Poklicni standard

Naziv:

Diagnostik/diagnostičarka informacijsko komunikacijskih sistemov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Diagnostik/diagnostičarka telekomunikacijskih sistemov (52300091)

Klasius-P16:

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), drugo (0619)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Diagnostik/diagnostičarka informacijsko komunikacijskih sistemov (51215740)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:  
 1. voditi in nadzorovati tim ali delovati v njem ter organizirati dela na projektih za zagotavljanje nemotenega delovanja omrežij in komunikacijskih sistemov
 2. komunicirati z različnimi deležniki v slovenskem in enem tujem jeziku, uporabljati strokovno terminologijo in upoštevati poslovno etiko in vrednote podjetja
 3. sprejemati in predajati informacije o delu v skupini in izven nje, o delovnem postopku in stanju opreme
 4. zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in storitev ter pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala
 5. uporabljati sodobno računalniško opremo, ustrezna programska orodja ter sisteme in tehnologije komuniciranja med ljudmi, stroji in drugimi viri na svojem delovnem področju
 6. zagotavljati varovanje podatkov skladno s standardi na svojem delovnem področju in ob vdoru ukrepati skladno s predpisi
 7. pri svojem delu upoštevati predpise in načela o učinkoviti rabi energije ter varovanju zdravja na delovnem mestu in varovanju okolja  
 8. izdelovati predračune, ponudbe, kalkulacije krmilno-regulacijskih naprav in ostale opreme ter tehnični del razpisne dokumentacije
 9. gospodarno/trajnostno ravnati z odpadki iz tehnološkega postopka in razumeti ekonomske in okolijske učinke recikliranja le-teh
 10. vzdrževati programsko podporo telekomunikacijskih omrežij
 11. organizirati in spremljati vzdrževanje in popravila telekomunikacijske opreme in sistemov
 12. izvajati in analizirati meritve na AKU-baterijah, ozemljitvah, elektroinštalacijah baznih postaj, napravah prenosa in optičnih sistemov skladno s proizvajalčevim protokolom
 13. diagnosticirati elektronsko komunikacijske sisteme in storitve

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje tehnološke procese in izbere ustrezno orodje
 • načrtuje tehnološke procese
 • uporablja ustrezne merilne metode in  izvaja meritve
 • načrtuje nabavo rezervnega in drobnega materiala
 • načrtuje delo, oceni potreben čas za izvedbo, predvidi terminski potek po fazah dela
 • sodeluje pri načrtovanju in izvedbi manjših predelav in rekonstrukcij
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela in organizacijske strukture
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi podatke, orodje in opremo za vnos v informacijski sistem
 • pripravi podatke za vnos v informacijski sistem
 • izbere ustrezno orodje, opremo, materiale in gradnike za izvedbo določene naloge
 • pripravlja orodje in specialno opremo
 • uredi delovno okolje
 • bere električne načrte
Operativna dela vzdržuje programsko podporo telekomunikacijskih omrežij
 • nadzoruje delovanje omrežja in storitev, pravočasno odkriva, analizira in odpravlja napake
 • obravnava in odpravlja napake prijavljenih v naročniškem sektorju
 • analizira kompleksnejše napake in izvaja potrebne akcije za njihovo čimprejšnjo odpravo
 • predaja kompleksnejše napake v reševanje pristojnim specialistom ali zunanjim pogodbenim partnerjem in skrbi za njihovo čimprejšnjo odpravo
 • skrbi za nemoteno delovanje krovnih nadzornih sistemov in pripravlja navodilaorganizira in spremlja vzdrževanje in popravila telekomunikacijske opreme in sistemov
 • predpisuje in uvaja postopke za vzdrževanje telekomunikacijske opreme in omrežij
 • nadzira izvajanje vzdrževanja namenskih telekomunikacijskih naprav in sistemov
 • skrbi za nadzor in redno vzdrževanje na telekomunikacijskih omrežjih, sistemih in drugih napravah
 • predaja kompleksnejše napake v reševanje pristojnim specialistom ali zunanjim pogodbenim partnerjem in skrbi za njihovo čimprejšnjo odpravo
 • skrbi za pravočasno odpravo napak pri strankah
 • zna nadzorovati in uvajati postopke za analiziranje in vzdrževanje TK-opreme ter omrežij
 • skrbi za učinkovito implementacijo novih storitev in nadgradenj programske opreme
 • uporablja znanja s področja različnih komunikacijskih protokolov
 • pozna koaksialna in optična dostopovna omrežja
 • pozna hibridno-optične (HFC) sisteme
 • pozna vrste signalov v HFC-kabelsko komunikacijskih omrežjih, DOCSIS-sistemov in pasivnih optičnih omrežjih v GPON- in EPON-tehnologiji
 • diagnosticira in nadzira IP-, SDH- in DWDM-omrežja
 • zna nastavljati IP-protokole
 • pozna različne operacijske sisteme, podatkovne baze v telekomunikacijah ter zna uporabljati programsko opremo
 • pozna in obvlada delovanje omrežne opreme
 • pozna strukture TDM in SDH
 • obvladuje delovanje in programiranje baznih postaj ter prenosnih naprav
izvaja in analizira meritve
 • pozna osnove meritev in njihovo analizo
 • pozna predpise in standarde o zagotavljanju kakovosti
 • pozna merilne pripomočke in naprave ter jih zna uporabljati
 • obvladuje postopke za kalibracijo merilnih instrumentov in sistemov
 • opravlja meritve na baznih postajah in sistemih prenosa skladno s proizvajalčevimi protokoli
 • samostojno opravlja posamezne meritve na AKU-baterijah, ozemljitvah, elektroinštalacijah baznih postaj, napravah prenosa in optičnih sistemov skladno s proizvajalčevimi protokoli
 • proučuje merilne metode in pripravlja načine izvajanja meritev
 • analizira statistične podatke, dobljene na podlagi opravljenih meritev in testiranj mobilnih TK-sistemov in storitev
 • analizira napake (alarme) mobilnih TK-sistemov
 • zna analizirati pridobljene rezultate
diagnosticira elektronsko-komunikacijske sisteme in storitve
 • vključuje in testira dodatne storitve
 • nadzoruje kapacitete mobilnih TK-omrežij
 • nadzoruje kapacitete FTTH-omrežij (optika do doma)
 • pozna postopke za detekcijo in odpravljanje napak
 • implementira dodatne storitve
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in pripravlja poročila
 • pripravlja, izdeluje in ureja delovno, tehnično in tehnološko dokumentacijo, izdeluje in ureja strokovno dokumentacijo opreme, inštalacij in tehnologije
 • pripravlja delovne naloge
 • evidentira opremo in izvaja inventuro
 • izvaja popis porabljenega materiala za izvedbo določenih del
 • predvidi porabo materiala za izvedbo del in načrtuje zalogo
Komercialna dela izdeluje predračune, ponudbe, kalkulacije ter tehnični del razpisne dokumentacije
 • demonstrira delovanje komunikacijskih storitev in terminalske opreme
 • izdeluje kalkulacije materialnih in storitvenih stroškov
 • analizira stroške po opravljenih delih (analizira odmike v stroških, nadzira dejanske stroške, spremlja notranje vplive na stroške)
 • prodaja TK-storitve in terminalsko opremo
 • obračunava storitve
 • pridobiva in obdela naročila ter pripravlja tipske ponudbe in pogodbe
 • sprejema in rešuje reklamacije oziroma pritožbe
 • uporablja prodajne veščine s področja TK-storitev
 • pozna vrste in strukturo stroškov investicij
 • pozna normative dela ter kalkulacije

Vodenje vodi delovne skupine in projekt
 • vodi tehnična dela pri projektih načrtovanja in izvedbe manjših predelav in rekonstrukcij
 • vodi dela rednega in investicijskega  vzdrževanja telekomunikacijske opreme in sistemov
 • postavlja jasne in realne cilje in skladno z njimi razporeja in delegira delo ter določa prednostne naloge
 • uporablja učinkovit stil in metode za usmerjanje zaposlenih k doseganju zastavljenih ciljev
 • načrtuje naloge in jih delegira glede na sposobnost oziroma kompetence zaposlenih
 • vzpostavlja zaupanje, spodbuja sodelavce in jih motivira za doseganje ciljev
 • spremlja izvajanje nalog in zagotavlja povratne informacije glede njihovega uresničevanja
 • konstruktivno razrešuje konflikte med člani tima in spretno tehta različna stališča
 • določa merila učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih
 • uspešnost zaposlenih ocenjuje veljavno in zanesljivo ter sodeluje pri njihovem kariernem razvoju
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost storitev
 • zagotavlja kakovost pri izvajanju del skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter dobaviteljevimi navodili opreme
 • kontrolira in nadzoruje delovanje TK-omrežja skladno z merili in standardi kakovosti ter zagotavlja optimalno delovanje TK- omrežja
 • preučuje napake z analizo vpliva
 • izvaja procesne meritve v smislu zagotavljanja kakovosti
 • zagotavlja pogoje in možnosti za racionalno uporabo energije, časa, materiala in delovnih sredstev
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna postopke dela
Vzdrževanje in popravila zagotavlja brezhibnost merilnih naprav
 • spremlja evidenco periodičnih pregledov merilne opreme
 • pravočasno posreduje merilno opremo v pregled
 • izvaja tehnično vzdrževanje in popravljanje aparatur in strojev

Komunikacija komunicira s sodelavci, z zunanjimi sodelavci in uporabniki
 • vzpostavlja sodelovalni odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo pri sporočanju in komuniciranju idej ter informacij
 • uporablja strokovno terminologijo v tujem jeziku pri komunikaciji s sodelavci znotraj in zunaj organizacije, kakor tudi z gosti oziroma strankami, s katerimi sodeluje
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in z nadrejenim vodjem
 • pri izvajanju posameznih nalog komunicira jasno in neposredno ter s ciljem pravilnega razumevanja sogovornikovega položaja

Varovanje zdravja in okolja delo organizira in ga opravlja skladno s predpisi, ki zagotavljajo varno delovno okolje, požarno varnost, varstvo okolja
 • opravlja in zagotavlja izvajanje del z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s pravili o varstvu pri delu
 • upošteva in nadzoruje izvajanje navodil za varno delo
 • pripravi delovne operacije za varno delo
 • koordinira in nadzoruje ločeno zbiranje, razvrščanje in transportiranje odpadkov
 • izvaja določbe in predpise o varnosti pri delu, požarni varnosti in predpise o varstvu okolja
 • zavaruje delovno mesto na terenu
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Matjaž Kranjc, Sinfonika, d. o. o.
 • Stanko Posega, Kabelska televizija Nova Gorica
 • Mojca Veble, Simobil
 • Mateja Metzele Golob in Janez Demšar, Mobitel
 • Jan Poniž, Voljatel
 • Marjan Mavrič, Telekom
 • Janez Strojan in Marjan Kralj, RTV
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Silvan Bucik, TŠC Nova Gorica
 • Aleš Tankosić, TŠC Nova Gorica
 • Matjaž Marušič, TŠC Nova Gorica
 • Teja Pelicon, BIT-Izobraževanje
 • Franc Glavač, ŠC PET

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda  
 • Barbara Kunčič, CPI
 • Miha Lovšin, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Dr. Marjan Rihar, GZS Zbornica elektronske in elektroindustrije
 • Boris Podobnik, Elektrotehniška zveza Slovenije
 • Ferdinand Valenčak, Inženirska zbornica Slovenije
 • Andreja Belavić Benedik, Ministrstvo za infrastrukturo
 • Dare Stojan, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
 • Dr. Iztok Humar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • Dr. Zdravko Kačič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • mag. Franc Ravnikar, RTV Slovenija
 • Jurij Kozamernik, Telekom Slovenije, d. d

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda  
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI
 • Davorin Majkus, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.