Katalog

Naziv:

Oljkar/oljkarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

6.12.2022

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oljkar/oljkarka (5255043011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Oljkar/oljkarka 52550430 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.    POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

4.2.    NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Ustno preverjanje in
 • praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

 

Načini preverjanja
Delež (%)
   A
ustno preverjanje
      50 %
   B
praktično preverjanje z zagovorom
      50 %

 

 

a)                Ustno preverjanje
b)                Praktično preverjanje z zagovorom


Področje ocenjevanja
Merila ocenjevanja
Delež %
1. načrtovanje
 • izbor ustrezne opreme in materiala, potrebnega za  delo
     5
2. izvedba
 • upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov
     50
 • strokovnost in kakovost pri delu
 • upoštevanje strokovnih smernic na področju oljkarstva
 • upoštevanje ukrepov za zagotavljanje varnosti pri delu
 • razumevanje in upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter ostalih področnih predpisov
3. dokumentacija
 • ustreznost dokumentacije (skice, poročilo o opravljenem delu, evidence, ponudba, račun …)
     5
4. zagovor
 • točnost in strokovnost odgovorov oziroma pojasnil
     40
SKUPAJ
     100


Izločilna merila:        
                                                       
-       Ni izločilnih meril.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor - učilnica ali pisarna za preverjanje znanja kandidatov,, opremljena s tehnično opremo in pripomočki za risanje skic (npr. računalnik s spletnim dostopom, večji listi – A3, pisala ali svinčniki)
 • oljčnik
 • oprema za vzorčenje tal (vrečka, pisalo, sonda)
 • oprema za rez oljk (ročne škarje in žaga, baterijske škarje in žagica, teleskopske škarje in žagica, vezivo za privezovanje vej/ic)
 • oprema za obiranje (zaboji za shranjevanje oljk, mreže za obiranje, grabljice – ročne ali baterijske ali pnevmatske)
 • oprema za sajenje oljk (lopata, motike, opora, vezivo za privez k opori, zalivalka)
 • manjše količine različnih vrst gnojil (vzorec: mineralna gnojila, peletiranega organskega gnojila, hlevski gnoj …)
 • oprema za vzdrževanje zelenih površin v oljčniku (kosilnica samohodna ali nitkarica ali mulčer)
 • nahrbtna škropilnica za foliarno gnojenje oziroma za varstvo rastlin
 • nekaj primerov fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju FFS) z navodili
 • posoda za prenos olja (nerjaveče jeklo)
 • oljčna klet z opremo (nerjaveči sodi, filter)
 • osebna varovalna oprema (zaščitna obleka, rokavice, očala, maska …)
 • dostop do Sadnega izbora in Sortne liste
 • slikovni material z gospodarsko pomembnimi škodljivci in njihovimi poškodbami na oljki
 • slikovni material z znaki gospodarsko pomembnih bolezni na oljki
 • različni primeri etiket za steklenice z oljem

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja agronomije/kmetijstva in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju oljkarstva, ki jih dokazuje s pogodbo o zaposlitvi ali z referenčnim pismom delodajalca/naročnika del ter
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja agronomije/kmetijstva in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja sadjarstva ali oljkarstva, ki jih dokazuje s pogodbo o zaposlitvi ali z referenčnim pismom delodajalca/naročnika del ter
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 5 let delovnih izkušenj pridelave oljk, kar izkazuje z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi teren in zasadi oljčnik
 • vzame vzorec tal in ga odpremi za analizo
 • izračuna gnojilni odmerek
 • očisti teren zarasti in drevja
 • pripravi načrt za pripravo poti in obračališč
 • pripravi načrt za planiranje terena ter napravo drenažnega in namakalnega sistema
 • opravi zeleno gnojenje pred sajenjem oljčnika (podor zelenih rastlin)
 • opravi založno gnojenje (vnašanje težko topnih fosfornih in kalijevih gnojil v globlje plasti zemlje, kjer je večji del korenin)
 • opravi rigolanje (obdelava tal na globini večji od 50 cm)
 • pripravi načrt nasada z zakoličenjem
 • postavi ograjo oljčnika
 • poseje ustrezno travno mešanico v oljčniku
 • izbere primernega izvajalca in izvaja nadzor v primeru, če večjih del zaradi primerne mehanizacije oz. opreme ne opravlja sam/a
 • postavi opore za sadike
 • izbere in pripravi kakovostno sadiko za sajenje
 • oskrbi sadiko
 • pozna tipe tal
 • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal
 • pozna postopke priprave zemljišča za napravo nasada
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • razlikuje vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna postopek izvedbe drenažnega in namakalnega sistema
 • pozna različne načine obdelave tal
 • pozna pomen Sadnega izbora in Sortne liste
 • pozna sisteme in načine sajenja ter posadi sadiko
 • pozna čas, globino in razdaljo sajenja oljk
 • pozna sorte in vrste sadilnega materiala oljk
 • pozna različne načine opor v oljčnikih
 • pozna postopke urejanja vodnega režima v nasadu
Jemanje vzorca tal za standardno analizo in prepoznavanje tipa tal za sajenje oljčnika

 • izbere pripomočke za odvzem vzorca
 • določi globino odvzema za trajni nasad
 • vzame vzorec
 • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
 • opredeli tip tal ter predlaga uporabo  ustreznih gnojil
 • pojasni fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal ter njihov vpliv na rodnost v oljčniku
Priprava osnutka načrta za zasaditev novega oljčnika

 • pridobi potrebne podatke za zasaditev oljčnika
 • glede na pridobljene podatke opredeli delovne postopke po vrstnem redu, ki si sledijo pri zasaditvi oljčnika, ter njihovo vlogo
 • izračuna potrebno število sadik in opore
 • izračuna potrebno vrsto in količino gnojila
 • izračuna potrebno količino materiala za postavitev ograje
 • izračuna potrebno količino materiala za namakalni sistem
 • izračuna potrebno količino drenažnega materiala in materiala za odvodnjavanje površinskih voda
 • navede ukrepe za začasno in trajno ozelenitev oljčnika ter izračuna potrebno količino semena travne mešanice
 • navede potrebne stroje in naprave pri pripravi oljčnika ter pojasni njihovo vlogo
 • nariše skico zasaditve oljčnika s predvidenimi potmi in obračališči
 • pojasni svoje odločitve glede posameznih opravil
Sajenje drevesa oljke

 • izbere sorte in sadike oljk glede na predvideno lego in tip tal
 • pojasni izbor sorte in sadike oljk s stališča različnih dejavnikov
 • pojasni pomen Sadnega izbora in Sortne liste
 • pripravi orodje in materiale za sajenje oljk
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • skoplje sadilno jamo
 • pognoji in pojasni pomembnost gnojenja oljk z različnih vidikov
 • postavi oporo in pojasni njeno funkcijo
 • posadi in pričvrsti sadiko na oporo
 • zalije sadiko in pojasni posledice izpostavljenosti mladih dreves hudi suši
 • pojasni morebitne težave, ki se lahko pojavijo pri rasti oljke do rodne dobe
 • pojasni pomen tal na rast in rodnost oljk
oskrbuje oljčnik do rodnosti
 • gnoji glede na rezultate analiz, odvzem hranil in vizualno opazovanje oljk
 • izvaja namakanje in/ali fertirigacijo na podlagi opazovanja in meteoroloških podatkov ter pozna različne načine namakanja
 • zatira plevele in pozna različne načine zatiranja plevelov ter pomen tega
Oskrba oljčnika do rodnosti

 • pojasni čas, način in količine gnojenja oljčnika do rodnosti
 • izračuna gnojilni odmerek na podlagi danih podatkov
 • pojasni posledice večjega pomanjkanja hranil na drevesa v predrodni dobi
 • pojasni čas, način in količino namakanja oljčnika do rodnosti
 • pojasni pomen in načine zatiranja plevelov
oskrbuje oljčnik v rodnosti
 • izvaja namakanje in/ali fertirigacijo oljčnika na podlagi opazovanja in meteoroloških podatkov ter pozna različne načine namakanja
 • nadzira oporo, ograje, namakalni sistem, drenažni sistem, poti ter ukrepa v primeru odstopanj
 • mulči medvrstni prostor, brežine in druge zelene predele oljčnika
 • strojno in/ali ročno kosi
 • izvede mehansko obdelavo tal
 • gnoji glede na rezultate analiz, odvzem hranil in vizualno opazovanje
 • opravi foliarno gnojenje
 • pozna različne načine obdelovanja tal v trajnih nasadih
 • pozna znake pomanjkanja hranil
 • pozna načine pridelave oljk (konvencionalna, integrirana, ekološka)
Oskrba oljčnika v rodnosti

 • pojasni znake pomanjkanja hranil pri oljkah
 • pojasni čas, način in količine gnojenja oljčnika v rodnosti vključno s foliarnim gnojenjem
 • izračuna gnojilni odmerek na podlagi danih podatkov
 • pojasni čas, način in količino namakanja oljčnika v rodnosti ter pomen namakanja
 • pojasni pomen in načine zatiranja plevelov
 • pojasni različne načine obdelave tal
 • pojasni razlike med konvencionalno, integrirano in ekološko pridelavo oljk
 • pojasni nego ozelenelih delov oljčnika
oblikuje gojitveno obliko
 • izvaja privezovanje k opori za namen oblikovanja krošnje
 • pozna različna veziva za privezovanje
 • izvaja gojitveno rez do polne rodnosti
 • izvaja ukrepe za oblikovanje in vzdrževanje krošnje
 • opravi osnovno rez oljk v rodnosti
 • opravi letno rez mlade oljke in oljke v rodnosti
 • opravi obnovitveno rez poškodovane ali stare oljke
 • obvlada različne gojitvene oblike in načine oblikovanja oljk in njihove prednosti in slabosti
 • pozna pomen izvajanja rezi
 • pozna osnovne zakonitosti rasti oljke, fiziološke osnove in ukrepe rezi ter njihov učinek
Prikaz gojitvene rezi pri oljki (skica)

 • nariše skico vzgojne rezi pri oljki in nakaže možne rešitve vzgoje dreves
 • pojasni zakonitosti pri rasti oljke in pri rezi
 • našteje različne gojitvene oblike pri oljki, njihove prednosti in slabosti
Obrezovanje oljke v simulirani obliki

 • opiše veziva iz različnih materialov
 • pojasni razlike med rezjo mlade oljke in oljke v rodnosti
 • oceni kondicijo (vegetativno stanje) drevesa oljke
 • prepozna morebitne napake in pomanjkljivosti predhodne rezi
 • pojasni pomen obnovitvene rezi pri oljki
 • predlaga in izvede rez ter pojasni svoje odločitve
 • pojasni nadaljnje ravnanje s porezanimi vejami
 • pojasni čas in razloge za izvajanja rezi

izvaja varstvo oljčnika
 • prepozna osnovne znake gospodarsko pomembnih bolezni in škodljivcev ter primerne načine varstva oljk pred njimi
 • v oljčniku redno izvaja monitoring (spremlja) pojav škodljivcev in bolezni muhe
 • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
 • izračuna koncentracijo in odmerek škropiv in pripravi škropilno brozgo
 • škropi proti boleznim, škodljivcem in plevelom z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnica)
 • varno uporablja fitofarmacevtska sredstva
 • pozna različne tehnike za varstvo oljk
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna možne posledice uporabe FFS na okolje in ljudi
 • pozna oznake o strupenosti FFS in razume navodila za uporabo
Prepoznavanje gospodarsko pomembnih bolezni in škodljivcev ter varstvo pri oljkah

 • na primerih prepozna gospodarsko pomembne škodljivce in pojasni vpliv njihovih poškodb
 • na primerih prepozna osnovne znake gospodarsko pomembnih bolezni in pojasni njihov vpliv na zdravje dreves in plodov
 • opiše možnosti spremljanja pojava škodljivcev
 • pojasni ustrezne načine/tehnike varstva oljk glede na vrsto bolezni in škodljivcev
 • pojasni pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek škropiva in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pojasni posledice nerednega pregledovanja škropilnikov in pršilnikov
 • pojasni pomen varne rabe FFS
 • izračuna odmerek za nanos FFS
 • razloži znake o strupenosti FFS
 • na podlagi navodil razloži postopek priprave ter uporabe škropiva
 • pojasni negativne vplive uporabe FFS na okolje in ljudi
obere oljke
 • pripravi stroje, naprave in pripomočke za obiranje oljk
 • določi čas obiranja na podlagi obarvanja plodov in informacij strokovnih služb, ki spremljajo dozorevanje oljk
 • pripravi embalažo za prevzem olja iz predelave
 • obira oljke s strojnimi ali električnimi grabljicami oziroma ročno, glede na način rabe plodov
 • pozna različne tehnike obiranja in uporabe različnih pripomočkov
 • pozna prednosti in slabosti različnih načinov shranjevanja oljk pred predelavo
Obiranje oljk

 • pojasni, kdaj je najbolj optimalen čas za obiranje oljk (za olje in za vlaganje)
 • izbere primerne pripomočke za obiranje oljk glede na tehnike obiranja
 • opiše razlike med strojnim in ročnim obiranjem
 • pojasni organizacijo dela pri obiranju
 • pojasni različne načine shranjevanja oljk pred predelavo (prednosti in slabosti)
odpelje oljke v predelavo
 • izbere oljarja in se predhodno  dogovori za termin predelave
 • razlikuje načine predelave oljk za olje in namizne oljke
 • pozna možnosti uporabe oljčnih tropin in rastlinske vode
 • pozna vpliv različnih načinov predelave na kakovost olja
Predelava oljk

 • pojasni razlike med načini predelave oljk za olje
 • pojasni različne načine predelave namiznih oljk
 • pojasni izbor oljarja in opiše pripravo ustrezne embalaže za olje
 • razloži vpliv različnih načinov predelave na kakovost oljčnega olja
 • pojasni vpliv temperature in časa mesenja na oljevitost in kakovost olja
 • pojasni možnosti uporabe oljčnih tropin in rastlinske vode
skladišči in polni oljčno olje v steklenice
 • izbere način skladiščenja ter pozna prednosti in slabosti posameznega načina skladiščenja olja
 • nadzira merila skladiščenja
 • izvaja smernice dobre higienske prakse skladiščenja in polnjenja oljčnega olja
 • pozna pogoje skladiščenja olja (temperatura, vlaga, svetloba …)
 • pozna opremo za shranjevanje olja in konzerviranje oljk
 • pozna parametre kakovosti oljčnega olja
 • pozna način izvajanja senzorične analize
 • določi osnovne senzorične napake ter pozitivne lastnosti oljčnega olja
 • pozna različne kakovostne razrede oljčnih olj in tržne kategorije oljčnih olj
 • pozna način označevanja oljčnega olja
 • pozna vplive na kakovost oljčnega olja
 • pozna pomen oljčnega olja v prehrani (primerjava z drugimi maščobami)
Skladiščenje oljčnega olja

 • pojasni smernice dobre higienske prakse (DHP) ravnanja z oljčnim oljem
 • pojasni postopek od prevzema oljčnega olja v oljarni do trajnejše namestitve oljčnega olja v sodih
 • pojasni pomen filtriranja in primerne opreme za shranjevanje oljčnega olja
 • razloži proces stekleničenja
 • pojasni dejavnike, ki vplivajo na kakovost oljčnega olja
 • pojasni parametre kakovosti oljčnega olja, razloži kakovostne razrede oljčnih olj in tržne kategorije oljčnih olj
 • loči najbolj pogoste senzorične napake oljčnega olja in prepozna osnovne pozitivne senzorične lastnosti oljčnega olja
 • nariše skico etikete in opiše smernice označevanja oljčnega olja
 • prepozna in pojasni napake na etiketah in steklenicah z oljčnim oljem
 • pojasni pozitivne učinke oljčnega olja v prehrani
vodi evidence in drugo dokumentacijo na področju oljkarstva
 • vodi proizvodne evidence
 • vodi evidence skladno s smernicami dobre higienske prakse
 • vodi evidence o uporabi in porabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev
 • vodi evidence o integrirani in ekološki predelavi
 • vodi evidence za uveljavljanje neposrednih plačil
 • vodi evidence o delovnih urah kmetijske mehanizacije
Vodenje evidenc in druge dokumentacije na področju oljkarstva

 • našteje obrazce za vodenje posameznih vrst evidenc in pojasni njihov namen oz. uporabo
 • pojasni posledice pomanjkljivega vodenja evidenc
 • pojasni vrste in strukturo stroškov dela in materialov na področju oljkarstva
 • pojasni postopek priprave pogodbe in izdaje računa
 • pojasni standarde kakovosti na področju oljkarstva

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Uredba o uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje
    DRUGO
 • Bučar-Miklavčič, M., Bešter, E., Butinar, B., Čalija, D., Podgornik, M., Valenčič, V. (2016). Oljčno olje, oljke in senzorično ocenjevanje. Koper: Univerzitetna založba Annales.
https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2020/12/Oljcno-olje_oljke-in-senzoricno-ocenjevanje-pomanjsana.pdf

 • Vesel, V., Vrhovnik, I., Jančar, M., Bandelj, D., Devetak, M., Baruca Arbeiter, A., Dreu, S. (2020). Oljka. Ljubljana: Kmečki glas. 216 str.
 • Smernice za označevanje oljčnega olja. (2020). Ljubljana. 51. str.
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/HRANA/Kakovost-in-oznacevanje-kmetijskih-pridelkov-in-zivil/Oljcno-olje/Smernice_za_oznacevanje_oljcnega_olja_2022.pdf


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • mag. Viljanka Vesel, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 • mag. Urška Klančar, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 • Vasja Juretič, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 • Elvin Klobas, Društvo oljkarjev Slovenske Istre

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.