Poklicni standard

Naziv:

Upravljalec/upravljalka lesnoobdelovalnih strojev

Status:

Ukinjen

Datum objave sklepa ministra:

25.2.2005

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Upravljalec/upravljalka lesnoobdelovalnih strojev (5431.002.2.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(II)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. racionalno rabi energijo, material in čas
 2. varuje zdravje in okolje
 3. pripravlja surovine in material
 4. preventivno vzdržuje stroje in naprave
 5. strojno obdeluje les
 6. nanaša zaščitne premaze in luži

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema navodila za delo in delovno dokumentacijo
 • sprejme navodila za delo
 • prebere delovno dokumentacijo – kosovnico, delovni nalog
 • razume in zna prebrati delovno dokumentacijo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • preveri ustreznost in brezhibnost delovnih sredstev
 • ob pomoči nadrejenega nastavi stroj (enostavne nastavitve izvede samostojno)
 • ob nadzoru nadrejenega pravilno namesti varnostne naprave
 • obdelovance transportira na delovno mesto in jih razvršča glede na ustreznost
 • pozna navodila za delo na strojih
 • pozna osnove delovanje stroja
 • pozna uporabo zaščitnih in varnostnih naprav na strojih
 • pozna transportna sredstva in jih uporablja v okviru predpisov
preventivno vzdržuje stroje in naprave
 • pregleduje, čisti in podmazuje naprave, stroje in orodja, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pozna pravila osnovnega vzdrževanja strojev in naprav
Operativna dela pripravlja les in polizdelke
 • po navodilu nadrejenega izbere ustrezen les in polizdelke
 • prepozna ustreznost lesa in polizdelkov glede na dane kriterije
strojno obdeluje les
 • ob pomoči oz. nadzoru nadrejenega nastavlja manj zahtevne lesnoobdelovalne stroje in jih upravlja
 • obžaguje čela hlodov z motorno žago pred razrezom na polnojarmeniku
 • strojno robi in čeli žaganice
 • razvršča žaganice po razrezu na polnojarmeniku po debelinah
 • žaga les na krožnem, večlistnem krožnem ali tračnem žagalnem stroju
 • brusi obdelovance na tračnih, krtačnih in drugih strojih za brušenje lesa
 • lepi elemente iz masivnega lesa na stiskalnicah za lepljenje
 • skoblja elemente na debelinskem skobeljnem stroju
 • izdeluje izvrtine z vrtalnimi stroji
 • strojno dolžinsko in širinsko spaja les
 • strojno spaja furnir
 • krivi elemente na stiskalnicah za krivljenje
 • montira enostavnejše sklope polizdelkov na stiskalnicah za montažo
 • izvaja manj zahtevna dela z mizarskim ročnim orodjem, električnim in pnevmatskim orodjem
 • pozna delovanje manj zahtevnih strojev za mehansko obdelavo lesa in jih zna upravljati
 • obvlada osnovne spretnosti ročne obdelave lesa
 • obvlada električne in pnevmatske ročne stroje za obdelavo lesa
 • pozna osnove lepljenja
 • pozna brusilna sredstva za brušenje lesa glede na namen in uporabo
 • pozna obdelovalne lastnosti lesa
 • pozna pravila spajanja furnirja in materiale za spajanje
površinsko obdeluje elemente
 • nanaša zaščitne premaze
 • luži
 • brusi po temeljnem nanosu laka
 • pozna tehnologijo nanašanja
 • pozna tehnike luženja
Administrativna dela izpolnjuje osnovno delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje osnovno delovno dokumentacijo
 • zna izpolnjevati osnovne obrazce za spremljanje proizvodnje
Nadzor dela nadzira lastno delo
 • samostojno in odgovorno opravlja svoje delo in upošteva dana navodila
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljenega dela
 • kontrolira rezultate lastnega dela
 • kontrolira količine in dimenzije izdelavnih materialov
 • skrbi za gospodarno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi
 • zna uporabljati merilne pripomočke
 • zna spremljati kakovost materialov in obdelavo elementov glede na dane kriterije
 • pozna pomen estetskega videza izdelka
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • komunicira s sodelavci v skupni in z nadrejenimi
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • uporablja varnostno opremo na strojih in osebno varovalno opremo
 • pri delu upošteva pravila za varno delo
 • spoštuje osnovna načela o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna osnove predpisov o varstvu pri delu, varstvu pred požari ter varovanju okolja
primerno ravna z odpadki
 • sortira odpadke, ki nastanejo pri izdelavi izdelka
 • poskrbi za neškodljivo skladiščenje in odstranjevanje odpadkov
 • zaveda se pomena racionalne uporabe materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Janko Ravnik, LIP Bled
 • Marko Mokorel, LIP Radomlje
 • Sonja Volk, LIKO Vrhnika
 • Majda Horvat, LIKO Vrhnika
 • Franc Prevodnik, Jelovica Škofja Loka
 • Andrej Grošelj, Srednja lesarska šola Škofja Loka
 • Irena Leban, Srednja lesarska šola Škofja Loka
 • Igor Leban, CPI
 • Koordinator:Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.