Katalog

Naziv:

Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

20.1.2010

Predhodniki:

Klasius-P16:

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov (4810.010.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Skrbnik informacijskih sistemov / skrbnica informacijskih sistemov

4810.010.5.0 in točko 11 tega kataloga.


2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Vsaj srednja poklicna izobrazba in
 • eno leto delovnih izkušenj na področju informacijskih sistemov.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Skrbnik informacijskih sistemov / skrbnica informacijskih sistemov

4810.010.5.0 in točko 11 tega kataloga.


2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Vsaj srednja poklicna izobrazba in
 • eno leto delovnih izkušenj na področju informacijskih sistemov.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je možno pridobiti v programu strokovnega izobraževanja Tehnik računalništva (moduli: OM1 Informatika s tehniškim komuniciranjem, OM 2 Uporaba IKT pri poslovanju, OM4 Vzdrževanje informacijske strojne opreme, OM5 Vzdrževanje informacijske programske opreme, OIM1 Oprema za multimedijsko tehniko in OIM3 Upravljanje z informacijsko programsko opremo).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

   

   V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

  Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2. NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo postopka izvedbe storitve,
 • uporabo različnih virov informacij,
 • uporabo ustreznih metod dela in ustreznih pripomočkov,
 • samostojnost in izvirnost,
 • tehnično izvedbo rešitve naloge,
 • ustrezno uporabo terminologije,
 • suverene odgovore v diskusiji,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
Izvedba 50
Ustni zagovor 50

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Tehniki/tehnice za računalniško podporo, n.o.

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se prilagoditve:

 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • Računalniško opremljena učilnica.

Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/-ta:

 • vsaj eden z višješolsko izobrazbo s področja računalništva in informatike ter 5 let delovnih izkušenj pri upravljanju z informacijskimi in s komunikacijskimi napravami in
 • vsaj en s srednjo strokovno izobrazbo s področja računalništva in informatike in 5 leta upravljanja z informacijskimi in komunikacijskimi napravami upravljanja ali
 • vsaj en z opravljenim certifikatom o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov 4810.006.5.0


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
zagotavlja delovanje strojne in programske informacijske opreme in upravlja računalniško omrežje
 • nadzoruje delovanje sistema (pregleduje sistemska sporočila)
 • preventivno vzdržuje računalniške sisteme in periferne naprave
 • sprejema prijave napak, odkriva in odpravlja napake na strojni in programski opremi
 • namešča popravke sistemske in uporabniške programske opreme
 • testira programske aplikacije po navodilih
 • namešča programsko opremo in prilagaja nastavitve programske opreme uporabnikom
 • izvaja manj zahtevne nadgradnje strojne opreme
 • vzdržuje strojno opremo
 • vzdržuje programsko opremo
 • namešča in prilagaja operacijske sisteme uporabnikom oz. okolju, prilagaja nastavitve
 • izvaja procesne obdelave podatkov in izvaja količinske izpise
 • pozna osnove različnih standardov operacijskih sistemov zna sestavit računalnik
 • zna namestiti operacijski sistem
 • zna odpravit napake na strojni opremi

Zagotavlja delovanje strojne in programske informacijske opreme:

 • pripravi ustrezna programska orodja
 • iz razpoložljivih komponent sestavi delujoč računalniški sistem
 • namesti zahtevan operacijski sistem na računalnik in ga prilagodi uporabnikovim potrebam in željam
 • namesti zahtevano aplikacijo na računalnik ter jo prilagodi uporabnikovim potrebam in željam
 • izpolni predpisan obrazec (delovni nalog, naročilnico …)
 • komunicira s sodelavci in s strankami
izvaja varnostne ukrepe na področju informacijskih sistemov
 • sodeluje pri osveščanju uporabnikov o varnosti v informacijskih sistemih
 • vzdržuje podatke o uporabnikih in uporabniških skupinah
 • arhivira sistemske in uporabniške podatke, izdeluje varnostne kopije, izvaja obnavljanje z varnostnimi kopijami
 • skrbi za hranjenje podatkov
 • pozna večuporabniška delovna okolja (nameščanje, prilagajanje nastavitev, zaščite, vzdrževanje uporabnikov in uporabniških skupin, dodeljevanje omrežnih virov, arhiviranje sistemskih in uporabniških podatkov, obnavljanje varnostnih kopij)
 • pozna elemente varnostnih sistemov (požarni zid, kriptografija, obramba pred programskimi vsiljivci …)
 • obvlada administracijo strežnika
 • zna zaščititi informacijski sistem
 • zna arhivirati podatke
 • zna obnoviti podatke iz arhiva

Izvede varnostni ukrep na področju informacijskih sistemov:

 • načrtuje svoje delo
 • pripravi ustrezna strojna in programska orodja
 • zagotavlja delovanje informacijske opreme
 • upravlja varnostni sistem (požarni zid, kriptografija, obramba pred programskimi vsiljivci …)
 • zagotavlja varnostno shranjevanje podatkov
 • komunicira s sodelavci, strankami
izvaja politiko gesel
 • določa in nadzira gesla
 • dodeljuje pravice uporabnikom
 • določa varnostno politiko gesel
 • izvaja nadzor nad zunanjimi in notranjimi vdori v sistem
 • zna vzpostaviti sistem nadzora nad dogodki

Izvede politiko gesel:

 • načrtuje svoje delo
 • določi varnostno politiko gesel
 • upravlja z gesli uporabnikov v skladu s politiko gesel
 • pripravi ustrezna strojna in programska orodja
 • vzpostavi in spremlja dnevnik prijav
 • dodeli pravice uporabnikom
 • komunicira s sodelavci, strankami
svetuje na področju informacijskih sistemov
 • svetuje in jim nudi tehnično pomoč uporabnikom računalniških sistemov
 • nudi podporo pri uporabi sistemske in uporabniške programske opreme
 • izdela interna navodila za delo s programsko opremo
 • svetuje in nudi pomoč pri delu v večuporabniškem okolju
 • svetuje in nudi tehnično pomoč pri posodabljanju obstoječih računalniških sistemov
 • pozna aktualna večuporabniška delovna okolja in je usposobljen za njihovo administracijo
 • obvlada osnovno uporabniško programsko opremo

Svetuje na področju informacijskih sistemov:

 • načrtuje svoje delo
 • izdela interna navodila za delo s programsko opremo
 • komunicira s sodelavci, strankami

Izkaže znanje uporabe aplikacij:

 • načrtuje svoje delo
 • na podlagi izbrane programske opreme oblikuje dokument, ki vsebuje grafikone, tabele, navezave na vir podatkov
 • pripravi za tisk
 • pripravi predstavitev
 • komunicira s sodelavci, strankami

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Uroš Sonjak, ŠC Velenje
 • mag. Boštjan Vouk, TŠC Nova Gorica
 • Marjan Kaligaro, TrendNet
 • Timotej Globačnik, Gorenje Velenje
 • Davorin Majkus, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.