje v skladu s predpisi s svojega strokovnega področja
 • zagotavlja kakovost lastnega dela ali storitve
 • spremlja rezultate svojega dela in dela skupine v tehnološkem procesu
 • delo opravlja v skladu z obratovalnimi navodili in zakonodajo
 • racionalno uporablja energijo, material, čas, delovne stroje, naprave in orodje
 • pozna protokole za zagotavljanje kakovosti
 • pozna načine časovnega optimiranja procesov
 • pozna trende razvoja in nove metode dela na področju pridobivanja mineralne surovine, njene predelave in priprave za uporabo ter izdelave podzemnih objektov
Vzdrževanje in popravila izvaja določena vzdrževalna dela na strojih in napravah
 • čisti stroje, opremo in prostor med delom in po končanem delu
 • sodeluje, če je potrebno, pri vzdrževalno-remontnih opravilih
 • izvaja predpise o varstvu pri delu
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
Komunikacija sporazumeva se z nadrejenimi in s sodelavci
 • ustrezno ustno in pisno komunicira ter se ravna v skladu s poslovnim bontonom in z načeli uspešne komunikacije
 • posreduje strokovne informacije sodelavcem in nadrejenim
 • ustrezno obvlada strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu ter okolje
 • izvaja varnostne ukrepe pri rudarskih delih
 • dela v skladu s predpisi o varstvu in zdravju pri delu
 • izvaja splošna pravila za požarno varnost in obvlada uporabo sredstev za gašenje
 • izvaja dela s področja ekologije in rekultivacije
 • vsa dela opravlja v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • dela v skladu z obratovalnimi navodili
 • skrbi za delovni red, disciplino in uporabo zaščitnih sredstev
 • uporablja delovna sredstva in materiale v skladu z navodili proizvajalca
 • zna nuditi prvo pomoč pri delovnih nesrečah in v nevarnosti pravilno reagira
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red, posebne varnostne ukrepe
 • seznanjen je s trendi na področju varstva pri delu in varovanja okolja
 • pozna organiziranost varstva pri delu
 • pozna sredstva, ki se v nevarnosti uporabljajo za reševanje ljudi in premoženja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Bogdan Makovšek, univ. dipl. inž. rud., PV
 • Franc Rošer, inž. rud. in geoteh., PV
 • Jadranka Uranjek, univ. dipl. inž. rud., ŠCV
 • doc. dr. Boris Salobir, Protos d. o. o.
 • Marija Šibanc, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič , CPI
 • Koordinator:Miha Lovšin, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.