Poklicni standard

Naziv:

Avtoserviser/avtoserviserka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Avtoserviser/avtoserviserka (54076320)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije z uporabo sodobne informacijske tehnologije,
 2. z odgovornostjo uporabljati material, čas in energijo za izvedbo dela,
 3. zagotavljati kakovost lastnega dela in skrbeti za lasten osebnostni in strokovni razvoj,
 4. razvijanja podjetnih lastnosti ob pripravi kalkulacije za končni obračun svojega dela,
 5. zagotavljati osebno higieno in varnost delovnega prostora ter okolja z uporabo ustreznih zaščitnih sredstev in opreme,
 6. samostojno komunicirati s predpostavljenimi, sodelavci in ustrezno svetovati strankam v zvezi s popravili in z vzdrževalnimi deli na vozilu,
 7. postavljati standardne diagnoze o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in instrumentov,
 8. vzdrževati, popravljati, nastavljati in vgrajevati sisteme, naprave in sklope na vozilu.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtovanje, organizacija in analiza lastnega dela
 • zbiranje, samostojno ovrednotenje in posodabljanje informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogled)
 • določanje časa, potrebnega za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov s pomočjo programskih paketov
 • analiziranje opravljenega lastnega dela na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kakovosti opravljenega dela
 • poznavanje principov organizacije dela
 • poznavanje normativov časa za izvedbo posameznih nalog
 • poznavanje orodij in naprav za izvajanje posameznih nalog in postopkov za servisiranje
 • poznavanje lastnosti, zgradbe in uporabe izdelovalnih in pomožnih materialov in rezervnih delov
 • upoštevanje predpisov o homologaciji in zakonskih predpisov
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava delovnega mesta in orodja
 • pripravljanje seznama potrebnega materiala, opreme in orodij
 • kontroliranje, nastavljanje ter vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodij, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • pripravljanje vozila za izvajanje del po delovnem nalogu in ustreznem delovnem postopku
 • izbiranje rezervnih in nadomestnih delov ter potrošnega materiala za izvedbo del
Operativna dela standardna diagnostika o stanju vozila
 • prevzemanje vozila z delovnim nalogom
 • kontroliranje funkcije delovanja sistemov na vozilu
 • proučevanje in uporaba tehnične in tehnološke dokumentacije ter drugih navodil na osnovi proizvajalčevega predpisa
 • ocenjevanje obsega in vrste poškodb, napak in okvar ter ugotavljanje njihovih vzrokov
 • postavljanje standardne diagnoze o sistemih na vozilu in izvajanje meritve
 • pripravljanje predloga za odpravljanje poškodb, napak in okvar, popravilo ali zamenjavo delov, sklopov in sistemov
 • določanje stanja posameznim elementom na osnovi oscilogramov, izmerjenih z ustrezno diagnostično napravo
 • izbiranje in uporabljanje merilnih in kontrolnih instrumentov in orodij, ki so potrebni za določanje stanj posameznih sestavnih delov in celotnega sistema
 • razumevanje tehničnih navodil, predpisov in tehnične dokumentacije ter njihove vloge
 • znanje branja električnih, pnevmatskih in hidravličnih vezalnih načrtov
 • razumevanje funkcije in funkcijske povezave sistemov s pomočjo tehnične dokumentacije in predpisov
 • poznavanje tehnoloških in tehničnih meritev in postopkov
 • poznavanje in uporabljanje merilnih in kontrolnih pripomočkov, orodij, naprav in strojev
 • obvladovanje postopkov za iskanje in lokaliziranje napak oziroma okvar
 • obvladovanje postopkov za presojo stopnje obrabe in uporabnosti posameznih delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenljivosti in priporočljivosti preventivnega pregleda
nastavitev, vzdrževanje in popravilo vgrajenih sistemov, naprav in sklopov na vozilu
 • izvajanje rednih vzdrževalnih del na vozilih – predpisani servisi
 • analiziranje izpušnih plinov, porabe goriva in maziva glede na proizvajalčeve norme in zakonske predpise
 • nastavljanje parametrov motorja in vozila po proizvajalčevih tehničnih podatkih
 • nastavljanje delov, sklopov in sistemov na vozilih
 • kontroliranje in menjavanje tekočine v vozilu ter poznavanje njihove lastnosti
 • kontroliranje in nastavljanje geometrije vozila
 • vrednotenje, ocenjevanje in menjavanje pnevmatik ter koles
 • vzdrževanje, popravljanje in menjavanje sistemov, sklopov in naprav na vozilu
 • poznavanje in razumevanje postopkov vzdrževalnih del pri predpisanih servisih
 • poznavanje tehnologije delovnih postopkov in procesov za montažo in demontažo delov in sklopov
 • razumevanje pomena in delovanja vgrajenih sistemov, sklopov in delov na vozilu
nastavitev, vzdrževanje in popravilo električnih sistemov, naprav in njihovih sklopov ter menjava elektronskih sistemov
 • merjenje in diagnosticiranje dejanskega stanja v električnih sistemih vozila
 • določanje vrste elementov in kontrolne funkcije priključkov
 • povezovanje tokokrogov po vezalnih načrtih ob upoštevanju standardov in predpisov
 • določanje vrste in dimenzije vodnika in elementov tokokroga glede na porabnika ob upoštevanju standardov
 • razumevanje postopkov vzdrževalnih del za električne sisteme
 • razumevanje delovanja električnih in elektronskih sistemov, naprav in njihovih sklopov
 • znanje uporabe električnih in elektronskih merilnih instrumentov
 • poznavanje standardov in predpisov za priključevanje naprav in sklopov
 • znanje skiciranja in branja osnovne avtomobilske električne sheme
 • znanje izmere vrednosti ter določanje stanja posameznega električnega elementa sistema
Administrativna dela vodenje dokumentacije
 • izpolnjevanje in vodenje delovne dokumentacije
 • izdelovanje poročila o opravljenem delu
 • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in programskega orodja
Komercialna dela priprava elementov kalkulacije
 • naročanje in skladiščenje rezervnih delov in opreme
 • izdelovanje kalkulacije storitev in porabe materiala
 • uporabljanje sistema označevanja in iskanja rezervnih delov
 • poznavanje tovarniških normativov za porabo časa in materiala
 • razlikovanje stroškov dela in materiala, ki se uporablja
Zagotavljanje kakovosti skrb za zagotavljanje kakovosti opravljene storitve
 • zagotavljanje kakovosti opravljene storitve
 • kontroliranje in ocenjevanje rezultatov lastnega dela
 • upoštevanje standardov kakovosti
 • spremljanje razvoja novih tehnologij, materialov in znanj
 • poznavanje sistemov zagotavljanja kakovosti
 • poznavanje postopkov in načinov za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Komunikacija kooperativen odnos s predpostavljenimi in sodelavci
 • sodelovanje s sodelavci in predpostavljenim vodjem pri reševanju problemov
 • znanje izbire primernega načina komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • poznavanje pravil timskega dela
svetovanje strankam
 • sprejemanje strank in njihovo seznanjanje s stanjem vozila, potrebnimi vzdrževalnimi deli, popravili in potrebnim časom za izvedbo del
 • svetovanje strankam pri odločitvah o popravilih in vzdrževalnih delih na vozilu
 • uporaba osnov poslovnega komuniciranja in strokovne terminologije
Varovanje zdravja in okolja varovanje zdravja pri delu na delovnem mestu
 • ravnanje skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti
 • uporaba osebne in druge varovalne opreme
 • upoštevanje navodil za varno delo
 • poznavanje možnih poškodb pri delu, postopkov za preprečevanje nesreč in osnove nudenja prve pomoči
izvedba potrebnih ukrepov za varovanje okolja
 • ločeno zbiranje, sortiranje in odstranjevanje odpadkov skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki
 • poznavanje predpisov o varovanju okolja in ravnanje skladno z njimi
 • poznavanje postopkov za ravnanje, skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih snovi in nevarnost vpliva le-teh na zdravje ljudi ali okolja
 • poznavanje ukrepov ob razlitju ali uhajanju kemično agresivnih in vnetljivih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ivan Šel, Porsche Interavto, Ljubljana
 • Alfonz Vreznik, Maribor
 • Zdravko Klevišar, Avtoelektrika Klevišar, Novo mesto
 • Franc Malgaj, Malgaj, d. o. o., Trbovlje
 • Ludvik Špan, Špan, d. o. o., Brezovica pri Ljubljani
 • Jože Podmiljšak, Renault servis Levec
 • Alojz Kranjc, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
 • Franc Turk, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
 • Branko Polanec, Šolski center Ptuj
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Urška Marentič, Center za poklicno izobraževanje
 • Barbara Kunčič, Center za poklicno izobraževanje

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Peter Caserman, Obrtna zbornica Slovenije
 • Zdravko Klevišar, Obrtna zbornica Slovenije
 • Boris Klančnik, Šolski center Velenje
 • Janko Brejc, Šolski center Škofja Loka
 • Alojz Kranjc, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.