Poklicni standard

Naziv:

Snovalec/snovalka izdelkov in simulacij delovanja v virtualnem okolju

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

27.2.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Snovalec/snovalka izdelkov in simulacij delovanja v virtualnem okolju (5200.006.6.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 2. izdela načrt za izvedbo naloge v virtualnem okolju in koordinira izvedbo
 3. komunicira s strokovnjaki, sodelavci in strankami
 4. razvija podjetne lastnosti, spretnosti, vedenje
 5. racionalno uporablja energijo, material in čas
 6. varuje zdravje in okolje
 7. skrbi za nemoteno delovanje računalniške opreme
 8. spremlja razvoj računalniške in programske opreme za izvajanje računalniških simulacij
 9. izvaja računalniške analize
 10. kontrolira proces reševanja problemov
 11. nadzira izvajanje nalog v virtualnem okolju
 12. zagotavlja zanesljive rezultate simulacij za delo v realnem okolju v skladu s standardi

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela izdela načrt za izvedbo naloge v virtualnem okolju in koordinira izvedbo
 • izbere ustrezno metodo in postopke dela
 • preveri potrebne informacije in podatke
 • primerja in analizira metode dela
 • na osnovi izbranih postopkov izdela načrt za izvedbo naloge v virtualnem okolju
 • časovno in kakovostno koordinira ter spremlja izvajanje simulacije
 • usklajuje in koordinira snovanje orodja
 • pridobi potrebne informacije in podatke
 • organizira izvajanje dela
 • organizira predstavitve dobljenih rešitev
 • pozna principe organizacije dela in organizacijske strukture
 • pozna gospodarske pojme, s katerimi se srečuje pri poslovanju v podjetju
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna principe delovanja mehatronskih sistemov
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
Priprava dela oz. delovnega mesta skrbi za nemoteno delovanje računalniške opreme
 • skrbi za svoje delovno okolje
 • skrbi za nemoteno delovanje računalniške opreme
 • pozna osnove operacijskih sisteme in njihovo delovanje in ukrepe za zagotavljanje nemotenega delovanja IKT-sistemov
Operativna dela izvaja računalniške analize
 • pregleda vhodne podatke
 • pripravi modele in podatke za izvedbo računalniških analiz
 • analizira in vrednoti rezultate simulacije
 • ugotavlja in analizira neskladja ter po potrebi izvaja korekcije modela in vhodnih podatkov
 • določi optimalen tehnološki postopek izdelave izdelka
 • umesti tehnološki proces v proizvodni sistem
 • skrbi za posodabljanje računalniške programske in strojne opreme
 • pozna svojo stroko (materiale in njihove lastnosti, načine obdelave materialov ...)
 • pozna delovanje programov s svojega področja (simulacijskih, konstrukcijskih CAD-CAM ...)
 • pozna principe organizacije dela in organizacijske strukture
 • pozna gospodarske pojme, s katerimi se srečuje pri poslovanju v podjetju
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
kontrolira proces reševanja problemov
 • kontrolira proces reševanja problemov v virtualnem okolju
 • izvaja simulacije delovanja v virtualnem okolju
 • primerja rezultate analiz z vrednostmi, dobljenimi pri preizkusu orodij
 • korigira vhodne parametre analiz na osnovi ugotovitev iz primerjave predhodnih analiz in preizkusov orodja
 • pozna delovanje programov s svojega področja (simulacijskih, konstrukcijskih CAD-CAM ...)
Administrativna dela izdela poročilo o izvedbi naloge
 • za vsak projekt izdela analitično in sintetično poročilo (portfolio projekta)
 • zna izpolnjevati delovno dokumentacijo
Komercialna dela sodeluje pri pripravi ponudb
 • pripravlja podatke za kalkulacijo
 • pripravlja ponudbe za analize in simulacije v virtualnem okolju
 • predstavlja možnosti uporabe metod reševanja problemov v virtualnem okolju
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
Nadzor dela nadzira izvajanje nalog v virtualnem okolju
 • skrbi za terminsko ter kakovostno izvajanje nalog analiz in simulacij pri izvajanju projektov izdelave orodij
 • pozna proizvodne procese
 • pozna proizvodno tehnologijo
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja zanesljive rezultate simulacij za delo v realnem okolju
 • skrbi za zanesljivo pripravo podatkov in izvedbo simulacij v virtualnem okolju
 • skrbi za pridobivanje kvalitetnih vhodnih podatkov
 • pri delu upošteva predpise in standarde
 • pozna delovna sredstva in naprave v proizvodnem procesu
Komunikacija komunicira s strokovnjaki, sodelavci in strankami
 • sodeluje s konstruktorjem, z nadrejenimi in dela v timu pri določanju optimalnega procesa
 • predstavi predlagano rešitev
 • uporablja ustrezna računalniška orodja za komuniciranje in predstavitev rezultatov
 • pozna tehnike in vrste komunikacije
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
Varovanje zdravja in okolja pri načrtovanju tehnoloških postopkov upošteva predpise in standarde o varnosti in zdravju pri delu in varovanju okolja
 • opravlja dela v skladu s predpisi in standardi o varnosti in zdravju pri delu in varovanju okolja
 • pozna predpise o varstvu pri delu in varovanju okolja
 • pozna škodljive vplive na zdravje in okolje
 • pozna predpise o varovanju odpadkov in uporablja predpisane pripomočke za varno delo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Stanko Stepišnk, Emo Orodjarna
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna
 • Matija Bizjak, Emo Orodjarna
 • Bojan Terče, Gorenje, Velenje
 • Ludvik Aškerc, ŠC Celje
 • Darko Hribar, CPI
 • Milena Vidmar, GZS
 • Marija Šibanc, CPI
 • Metod Češarek, CPI
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI
 • Koordinator:Barbara Kunčič , CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.