Poklicni standard

Naziv:

Nadzornik/nadzornica sob

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Nadzornik/ nadzornica sob (15204251)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Nadzornik/nadzornica sob (48835680)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 1. načrtovati, pripraviti in zagotavljati kakovost lastnega dela in dela drugih,
 2. urejati pripravljalnico in pripravljati pripomočke za delo,
 3. organizirati delo urejanja in čiščenja vseh sob v nadstropjih v sodelovanju s hotelsko gospodinjo,
 4. nadzirati delo sobaric,
 5. izvajati končni pregled sob,
 6. komunicirati z gosti in s sodelavci,
 7. z gosti se sporazumevati (uporabljati praktične fraze za sporazumevanje) v vsaj dveh tujih jezikih,
 8. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in opremo
 9. zagotavljati vzdrževanje delovnih sredstev in opreme,
 10. racionalno rabiti energijo, material in čas,
 11. varovati zdravje in okolje, odgovarjati za lastno varnost in varnost drugih.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo s svojega področja
 • načrtuje delo urejanja in čiščenja vseh sob v nadstropjih v sodelovanju s hotelsko gospodinjo,
 • analizira in kontrolira rezultate opravljenega dela,
 • načrtuje, spremlja potek generalnega čiščenja v posameznih prostorih in izvaja kontrolo,
 • predlaga hotelski gospodinji vzdrževalna dela, investicije in ostale nakupe,
 • pripravlja osnovna sredstva in drobni inventar v nadstropjih za letno inventuro,
 • pozna osnovna pravila organizacije dela.

Operativna dela pripravi sebe in delovno mesto
 • pripravi se na delo,
 • seznani se z dnevnim razporedom zaposlenih,
 • prevzame poročila o zasedenosti hotela,
 • pozna pravila priprave sredstev, prostora in sebe
 • pozna pravila osebne higiene, estetike in varnega okolja.
pregleda priprave in pripomočke za delo
 • pregleda urejenost pripravljalnic, delovnih pripomočkov, urejenost servisnih vozičkov,
 • ugotovi potrebo po sobnem in kopalniškem perilu v nadstropjih,
 • skrbi za čistočo in urejenost priročnih skladišč hotelskega gospodinjstva,
 • pozna sistem priprave delovnega vozička,
 • pozna vrste sredstev za čiščenje in delovnih pripomočkov ter njihovo uporabnost,
 • pozna pravila skladiščenja čistilnih sredstev,
 • pozna osnove dobre higienske prakse,
 • pozna navodila za naročanje potrošnega  materiala in perila,
 • pozna sistem »uporabljeno za čisto«,
 • pozna način dezinfekcije.

organizira delo urejanja in čiščenja vseh sob v nadstropjih v sodelovanju s hotelsko gospodinjo
 • organizira delo sobaric,
 • organizira dnevno menjavo hotelskega perila, oddajo umazanega in prejem čistega,
 • poskrbi za likanje osebnega perila gostov in enostavna ročna šivanja,
 • poskrbi za dodatne standarde ob namestitvi gostov,
 • pozna osnove organizacije dela v podjetju,
 • uvaja novozaposlene v delo,
 • pozna standarde hotela.
nadzira delo sobaric
 • nadzira delo sobaric in jim svetuje,
 • nadzira čiščenja v sobah in na hodnikih,
 • preverja in kontrolira kakovost opravljenega dela sobaric,
 • preveri cvetje in zelenje v sobah, na balkonih in hodnikih,
 • zbira in oddaja poročila sobaric za operativno kontrolo,
 • evidentira opravljeno delo posameznikov in poroča hotelski gospodinji,
 • pozna vrste sredstev in delovnih pripomočkov ter njihovo uporabnost za čiščenje sob,
 • pozna načine vzdrževanja cvetja,
 • pozna načine vzdrževanja sobnega inventarja,
 • pozna načine prevzemanja in evidentiranja gostovega perila za pranje in likanje,
 • pozna pravila ločevanja umazanega perila,
 • pozna osnovna načela za dobre medčloveške odnose v delovni skupini,
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov.
izvaja končni pregled sob
 • pregleda sobe za nove goste in občasno pregleda sobe gostov, ki ostanejo, ter izpolni predpisan obrazec o pregledu sob,
 • obvešča recepcijo o statusu sob za goste,
 • predlaga hotelski gospodinji naročila dekoracije v sobah,
 • postavlja v sobe darila VIP gostom,
 • obvešča tehnično vzdrževalno službo o potrebnih popravilih v sobah,
 • preverja opravljena popravila tehničnih in drugih naprav,
 • pozna standarde hotela,
 • pozna postopek zapisa v določenih primerih (evidentiranje nastale škode, najdenih predmetov ter shranjevanje le-teh).
Administrativna dela izvaja administrativna dela
 • piše raznovrstna poročila in zapisnike
 • izpolnjuje različne obrazce
 • pri administrativnem delu uporablja sodobno informacijsko tehnologijo in pripomočke
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost delovnega procesa
 • odpravlja napake, nastale pri svojem delu na vztrajen in dosleden način,
 • zagotavlja kakovost storitev,
 • varuje poslovne skrivnosti,
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela, racionalno rabi energijo, material in čas,
 • pozna kadrovske postopke in pristope za spremljanje in razvoj človeških virov,
 • pozna, spoštuje in upošteva etični kodeks hotela,
 • pozna in uporablja standarde kakovosti, ki veljajo v dejavnosti.


Komunikacija komunicira z gosti
 • pozdravi gosta,
 • skrbi za dobro počutje gostov,
 • ravna skladno s pravili lepega obnašanja,
 • komunicira z gosti in jim pomaga pri informacijah v nadstropjih,
 • pozna pravila bontona,
 • pozna etični kodeks hotela,
 • zna vzpostaviti kontakt in komunikacijo z gostom,
 • pozna in uporablja praktične fraze za sporazumevanje z gosti v vsaj dveh tujih jezikih
 • zna izbrati ter uporabiti pravilen pristop in način ob poslovitvi,
 • zaveda se pomena pisanih in nepisanih pravil poslovnega komuniciranja.
komunicira s sodelavci
 • skrbi za dobre medsebojne odnose,
 • skrbi za timsko delo,
 • komunicira z nadrejenimi, s podrejenimi in kolegi iz drugih oddelkov,
 • komunicira z uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in pripomočkov,
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo,
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 • uporablja zaščitna sredstva pri delu,
 • izvaja predpise zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • skrbi za svojo varnost, varnost uporabnikov in sodelavcev,  
 • izvaja ekološke predpise,
 • uporablja čistilna sredstva in opremo skladno s preventivo zdravja in higiene ljudi ter skrbi za varovanje okolja in ustrezno varnost objekta,
 • svetuje zaposlenim, kako varovati okolje pri svojem delu,
 • osvešča zaposlene o osebni higieni in higieni delovnega okolja,
 • svetuje zaposlenim glede uporabe čistilnih sredstev in opreme skladno s preventivo zdravja in higiene ljudi,
 • pozna varovalna in zaščitna sredstva, potrebna pri delu v hotelskem gospodinjstvu,
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti ter predpise za varovanje okolja in ravna skladno z njimi, pozna sistem dobre higienske

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 1. Ivica Kocbek, Terme Banovci
 2. Barbara Polak Tomšič, Hotel Union
 3. Slavica Šepec, Terme Olimia
 4. Jožica Sečko, Terme 3000
 5. Mirela Svetina, Istrabenz turizem

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Simona Kuder, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.