Poklicni standard

Naziv:

Gasilec častnik/gasilka častnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

6.5.2022

Predhodniki:

Gasilec častnik/gasilka častnica (86100110)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Gasilec častnik/gasilka častnica (53635360)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:   

 • voditi operativne in preventivne naloge gasilstva: gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okolijskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb, živali in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter usposabljanja
 • načrtovati, organizirati in analizirati lastno delo in delo drugih ter pri tem skrbeti za vodenje operativne in splošne dokumentacije
 • pripravljati operativna navodila o uporabi gasilskega orodja in naprav za operativna dela gasilstva skladno s proizvajalčevimi navodili
 • organizirati in izvajati preventivno delo z občani in opravljati dodatne storitvene dejavnosti gasilskih enot
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno z internimi akti enote
 • izvajati naloge skladno z navodili s področja varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja in kulturne dediščine
 • komunicirati med reševanjem ali/in pri preventivnem delu s sodelavci, strokovnimi službami in z občani
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira lastno delo in delo drugih
 • načrtuje, organizira in koordinira delo
 • sprejema, razume in izdaja pisna in ustna navodila za delo
 • zbira in v sodelovanju z drugimi službami ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična navodila ter navodila za delo
 • načrtuje lastno delo z upoštevanjem razporeda dela nadrejenih in podrejenih
 • pripravlja razpored dela podrejenih
 • analizira opravljeno lastno delo in delo v skupini z namenom odpravljanja pomanjkljivosti v prihodnje
 • organizira gasilsko enoto z upoštevanjem taktičnih postopkov
 • spremlja zakonodajo ter druge predpise, ki vplivajo na njegovo delo
 • pridobljene informacije  statistično obdela, ovrednoti in ustrezno prikaže pridobljene podatke  
 • pozna metode analize realizacije zastavljenega dela
 • pozna načela optimizacije človeških virov
 • pozna zakonodajo, ki vpliva na njegovo delo
 • pripravlja načrt nalog v določenem časovnem obdobju
 • vodi izvajanje  tedenskih in mesečnih  nalog v enoti do ravni čete
 • analizira opravljeno delo
 • za posamezno delovno sredstvo predvidi periodiko in obseg nalog pregledovanja
 • predlaga in uvaja izboljšave v taktiki gašenja in reševanja
 • pripravi načrt mesečnih usposabljanj
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda stanje in pripravi ustrezno delovno opremo
 • izvede primopredajo notranje službe
 • pripravi in preveri stanje osebne opreme
 • preveri stanje skupne opreme, za katero je zadolžen
 • preizkusi specialno opremo skladno z internimi akti enote
Operativna dela pripravlja in dopolnjuje navodila o uporabi  gasilskega orodja in naprav
 • pripravlja in dopolnjuje operativna navodila o uporabi opreme za gašenje in reševanje, za tehnično reševanje, za reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi
vodi gašenje požarov v stanovanjih, gospodarskih poslopjih, industriji in gašenje požarov v naravi
 • aktivira naprave za odvod dima in toplote oziroma s pomočjo nadtlačnega/podtlačnega prezračevalnika  izvede prisilno prezračevanje prostora
 • upošteva principe varovanja sebe in drugih (varovanje med seboj)
 • usmerja delo sodelavcev za dosego optimalnega učinka
 • funkcijsko in/ali teritorialno razporedi naloge v vodu in četi
 • deluje na taktični ravni znotraj sistema vodenja velikih intervencij
 • razvije sistem vodenja znotraj sistema vodenja velikih intervencij, opravlja naloge v skupini za podporo vodji intervencije v štabu ali kot pooblaščenec
 • sodeluje v štabu CZ na občinski ravni kot vodja gasilske intervencije, vodja operacij, vodja logistike, vodja načrtovanja
 • pred izvozom in med vožnjo na intervencijo pridobiva informacije in ocenjuje cilje
 • skrbi za varno in učinkovito vožnjo gasilskega vlaka do mesta intervencije
 • pred ogledom poda prvo informacijo na ReCO (Regijski center za obveščanje)
 • izvede preliminarno in končno postavitev intervencijskih vozil
 • izvede ogled po ustaljenem postopku
 • izvaja nenehen proces ocenjevanja situacije, predvidevanja in razreševanja – ukrepanja
 • opredeli operativno-taktične naloge na intervenciji
 • izvede sektorizacijo prizorišča po funkcijskih in/ali geografskih delih
 • izdela načrt ukrepanja za udeležene enote do velikosti čete
 • izdela radijski imenik na intervenciji do ravni čete
 • izvaja elemente vodenja na ravni voda - čete za različne vrste intervencij
 • izvaja naloge pooblaščenca vodje intervencije za varnost in zdravje pri delu, odnose z javnostmi ali naloge vodenja področij v štabu intervencije
 • predaja vodenje intervencije višjemu po položaju
 • skladno s potrebami formira skupino za podporo vodenju do ravni čete
 • formira  namenske taktične enote (enovite, sestavljene)  za optimalno izvedbo naloge  do ravni čete
 • proučuje, analizira  in ocenjuje izvedbo posameznih operativnih ukrepov ob intervencijah in predlaga izpopolnitev
 • izvede primarne ukrepe za reševanje in triažo večjega števila poškodovanih oseb ob masovni nesreči
 • uporablja požarni načrt

vodi gasilsko ekipo pri reševanju v prometnih nesrečah
 • določi način reševanja
 • zavaruje sledi za kasnejšo preiskavo vzroka nesreče
 • poskrbi za ekološko, požarno in prometno sanacijo kraja nesreče
pripravi interni akt  delovanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi skladno s taktičnimi smernicami
 • identificira nevarno snov
 • določi rdečo, rumeno in zeleno  cono, glede na vrsto sproščajoče nevarne snovi omeji gibanje v coni nevarnosti
 • izvede ukrepe za omejevanja širjenja nevarne snovi
 • izvede požarno varovanje, če gre za vnetljivo snov
 • izvede postopek dekontaminacije z ustreznim sredstvom na kontaminirani opremi
 • obvešča ustrezne službe in po potrebi sodeluje pri izvedbi sanacije
organizira in izvaja preventivno delo z občani
 • vodi oglede po prostorih gasilske enote in obiskovalcem prikaže opremo in naprave, ki jih gasilci uporabljajo pri delu
 • svetuje občanom o možnostih zmanjševanja nevarnost požarov
 • svetuje občanom o pravilni namestitvi gasilnih aparatov in o potrebnih rokih za preglede aparatov
 • svetuje občanom o možnostih povečevanja požarne varnosti
 • organizira seznanjanje prebivalcev z ukrepi zaščite in varstva pred požarom in drugimi nesrečami
 • organizira predstavitev dela in opreme v enoti
vodi intervencijo
 • vodi intervencijo do ravni čete
 • sporoča ReCO in/ali nadrejenemu o stanju in trenutnih razmerah pri posredovanju
 • zahteva dodatne aktivacije enot po načrtu alarmiranja
 • zahteva dodatno pomoč v opremi in moštvu
 • podrejenim odredi naloge in zadolžitve
 • spremlja in usmerja izdana povelja
 • sodeluje z vodji drugih enot in jih koordinira
 • sodeluje v štabih vodenja pri večjih intervencijah in opravlja operativna vodenja
 • pozna možnosti vključevanja mednarodnih enot v proces reševanja
Komercialna dela opravlja dodatne storitvene in komercialne dejavnosti gasilskih enot
 • izda reverz za izdani material ali opremo
 • vodi in skrbi za vračilo izdane opreme
 • pripravi dokumente za izdajo računa za opravljeno delo
Administrativna dela opravlja administrativna dela s področja operativnih nalog 
 • napiše poročilo o posameznem dogodku
 • napiše poročilo o porabljenih materialnih sredstvih
 • seznani nadrejene o porabljenih materialnih sredstvih
 • ureja in vodi  svoje evidence
 • pripravi operativni gasilski načrt in načrt požarnega varovanja
opravlja splošno administrativna dela
 • zbira in v sodelovanju z drugimi službami ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična ter delovna navodila
 • sestavi razpored dela, vodi evidenco prisotnosti članov, odredi  dopuste podrejenim
 • pripravi mesečno poročilo za obračun ur podrejenih delavcev
 • vodi evidenco pregledovanja opreme in sredstev
Vodenje vodi gasilsko enoto
 • zagotavlja in razporeja delo skladno z zmožnostmi in s sposobnostmi posameznikov v sodelovanju s strokovnim vodstvom
 • vodi analize intervencij, sestankov
 • načrtuje in izvaja usposabljanje in urjenje čete v predvidenem časovnem obdobju
 • nadzira strokovno usposabljanje
 • pripravi načrt usposabljanja (vaje, urjenje) v enoti in na terenu, do ravni čete
 • izvaja usposabljanje v enoti in na terenu, do ravni čete, na mesečni in letni ravni
Nadzor dela nadzira delo v gasilski enoti
 • spremlja posameznikovo pripravljenost za delo in ga ocenjuje
 • spremlja način dela oziroma posameznikov odnos do osebne in skupne opreme
 • spremlja osebno urejenost podrejenih
 • opravlja funkcijo mentorja
 • sodeluje v komisiji za kadrovanje
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno z internimi akti enote (usklajenimi s proizvajalčevimi navodili in veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji)
 • spodbuja sodelavce k osebnemu napredku
 • spodbuja sodelavce k fizični aktivnosti in ukvarjanju s športom
 • spodbuja sodelavce k dodatnemu usposabljanju in izobraževanju
 • se stalno strokovno usposablja in spremlja novosti na svojem delovnem področju
 • sodeluje v delovnih skupinah pri iskanju novih rešitev in postopkov posredovanja
 • preučuje nova spoznanja in rešitve
 • pripravlja strokovna gradiva
 • izvaja določila gasilskega kodeksa
 • pozna poslovnik kakovosti enote
 • upošteva interne taktične smernice v enoti, kjer opravlja delo
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge in ima primerno poklicno samozavest
Vzdrževanje in popravila vzdržuje intervencijsko opremo
 • obvešča vodjo vzdrževanja oziroma nadrejenega o ugotovljenih pomanjkljivosti in sodeluje pri odpravi le-teh
 • zagotavlja brezhibnost intervencijskih vozil in opreme
Komunikacija komunicira z vodstvom, s podrejenimi, z občani in mediji
 • komunicira s sodelavci
 • vodi in usmerja strokovno analizo opravljenih intervencij
 • organizira in izvaja optimalno komunikacijo na intervenciji s svojimi podrejenimi enotami do ravni čete
 • zagotavlja pretok informacij od vodstva do podrejenih
 • nadrejenim poroča o predlaganih spremembah in izboljšavah
 • daje uradne izjave za medije in druge službe
 • komunicira preko radijskih postaj
 • pozna pomen informiranja delavcev na vseh ravneh
 • komunicira z javnostjo na način, ki je predviden v izrednih situacijah
Varovanje zdravja in okolja izvaja varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu
 • zagotavlja lastno varnost
 • namensko uporablja predpisano osebno in skupno varovalno opremo
 • upošteva cestnoprometne predpise
 • pri posredovanju v nevarnih okoljih se ustrezno zavaruje
 • deli znanje in izkušnje z novozaposlenim delavcem tako, da upošteva proizvajalčeva navodila delovne opreme in opiše posebnosti pri delu z  le-to
 • upošteva interna navodila za varno delo
 • zna zagotoviti lastno varnost in varnost pri delu v nevarnih okoljih
 • pozna varnostne predpise in predpise s področja varstva okolja
 • upošteva in izvaja ukrepe iz varstva pri delu
 • pozna pomen ureditve ustreznih navodil za varno delo
 • upošteva interna navodila za varno delo
 • pozna postopke zoper kršilce predpisov varstva pri delu
 • pravilno  postopa pri  odvozu nevarnih odpadkov
 • zaveda se pomena varovanja kulturne dediščine ob intervencijah in vodi intervencijo na način, da je ne poškoduje
 • pozna premično in nepremično kulturno dediščino na svojem območju

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Boris Žnidarko, Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, Ljubljana
 • Dušan Vižintin, Gasilska zveza Slovenije, Ljubljana
 • Olga Andrejek, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
 • Silvo Kuntarič, Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, Ljubljana
 • Tomaž Vilfan, Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.