Katalog

Naziv:

Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

18.11.2005

Predhodniki:

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji 52100071

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji  5210.007.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Opravljena osnovnošolska obveznost

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji  5210.007.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Opravljena osnovnošolska obveznost

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv OBLIKOVALEC KOVIN in STROJNI MEHANIK, in sicer pri naslednjihpredmetih: - znanja s področja tehničnega risanja in poznavanja osnov strojništva pri predmetu OSNOVE STROJNIŠTVA (1., 2. in 3. letnik), - znanja, vezana na področje poznavanja orodij in materialov ter tehnologije obdelave pri predmetu STROJESLOVJE (1., 2. in 3. letnik), - praktična znanja in spretnosti pri predmetu PRAKTIČI POUK (1., 2. in 3. letnik).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje vzdrževanja strojev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • racionalno poraba časa in materiala
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnosti pri delu,
 • pravilno vzdrževanje strojev, naprav in opreme
 • razumevanje dokumentacije

Izločilna Merila

 • nepravilno vzdrževanje strojev, naprav in opreme
 • nerazumevanje dokumentacije

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Mehanik/mehaničarka industrijskih strojev in naprav

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • delovno mesto s strojem, napravo, opremo
 • komplet vzdrževalnih orodij in opreme
 • učilnica

9.2. Kadrovski pogoji

 • komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
 • najmanj en član srednejšolsko izobrazbo s področja strojništva in pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju
 • najmanj en član višješolsko ali višjo izobrazbo s področja strojništva in pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja vzdrževalno-servisna dela na stroju, opremi in napravah
 • vizualno pregleda stroj, opremo in naprave
 • podmaže stroje in naprave
 • uporablja ustrezna orodja, naprave, opremo in instrumente za vzdrževalno-servisna dela
 • razume in se zaveda pomembnosti pravilnega vrstnega reda vzdrževalno-servisnega dela
 • izvede vzdrževalno-servisna dela po priporočilih proizvajalca stroja, opreme in naprav
 • ve kako pripraviti stroj za vzdrževalno-servisna dela
 • pozna različne avtomatske, običajne in druge stroje v proizvodnem procesu
 • pozna delovanje krmilne tehnike v avtomatizirani proizvodnji
 • pozna funkcije sistemov na stroju, opremi in napravah
 • pozna osnovne sisteme na stroju in njihove funkcije (mazalni sistem, pnevmatske in hidravlične sisteme, krmilne sisteme)
 • pozna funkcije električnih krmilij na stroju
 • vzdržuje in servisira stroj, opremo oz. napravo:
  • pregleda naročilo in tehnično dokumentacijo
  • pregleda razpored dela glede na vzdrževalno-servisni postopek
  • pregleda in uporabi delovna in zaščitna sredstva
  • pripravi in pregleda potrebno orodje, naprave, opremo in instrumente za vzdrževalno servisna dela
  • izvaja servisno-vzdrževalna dela po priporočilih proizvajalca stroja, opreme in naprav
  • čisti stroj, opremo in prostor med delom in po končanem delu
  • izvaja dela v skladu z zahtevami sistema kakovosti
  • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
  • nenehno skrbi, da delo poteka varno, da ne ogroža požarne varnosti in ne onesnažuje okolja
izvaja popravila ob okvari stroja
 • izklopi stroj
 • ugotavlja napake in vizualno pregleda stroj, opremo in naprave
 • uporablja ustrezna orodja, naprave, opremo in instrumente za vzdrževalno-servisna dela
 • zna ravnati z orodji, napravami, opremo in instrumenti za potrebe vzdrževanja in servisiranja
 • pozna osnove računalništva
 • zna uporabljati in ravnati s testerji, ki skupaj z računalnikom omogočajo učinkovito vzdrževalno-servisno delo
 • zna pravilno in ekonomično izvesti vzdrževalno-servisno delo
 • pozna preventivno in kurativno vzdrževanje
 • vzdržuje in servisira stroj, opremo oz. napravo:
  • pregleda naročilo in tehnično dokumentacijo
  • pregleda razpored dela glede na vzdrževalno-servisni postopek
  • pregleda in uporabi delovna in zaščitna sredstva
  • pripravi in pregleda potrebno orodje, naprave, opremo in instrumente za vzdrževalno servisna dela
  • izvaja servisno-vzdrževalna dela po priporočilih proizvajalca stroja, opreme in naprav
  • čisti stroj, opremo in prostor med delom in po končanem delu
  • izvaja dela v skladu z zahtevami sistema kakovosti
  • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
  • nenehno skrbi, da delo poteka varno, da ne ogroža požarne varnosti in ne onesnažuje okolja
izvede preizkus in kontrolo delovanja stroja, opreme in naprav
 • zažene stroj
 • kontrolira funkcionalnost sistemov na stroju
 • spremlja in nadzoruje delovanje stroja
 • kontrolira učinkovitost delovanja stroja s spremljanjem natančnosti in hitrosti izdelave polizdelka in izdelka
 • izvede vmesne kontrole v predpisanih obdobjih in korigiranje nastavitev, če je potrebno
 • pozna postopke za pripravo, zagon in delovanje stroja
 • pozna in ve kdaj sistemi na stroju brezhibno delujejo
 • pozna delovanje stroja in ve, kdaj je brezhibno oz. napačno
 • pozna parametre, ki vplivajo na pravilen potek obdelave
 • obvlada nastavitve in postopke, ki omogočijo učinkovito delovanje stroja
 • pozna načine optimalnega delovanja stroja, opreme in naprav
 • zna izvajati vmesne kontrole in korigirati nastavitve
 • preizkus in kontrola delovanja stroja, opreme in naprave :
  • pregleda in uporabi delovna in zaščitna sredstva
  • zažene stroj in preveri funkcionalnost sistemov na stroju
  • spremlja in nadzoruje delovanje stroja
  • preverja učinkovitosti delovanja delovanja stroja s spremljanjem natančnosti in hitrosti izdelave polizdelka in izdelka
  • izvaja vmesne kontrole
  • izpolni tehnično dokumentacijo
  • čisti stroj, opremo in prostor med delom in po končanem delu
  • izvaja dela v skladu z zahtevami sistema kakovosti
  • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
  • nenehno skrbi, da delo poteka varno, da ne ogroža požarne varnosti in ne onesnažuje okolja

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Blaž Weber dipl.ing.stroj., TŠC Nova Gorica
 • Branko Jerič dipl.ing.stroj., TŠC Nova Gorica
 • Simon Kragelj univ.dipl. ing. stroj, TŠC Nova Gorica
 • Drago Rodman univ. dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Davorin Vidrih univ.dipl.ing.stroj., Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Edvard Gal dipl. org., Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Vojko Fon dipl.ing.stroj., Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Andrej Trampuž, org., Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič, CPI,

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.