Poklicni standard

Naziv:

Izdelovalec/izdelovalka gotovih jedi

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.8.2009

Predhodniki:

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izdelovalec/izdelovalka gotovih jedi (5410.037.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira  s sodelavci in strankami
 • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • skrbi za sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
 • prevzame in pripravi surovine
 • izdela mesne ali zelenjavne gotove jedi
 • pasterizira in sterilizira gotove jedi
 • pakira in skladišči izdelke

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pregleda dokumentacijo in opredeli postopek dela
 • organizira svoje delo in delo skupine
 • pregleda tehnološko dokumentacijo (analizo surovine, navodila za delo in opredeli postopek dela)
 • razume tehnološko dokumentacijo
 • zna interpretrati analizne izvide za surovine
 • pozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela
skrbi za sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
 • zbira predpisano dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
 • označuje in spremlja gibanje surovin v proizvodnem procesu (od sprejema surovin do končnih izdelkov) 
 • vodi dokumentacijo o gibanju surovin v proizvodnem procesu
 • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin
 • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za izvedbo dela
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • obleče predpisano delovno zaščitno obleko
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo (priprava materialov, strojev, orodij)
 • opravi količinski in kakovostni pregled surovin
 • pozna optimalno vzdrževanje osebne higiene, higiene obratov, strojev in naprav
 • pozna pomen in namen delovne obleke, obutve in varnostnih zaščitnih sredstev
Operativna dela prevzema in pripravi surovine
 • preveri kakovost sprejetih surovin
 • prevzema surovine za proizvodnjo gotovih jedi
 • skrbi za ustrezno manipulacijo in skladiščenje  živil
 • pripravi surovine za nadaljnjo predelavo
 • pozna surovine in polizdelke rastlinskega in živalskega izvora in jih zna razvrstiti glede na zahteve shranjevanja
 • pozna kemijske in tehnološke lastnosti surovin
 • pozna osnove mikrobiologije, kemije in prehrane
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z živili
 • pozna osnove hlajenja in zamrzovanja živil
 • pozna pogoje in načine skladiščenja različnih vrst živil
izdela gotove jedi
 • tehta surovine po recepturnem listu in veljavnem tehnološkem postopku
 • evidentira količine surovin
 • mehansko in termično predeluje surovine po navodilih
 • izloča maščobo in separira meso
 • izdeluje mase za gotove jedi
 • pripravi škrob in druge pomožne surovine
 • senzorično ocenjuje gotove jedi
 • čisti stroje in naprave
 • pozna tehnološke postopke izdelave posameznih gotovih jedi
 • pozna pripomočke in stroje za mehansko obdelavo surovin
 • pozna vpliv mikroorganizmov in encimov na živila
 • pozna kriterije  kakovosti posameznih surovin, polizdelkov in izdelkov
 • pozna  postopke čiščenja posameznih strojev in naprav
pasterizira in sterilizira gotove jedi
 • uporablja različno opremo, naprave in pripomočke za toplotno obdelavo živil
 • nadzira polnjenje konzerv in drugih vrst embalaž
 • nadzoruje sterilizacijo in pasterizacijo izdelkov
 • vzdržuje higieno rok, pripomočkov in naprav med  toplotno obdelavo in po njej
 • pozna posamezne postopke toplotne obdelave
 • pozna stroje in naprave za termično obdelavo in polnjenje gotovih jedi
 • razume pomen  pravilne toplotne obdelave
 • razume pomen pravilnega ravnanja s toplotno obdelanimi živili
 • pozna tehnološke parametere za uspešno termično obdelavo
ohlajuje, hladi in zamrzuje izdelke
 • nadzoruje ohlajevanje in hlajenje izdelkov
 • nadzoruje zamrzovanje izdelkov
 • spremlja in beleži pogoje  ohlajevanja, hlajenja in zamrzovanja
 • pozna osnove hladilne tehnike
 • pozna temperaturne režime za različne izdelke in postopke ohlajanja, hlajenja in zamrzovanja
 • pozna postopek ohlajanja,  zamrzovanja in odmrzovanja izdelkov
pakira in skladišči izdelke
 • ročno ali strojno tehta in pakira izdelke
 • kontrolira maso pakiranih izdelkov
 • deklarira izdelke
 • skladišči končne izdelke
 • vzdržuje hladilno verigo pri pakiranih končnih izdelkih
 • pozna zahteve skladiščenja in pomen vzdrževanja hladilne verige
 • pozna predpise o pakiranju, deklariranju in skladiščenju izdelkov
 • pozna vrste embalažnih materialov, njihove lastnosti in vlogo pri ohranjanju kvalitete živila
 • pozna pomen pravilnega ravnanja z embalažo
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo in  zapisuje porabo materiala
 • zapisuje naročila in proizvedene količine
 • zna izpolnjevati obrazce za spremljanje proizvodnje in obrti
 • obvlada delo z  računalnikom
Komercialna dela nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • dogovarja se s strankami o naročilih, posebnih naročilih, prilagojenih izdelkih
 • nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • zna strankam pravilno ponuditi izdelke
 • pozna osnovne tehnike nabave
 • pozna osnove higiene živil
Nadzor dela nadzoruje delo in vodi pomožne delavce
 • usklajuje lastno delo s predhodno in  naslednjo fazo delovnega procesa
 • vodi pomožne delavce in  nadzoruje  njihovo delo
 • zna organizirati delo in voditi delavce
 • zna reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • kontrolira kakovost končnega  izdelka
 • preverja rok uporabnosti surovine in opozarja na nepravilnosti pri surovinah (poškodbe embalaže, tujki, vonj)
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • pozna osnove higiene prostorov, strojev in pomen osebne higiene
 • zna pravilno ravnati s surovinami, polizdelki in končnimi izdelki
 • pozna enostavne  metode za  kontrolo kakovosti
 • pozna standarde kakovosti
Vzdrževanje in popravila upravlja z mehansko nastavljivimi ter ročno krmiljenimi stroji in napravami
 • čisti stroje, naprave in delovno okolje
 • preverja delovanje strojev in naprav
 • opravi manjša popravila in vzdrževalna opravila
 • pozna  postopke čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije strojev in naprav
 • pozna delovanje strojev in naprav
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi
 • komunicira s strankami, z naročniki
 • zna korektno in odgovorno komunicirati s kupci
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • obvlada sodobna komunikacijska sredstva
 • obvlada osnove komuniciranja v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu in skrbi za okolje
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve  in zakonske predpise o varnosti in zdravju  pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna pomen ločevanja odpadkov
 • zna pravilno ravnati z energijo, vodo in odplakami

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jana Ramuš, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, GZS
 • Marjeta Koštomaj-Pokleka, upr. organ.,VI., Droga,d.d., Vodja OE Kadri
 • Meri Prodan, univ. dipl. inž. kem.inž., VII., Droga d.d., Tehnolog v proizvodnji
 • Zlatka Harl, Živilska šola Maribor
 • Jasna Komerički, Živilska šola Maribor
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

 • Mag. Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.