Poklicni standard

Naziv:

pekovski mojster/pekovska mojstrica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

pekovski mojster/pekovska mojstrica (52630570)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:    

 1. odgovorno načrtovati, organizirati in nadzirati delovne procese zaposlenih ter letni načrt v poslovni enoti
 2. odgovorno in ekonomično uporabljati pripomočke, materiale, energijo in čas pri izvajanju storitev poslovne enote
 3. izdelati kruh, pekovsko pecivo, fino pekovsko pecivo, dietetične pekovske izdelke ter druge pekovske izdelke
 4. izdelati razstavni eksponat iz različnega testa
 5. razvijati nove pekovske izdelke za določene ciljne skupine
 6. nabavljati surovine in polizdelke ter strankam ponuditi in  prodajati  pekovske izdelke in pekovsko pecivo
 7. organizirati in voditi sodelavce v svoji poslovni enoti ob upoštevanju predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja
 8. komunicirati s sodelavci in poslovnimi partnerji na področju pekarstva ob upoštevanju načel uspešne poslovne komunikacije in bontona ter z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 9. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti
 10. nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje le-teh skladno s standardi kakovosti in strategijo pekarske  poslovne enote
 11. zagotavljati rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančno-ekonomskega področja
 12. načrtovati in izvajati praktično usposabljanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično)


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo sodelavcev
 • načrtuje, organizira in razporeja svoje delo in delo sodelavcev
 • analizira in kontrolira lastno delo in delo zaposlenih
 • načrtuje porabo finančnih sredstev
 • načrtuje nabavo in porabo materiala ter pripravlja kalkulacije
 • analizira tržna dogajanja na področju pekarstva
 • načrtuje poslovne dogodke
 • pozna specifičnost posameznih del v pekarski  dejavnosti
 • pozna osnovna pravila, zakone in standarde za organizacijo dela
 • obvlada načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja del v skupini
 • pozna delovnopravno zakonodajo in zakonodajo, ki se nanaša na pekarsko dejavnost
Priprava dela oz. delovnega mesta uredi prostor in pripravi vse potrebno za izvedbo dela
 • po načelu dobre proizvodne in higienske prakse poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • pripravi delovno mesto in sredstva za delo in skrbi za ergonomiko delovnih mest,
 • pozna kemijske in tehnološke lastnosti surovin in z njimi pravilno ravna
 • preverja in nadzoruje količinski in kakovostni pregled surovin
 • nadzoruje  mikrobiološka, kemijska in fizikalna  tveganja in nepravilnega ravnanja z živili
 • preprečuje navzkrižno kontaminacije z alergeni
 • upošteva načela HACCP v proizvodnji poltrajnega peciva, sveže polnjenega peciva, dietetičnih slaščičarskih izdelkov in tradicionalnih slovenskih prazničnih sladic

Operativna dela izdeluje kruh, pekovsko pecivo in fino pekovsko pecivo
 • pripravlja surovine,  seje moko ali nadzoruje avtomatski transport in sejanje moke
 • pripravlja kvasni nastavek in kislo testo s kulturami pri indirektnih metodah
 • prilagaja količino vode glede na kakovost moke in ostale pogoje, ki vplivajo na izdelek
 • uravnava temperaturo vode glede na želeno temperaturo testa upoštevajoč temperaturo surovin in okolja
 • kontrolira in dozira ostale surovine (sol, sladkor, maščobe, jajca, mleko, dišave …)
 • regulira procese mesitve glede na kakovost moke - kakovost lepka
 • obvlada različne načine mesitve in upravljanja z mesilnimi stroji in prekucniki
 • nadzoruje zorenje testa in opravi ponovno mesitev testa
 • izbira  ustrezne surovine za izdelavo  različnih vrst testa za kruh in pekovsko pecivo ter fino pekovsko pecivo
 • izračuna težo testa glede na težo končnega izdelka (upeka)
 • oblikuje testo v različne pekovske izdelke
 • nadzira proces fermentacije
 • določi stopnjo vzhajanja  testa in primernost za peko
 • določi čas peke oziroma dopeke
 • regulira peko izdelkov (nadzoruje potek pečenja, spreminja pogoje pečenja)
 • pozna procese v testu med peko
 • uravnava temperaturo in vlago med peko
 • reagira na napake, povzročene med peko oziroma dopeko izdelkov
 • izračuna upeko izdelkov
 • nadzoruje ohlajevanje pečenih izdelkov
 • izdelke poimenuje in razvrsti skladno z veljavno zakonodajo ter  pripravi ustrezne označbe živil
 • nadzoruje zamrzovanje ali pasterizacijo posebnih izdelkov
 • poskrbi za kakovostno in pravilno pripravo izdelkov za skladiščenje
 • pozna lastnosti, ki jih pridobiva testo med počivanjem v kotlu in  prilagaja čas počivanja
izdeluje druge pekovske izdelke
 • izdeluje izdelke iz listnatega testa in drugih vrst testa
 • izdeluje potico
 • cvre krofe, flancate in druge podobne izdelke
 • izdeluje posebne krušne izdelke: pice, burek, tortilje …
 • regulira sušenje - čas in temperaturo
 • dodatno suši kruh in melje drobtine
 • zna kontrolirati čas sušenja
 • pozna tehnološki postopek za izdelavo drugih finih pekovskih izdelkov
 • zna izdelati druge fine pekovske izdelke
 • pozna postopke luženja pekovskih izdelkov
 • pozna stroje in naprave za izdelavo pekovskih izdelkov
izdeluje dietetične pekovske izdelke
 • pozna surovine in pogoje za pripravo dietnih pekovskih izdelkov
 • izbere surovine, ki so primerne za določeno dieto
 • izdela kruh in pekovsko pecivo, ki je primerno za ljudi s posebnimi dietami, kot so npr. za  sladkorne bolnike,  bolnike s celiakijo ...
 • pakira in deklarira dietetične pekovske izdelke

izdeluje razstavni eksponat iz različnih test
 • načrtuje, izbere in pripravi materiale in oblikuje razstavne eksponate:
 • opleteni pekovski izdelki iz različnega testa in tehnik
 • figure iz testa
 • dekorativne elemente  za pekovske izdelke

razvija nove pekovske izdelke za določene ciljne skupine
 • sledi trendom na področju pekarstva
 • sledi novim dognanjem  na strokovnem področju
 • izdeluje ekološke pekarske  izdelke
 • razvija nove recepture, jih preizkuša in izboljšuje
 • izdela kruh ali pekovsko pecivo  po lastnem načrtu
 • upošteva želje strank in promovira lastne izdelk

pakira in skladišči izdelke
 • reže izdelke
 • ročno ali strojno tehta in pakira izdelke
 • opremi izdelke z ustrezno deklaracijo
 • kontrolira maso pakiranih izdelkov
 • izbere pravilen način skladiščenja glede na čas skladiščenja in glede na vrsto izdelkov
 • kontrolira in uravnava pogoje v skladiščih
 • prepozna proces staranja, kvarjenja in napake kruha
 • upošteva pogoje skladiščenja
 • upošteva  predpise o pakiranju, deklariranju in skladiščenju izdelkov

nabavlja surovine in polizdelke ter strankam ponudi in prodaja pekovske izdelke in pekovsko pecivo
 • pripravi izložbo s pekovskimi izdelki za prodajo ter promovira in trži svoje izdelke
 • sprejme kupca, mu svetuje in postreže
 • pravilno shranjuje in razvršča izdelke v prodajnih vitrinah glede na sanitarne predpise, estetiko, temperaturni režim, predpisan za posamezne izdelke
 • skrbi za prijeten in lepo urejen videz prodajalne
 • določi ceno izdelka
 • izdela ustrezno deklaracijo izdelka
 • pripravi prodajno akcijo
 • dogovarja se s strankami glede naročil, posebnih naročil in  prilagojenih izdelkov
 • nabavlja surovine in prodaja izdelke
 • strankam pravilno ponudi izdelke
 • obvlada tehnike nabave surovin skladno z načeli HACCP
 • upošteva načela higiene živil

izvaja praktično usposabljanje kandidatov
 • pripravi načrt praktičnega usposabljanja in ga izvede
 • seznani kandidata z organizacijo podjetja, s hišnim redom in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno učno mesto
 • določi kandidatom dela in naloge v okviru programa praktičnega usposabljanja
 • spodbuja samoiniciativnost in podjetnost pri delu
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • seznanjen je s šolskim sistemom
 • razume pomen in pozna elemente priprave na pedagoško delo
 • pozna pedagoška načela
 • izbere  učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • seznanjen je s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepozna posebnosti in interese kandidatov ter jih ustrezno upošteva pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • motivira kandidate za delo in učenje
 • pozna kandidatove obveznosti in pravice iz učne pogodbe in delovnega razmerja
 • uporablja  sodobne načine elektronskega poslovanja
uvaja nove delavce na delovno mesto
 • seznani nove delavce z organizacijo podjetja, s hišnim redom, z  režimom dela in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno delovno mesto
 • izvede ali pripravi načrt uvajanja novega zaposlenega
 • seznani delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
 • določi dela in naloge za novega delavca
 • glede na potek del ga sproti usposobi oziroma napoti na usposabljanje za posamično fazo izvedbe naloge
 • motivira novozaposlene za delo in učenje
 • pozna razne učne oblike in metode ter zna izbrati najustreznejše glede na učno situacijo
Administrativna dela vodi evidence pekarskih storitev
 • ureja, vodi in posodablja podatkovne baze
 • vodi različne potrebne evidence v pekarstvu in ureja arhiv dokumentacije
 • pripravi cenik izdelkov in storitev
 • izdela kalkulacije
 • arhivira dokumentacijo
 • operira z obrazci/s programi, s pomočjo katerih vodi evidence skladno s predpisi
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo za potrebe poslovanja in komunikacije v pekarskem podjetju
 • pozna pomen in pravila vodenja ter arhiviranja predpisane dokumentacije
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
 • pozna pravila varovanja osebnih podatkov
Komercialna dela zagotavlja rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami
 • spremlja in ocenjuje tekoče poslovanje v poslovni enoti
 • razume odmike poslovanja enote od načrta
 • skrbi za poslovanje skladno z zakonodajo in internimi predpisi ter s standardi v svoji poslovni enoti
 • posreduje poročila vodstvu in strokovnim službam
 • usklajuje ugotovitve z neposrednim vodjem
 • pripravlja predloge za boljše poslovanje
 • obvlada načine izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • pozna kazalce poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • pozna vzroke za zmanjšanje dobička
 • pozna vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • pozna načine financiranja in ohranjanja tekoče likvidnosti
 • pozna analizo rezultatov, pridobljenih na osnovi izračunanih parametrov z uporabo statističnih metod
 • pozna načine varovanja in zaščite podatkov
 • pozna vire uradnih informacij in njihovo uporabo
 • planira poslovanje poslovne  enote in skrbi za donosnost le-te
 • seznanjen je s poslovnim okoljem z namenom doseganja visoke učinkovitosti potencialov poslovalnice
 • izvaja plačilni promet
 • skrbi za donosnost obratovalnice, upravičenost investicij
 • izdeluje kalkulacije
 • upošteva predpise, ki ga zavezujejo pri delu
 • prepozna tržne priložnosti in sklepa na osnovi rezultatov raziskave trga
 • zna določiti pozicijo podjetja oz. poslovne enote, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • pozna metode tržnega komuniciranja in pomen promocije
 • pozna vlogo in pomen ugleda podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • zna brati bilanco denarnih tokov, bilanco stanja in bilanco uspeha, pozna njihovo vlogo in pomen
 • zna spremljati osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
 • zna načrtovati in prikazati potrebna sredstva in vire za izvedbo posla
 • zna se kratkoročno in dolgoročno finančno odločati
 • seznanjen je z davčnim sistemom
 • seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • izvaja prodajno strategijo podjetja

Vodenje organizira in vodi sodelavce v svoji poslovni enoti
 • vodi  zaposlene in organizira delo v enoti
 • načrtuje delo v svoji poslovni enoti
 • delegira naloge
 • skrbi za osebnostni razvoj zaposlenih
 • skrbi za usposobljenost zaposlenih s področja njihovega dela skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motivira in nagrajuje zaposlene za delo v sodelovanju z drugimi službami
 • spodbuja timsko delo
 • kontrolira opravljeno delo
 • skrbi za spoštovanje vrednot družbe in organizacijske kulture
 • skrbi za zadovoljstvo zaposlenih
 • ustvarja pozitivno vzdušje, ki je usmerjeno k napredku
 • pri svojem delu upošteva poslovno vizijo podjetja
 • organizira delo sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • seznanjen je s pravili organizacije dela in pravili organizacije podjetja
 • išče in primerja ter selekcionira različne vire informacij
 • sodeluje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih sredstev
 • sodelavce usmerja k strokovnemu delu
 • opazi pomanjkljivosti pri delu in daje pobude za strokovno izobraževanje
 • konstruktivno rešuje konflikte
 • pozna principe vodenja in timskega dela
 • razlikuje različne načine in stile vodenja in izbira najustreznejše v dani situaciji
 • poslovno idejo oziroma priložnost realizira v praksi
 • razvija inovativnost, ustvarjalno mišljenje in spretnost logičnega reševanja problemov
 • nadzira delo v delovnem okolju
 • s svojim delom in vedenjem je vzor sodelavcem
 • pozna  procese dela v delovnem okolju
 • upošteva predpise in delovnopravno zakonodajo
 • motivira delavce
 • pozna merila in načine vrednotenja delovne uspešnosti
 • obvlada osnove organizacije dela, dela skupine
 • obvlada zakonitosti upravljanja s človeškimi viri
 • obvlada metode vodenja in motiviranja
 • obvlada metode reševanja konfliktov
 • obvlada dejavnike stresa in metode preprečevanja stresa
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na razvoj osebnosti
 • pozna strukturo osebnosti in osebnostne lastnosti
 • pozna vsebino opisa del in nalog, ki so sestavni del pogodbe o zaposlitvi
 • pozna delodajalčeve in delavčeve obveznosti in pravice

Nadzor dela nadzoruje procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvaja ukrepe za izboljševanje kakovosti
 • kontrolira kakovost storitev
 • spremlja razvoj pekarske  stroke
 • kritično ocenjuje svoje delo, se na napakah uči in jih popravlja
 • zagotavlja opravljanje dela s primerno kakovostjo in v primernem času
 • pozna standarde in metode kontrole kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti blaga in storitve
 • pozna standarde in načine ugotavljanja kakovosti pridelkov ter pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • skrbi za lasten razvoj in izobraževanje
 • upošteva etični kodeks
 • varuje poslovne skrivnosti

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela, varnost in kakovost izdelkov in storitev
 • izvaja dela odgovorno, podjetno in etično ter zagotavlja  kakovost lastnega dela in dela zaposlenih v pekarski proizvodnji
 • zaveda se lastne odgovornosti pri zagotavljanju kakovosti opravljenih del in storitev
 • zagotavlja varnost in kakovost materialov, izdelkov ter storitev
 • sledi novostim na strokovnoizobraževalnem področju,
 • skrbi za izobraževanja  zaposlenih in prenaša nova znanja na svoje sodelavce
Komunikacija komunicira s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komunicira z neposredno nadrejenimi in vodstvom ter jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • dnevno komunicira s sodelavci in jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • komunicira s strokovnimi službami
 • komunicira z državnimi in drugimi ustreznimi organi
 • konstruktivno rešuje konflikte v komunikaciji
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja in načela uspešne komunikacije
 • obvlada ustno in pisno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • pozna osnove strokovne terminologije v angleškem jeziku
 • ustrezno izvaja poslovno korespondenco
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna poslovni bonton
Varovanje zdravja in okolja vodi in spremlja izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti
 • nadzoruje in spremlja upoštevanje pravil glede varnosti in zdravja pri delu v svoji poslovni enoti
 • nadzira in svetuje osebju v svoji poslovni enoti pri uporabi delovnih in zaščitnih sredstev ter jih zna pripraviti upoštevajoč varstvo pri delu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva predpise na področju varovanje okolja
 • permanentno pridobiva in obnavlja znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • seznanjen je s predpisi na področju varnosti, zdravja pri delu in ekologije
 • seznanjen je s tehnično zakonodajo na področju pekarstva
 • seznanjen je s higienskimi predpisi in standardi
 • seznanjen je s predpisi za varovanje okolja
 • obvlada postopke in načine ravnanja z odpadki in embalažo


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Robert Piskač,  Pekarna Piskač, Podgorica,  Ljubljana - Črnuče
 • Pavel Kancilija, Pekarna Kancilija, Domžale
 • Jelka Čop, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.