Poklicni standard

Naziv:

Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

25.2.2005

Predhodniki:

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji (5210.007.3.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. vzpostavlja kooperativen odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 5. izvaja vzdrževalno-servisna dela na stroju, opremi in napravah
 6. izvaja popravila stroja ob okvari
 7. izvede preizkus in kontrolo delovanj stroja, opreme in naprav

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira lastno delo
 • načrtuje preglede strojev in naprav
 • organizira lastno delo
 • analizira pogostost pojavljanja napak in vzroke pojavljanja napak ter posreduje poročila nadrejenim
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pregleda vzdrževalno-servisno naročilo in prevzame dokumentacijo
 • pregleda konstrukcijske risbe strojev, opreme in naprav
 • pregleda krmilne sheme
 • pregleda priporočila o učinkovitem vzdrževalno-servisnem delu in postopkih
 • pripravi potrebne orodje, naprave, opremo in instrumente za vzdrževalno-servisna dela
 • pozna razdelitev nalog v skupini na liniji
 • pozna tehnično dokumentacijo in razume običajne oblike zapisov v dokumentaciji
 • pozna osnove celovitega proizvodnega vzdrževanja (TPM)
 • zna brati delovne sestave in shematske risbe
 • pozna osnove tehničnega risanja
 • razume in zna uporabiti in narisati enostavne delovne risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov v skladu s standardizacijo
 • razume prereze, tolerance in ujeme na konstrukcijskih risbah
 • razume krmilne sheme pnevmatskih, hidravličnih,elektro-pnevmatskih in elektro-hidravličnih krmilij in njih delovanje
 • pozna zgradbo programobilnih krmilij ppk
Operativna dela izvaja vzdrževalno-servisna dela na stroju, opremi in napravah
 • vizualno pregleda stroj, opremo in naprave
 • podmaže stroje in naprave
 • uporablja ustrezna orodja, naprave, opremo in instrumente za vzdrževalno-servisna dela
 • razume in se zaveda pomembnosti pravilnega vrstnega reda vzdrževalno-servisnega dela
 • izvede vzdrževalno-servisna dela po priporočilih proizvajalca stroja, opreme in naprav
 • ve kako pripraviti stroj za vzdrževalno-servisna dela
 • pozna različne avtomatske, običajne in druge stroje v proizvodnem procesu
 • pozna delovanje krmilne tehnike v avtomatizirani proizvodnji
 • pozna funkcije sistemov na stroju, opremi in napravah
 • pozna osnovne sisteme na stroju in njihove funkcije (mazalni sistem, pnevmatske in hidravlične sisteme, krmilne sisteme)
 • pozna funkcije električnih krmilij na stroju
izvaja popravila ob okvari stroja
 • izklopi stroj
 • ugotavlja napake in vizualno pregleda stroj, opremo in naprave
 • uporablja ustrezna orodja, naprave, opremo in instrumente za vzdrževalno-servisna dela
 • zna ravnati z orodji, napravami, opremo in instrumenti za potrebe vzdrževanja in servisiranja
 • pozna osnove računalništva
 • zna uporabljati in ravnati s testerji, ki skupaj z računalnikom omogočajo učinkovito vzdrževalno-servisno delo
 • zna pravilno in ekonomično izvesti vzdrževalno-servisno delo
 • pozna preventivno in kurativno vzdrževanje
izvede preizkus in kontrolo delovanja stroja, opreme in naprav
 • zažene stroj
 • kontrolira funkcionalnost sistemov na stroju
 • spremlja in nadzoruje delovanje stroja
 • kontrolira učinkovitost delovanja stroja s spremljanjem natančnosti in hitrosti izdelave polizdelka in izdelka
 • izvede vmesne kontrole v predpisanih obdobjih in korigiranje nastavitev, če je potrebno
 • pozna postopke za pripravo, zagon in delovanje stroja
 • pozna in ve kdaj sistemi na stroju brezhibno delujejo
 • pozna delovanje stroja in ve, kdaj je brezhibno oz. napačno
 • pozna parametre, ki vplivajo na pravilen potek obdelave
 • obvlada nastavitve in postopke, ki omogočijo učinkovito delovanje stroja
 • pozna načine optimalnega delovanja stroja, opreme in naprav
 • zna izvajati vmesne kontrole in korigirati nastavitve
Administrativna dela izpolnjuje servisno dokumentacijo
 • izpolnjuje servisno dokumentacijo
 • pozna servisno dokumentacijo in jo zna voditi
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve in dela
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • kontrolira rezultate lastnega dela
 • kontrolira rezervne dele za katere je potreben funkcionalni preizkus
 • opravlja redne kontrole varnostnih naprav
 • pozna pojem kakovosti in sodobno pojmovanje kakovosti
 • razume, da je sam odgovoren za kakovost vzdrževalno-servisne storitve
 • pozna karakteristike kakovosti in elemente, ki vplivajo na kakovost procesa vzdrževalno-servisne storitve
 • pozna načine zagotavljanja kakovosti v delovnem okolju in razume pojem uspešnosti
 • pozna in razume standarde za kakovost
 • zna uporabljati dokumentacijo sistema kakovosti
Vzdrževanje in popravila tekoče vzdržuje stroje in naprave, ki jih potrebuje na delovnem mestu
 • vzdržuje orodje, opremo za servisiranje
Komunikacija vzpostavlja kooperativen odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 • sodeluje z upravljalcem stroja, z nadrejenim, s službo kakovosti, proizvajalcem stroja in z ostalimi sodelavci
 • sodeluje v skupini
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • dela v skladu s predpisi o varstvu in zdravju pri delu
 • vsa dela opravlja v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna postopke priprave zaščitnih sredstev in druge standardne postopke
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
uporablja škodljive snovi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja škodljive snovi v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • zbira in sortira odpadne surovine in ustrezno odlaga škodljive snovi in embalažo
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simon Kragelj univ.dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Branko Jerič dipl.ing.stroj., TŠC Nova Gorica
 • Blaž Weber dipl.ing.stroj., TŠC Nova Gorica
 • Davorin Vidrih univ.dipl.ing.stroj., Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Drago Rodman univ. dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Edvard Gal dipl. org., Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Vojko Fon dipl.ing.stroj., Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Andrej Trampuž org., Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.