Poklicni standard

Naziv:

Klepar-krovec/Kleparka-krovka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

27.2.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Klepar-krovec/Kleparka-krovka (5210.014.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira svoje delo
 2. pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material v delavnici in na objektu
 3. racionalno uporablja čas, material in energijo
 4. opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s strankami in sodelavci
 7. oblikuje in izdeluje pločevinaste elemente
 8. pripravi orodje in pomožni material za pritrjevanje in montažo izolacijskih materialov in pločevinastih elementov
 9. montira in polaga kritino
 10. nadzira in preverja kakovost kleparsko - krovskih konstrukcij in del

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo ter sodeluje pri načrtovanju strešnih konstrukcij in dela v skupini
 • pregleda načrte in/ali popise del in prevzame dokumentacijo
 • prouči gradbeno in tehnično dokumentacijo
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo s sredstvi skupinskega in osebnega varovanja
 • posname mere strehe in strešnih elementov
 • pregleda načrte in posnete izmere ter razbere obseg dela
 • uporablja kataloge in navodila proizvajalcev kritin
 • načrtuje delo po fazah dela in terminsko ter izbere vrsto in količino osnovnega in pomožnega materiala
 • obvlada tehnično risanje
 • zna brati tehnično dokumentacijo
 • pozna organizacijo gradbišča
 • pozna opisno geometrijo v okviru stroke
 • pozna zakonodajo in predpise v okviru stroke
 • pozna vrste, lastnosti in namen izolacijskih materialov, pločevinastih elementov in kritin
 • obvlada delovno zaporedje ter pozna normative porabe materiala
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • pozna principe organizacije dela
 • obvlada standarde in norme v montaži prezračevalnih in klima sistemov
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto, delovne naprave in stroje, orodje in material v delavnici in na objektu
 • izvede pregled objekta
 • preveri geometrijske veličine strehe
 • določi vrstni red montaže
 • pripravi in pregleda orodje, stroje in material za izdelavo pločevinastih elementov
 • pripravi orodje in pomožni material za pritrjevanje in sestavljanje predhodno izdelanih elementov ali podsklopov
 • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva
 • preveri skladnost količine in kvalitete materiala s popisom ali predračunom
 • pozna tehnike in pravila merjenja
 • pozna osnovne in pomožne materiale ter njihove lastnosti, uporabnost in kompatibilnost
 • pozna delovno orodje, naprave in stroje ter njihovo uporabnost
 • pozna navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
Operativna dela oblikuje in izdeluje pločevinaste elemente
 • določa razvite širine in plašče pločevinastih elementov
 • izreže in strojno ali ročno oblikuje pločevinaste elemente
 • vrta izvrtine in koviči ali vijači pločevinaste elemente
 • mehko lota in vari elemente točkovno ali s talilnim postopkom
 • obvlada postopek in tehnike izdelovanja in spajanja pločevinastih elementov
 • zna uporabljati opisno geometrijo na področju stroke
 • pozna tehnologijo rezanja, izrezovanja, vrtanja in oblikovanja pločevin
 • pozna tehnologijo lotanja in varjenja
 • pozna tehnologijo kovičenja in vijačenja pločevinastih elementov
montira ali polaga kritino
 • pritrjuje in oblikuje podkonstrukcijo iz desk ali opažnih plošč z vijačenjem ali žeblji
 • pritrjuje paropropustno ali nepropustno folijo
 • izvede razporeditev letev in tramičev glede na vrsto kritine
 • polaga kritino in oblikuje zaključke
 • plamensko ali toplo zračno vari izolacijske bitumenske trakove ali folije iz umetnih mas
 • polaga izolacijske materiale na strešno konstrukcijo
 • fizično pritrdi in vgradi elemente
 • zatesni spoje med različnimi materiali
 • preveri in kontrolira nagibe in tesnost spojev ter estetski izgled
 • preveri usklajenost montaže elementov z načrtom
 • zaščiti izolacijo in kritino
 • sodeluje pri prevzemu kleparsko-krovskih del na objektu
 • pregleduje strešno kritino in ugotovi poškodbe
 • popravlja poškodovane kritine
 • izvaja tekoče vzdrževanje kritin
 • pozna postopke in tehnike montiranja oz. polaganja strešnih kritin
 • pozna osnove izdelave lesenih podkonstrukcij in konstrukcij
 • pozna vrste in lastnosti izolacijskih materialov
 • pozna tehnologije in materiale za zagotavljanje tesnosti spojev
 • pozna vrste strešnih kritin in njihovo uporabnost
 • pozna osnove statike, gradbene fizike in energetike
 • pozna poškodbe kritine in vzroke za nastanek
 • pozna načine in postopke izvajanja vzdrževalnih del ter življenjsko dobo različnih kritin
 • pozna tehnologije in materiale za sanacijo in obnovo kleparskih in krovskih konstrukcij
 • pozna lastnosti in uporabo materialov za zaščito in utrjevanje kleparskih in krovskih konstrukcij in materialov
kontrolira in vzdržuje kritino
 • vizualno in mehansko ugotovi poškodbe in napake na kritini
 • popravi oz. opravi vzdrževalna dela na kritini
 • skupaj z nadrejenim sodeluje pri izdelavi plana vzdrževanja kritine
 • pozna preventivno in kurativno vzdrževanje kritine
 • pozna osnovna vzdrževalna dela na strešnih konstrukcijah in kritinah
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izvede popis del vgrajenega materiala in spremlja porabo
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • vodi potrebno dokumentacijo (dnevniki, obračuni itd.)
 • izdela zapisnik neusklajenosti materialov ali izvedbe z načrtom
 • dokumentira vzroke odstopanj od zahtev
 • izdela poročilo o opravljenem delu
 • vodi evidence popravil in vzdrževalnih del
 • pozna potrebne evidence dela
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
 • obvlada delo z računalnikom in drugo pisarniško opremo
Komercialna dela sodeluje pri pripravi predračuna in obračuna opravljenih del
 • sodeluje pri izdelavi predračuna
 • opravi popis izvršenih del
 • opravi obračun del in porabe materiala in sodeluje pri pripravi računa
 • sodeluje pri izbiri materialov in orodij
 • naroča orodja, pomožni material in kleparsko-krovski material in ga skladišči
 • sodeluje pri pripravi predračuna tekočega in izrednega vzdrževanja kritine
 • pozna normative dela in materiala ter osnove kalkulacij
 • pozna vrste stroškov dela in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 • izvaja dela v skladu s tehničnimi in tehnološkimi navodili
 • izvaja dela v skladu z veljavnimi standardi in zakonodajo
 • zagotavlja kakovost izdelka ali storitve
 • kontrolira rezultate lastnega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • spremlja trende v tehnologiji in materialih
 • pozna postopke ugotavljanja in spremljanja kakovosti storitve
 • pozna standarde in metode kontrole kakovosti materiala in izdelkov
 • pozna veljavne standarde in predpise
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc za zagotavljanje kakovosti
 • zaveda se pomena racionalne rabe materialov in energije
 • obvlada tehnološke postopke in navodila za delo
 • pozna navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
Vzdrževanje in popravila kontrolira, nastavlja ter vzdržuje orodja, stroje in pripomočke, ki jih uporablja pri delu
 • pozna osnovna vzdrževalna dela na pripomočkih, napravah in orodju
 • izvaja dnevno čiščenje, enostavno vzdrževanje in manjša popravila uporabljenih orodij in ročnih strojev
 • vzdržuje naprave, opremo in prostor med delom
 • kontrolira delovanje strojev, naprav in pripomočkov in ukrepa v primeru poškodb
 • sodeluje pri vzdrževalnih delih naprav, strojev in pripomočkov
 • pozna postopke za redne preglede in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodja
 • pozna preventivno in kurativno vzdrževanje in pomen vzdrževanja
 • pozna osnovna vzdrževalna dela na pripomočkih, napravah in orodju
Komunikacija sporazumeva se s strankami in sodelavci
 • argumentirano in strokovno svetuje stranki pri izbiri pločevinastih materialov in vrsti izolacijskih materialov in kritine ter opiše načine vzdrževanja posameznih vrst kritine
 • sodeluje s predpostavljenim, vodjem gradbišča, nadzornim in po potrebi s projektantom ter z ostalimi sodelavci
 • sodeluje v skupini pri izvajanju del
 • sodeluje z ostalimi izvajalci gradbenih del
 • obvlada strokovno terminologijo
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci, z dobavitelji in s strankami
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja dela opravlja tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • ravna po predpisih o varnosti in zdravju pri delu in o varstvu pred požarom
 • uporablja osebno in kolektivno varovalno opremo
 • uporablja zaščitna sredstva in varovala za delo na višini
 • varuje zdravje in okolje sebe in vseh prisotnih na objektu
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu
 • zbira, razvrsti in primerno odstrani odpadni material
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom, požarni red in obvlada varovalne ukrepe
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • pozna možne poškodbe pri delu
 • obvlada osnove nudenja prve pomoči
 • pozna pomen uporabe osebne varovalne opreme
 • pozna predpise in obvlada ukrepe za varovanje okolja
 • pozna zaščito, varnostne predpise in ukrepe za delo na višini

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vili Debevc, Žalec
 • Ludvik Šinko, Canko
 • Valentin Sonjak, Prevalje
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Branko Jerič, TŠC Nova Gorica
 • Simon Kragelj, TŠC Nova Gorica
 • Drago Rodman, TŠC Nova Gorica
 • Janko Rozman, OZS
 • Marija Šibanc, CPI
 • Metod Češarek, CPI
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.