Poklicni standard

Naziv:

Upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev in naprav

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Upravljalec/upravljalka geovrtalnih strojev in naprav (5440.001.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira svoje delo in delo sodelavcev - pomočnikov
 2. pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material v delavnici in na delovišču
 3. racionalno uporablja čas, material in energijo, delovne stroje, naprave in orodje
 4. opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 5. sporazumeva se s sodelavci in s strankami
 6. organizira transport ter vodi montažo in demontažo strojev in opreme
 7. opravlja najzahtevnejše vrtanje vrtin in obvlada več tehnologij po določenem tehnološkem postopku
 8. upravlja s stroji in napravami v skladu z obratovalnimi navodili

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela po navodilih nadrejenega organizira svoje delo
 • ogleda si gradbišče oz. delovišče in se seznani z nalogami
 • preveri stanje na terenu in lokacijo
 • seznani se z lokacijo podzemnih in nadzemnih instalacij (vodovod, električnimi kabli, PTT- instalacije...)
 • preveri posebne ukrepe, potrebne za zavarovanje delovišča, zaradi del na strmini ali v drugih za delo težjih okoliščinah, kot so bližina vode, padajoče kamenje, bližina prometnih površin itd.
 • seznani se z ureditvijo gradbišča oz.delovišča in z režimom dela na gradbišču
 • operativno koordinira in določa naloge pomočnikov
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
 • pozna organizacijo gradbišča oziroma delovišča
 • pozna namen in temeljne zahteve za dela, ki jih opravlja
 • zna razbrati osnovno tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna pravila merjenja
 • pozna osnove izmer na terenu, razume zakoličenje in druge oznake na delovišču
 • pozna osnovne vrste zemljin in hribin
 • pozna gradbene materiale, s katerimi dela
 • pozna uporabo in zaščito materialov (tako gradbenih kot materialov na stroju)
 • pozna temeljne zakonitosti stabilnosti transportnih naprav
Priprava dela oz. delovnega mesta organizira transport ter vodi montažo in demontažo strojev in opreme
 • vodi pripravo delovišča
 • organizira transport vrtalne garniture in opreme na delovišče
 • pripravi stroje in naprave za transport
 • izbere orodja in pripomočke
 • preveri opremo, orodja, goriva, maziva
 • organizira oz. izvede transport strojev in naprav na delovišče
 • izvede razkladanje strojev in naprav na gradbišču oz. delovišču
 • vodi montažo in demontažo vrtalne garniture in opreme na delovišču za izvajanje vrtalnih del
 • preveri manipulativni prostor stroja
Operativna dela po navodilih nadrejenega opravlja najbolj zahtevno vrtanje vrtin po različnih tehnoloških postopkih
 • izbere ustrezno orodje za učinkovito in varno delo na gradbišču oz. delovišču
 • naroča vrtalne stroje, orodja in pripomočke v strojnem parku (če se ne nahajajo na gradbišču)
 • opravlja najbolj zahtevno vrtanje vrtin in obvlada več tehnologij iz dejavnosti za: hidrogeološka vrtanja, strukturna in geomehanska vrtanja ter druge raziskave tal, klasično injektiranje in injektiranje pod visokim pritiskom , geotehnična sidranja, globinska temeljenja s piloti in mikropiloti, geotehnična in gradbena dela za temeljenje, zaščito gradbenih jam in objektov
 • dela izvaja po navodilih nadrejenih, v skladu z zakonodajo, s pravilniki in z elaborati o izvajanju del ter v skladu z obratovalnimi navodili
 • pozna osnove tehničnega risanja,
 • razume tehnično in tehnološko dokumentacijo,
 • pozna pravila merjenja
 • pozna osnove izmer na terenu, razume zakoličenje in druge oznake na gradbišču
 • pozna vrste zemljin in hribin
 • pozna gradbene materiale, s katerimi dela
upravlja s stroji in napravami
 • upravlja vrtalne stroje za vrtanje vrtin, mešalne postaje za izdelavo cementnih in kemičnih mešanic, visokotlačne črpalke, izplačne črpalke, injektorje, kompresorje, dizelgeneratorje
 • pregleduje in pripravlja stroje in naprave za delo
 • izvaja tekoča vzdrževalna dela
 • odpravlja manjše napake v delovnem procesu
 • izvaja vmesne kontrole in popravlja nastavitve
 • pozna postopke za pripravo, zagon in delovanje stroja
 • pozna brezhibno delovanje stroja in ve, kdaj sistemi na stroju tako delujejo
 • pozna delovanje stroja in ve kdaj je brezhibno oz. napačno
 • pozna načine optimalnega delovanja stroja, opreme in naprav
izvaja pripravo na vrtanje in vrtanje vrtin
 • izvaja cevitve vrtin
 • izvaja vrtanje vrtin za raziskave v vrtinah
 • izvaja vrtanje vrtin za vgrajevanje sider in različne opreme v vrtine
 • uredi ustja vrtin za trajna opazovanja
 • pripravlja injekcijske mešanice za klasična injektiranja, injektiranje pod visokim pritiskom ter injektiranje različnih sider
 • izvaja injektiranje
 • izvaja cementacijo vrtin
 • vgrajuje armature in asistira pri betonaži pilotov in mikropilotov
Administrativna dela evidentira poslovne dokumente
 • vodi evidenco dela
 • vodi kontrolno knjigo stroja, kamor se vpisujejo podatki o porabi: goriv, maziv, nadomestnih delov in izvršenih popravil
 • vodi vse predpisane evidence: o opravljenih delih, porabi goriva, prisotnosti delavca na delu, evidence o meritvah, prevoženih kilometrih, vgrajenih materialih, prenočiščih na terenu, naročenih storitvah podizvajalcev, evidence o obratovanju strojev, o zadolžitvah materiala in osnovnih sredstvih
 • pozna osnovne elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela in odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • kontrolira rezultate lastnega dela
 • kontrolira in spremlja proces dela
 • delo opravlja v skladu z obratovalnimi navodili in zakonodajo
 • racionalno uporablja energijo, material, čas, delovne stroje, naprave in orodje
 • pozna načine zagotavljanja kakovosti v delovnem okolju in razume pojem uspešnosti
Vzdrževanje in popravila izvaja tekoča vzdrževalna dela na strojih in napravah po navodilih nadrejenega
 • čisti stroj, opremo in prostor med delom in po končanem delu
 • po potrebi sodeluje pri vzdrževalno-remontnih opravilih
 • izvaja tekoča vzdrževalna dela na strojih in napravah po navodilih proizvajalca
 • pozna delovanje stroja in uporabnost stroja
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja orodja, strojev in naprav
 • pozna materiale na stroju (tudi maziva, gorivo, hladilno tekočino …)
Komunikacija komunicira z nadrejenimi in z naročniki
 • sodeluje z nadrejenimi, s sodelavci in z naročniki v skladu s svojimi kompetencami
 • poroča vodji delovišča o vseh pomembnih dogodkih na gradbišču, zastojih, okvarah, pomanjkanju materiala
 • razume in uporablja strokovno tehnično izrazoslovje
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • dela v skladu s predpisi o varstvu in zdravju pri delu
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • vsa dela opravlja v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • dela v skladu z obratovalnimi navodili
 • skrbi za delovni red, disciplino in uporabo zaščitnih sredstev
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • seznanjen je z delovno zakonodajo
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna postopke priprave zaščitnih sredstev in druge standardne postopke
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Branko Prokop, univ.dipl.inž. grad., GEOT d.o.o.
 • mag. Anica Petkovšek, univ.dipl.inž.geol., SLOVENSKO GEOTEHNIČNO DRUŠTVO, UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • Ratimir Benček, univ.dipl.inž.rud., GEOT d.o.o.
 • Dušanka Brožič, univ.dipl.inž.grad., GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
 • Katja Repič, univ.dipl.ped/prof.psih., GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
 • Doc. dr. Boris Salobir, PROTOS INŽENIRSKI BIRO d.o.o. Velenje, Šolski center Velenje
 • Jadranka Uranjek, Šolski center Velenje
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.