Poklicni standard

Naziv:

Medijski arhivist/medijska arhivistka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Medijski arhivist/Medijska arhivistka (21300131)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Medijski arhivist/medijska arhivistka (48541240)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati in organizirati lastno delo in sodelovati pri načrtovanju dela skupine za izvedbo medijskega arhiviranja
 2. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke
 3. sporazumevati se s sodelavci in uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programsko opremo za arhiviranje
 4. razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje ter skrbeti za lasten strokovni razvoj
 5. upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, premoženja/imetja in okolja
 7. pridobivati zvočne, slikovne, avdiovizualne in druge vsebine na različnih nosilcih
 8. strokovno obdelati gradivo in beležiti podatke o pravici rabe gradiva
 9. skrbeti za trajno in celovito hrambo gradiva na fizičnih nosilcih
 10. zagotavljati dostopnost gradiva in sodelovati pri uporabi gradiva
 11. pripravljati gradivo za digitalizacijo


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo in sodeluje pri načrtovanju dela skupine
 • načrtuje in pripravi lastno delo v timu s sodelavci
 • spremlja predpise, delovna navodila in standarde
 • spremlja arhivsko in medijsko zakonodajo
 • obvladuje tehnološke značilnosti in zmogljivosti razpoložljive tehnološko-proizvodne opreme
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • predvidi/oceni potreben čas in sredstva za izvedbo celovite hrambe, zagotavljanja dostopnosti in uporabnosti arhivskega gradiva ter nadzora, vzdrževanja in drugih aktivnosti
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja dela v skupini in oddelku
 • pozna osnove delovne zakonodaje
 • pozna načela timskega dela
 • pozna poslovne pojme, s katerimi se srečuje pri hrambi in uporabi avdiovizualnih vsebin
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov in z njimi povezane delovne procese in postopke
 • pozna časovne in finančne normative za izvedbo posameznih nalog
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pozna funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postopkov arhiviranja
 • pozna zakonodajo in standarde na področju arhiviranja, medijev in kulture
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za delo
 • pripravi orodja in druga delovna sredstva, potrebna za celovito arhiviranje
 • pripravi predvajalnike
 • se poveže v podatkovne zbirke svojih in partnerskih institucij
 • pozna organizacijsko strukturo lastnega podjetja/institucije in institucij, s katerimi sodeluje
 • pozna minimalne standarde opreme prostora in aktivnosti v prostoru
 • zna ravnati s predvajalniki, strojno in programsko opremo, ki je potrebna za uporabo in hrambo gradiva
 • uporablja informacijske sisteme na področju medijev in arhivistike
Operativna dela pridobiva zvočne, slikovne, avdiovizualne in druge vsebine na različnih nosilcih
 • sprejme gradivo in pridobi podatke o njem
 • pridobiva gradivo na lastno pobudo
 • tehnično opremi in uredi zbrano gradivo
 • pozna temelje slovenske zgodovine in se zaveda pomena kulturne dediščine na področju medijev
 • pozna tehnične lastnosti zvokovnih, slikovnih, avdiovizualnih zapisov in nosilcev ter zna ustrezno ravnati z njimi
 • pozna tehnični in družbeni razvoj medijev
 • pozna avdiovizualno medijsko krajino (trg, ustanove, ustvarjalci ...)
 • obvlada osnove arhivistike skladno z zakonom o arhivistiki
 • obvlada iskanje po podatkovnih zbirkah in zbirkah arhivskega gradiva
 • pozna predpise o avtorskih in sorodnih pravicah
strokovno obdela gradivo
 • analitično obdela, klasificira in indeksira gradivo
 • vnaša podatke o gradivu v podatkovne zbirke
 • uporablja programsko opremo na področju avdiovizualnih, elektronskih idr. medijev
 • pozna osnovne standarde in predpise o arhivski dejavnosti v RS
 • pozna metodiko in tehniko strokovnega dela v arhivu
 • obvlada predpise o odbiranju in izročanju gradiva arhivu
 • popiše gradiva skladno s predpisi in tehničnimi standardi
 • pozna tehnične in vsebinske možnosti uporabe podatkovnih zbirk
ugotavlja pravice rabe
 • pozna zakonodajo o avtorskih in sorodnih pravicah in zna ravnati skladno z njimi
 • pridobiva in beleži podatke o avtorskih in sorodnih pravicah ter pravicah rabe
 • uporabnikom posreduje podatke o pravicah rabe
 • pozna najpogostejše modele licenciranja del
 • pozna alternativne modele licenciranja del, npr. CreativeCommons
skrbi za trajno in celovito hrambo gradiva na fizičnih nosilcih
 • pregleda nosilce gradiva
 • pripravi gradivo za trajno hrambo in ga shrani
 • izvaja materialno varstvo nosilcev gradiva
 • opozarja na poškodovano gradivo in ga oddaja v konserviranje in restavriranje
 • skladno s predpisi poskrbi za pravočasno kopiranje digitalnih vsebin na nov fizični nosilec
 • operativno obvladuje predvajalnike za zapise zvočnih, slikovnih, avdiovizualnih in drugih vsebin na različnih nosilcih
 • pozna fizikalne, kemične in druge tehnične značilnosti nosilcev zapisov
 • pozna načine in tehnike zaščite in varovanja pred poškodbami, uničenjem in izgubo
 • fizično ureja nosilce gradiva
 • pozna pomen in namen hrambe zvočnih, slikovnih, avdiovizualnih in drugih vsebin z vidika kulturne dediščine
 • pozna dolžnosti pravnih oseb na področju hrambe gradiva
 • pozna možnosti pretvorbe analognih zapisov v digitalne
 • uporablja programsko opremo pri arhiviranju fizičnih nosilcev
zagotavlja dostopnost in sodeluje pri uporabi gradiva
 • omogoča ogled gradiva in podatkov o gradivu
 • spremlja in evidentira uporabo
 • ravna skladno s kodeksom poklicne etike
 • pozna načine za dostopanje do gradiv in zbirk sorodnih ustanov in gradiv na svetovnem spletu
pripravlja gradivo za digitalizacijo
 • poišče gradivo
 • pregleda celovitost gradiva
 • pripravi zapisnik o predaji gradiva v postopke digitalizacije z opombami o stanju gradiva
 • preveri stanje celovitosti gradiva po dokončani digitalizaciji
 • shrani izvirno gradivo v arhivske prostore
Administrativna dela pripravlja delovno dokumentacijo
 • vodi pregled naročil, izposoje in hrambe gradiva
 • pripravlja poslovne dopise in poročila o delu
 • pozna vrste in načine vodenja posameznih evidenc, poročil in delovnih nalogov
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja
 • pozna pravila poslovne korespondence
Komercialna dela pripravlja izračune in ponudbe arhivskih storitev
 • sprejema zunanja naročila za iskanje, izdajo in hrambo gradiv ter pripravlja ponudbe
 • pripravlja predračune in račune cen arhivskih storitev
 • pozna normative dela
Vodenje sodeluje pri vodenju tima
 • sodeluje pri načrtovanju metod in tehnik vodenja
 • vodi skupino pri izvedbi nalog
 • pozna načela timskega dela
Nadzor dela nadzira proces arhiviranja gradiva
 • nadzira proces urejanja gradiva
 • nadzira proces hrambe gradiva
 • nadzira proces uporabe gradiva
 • spremlja tehnično brezhibnost delovnih sredstev
 • pozna metode spremljanja procesov urejanja, hrambe in uporabe gradiva
 • zna spremljati tehnično brezhibnost delovnih sredstev
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovostno delovanje arhiva
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje  skladno s standardi kakovosti
 • deluje  skladno s predpisano zakonodajo
 • uporablja delovna sredstva in materiale  skladno s proizvajalčevimi navodili
 • upošteva poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • upošteva načela timskega dela
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna postopke dela
 • pozna pomen kakovostno opravljenega dela
 • pozna poslovne običaje in zna ravnati skladno z njimi
Vzdrževanje in popravila skrbi za vzdrževanje prostorov in opreme
 • spremlja stanje prostorov in opreme
 • obvešča ustrezno službo o potrebnem vzdrževanju prostorov in opreme
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komunicira z vodjo, s sodelavci v istem oddelku in z drugimi sodelavci, ki so povezani z delovnim procesom
 • sprejema informacije od vodje ali sodelavcev v delovnem procesu in se dogovarja o nalogah
 • komunicira pisno in ustno v tujem jeziku
 • uporablja elektronsko pošto in svetovni splet
 • uporablja strokovno terminologijo
 • komunicira z zunanjimi sodelavci in izvajalci
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • upošteva načela timskega dela
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna kodeks spletne etike
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • skrbi da so stroji, naprave in prostori ustrezno varnostno-zaščitno opremljeni
 • opravlja dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri deluter varstvu pred požarom, požarni red in posebne varnostne ukrepe
 • pozna trende na področju varstva pri delu in varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Melita Zajc, RTV SLO
 • Aleksander Lavrenčič, RTV SLO
 • Alojz Teršan, Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS
 • Andraž Tori, Kiberpipa
 • Igor Rozman, PRO-PLUS
 • Martin Mele, IAM
 • Vilma Štritof Čretnik, Ministrstvo za kulturo
 • Gregor Franken, GZS
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO POKLICNEGA STANDARDA
 • Martin Žvelc, RTV SLO
 • Tatjana Stibilj, Arhiv RS
 • Aleksander Lavrenčič, RTV SLO
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Irena Ostrouška, MK
 • Peter Purg, UNG
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.