Poklicni standard

Naziv:

Oljar/oljarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.8.2009

Predhodniki:

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Oljar/oljarka (5410.035.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira s sodelavci in strankami
 • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • skrbi za sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
 • prevzame in skladišči oljna semena in plodove
 • stiska semena in plodove
 • rafinira surova olja
 • polni in skladišči olja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pregleda dokumentacijo in opredeli postopek dela
 • organizira svoje delo in delo skupine
 • pregleda tehnološko dokumentacijo
 • razume tehnološko dokumentacijo
 • zna interpretrati analizne izvide za surovine
 • pozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela
skrbi za sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
 • zbira predpisano dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
 • označuje in spremlja gibanje surovin v proizvodnem procesu (od sprejema surovin do končnih izdelkov) 
 • vodi dokumentacijo o gibanju surovin v proizvodnem procesu
 • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin
 • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za izvedbo dela
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • obleče predpisano delovno zaščitno obleko
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo (priprava materialov, strojev, orodij)
 • opravi količinski in kakovostni pregled surovin
 • pozna kemijske in tehnološke lastnosti surovin v oljarstvu
 • pozna osnove osebne higiene, higiene prostora in strojev
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja s surovinami
Operativna dela prevzame in skladišči oljna semena in plodove
 • prevzame in skladišči oljna semena in plodove
 • pripravi oljna semena in plodove za proizvodnjo
 • pozna vrste in lastnosti oljnih semen in plodov
 •  zna izbrati recepturo glede na želeni izdelek
 • zna pripraviti oljna semena in plodove za proizvodnjo
 • zna skladiščiti oljna semena
 • pozna transportne naprave
 • pozna pomen kakovosti surovine za končni izdelek
stiska oljna semena in plodove
 • tehta  in lušči semena
 • kondicionira semena
 • melje, praži oljna semena
 • stiska semena
 • hladi surovo olje
 • filtrira surovo olje
 • kontrolira kritične točke posameznih faz predelave semen v olje
 • čisti procesno odpadno vodo
 • pozna tehnološki  postopek  izdelave olj
 • zna izdelati različne vrste olj
 • pozna stroje in naprave za izdelavo olj
 • pozna pomen in načine čiščenja procesnih odpadnih vod
 • pozna vpliv posameznih faz predelave na kakovost olja
rafinira surova olja
 • razsluzuje olje
 • nevtralizira olje
 • beli olje
 • odvoščuje olje
 • dezodiorizira olje
 • filtrira in hladi olje
 • nadzira doziranje aditivov po predpisanih postopkih
 • jemlje vzorce za analizo
 • pozna ekstrakcijske  naprave  in potek ekstrakcije
 • pozna tehnološki postopek rafinacije
 • pozna stroje in naprave za rafinacijo
polni in skladišči olja
 • polni rastlinska  jedilna olja v različne embalaže
 • skladišči  rastlinska jedilna olja
 • deklarira izdelke
 • kontrolira maso pakiranih izdelkov
 • pozna proces kvarjenja olja
 • pozna pogoje skladiščenja olja
 • pozna predpise o pakiranju, deklariranju in skladiščenju izdelkov
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo in  zapisuje porabo materiala
 • zapisuje naročila in proizvedene količine
 • zna izpolnjevati obrazce za spremljanje proizvodnje in obrti
 • obvlada delo z  računalnikom
Komercialna dela nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • dogovarja se s strankami o naročilih
 • nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • zna strankam pravilno ponuditi izdelke
 • pozna osnovne tehnike nabave
 • pozna osnove higiene živil
Nadzor dela nadzoruje delo in vodi pomožne delavce
 • usklajuje lastno delo s predhodno in z naslednjo fazo delovnega procesa
 • vodi pomožne delavce in  nadzoruje  njihovo delo
 • zna organizirati delo in voditi delavce
 • zna reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • kontrolira kakovost končnega  izdelka
 • preverja rok uporabnosti surovine in opozarja na nepravilnosti pri surovinah (poškodbe embalaže, tujki, vonj)
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • pozna osnove higienskega minimuma prostora in strojev
 • zna pravilno ravnati s surovinami
 • zna kontrolirati kakovost surovin in izdelkov
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna standarde kakovosti
Vzdrževanje in popravila upravlja z mehansko nastavljivimi ter ročno krmiljenimi stroji in napravami
 • čisti stroje, naprave in delovno okolje
 • preverja delovanje strojev in naprav
 • opravi manjša popravila in vzdrževalna opravila
 • pozna  postopke čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije strojev in naprav
 • pozna delovanje strojev in naprav v pekarstvu
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi
 • komunicira s strankami, z naročniki
 • zna korektno in odgovorno komunicirati s kupci
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • obvlada sodobna komunikacijska sredstva
 • obvlada osnove komuniciranja v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve  in zakonske predpise o varnosti in zdravju  pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna predpise o varstvu pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Anči Svečak, Oljarica Kranj
 • Jana  Ramuš, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, GZS
 • Apolonija Lipovšek, Živilska šola Maribor
 • Zdenka Masten, Živilska šola Maribor
 • Jelka Čop, CPI

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

Mag. Darja Štarkl, CPI 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.