Poklicni standard

Naziv:

Predelovalec/predelovalka sadja in zelenjave

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.8.2009

Predhodniki:

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Predelovalec/predelovalka sadja in zelenjave (5410.039.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

  • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
  • racionalno uporablja energijo, material in čas
  • varuje zdravje in okolje
  • komunicira  s sodelavci in strankami
  • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
  • skrbi za sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
  • prevzame, skladišči in sortira sadje in zelenjavo pred predelavo
  • predeluje sadje v sadne polizdelke
  • predeluje  sadje in zelenjavo v različne vrste sokov, koncentratov in sirupov
  • predeluje sadje v džeme in marmelade
  • predeluje  sadje v kompote
  • predeluje  zelenjavo v pasterizirane in sterilizirane izdelke
  • predeluje zelenjavo v zamrznjene izdelke
  • predeluje zelenjavo na biološke načine

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta prevzame, skladišči in sortira sadje in zelenjavo pred predelavo
  • preveri kakovost dobavljene surovine
  • prevzame surovino, jo stehta in označi
  • ustrezno skladišči surovine
  • pozna kemijske in tehnološke lastnosti surovin 
  • pozna osnove osebne higiene, higiene prostora in strojev
  • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja s surovinami
Operativna dela predeluje sadje v sadne polizdelke (pulpa, sadna kaša ali mark)
  • kontrolira prebiranje in pranje surovine              
  • strojno ali ročno odstranjuje vse neužitne dele
  • nadzoruje blanširanje
  • kontrolira mletje ali pasiranje surovine
  • dodaja sredstva proti oksidaciji
  • polni v embalažo
  • nadzoruje procese toplotne obdelave in polnjenja v ustrezno embalažo
  • sterilno polni cisterne
  • zamrzuje polizdelke
  • pozna sestavo sadja
  • pozna stroje za obdelavo in predelavo sadja v polizdelke
  • pozna pomen uporabe sredstev proti oksidaciji
  • pozna pogoje skladiščenja polizdelkov
predeluje sadje in zelenjavo v različne vrste sokov, koncentratov in sirupov
  • kontrolira kakovost sadja in zelenjave
  • upravlja stroje in naprave za  predelavo sadja in zelenjave v sokove
  • encimsko obdeluje drozgo ali sok
  • upravlja naprave za stiskanje  sadja
  • bistri, filtrira in pripravlja sok za polnjenje
  • strojno polni v različne vrste embalaže
  • toplotno obdeluje sokove glede na vrsto embalaže
  • pozna sestavo in lastnosti sadja
  • pozna stroje za predelavo sadja v sokove
  • pozna pomen encimske obdelave
  • pozna stroje za polnjenje sokov
  • pozna vrste embalaže in njihovo uporabnost
  • pozna vrste in pomen toplotne obdelave
predeluje sadje v džeme in marmelade
  • nadzoruje prebiranje  in strojno pranje sadja
  • vzorči sadje za analize
  • kontrolira strojno odstranjevanje koščic oziroma pečk
  • blanšira sadje
  • pasira sadje
  • dodaja sladkor in vkuhava sadje
  • dodaja pektin in izvaja korekcijo kislin
  • strojno polni in zapira  kozarce
  • pasterizira in strojno paletizira ali ročno zlaga na palete
  • pozna sestavo in lastnosti sadja
  • pozna naprave za pripravo sadja in proizvodnjo marmelad in džemov
  • pozna pomen uporabe želirnih sredstev
  • pozna načine embaliranja
  • pozna pomen toplotne obdelave
predeluje sadje v kompote
  • nadzoruje strojno pranje, prebiranje, lupljenje, izkoščevanje in rezanje sadja
  • strojno ali ročno polni v kozarce
  • pripravi naliv (sladkorno raztopino)
  • strojno zaliva in zapira kozarce
  • nadzoruje pasterizacijo  kompota
  • strojno paletizira ali ročno zlaga kozarce na palete
  • zna izbrati sadje, primerno za izdelavo kompota
  • pozna stroje za pripravo in polnjenje sadja v embalažo
  • pozna vrste in pomen toplotne obdelave
predeluje zelenjavo v pasterizirane in sterilizirane izdelke
  • prebira vrtnine (odstrani nagnite in poškodovane plodove ter tujke)
  • strojno pere vrtnine
  • strojno reže vrtnine (odvisno od vrste)
  • blanšira vrtnine
  • strojno ali ročno polni v pločevinke ali kozarce
  • pripravi nalive
  • strojno zapira kozarce ali pločevinke
  • pasterizira ali sterilizira kozarce ali pločevinke,
  • kontrolira hlajenje izdelkov in jih sklada na palete
  • pozna vrste, sestavo in lastnosti zelenjave
  • pozna postopke toplotne obdelave zelenjave
  • pozna stroje in naprave za predelavo zelenjave
predeluje zelenjavo v zamrznjene izdelke
  • preveri higiensko neoporečnost vrtnin
  • čisti vrtnine
  • strojno reže vrtnine (odvisno od vrste)
  • blanšira vrtnine
  • zamrzuje vrtnine
  • spremlja čas in temperaturo zamrzovanja
  • pakira vrtnine v ustrezno embalažo
  • pozna stroje in naprave za zamrzovanje zelenjave
  • pozna pomen hladne verige
predeluje zelenjavo na biološke načine
  • prebira in čisti vrtnine
  • strojno reže vrtnine (odvisno od vrste)
  • polni v bazene in dodaja sol
  • poskrbi za anaerobne pogoje
  • nadzoruje fermentacijo
  • jemlje vzorce in senzorično oceni izdelke
  • polni v ustrezno embalažo
  • pozna vpliv mikroorganizmov na kisanje
  • pozna vpliv ustrezne količine soli na potek kisanja
  • pozna naprave za  pripravo zelenjave na kisanje
pakira in skladišči izdelke
  • ročno ali  strojno tehta in pakira izdelke
  • deklarira izdelke
  • kontrolira maso pakiranih izdelkov
  • pozna pogoje skladiščenja
  • pozna predpise o pakiranju, deklariranju in skladiščenju izdelkov
Administrativna dela pregleda tehnološko dokumentacijo
  • pregleda tehnološko dokumentacijo in navodila za delo
  • organizira si lastno delo
  • razume tehnološko dokumentacijo
  • zna interpretrati analizne izvide za surovine
  • pozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil
  • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela
pripravi delovno mesto
  • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
  • obleče predpisano delovno obleko z  vso osebno varovalno opremo,
  • izbere in pripravi si vsa potrebna orodja in material za delo
  • po potrebi razkuži naprave, če to zahteva postopek dela
  • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin
  • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
izpolnjuje delovno dokumentacijo
  • izpolnjuje delovno dokumentacijo in  zapisuje porabo materiala
  • zapisuje naročila in proizvedene količine
  • zna izpolnjevati obrazce za spremljanje proizvodnje in obrti
  • obvlada delo z  računalnikom
Komercialna dela nabavlja surovine in prodaja izdelke
  • dogovarja se s strankami o naročilih,  posebnih naročilih, prilagojenih izdelkih
  • nabavlja surovine in prodaja izdelke
  • zna strankam pravilno ponuditi izdelke
  • pozna osnovne tehnike nabave
  • pozna osnove higiene živil
Nadzor dela nadzoruje delo in vodi pomožne delavce
  • usklajuje lastno delo s predhodno in z naslednjo fazo delovnega procesa
  • vodi pomožne delavce in  nadzoruje  njihovo delo
  • zna organizirati delo in voditi delavce
  • zna reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
  • kontrolira kakovost končnega  izdelka
  • preverja rok uporabnosti surovine in opozarja na nepravilnosti pri surovinah (poškodbe embalaže, tujki, vonj)
  • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
  • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
  • spremlja novosti na poklicnem področju
  • pozna osnove higienskega minimuma prostora in strojev
  • zna pravilno ravnati s surovinami, polizdelki in končnimi izdelki
  • zna kontrolirati kakovost surovin in izdelkov
  • pozna metode kontrole kakovosti
  • pozna standarde kakovosti
Vzdrževanje in popravila upravlja z mehansko nastavljivimi ter ročno krmiljenimi stroji in napravami
  • čisti stroje, naprave in delovno okolje
  • preverja delovanje strojev in naprav
  • opravi manjša popravila in vzdrževalna opravila
  • pozna  postopke čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije strojev in naprav
  • pozna delovanje strojev in naprav  pri predelovanju sadja in zelenjave
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
  • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi
  • komunicira s strankami, z naročniki
  • zna korektno in odgovorno komunicirati s kupci
  • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
  • obvlada sodobna komunikacijska sredstva
  • obvlada osnove komuniciranja v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
  • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
  • upošteva zahteve  in zakonske predpise o varnosti in zdravju  pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
  • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
  • pozna delovno zakonodajo
  • pozna predpise o varstvu pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

  • Jana Ramuš, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, GZS
  • Sonja Voljkar, ETA Kamnik
  • Dragica Ergaver, Fructal Ajdovščina
  • Silva Hostnik, Živilska šola Maribor
  • Zdenka Masten, Živilska šola Maribor
  • Jelka Čop, CPI

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

  • Mag. Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.