Katalog

Naziv:

Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

18.11.2005

Predhodniki:

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji (5210.006.3.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji  5210.006.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Opravljena osnovnošolska obveznost

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji  5210.006.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Opravljena osnovnošolska obveznost

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe za naziv OBLIKOVALEC KOVIN in STROJNI MEHANIK, in sicer pri naslednjih predmetih: - znanja s področja tehničnega risanja in poznavanja osnov strojništva pri predmetu OSNOVE STROJNIŠTVA (1., 2.in 3. letnik), - znanja, vezana na področje poznavanja orodij in materialov ter tehnologije obdelave pri predmetu TEHNOLOGIJA (1., 2.in 3. letnik), - praktična znanja in spretnosti pri predmetu PRAKTIČI POUK (1., 2. in 3. letnik).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje upravljanja strojev v proizvodnji

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • racionalno poraba časa in materiala
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnosti pri delu,
 • pravilno delo na stroju, priboru in orodjih
 • razumevanje dokumentacije

Izločilna Merila

 • nepravilno delo na stroju, priboru in orodjih
 • nerazumevanje dokumentacije

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Upravljalci/upravljalke orodnih strojev, n.o.

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • delovno mesto s strojem
 • vpenjalni in pritrdilni pripomočki
 • orodja in surovci
 • učilnica

9.2. Kadrovski pogoji

 • komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
 • najmanj en član srednješolsko izobrazbo s področja strojništva in pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju
 • najmanj en član višješolsko ali višjo izobrazbo s področja strojništva in pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi stroj in opremo
 • zažene stroj
 • kontrolira funkcionalnost sistemov na stroju
 • spremlja in po potrebi spreminja osnovne tehnološke parametre na CNC-stroju
 • pozna različne stroje v proizvodnem procesu (obdelovalne stroje, preoblikovalne stroje in druge stroje ter proizvodne linije)
 • pozna tehnologijo obdelave z odrezavanjem, preoblikovanje v hladnem in vročem
 • pozna postopke primarnega oblikovanja, spajanja in oplemenitenja materialov
 • pozna različne postopke obdelave in predelave materialov
 • pozna postopke za pripravo, zagon in obratovanje strojev
 • pozna osnovne sisteme na stroju in njihove funkcije (mazanje, hlajenje, pnevmatski sistem, krmilni sistem)
 • prepoznava namembnost, postopke priprave ter vpenjanja različnih orodij
 • pozna nastavitve tehnoloških parametrov na stroju
 • pozna osnove računalništva
 • seznanjen je z osnovami risanja z računalniškim programom za potrebe programiranja CNC-strojev
 • zna spreminjati parametre na CNC-stroju po navodilih
 • preverja delovanje stroja in opreme ter pripravi dokumentacijo:
  • pregleda naročila in prevzame dokumentacijo
  • pregleda načrt izdelka in popis obdelovalnega postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
  • preveri ujemanje spremne dokumentacije s tehnološkim listom
  • pregleda in uporabi delovna in zaščitna sredstva
  • pregleda kakovost orodij in ukrepa, če so poškodovana
  • prevzame material in kontrolira količino ter po potrebi preveri lastnosti materiala
  • zažene stroj in preveri funkcionalnost sistemov na stroju
  • nastavi tehnološke parametre na stroju
  • čisti stroj, opremo in prostor med delom in po končanem delu
  • po potrebi razstavi običajne sestavne elemente stroja in opreme, jih očisti in ponovno sestavi
  • izvaja dela v skladu z zahtevami sistema kakovosti
  • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
  • nenehno skrbi, da delo poteka varno, da ne ogroža požarne varnosti in ne onesnažuje okolja
spremlja in kontrolira delovanje stroja, opreme in naprav med delovnim postopkom
 • spremlja in nadzoruje delovanje stroja
 • kontrolira učinkovitost delovanja stroja s spremljanjem natančnosti in hitrosti izdelave polizdelka in izdelka
 • izvaja vmesno kontrolo v predpisanih obdobjih in korigira tehnološko nastavitev, če je potrebno
 • pozna delovanje stroja in ve, kdaj je brezhibno oz. napačno
 • pozna parametre, ki vplivajo na pravilen potek obdelave
 • zna pravilno ukrepati ob napakah pri delovanju stroja, opreme in naprav
 • zna izvajati vmesne kontrole in korigirati tehnološke parametre
 • obvlada postopke čiščenja med delom, posameznimi serijami in ob prehodu na drug proizvod
 • nadzoruje delovanje stroja opreme in naprav:
  • preverja učinkovitost delovanja stroja s spremljanjem natančnosti in hitrosti izdelave polizdelka in izdelka
  • izvaja vmesne kontrole in po potrebi korigira tehnološke parametre
  • čisti stroj, opremo in prostor med delom in po končanem delu
  • izvaja dela v skladu z zahtevami sistema kakovosti
  • uporablja delovna in zaščitna sredstva
  • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
  • nenehno skrbi, da delo poteka varno, da ne ogroža požarne varnosti in ne onesnažuje okolja
kontrolira izdelovalni proces in ugotavlja napake v izdelku ter ukrepa
 • izvaja stalno in sprotno kontrolo tehnoloških operacij in izdelka
 • pozna osnove proizvodne logistike
 • prepoznava različne materiale, polizdelke, izdelke
 • pozna poti pretoka materiala v proizvodnem procesu
 • obvlada nastavitve in postopke, ki omogočijo učinkovito delovanje stroja (hitrost obdelave, podajanje …)
 • pozna načine optimalnega delovanja stroja, opreme in naprav
 • kontrolira izdelovalni proces in izdelke:
  • kontrolira izdelke v skladu z zahtevami sistema kakovosti
  • ugotavlja morebitne napake na izdelku
  • ustrezno ukrepa ob ugotovitvi napak
  • dokumentira izdelke v skladu z zahtevami sistema kakovosti
  • čisti stroj, opremo in prostor med delom in po končanem delu
  • uporablja delovna in zaščitna sredstva
  • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
  • nenehno skrbi, da delo poteka varno, da ne ogroža požarne varnosti in ne onesnažuje okolja

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Blaž Weber, dipl.ing.stroj., TŠC Nova Gorica
 • Branko Jerič dipl.ing.stroj., TŠC Nova Gorica
 • Simon Kragelj univ.dipl. ing. stroj, TŠC Nova Gorica
 • Drago Rodman univ. dipl. ing. stroj., TŠC Nova Gorica
 • Davorin Vidrih univ.dipl.ing.stroj., Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Edvard Gal dipl. org., Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Vojko Fon dipl.ing.stroj., Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Andrej Trampuž, org., Iskra Avtoelektrika d. d.
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič, CPI,

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.