Poklicni standard

Naziv:

Polagalec/polagalka talnih oblog

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Polagalec/polagalka talnih oblog (58200261)

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Polagalec/polagalka talnih oblog (48078010)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo in skladno z njo načrtuje svoje delo,
 2. zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 3. dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja,
 4. pri sporazumevanju z  različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko,
 5. usposobljen je za branje načrtov in tehničnih risb za svoje področje dela,
 6. uporablja podjetniška znanja in spretnosti,
 7. pripravlja tla ter polaga vse vrste talnih oblog,
 8. brusi, lakira, lošči in luži lesene pode,
 9. vzdržuje in obnavlja pode,
 10. skladišči različne talne obloge ter druge materiale.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo
 • organizira lastno delo
 • predlaga stranki vrsto parketa ali drugih podov
 • predlaga stranki določitev linije v prostoru
 • pozna osnovna pravila organizacije dela na objektu
 • pozna delovišče
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih del
 • pozna osnove tehničnega risanja, računalništva in informatike
 • zna brati načrte in drugo tehnično dokumentacijo
 • pozna načine polaganja parketa glede na obliko in vrsto parketa
 • pozna načine polaganja talnih oblog

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi orodje in opremo
 • pripravi osnovni in pomožni material
 • pripravi opremo in orodje
 • pozna vrste materialov, ki jih potrebuje za svoje delo
 • pozna orodja in naprave za izvajanje parketarskih del
 • pozna pomen stroškov življenjske dobe materialov  (Life Cicle Costing), ki jih uporablja pri svojem delu, in njihov vpliv na trajnost izdelka
 • pozna učinek orodij in delovnih sredstev, ki jih uporablja pri delu, na okolje

Operativna dela pripravlja tla
 • pregleda ustreznost podlage ter jo pripravi za nadaljnje delo
 • pozna sestavo, vrste, lastnosti in uporabo podlag, veznih materialov ter izravnalnih mas
 • obvlada uporabo merilnih inštrumentov za merjenje vlažnosti in ravnosti tal
 • pozna mejne vrednosti vlažnosti v različnih vrstah podlog za talne obloge
 • pozna trdnost podlage in vpliv neustrezne vlažnosti na različne talne obloge
 • pozna vrste podlag za polaganje različnih talnih oblog
 • pozna primernost podlage za določeno vrsto talne obloge
 • pozna materiale za ravnanje podlage glede na debelino nanosa in čas sušenja
 • pozna materiale za utrjevanje podlage za lesene obloge
polaga vse vrste talnih oblog
 • izbere ustrezen način pritrjevanja in vezne materiale
 • izbere lepila glede na vrsto poda
 • pripravi talne obloge za polaganje glede na načrt
 • nanaša lepila z različnimi orodji
 • polaga različne vrste, tipe in vzorce parketa po različnih tehnologijah
 • polaga vse druge vrste oblog ter podov po različnih tehnologijah
 • polaga ali montira različne tipe in vrste zaključnih letev ter druge zaključke
 • vari materiale z različnimi tehnikami
 • nanaša zaščitne premaze
 • polira pode
 • pozna lesne vrste in njihove teksture
 • pozna zgradbo in lastnosti lesenih talnih oblog (tehnološke, fizikalne, estetske) ter fizikalne, estetske lastnosti materialov za plavajoče pode
 • pozna posebnosti zgradbe lesa, ki vplivajo na estetski videz obloge ter kakovostne razrede lesenih talnih oblog
 • pozna vrste, namen in uporabo plavajočih podov
 • pozna vrste lepil
 • pozna mejne vrednosti vlažnosti lesenih oblog glede na vrsto ogrevanja prostora v katerega se obloga vgrajuje
 • pozna vrednosti vlažnosti lesenih talnih oblog, predvsem parketa, vlažnosti prostora in predvidenega lepila za lepljenje parketa
 • pozna mejne vrednosti vlažnosti podlage
 • pozna (ekološki in toplotni) namen, lastnosti in uporabnost PVC-podov, gume, linoleja, plute ter pozna njihovo trdnost, vzdržljivost, obrabo ter življenjsko dobo
 • pozna uporabnost antistatičnega in elektroprevodnega poda
 • pozna varilne sisteme za različne pode
 • pozna namen, lastnosti, vzdržljivost, uporabnost ter toplotno izolacijske lastnosti tekstilnih oblog
brusi, lakira, lošči in luži lesene pode
 • izbere ustrezen stroj za brušenje parketa
 • izbere sredstva za delo in jih pripravi po navodilih
 • grobo brusi parket
 • oceni smiselnost kitanja parketa glede na estetski videz
 • brusi odvečni kit po vsakem kitanju
 • brusi parket pred loščenjem ali lakiranjem
 • nanaša posamezne nanose laka
 • lakira zaključne letve in jih montira
 • nanaša loščila (voske, olja) za loščenje parketa
 • nanaša lužila za les na parket
 • pozna vrste brusnih materialov
 • pozna materiale za kitanje
 • obvlada delo s stroji za brušenje parketa in njihove lastnosti
 • pozna napake v parketu, ki vplivajo na estetski videz
 • pozna reakcijski čas vezanja lepil za parkete
 • pozna vrste, sestavo in lastnosti lakov
 • pozna topila in njihove lastnosti
 • pozna vpliv uporabljenih materialov na zdravje in ekologijo
 • pozna voske in olja za loščenje parketa ter njihove lastnosti
 • pozna vrste in lastnosti lužil za les
vzdržuje parket
 • odstranjuje nanos pri loščenih parketih
 • nanaša olje ali vosek za loščenje
 • termično in mehansko polira
 • pozna načine čiščenja parketa
 • pozna premaze za poliranje parketa
 • pozna tehnike nanašanja in nadaljnje obdelave
obnavlja parket
 • obnovi poškodovani parket
 • na novo preloži staropoloženi parket
 • brusi parket
 • površinsko obdela parket
 • opravlja dela pri gradnji novih in ohranjanju starih zgradb skladno s pristojnostmi svojega poklica
 • pri svojem delu uporablja sodobne in tradicionalne tehnike ter materiale
skladišči različne talne obloge ter druge materiale
 • skladišči lake, lepila in pri tem upošteva  proizvajalčeva navodila ter pravila o varnosti
 • skladišči parket in druge talne obloge
 • pozna načine skladiščenja različnih materialov glede na vlažnost in temperaturo
 • pozna varnostne ukrepe pri skladiščenju vnetljivih in strupenih materialov
Komercialna dela izdela kalkulacije
 • izdela kalkulacijo in predračun za polaganje različnih vrst talnih oblog
 • pozna elemente kalkulacije, normative dela in porabe materiala
 • pozna osnove obračunavanja delovnih ur
 • pozna osnove popisov del in predizmer za obračun del
Zagotavljanje kakovosti kontrolira in zagotavlja kakovost in kvantiteto svojega dela skladno z normativi in drugimi predpisi
 • kontrolira kakovost in kvantiteto dela
 • ekonomično uporablja material, čas in energijo
 • izmeri elektroprevodnost podov v sodelovanju z električarjem
 • racionalno porablja vire (naravni viri, energija,  materiali in drugi viri: prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu
 • razume odnos med kratkoročnimi in dolgoročnimi koristmi in stroški za materiale in tehnike, ki jih uporablja pri svojem delu
 • razume vpliv  racionalne rabe materiala, časa in energije na finančno uspešnost svojega dela
 • pozna normative, ki določajo količino in kakovost uporabe materiala, časa in energije
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • redno pregleduje, čisti, maže orodja in na njih opravlja manjša popravila
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
Komunikacija svetuje stranki
 • svetuje izbor načina oziroma smeri polaganja parketa in drugih talnih oblog
 • svetuje izbor parketa ali drugih talnih oblog glede na stanje tal v prostoru
 • svetuje izbor vrste površinske obdelave (sijaj, obstojnost,  ekološka primernost)
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih, odnosih do strank
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja zaščiti sebe in sodelavce
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme
 • pozna navodila za varno delo in uporabo zaščitnih sredstev
 • pozna predpise o varstvu pri delu
uporablja škodljive snovi in opremo skladno z varovanjem okolja
 • predlaga materiale za površinsko obdelavo in za zaščito podov, ki ne škodujejo okolju
 • razvršča in ustrezno ravna z odpadki
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • pozna vrste odpadkov in njihov vpliv na okolje
 • zaveda se pomena racionalne uporabe materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 1. Stane Voglar, Vogart, d. o. o.
 2. Slavko Pavlič, Parketarstvo Pavlič
 3. Bojan Zarič, Aktual
 4. dr. Željko Gorišek, Biotehniška fakulteta Ljubljana, Oddelek za lesarstvo
 5. Borut Hribšek, OZS
 6. Andrej Blažič, OZS
 7. Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinatorica:
 • Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 1. Vladimir Černe, LALES PARKETARSTVO VLADIMIR ČERNE, S. P.
 2. Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinatorici pri pripravi revizije poklicnega standarda  

 • Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.