Poklicni standard

Naziv:

Televizijski voditelj / televizijska voditeljica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.4.2014

Predhodniki:

Klasius-P16:

Novinarstvo in medijske študije (0321)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Televizijski voditelj / televizijska voditeljica (53770760)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • načrtuje lastno delo na podlagi dnevnega in tedenskega programa ter v sodelovanju s sodelavci
 • pripravlja televizijske oddaje
 • vodi televizijske oddaje
 • skrbi za vsebinsko, vizualno in jezikovno odličnost (priprave in vodenja oddaj)
 • konstruktivno komunicira s televizijsko ekipo, z gosti, s publiko in s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo in vsaj en tuji jezik
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje svoje delo
 • načrtuje lastno delo na podlagi dnevnega in tedenskega programa ter v sodelovanju s sodelavci
 • spremlja vsakodnevno informativno in drugo aktualno dogajanje v časopisnih idr. medijih: internet, radio, TV ...
 • pregleda in analizira delovno gradivo v danem časovnem okviru
 • ima kritičen odnos do medijev
 • se zaveda odgovornosti svojega dela in vpliva medijev na ljudi
 • načrtuje uporabo različnih elementov sporočanja
 • upošteva specifiko televizijskega medija
 • pozna različne informacijske vire in medije
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna pravila slovenskega jezika in govorjenega knjižnega jezika
 • pozna pravila organizacije dela
 • pozna načela in metode timskega dela
 • pozna organizacijsko strukturo televizijskega programa
 • pozna vlogo in funkcijo medijev v informacijski družbi ter posebnosti televizije kot medija
 • zna si zagotoviti potrebne informacije in jih dopolniti
 • zna prenesti svoje znanje na pripravljene tekste o določeni problematiki
 • pozna in razume učinke različnih elementov sporočanja: glas, video, glasba, originalni zvoki, zvočni efekti
 • pozna osnove etičnega ravnanja in čustvene inteligence
 • obvlada zakonitosti televizijskega sporočanja
 • zna uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Operativna dela pripravlja televizijske oddaje
 • oddajo vodi tudi med poskusnim snemanjem
 • vodi pilotno oddajo
 • pripravi se (osebno) na katerokoli izbrano lokacijo ustvarjanja oddaje
 • s stilistom in maskerjem ter ostalimi sodelavci izbere obleko in določi masko
 • se temeljito seznani z lokacijo oddaje (studio ali lokacija na terenu)
 • sodeluje pri nameščanju tehničnih pripomočkov (mikrofona, brezžične avdiopovezave z režijo)
 • pravočasno odda jasen in natančen svoj del scenarija oddaje
 • izbere vrsto intervjuja/-ev glede na temo oddaje
 • opravi vse potrebne pogovore pred oddajo (prek satelita, po skypu, po telefonu, v studiu ali na terenu)
 • opravi vse vnaprej posnete dele oddaje
 • potek oddaje predstavi gostom in občinstvu
 • seznani se z organizacijo priprave oddaje
 • samostojno ali v sodelovanju z urednikom poišče in izbere temo oddaje
 • dejavno sodeluje z uredniško in novinarsko ekipo pri izboru novinarskih prispevkov in sogovornikov v televizijski oddaji
 • teme razišče tudi s pomočjo raziskovalcev tem
 • s sogovorniki se po potrebi dogovori za sodelovanje v oddaji
 • s sogovorniki v tujini se za sodelovanje v oddaji dogovori v tujem jeziku
 • s pomočjo domačih in tujih virov temeljito preuči temo oddaje
 • po potrebi temo preuči v sodelovanju z domačimi in s tujimi znanstveno-raziskovalnimi ustanovami
 • se pred oddajo temeljito pogovori s sogovorniki
 • sooblikuje scenarij televizijske oddaje
 • posvetuje se s scenaristom oddaje
 • oblikuje voditeljsko besedilo v skladu z jezikovnimi normami
 • z novinarji, raziskovalci ali uredniki išče in izbere arhivsko gradivo
 • posvetuje se z ustvarjalci, ki pripravljajo prispevke za oddajo
 • z novinarji, uredniki, režiserji in s scenaristi izbere video- ali avdiovložke za obogatitev oddaje
 • med pripravo oddaje se ves čas temeljito in konstruktivno dogovarja z režiserjem
 • pred pripravo scenografije se posvetuje s scenografi
 • pred pripravo oddaje in med njo sledi navodilom in nasvetom realizatorjev, režiserjev, kamermanov, snemalcev in strokovnjakov za zvok
 • o uporabi in postavitvi rekvizitov se posvetuje z rekviziterjem
 • o celostni podobi se posvetuje s stilistom in z maskerjem
 • sooblikuje vsebino grafičnih podob v oddaji in se redno posvetuje s strokovnjaki za grafiko
 • posvetuje se z glasbenimi opremljevalci in soodloča pri izbiri glasbe
 • posvetuje se z vsemi ostalimi sodelavci oddaj, pravočasno jim zagotavlja informacije, ki so potrebne za kvalitetno izvedbo njihovega dela
 • sodeluje pri odločanju o prizorišču oddaje
 • seznani se z lokacijo oddaje (studio ali lokacija na terenu)
 • sodeluje pri nameščanju tehničnih pripomočkov (mikrofona, brezžične avdiopovezave z režijo)
 • pravočasno odda jasen in natančen svoj del scenarija oddaje
 • oddajo vodi tudi med poskusnim snemanjem
 • vodi pilotno oddajo
 • vadi pred oddajo s sodelavci
 • zaveda se odgovornosti svojega dela in vpliva televizijskega medija na javnost
 • svoje mnenje jasno in artikulirano predstavlja sodelavcem
 • je sposoben močne koncentracije in dela pod pritiskom
 • se stalno strokovno usposablja
 • scenarij in voditeljska besedila piše na način, ki omogoča, da lahko napisanemu sledi vsa ekipa
 • opravi vse potrebne pogovore pred oddajo (prek satelita, po skypu, po telefonu, v studiu ali na terenu)
 • potek oddaje predstavi gostom in občinstvu
 • obvlada tehnike in načine komuniciranja
 • pozna načela timskega dela
 • obvlada način izvedbe oddaje
 • obvlada organizacijo in koordiniranje del in nalog pri pripravi televizijske oddaje  
 • obvlada vsaj en tuji jezik
 • pozna pravila slovenskega jezika, govorjenega knjižnega jezika
 • obvlada pravila retorike
 • obvlada metode ohranjanja koncentracije
 • pozna tehnike obvladovanja stresa
 • suvereno obvlada uporabo medmrežja
 • pozna zakonitosti televizijskega ličenja in oblačenja
 • pozna zakonitosti in osnovne značilnosti televizijskih oddaj: informativnih, zabavnih, kulturno-umetniških, športnih, izobraževalnih, dokumentarnih in oglasnih oddaj ter njihove formate
 • pozna temeljne značilnosti vsebine o izbrani temi
 • pozna različne vrste televizijskih intervjujev in njihove posebnosti
 • pozna vrste virov informacij in načine dostopanja do njih
 • pozna elemente in tehnike branja televizijskega scenarija
 • pozna pravila pisanja voditeljskega dela televizijskega scenarija
 • pozna osnovna pravila snemanja, avdio- in videomontaže ter grafike
 • pozna osnove televizijske scenografije
 • pozna osnovne značilnosti priprave oddaj na različnih prizoriščih
 • pozna osnove medijske zakonodaje
 • pozna pravila etičnega delovanja
 • zna interpretirati podatke o gledanosti televizijskih programov
 • pozna načine nameščanja tehničnih pripomočkov
vodi televizijske oddaje
 • suvereno in verodostojno posreduje voditeljsko besedilo v skladu z jezikovnimi normami
 • med oddajo sporoča resnične in preverjene informacije
 • suvereno, sproščeno in verodostojno povezuje različne vsebine, teme in prispevke televizijske oddaje
 • pazi na natančno in pravilno izgovarjavo imen in pojmov
 • izvaja intervjuje
 • pogovore s sogovorniki opravlja verodostojno, spoštljivo in vsebinsko izčrpno
 • skrbi za dolžino pogovorov in jih po potrebi skrajša ali podaljša
 • med oddajo po potrebi uporablja strokovno izrazje
 • suvereno in sproščeno se giblje po studiu
 • suvereno in sproščeno se giblje po lokaciji snemanja
 • ustrezno se odzove v nepričakovani situaciji (improvizira)
 • oddajo vodi brez vidnega besedila ali voditeljsko besedilo tekoče bere s katerekoli ustrezne naprave ali listov
 • ustrezno uporablja različne mikrofone in brezžične povezave
 • med oddajo nemoteče in ustrezno komunicira z režijo
 • pred oddajo, med njo in po njej si prizadeva za brezhiben potek oddaje
 • deluje v skladu s svojimi psihofizičnimi sposobnostmi in omejitvami
 • zavrne vodenje oddaje, če se zaveda, da oddaja vsebinsko, oblikovno ali organizacijsko presega njegove sposobnosti
 • pozna pravila slovenskega jezika in govorjenega knjižnega jezika
 • obvlada pravila retorike in izgovorjave imen in pojmov
 • zna posredovati najpomembnejše informacije na podlagi predhodno pridobljenega znanja (priprava oddaje)
 • pozna tehnike in osnovna pravila verbalne in neverbalne komunikacije
 • pozna tehnike komuniciranja s sodelavci med oddajo
 • pozna tehniko tekočega branja z naprav in listov
 • zna izvesti različne vrste televizijskih intervjujev
 • pozna način delovanja naprav v studiu (luč, mikrofon, kamera idr.)
 • obvlada različne načine odzivanja v nepričakovanih situacijah
 • pozna svoje psihofizične sposobnosti in omejitve
skrbi za vsebinsko, vizualno in jezikovno odličnost priprave in vodenja oddaj
 • govori logično, tekoče, brez govornih napak
 • izgovarja in pravilno naglaša besede
 • skrbi za pravilno izgovorjavo tujih imen in strokovnih pojmov
 • spremlja novosti na področju slovenskega jezika
 • spremlja aktualne načine branja in interpretiranja besedil
 • ocenjuje in preverja kvaliteto svojega dela (samokritičnost)
 • po oddaji tvorno sodeluje pri vrednotenju oddaje
 • po potrebi ali dogovoru napiše oceno oddaje
 • oddajo vodi v odlični psihični in fizični kondiciji
 • je ustrezno vizualno urejen/-a
 • stremi k odličnosti in si zanjo prizadeva tudi v ekipi
 • zagotavlja pravilno in kultivirano rabo govorjenega jezika
 • se zaveda odgovornosti svojega dela in vpliva medijev na ljudi
 • pozna pravila slovenskega jezika oz. jezika manjšine
 • pozna pravila fonetike
 • pozna osnove izgovorjave besed v tujih jezikih in strokovnih izrazov
 • pozna načine lastnega izobraževanja in ohranjanja dobre splošne razgledanost
 • pozna načine evalvacije in samoevalvacije dela
 • pozna načine ohranjanja psihične in fizične kondicije
 • pozna pravila ličenja in oblačenja
 • pozna specifike televizije kot medija
 • pozna možnosti postprodukcije (montaža, sinhro, still store ...)
Administrativna dela izpolni vso potrebno dokumentacijo za oddajo
 • obvlada delo z osnovnimi računalniškimi programi in s tistimi programi, ki jih njegov delodajalec uporablja pri pripravi in izvedbi oddaje
 • pozna informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

Komunikacija sodeluje v TV-ekipi in komunicira z javnostjo
 • svoje želje, zahteve in predloge jasno in artikulirano izraža sodelavcem
 • jasno in dostojno artikulira kritiko slabo opravljenega dela drugih članov ekipe
 • pripravljen je prisluhniti sodelavcem
 • dostojno, suvereno in verodostojno komunicira s sogovorniki pred oddajo, med njo in po njej  
 • komunicira z javnostjo v skladu s komunikacijsko strategijo oddaje
 • sodeluje pri vseh oblikah promocije oddaje  
 • pozna načela timskega dela
 • obvlada različne tehnike verbalne in neverbalne komunikacije
 • pozna zakonitosti televizijskega dela
 • pozna pravila in možnosti televizijske promocije
 • ima sposobnost korektnega komuniciranja z drugimi mediji za promocijo oddaje
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • skrbi za svoje fizične in psihične sposobnosti in počutje
 • obvladuje stresne situacije
 • ohranja zdrave govorne organe
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • opravlja dela v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna tehnike obvladovanja stresa
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna načela varovanja zdravja
 • pozna predpise in usmeritve na področju varovanja okolja
 • pozna tehnike pravilne drže pri delu za ohranjanje zdravja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Manica Ambrožič, RTV Slovenija
 • Miša Molk, RTV Slovenija
 • Tatjana Hudomalj, VTV
 • Tomaž Perovič, POP TV
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.