Poklicni standard

Naziv:

Medičar/medičarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.3.2020

Predhodniki:

medičar (81634641)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Medičar/medičarka (51730070)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:   

 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije,
 • samostojno komunicirati s strankami ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela ter pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije in časa,
 • celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel,
 • tržiti svoje izdelke ob upoštevanju predpisov ekonomskega področja,
 • pripravljati medeno testo za različne medene izdelke,
 • izdelovati in oblikovati izdelke iz medenega testa ob upoštevanju njihove namembnosti,
 • ohranjati in razvijati kulturno dediščino ob upoštevanju njenega pomena v slovenskem prostoru.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pregleda dokumentacijo in opredeli postopek dela
 • organizira svoje delo in delo skupine
 • pregleda tehnološko dokumentacijo (šifre za izdelek, recepture, čas in način mešanja, oblikovanje, vzhajanje, peka),  analizo surovine, navodila za delo in opredeli postopek dela
 • zna interpretirati  analizne izvide za surovine
 • pozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil
 • pozna osnove biokemičnih reakcij, ki potekajo v medenem testu
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela
skrbi za sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
 • zbira predpisano dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
 • označuje in spremlja gibanje surovin v proizvodnem procesu (od sprejema surovin do končnih izdelkov)  
 • vodi dokumentacijo o gibanju surovin v proizvodnem procesu
 • pozna zahteve veljavne zakonodaje o merilih kakovosti vhodnih surovin
 • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za izvedbo dela
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • obleče predpisano osebno zaščitno delovno obleko
 • pripravi si delovno mesto in delovna sredstva (priprava materialov, strojev, naprav in orodij)
 • opravi količinski in kakovostni pregled surovin
 • pozna kemijske, fizikalne in tehnološke lastnosti surovin
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z  živili
 • upošteva načela HACCP v proizvodnji medenih izdelkov
Operativna dela pripravi medeno testo
 • pripravlja osnovne in pomožne surovine ter dodatke za izdelavo medenega testa
 • ročno ali strojno obdeluje surovine ter dodatke po proizvajalni specifikaciji
 • izdeluje medeno testo s pomočjo različnih strojev in naprav
 • pripravlja medeno testo za medenjake, medeno pecivo, lect, dražgoške in škofjeloške kruhke in druge medene izdelke
 • pozna postopke priprave surovin za medene izdelke
 • obvlada tehtanje in merjenje volumna pripravljenih surovin
 • pozna tehnološke postopke za  izdelavo medenega testa za različne medene izdelke
 • pozna temeljne značilnosti medičarske kulturne dediščine
oblikuje in izdela izdelke iz medenega testa
 • oblikuje pripravljeno medeno testo glede na vrsto izdelka
 • valja testo in ga izrezuje ročno ali strojno
 • oblikuje tradicionalne medene kruhke
 • nadzira procese fermentacije medenega testa in peke medenih izdelkov
 • okrašuje medenjake, medeno pecivo, lect, dražgoške in škofjeloške kruhke in druge izdelke iz medenega testa
 • nadzira pečenje in sušenje okrašenih medenih izdelkov
 • senzorično kontrolira izdelke pred pakiranjem
 • pozna tehnike oblikovanja medenega testa glede na vrsto izdelka
 • obvlada izdelavo medenjakov, medenega  peciva, lecta, dražgoških in škofjeloških kruhkov in drugih  izdelkov  iz medenega testa
 • pozna biokemične procese, ki se dogajajo v testu med fermentacijo in peko
 • obvlada različne tehnike okraševanja medenih izdelkov
 • pozna postopke priprave različnih mas in oblivov za okraševanje medenih izdelkov
 • pozna temeljne značilnosti medičarske kulturne dediščine
pakira in skladišči izdelke
 • tehta medene izdelke ter jih ročno ali strojno pakira v primerne embalažne materiale
 • kontrolira maso pakiranih izdelkov
 • deklarira izdelke
 • nadzira skladiščenje medenih izdelkov
 • pozna stroje in naprave za pakiranje in skladiščenje izdelkov
 • zna kontrolirati čas in pogoje skladiščenja
 • pozna osnove pakiranja in primernost embalažnih materialov
 • zna tehtati pakirane izdelke
 • pozna osnove estetskega pakiranja izdelkov
Administrativna dela vodi evidence
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo in  zapisuje porabo materiala
 • zapisuje naročila in proizvedene količine
 • zna izpolnjevati obrazce za spremljanje proizvodnje in obrti
 • obvlada delo z  računalnikom in osnovnimi računalniškimi sistemi
Komercialna dela nabavi vsebine in trži svoje izdelke
 • nabavlja surovine skladno z načeli HACCP in načeli dobre proizvodne prakse
 • skrbi za prijeten in lepo urejen videz prodajalne
 • opremi izdelke z ustreznimi znaki, s certifikati in (ali) z zloženkami
 • vabljivo predstavi izdelke v izložbenem oknu
 • pravilno shranjuje in razvršča izdelke v prodajnih vitrinah
 • upošteva želje strank in se jim prilagaja
 • dogovarja se s strankami glede naročil, posebnih naročil, prilagojenih izdelkov
 • skrbi za prepoznavnost lastnih medenih izdelkov
 • nastopa na sejmih in razstavah ter sodeluje na natečajih
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • zna napisati račun
 • pozna osnove higiene živil
 • pozna uporabnosti in sestavo izdelka ter njegov zgodovinski oziroma lokalni pomen
Vodenje nadzoruje delo in vodi pomožne delavce
 • usklajuje lastno delo s predhodno in z naslednjo fazo delovnega procesa
 • vodi pomožne delavce in  nadzoruje  njihovo delo
 • zna organizirati delo in voditi delavce
 • zna reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
Zagotavljanje kakovosti zagotovi kakovost opravljene storitve
 • kontrolira kakovost končnega  izdelka
 • preverja rok uporabnosti surovine in opozarja na nepravilnosti pri surovinah (poškodbe embalaže, tujki, vonj)
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna skladno z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • pozna osnove osebne higiene in higiene  prostora ter strojev
 • zna pravilno ravnati s surovinami, polizdelki in končnimi izdelki
 • zna kontrolirati kakovost surovin in izdelkov
 • pozna standarde kakovosti
Vzdrževanje in popravila upravlja z mehansko nastavljivimi ter ročno krmiljenimi stroji in napravami
 • čisti stroje, naprave in delovno okolje
 • preverja delovanje strojev in naprav
 • opravi manjša popravila in vzdrževalna opravila
 • pozna  postopke čiščenja, dezinfekcije  strojev in naprav
 • pozna delovanje strojev in naprav v slaščičarstvu
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi
 • komunicira s strankami, z naročniki
 • zna korektno in odgovorno komunicirati s kupci
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • obvlada sodobna komunikacijska sredstva
 • obvlada osnove komuniciranja v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo tako, da ne ogroža ljudi in okolja
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva pri delu
 • upošteva predpise o varnosti pri delu, o varstvu okolja in zdravju pri delu ter o požarnem varstvu in navodila za ravnanje skladno z njimi
 • upošteva predpise in navodila za delo s kemikalijami in nevarnimi snovmi
 • upošteva predpise o varovanju okolja in zdravja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda

 • Lucian Perger, Perger 1757, d.o.o., Rokodelski center Koroške
 • Jožica Celec, Medičarstvo Celec Jožica, Damjan Celec, s. p., Center domače in umetnostne obrti Veržej
 • Alenka Lotrič, Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka
 • Breda Tolar, Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.