Poklicni standard

Naziv:

Mehanik/mehaničarka kmetisjkih in gozdarskih strojev in naprav

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

23.3.2004

Predhodniki:

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Mehanik/mehaničarka kmetisjkih in gozdarskih strojev in naprav (5250.007.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. uporablja sodobno informacijsko tehnologijo
 5. komunicira s predpostavljenimi, sodelavci in strankami
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. postavlja diagnoze o stanju traktorja ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojev
 8. nastavlja, vzdržuje in popravlja mehanične sisteme, naprave in njihove sklope na traktorju ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojih
 9. nastavlja, vzdržuje in izvaja enostavna popravila električnih in elektronskih naprav in njihovih sklopov na traktorju ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojih
 10. vzdržuje, nastavlja in popravlja hidravlične in pnevmatske sklope na traktorju ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojih
 11. montira, vzdržuje in popravlja stacionarne kmetijske stroje in naprave
 12. nastavlja in pripravlja kmetijske in gozdarske stroje za delo ter jih opremlja z dodatno opremo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, organizira in analizira lastno delo
 • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila, dokumentacija, ogledi)
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • določi potreben čas za izvedbo dela s pomočjo programskih paketov oziroma norm
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kvalitete opravljenega dela
 • se prilagaja dinamiki del v kmetijstvu in gozdarstvu
 • načrtuje finančni tok
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • zna načrtovati in organizirati delo v mehanični dejavnosti
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • zna oceniti čas, potreben za izvedbo posameznega dela
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pripravi potreben material
 • pripravi opremo in orodje
 • pripravi pisna navodila za izvedbo popravila
 • pripravi traktor oziroma kmetijski ali gozdarski stroj za izvajanje popravil po delovnem nalogu
 • zna izbrati potrebne rezervne in nadomestne dele ter potrošni material za izvedbo del
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • pozna postopke servisiranja
 • pozna lastnosti, zgradbo in uporabo izdelovalnih in pomožnih materialov ter rezervnih delov
 • pozna homologacijske in zakonske predpise
 • zna pripraviti navodilo za izvedbo popravila
Operativna dela postavlja diagnoze o stanju traktorja ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojev
 • prevzame traktor oziroma kmetijski ali gozdarski stroj z delovnim nalogom
 • opravi preizkus in ugotovi napako na kmetijskem stroju
 • ugotovi funkcijske sposobnosti traktorja ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojev pri prevzemu in pred predajo
 • ugotovi pravilnost delovanja motorja, krmilnega, zavornega in hladilnega sistema, prenosnikov vrtilnih gibanj, hidravlike ter električnih in elektronskih naprav
 • ugotovi napake pri delovanju stacionarnih strojev in naprav
 • prouči tehnično in tehnološko dokumentacijo ter tehnična navodila za zahtevnejša popravila oziroma izdelavo strojnega dela
 • uporabi tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev v elektronski obliki
 • diagnosticira dele, sklope in sisteme na traktorju oziroma kmetijskem ali gozdarskem stroju
 • izvede meritve in kontrolne postopke
 • ovrednoti rezultate meritev in kontrolnih postopkov
 • določi mesto napake in motnje pri delovanju motorja in drugih mehaničnih sklopov na traktorju in kmetijskih strojih
 • oceni obseg in vrste poškodb, pomanjkljivosti, napak in okvar ter ugotovi njihove vzroke z metodično preiskavo
 • postavi diagnozo o stanju traktorja oziroma kmetijskega ali gozdarskega stroja,
 • pripravi predlog za odpravljanje poškodb, pomanjkljivosti, napak in okvar za popravilo ali zamenjavo delov, sklopov in sistemov
 • pozna mehaniko traktorja ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojev glede na funkcijo medsebojnega delovanja posameznih naprav
 • pozna postopke diagnostike agregatov
 • pozna tehnična navodila, predpise in tehnično dokumentacijo ter njihovo vlogo
 • zna brati električne, pnevmatske in hidravlične vezalne načrte
 • pozna funkcijo in funkcijsko povezavo sistemov s pomočjo tehnične dokumentacije in predpisov
 • pozna tehnološke in tehnične meritve in postopke
 • pozna merilne in kontrolne pripomočke, orodja, naprave in stroje
 • zna sistematično iskati in lokalizirati napake oziroma okvare na traktorju ter kmetijskih in gozdarskih strojih
 • zna metodično postaviti diagnozo napake oziroma okvare
 • zna presoditi stopnjo obrabe in uporabnosti posameznih delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenitve in priporočljivosti preventivnega pregleda
nastavlja, vzdržuje in popravlja mehanične sisteme, naprave in njihove sklope na traktorju ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojih
 • izvede redna vzdrževalna dela na traktorju ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojih (predpisani servisi, tehnični pregledi strojev)
 • ugotovi porabo goriva, vrednost izpušnih plinov, porabo olja glede na navodila proizvajalca in zakonske predpise
 • nastavi parametre motorja po tehničnih podatkih proizvajalca
 • nastavi dele, sklope in sisteme na traktorju ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojih
 • izvede vzdrževalna dela, popravilo ali zamenjavo okvarjenih delov, sklopov in sistemov na motorju in prenosnikih vrtilnih gibanj
 • izvede vzdrževalna dela in popravi krmilni mehanizem, hidravlični, pnevmatski in zavorni sistem, kolesa in pnevmatike traktorja ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojev
 • nastavi geometrijo voznih koles traktorja, kombajna in drugih samovoznih kmetijskih in gozdarskih strojev
 • popravi mehanične zveze oziroma spoje, predvsem varovalnih elementov
 • razstavi in sestavi dele ter sklope traktorja, kmetijskega in gozdarskega stroja
 • pozna vrste vzdrževalnih del na traktorju ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojih
 • pozna delovanje sklopov in naprav na kmetijskih in gozdarskih strojih
 • pozna postopke vzdrževalnih del pri predpisanih servisih
 • pozna sisteme, sklope in dele na motorju in njihovo delovanje
 • pozna zgradbo in delovanje krmilnega mehanizma, hidravličnega, pnevmatskega in zavornega sistema traktorja ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojev
 • pozna vrste sklopk
 • pozna tehnologijo delovnih postopkov in procesov za montažo in demontažo delov in sklopov
 • pozna različne postopke spajanja kovin in nekovin
 • pozna postopke preoblikovanja, ročne in strojne obdelave kovin ter plastičnih materialov
 • zna uporabljati tehnično dokumentacijo pri vzdrževanju in popravilih
nastavlja, vzdržuje in izvaja enostavna popravila električnih in elektronskih naprav in njihovih sklopov na traktorju ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojih
 • določi mesto napake in motnje na električnih in elektronskih sistemih
 • izvede vzdrževalna dela na električnih in elektronskih delih, sklopih, sistemih traktorja ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojev
 • izvede vzdrževalna dela, zamenja, nastavi in popravi sisteme za osvetlitev in signalizacijo na traktorju ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojih
 • nastavi tehnične parametre po tehničnih podatkih proizvajalca
 • zamenja električne in elektronske sklope
 • pozna elektronske komponente na traktorju ter kmetijskih in gozdarskih strojih
 • pozna zgradbo električne opreme traktorja ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojev
 • pozna električne instrumente
 • pozna naprave za osvetljevanje in signalizacijo na traktorju in drugih kmetijskih strojih
 • pozna standarde in predpise za priključevanje naprav in sklopov
 • zna brati električne sheme traktorja
 • pozna delovanje, razume shemo, zna izmeriti vrednosti ter določiti stanje posameznega elementa sistema
vzdržuje, nastavlja in popravlja hidravlične in pnevmatske sklope na traktorju ter ostalih kmetijskih in gozdarskih strojih
 • nastavi regulacijsko hidravliko traktorja
 • odpravi pomanjkljivosti v tesnjenju in delovanju hidravličnega sistema traktorja in priključnih kmetijskih strojev
 • zamenja hidravlično olje v sklopih
 • izvede vzdrževalna dela in odpravi napake na hidrostatični transmisiji traktorja in gozdarskega stroja
 • izvede vzdrževalna dela, popravi in nastavi pnevmatske napeljave na kmetijskih in gozdarskih strojih
 • izvaja redna vzdrževalna dela na pnevmatskih in hidravličnih delih, sklopih in sistemih
 • nastavi krmilne ventile na traktorju ali kmetijskem in gozdarskem stroju
 • popravi ali zamenja okvarjene dele tritočkovnega priključnega drogovja
 • pozna sestavo in delovanje pnevmatskih in hidravličnih sistemov, naprav in sklopov
 • pozna postopke vzdrževanja, nastavitve in popravila hidravličnih in pnevmatskih sklopov
montira, vzdržuje in popravlja stacionarne kmetijske stroje in naprave
 • izvede montažo stacionarnega stroja oziroma naprave po načrtu,
 • nastavi parametre in preizkusi delovanje programske opreme,
 • uravna, nastavi in preizkusi delovanje stacionarnega stroja oziroma naprave
 • odpravi napake v delovanju stacionarnih strojev in naprav
 • opravi remont stacionarnih strojev in naprav
 • opravi redno nego, vzdrževanje in servis
 • pozna različne vrste, sestavo in delovanje stacionarnih strojev in naprav
 • pozna tehnike montaže stacionarnih strojev in naprav
nastavlja in pripravlja kmetijske in gozdarske stroje za delo ter jih opremlja z dodatno opremo
 • nastavi in pripravi stroje za osnovno obdelavo tal
 • nastavi in pripravi stroje za dopolnilno obdelava tal
 • nastavi in pripravi stroje za gnojenje
 • nastavi in pripravi stroje za setev in saditev
 • nastavi in pripravi stroje za oskrbo in nego posevkov
 • nastavi in pripravi stroje za spravilo pridelkov
 • nastavi in pripravi transportno in dvoriščno mehanizacijo
 • nastavi in pripravi hlevsko mehanizacijo
 • nastavi in pripravi gozdarsko mehanizacijo
 • pripravi in nastavi dodatno opremo za namenske traktorje ter kmetijske in gozdarske stroje
 • opremi traktorje in kmetijske ter gozdarske stroje z dodatno opremo
 • izvede konzerviranje sezonskih strojev in naprav
 • pozna vrste in delovanje strojev za osnovno in dopolnilno obdelavo tal
 • pozna vrste in delovanje strojev za gnojenje
 • pozna vrste in delovanje strojev za setev in saditev
 • pozna vrste in delovanje strojev za varstvo in nego rastlin
 • pozna vrste in delovanje strojev za spravilo krme in silaže
 • pozna vrste in delovanje strojev za spravilo pridelkov
 • pozna vrste in delovanje transportne in dvoriščne mehanizacije
 • pozna hlevsko mehanizacijo
 • pozna specialne vinogradniške in sadjarske stroje
 • pozna vrste in delovanje gozdarske mehanizacije
 • zna nastaviti in pripraviti kmetijske in gozdarske stroje za delo
 • pozna dodatno opremo in naprave
 • pozna postopke konzerviranja in shranjevanja kmetijske in gozdarske mehanizacije
Administrativna dela izpolnjuje dokumentacijo
 • izpolni delovno dokumentacijo
 • izdela poročila o opravljenem delu
 • vodi evidence delovnih ur
 • vodi evidence popravil in vzdrževalnih del
 • vodi evidence transportnih storitev
 • vodi evidence strojnih uslug
 • pozna delovno dokumentacijo
 • zna voditi posamezne vrste evidenc
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna metode izračuna lastne cen
 • naroči rezervne dele in opremo
 • nabavi in skladišči rezervne dele in opremo
 • izdela končni obračun opravljenega dela in porabljenega materiala
 • pripravi račun storitve za uporabnika
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
Vzdrževanje in popravila kontrolira, nastavlja ter vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • redno pregleduje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • nastavi in izvede vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • zna vzdrževati in nastaviti naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
Komunikacija komunicira s predpostavljenimi in sodelavci
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenimi
 • sodeluje s strokovnimi službami in z institucijami
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
komunicira s strankami
 • sprejme stranko in jo seznani s stanjem kmetijskega stroja, s potrebnimi vzdrževalnimi deli, popravili, s časom potrebnim za izvedbo del
 • svetuje strankam pri odločitvi glede popravila in vzdrževalnih del na kmetijskem stroju
 • svetuje strankam pri vgradnji dodatne opreme
 • obvesti stranko o preseganju potrebnih popravil in zamenjav, določenih s predračunom
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje pri delu na delovnem mestu
 • opravi delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva navodila za varno delo
 • upošteva načela varne in okolju prijazne rabe delovnih sredstev
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke
 • uporabi škodljive snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu s stroji in opremo
 • pozna standarde varnih strojev
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za rokovanje, skladiščenje in odstranjevanje za okolje škodljivih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Anton Štern, Srednja šola kmetijske mehanizacije,Vrbanska 30, 2000 Maribor
 • Marjan Dolenjšek, Kmetijski zavod Ljubljana, oddelek Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000, Novo mesto
 • dr. Rajko Bernik, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
 • Helena Žnidarič, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.