Poklicni standard

Naziv:

Pomočnik vzgojitelj/pomočnica vzgojiteljica predšolskih otrok

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.11.2022

Predhodniki:

Pomočnik vzgojitelj predšolskih otrok/pomočnica vzgojiteljica predšolskih otrok (14300010)

Klasius-P16:

Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (0112)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomočnik vzgojitelj/pomočnica vzgojiteljica predšolskih otrok (47884780)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:   

 • načrtovati, pripraviti, kontrolirati in izvajati samoevalvacijo dela ter sodelovati v strokovnem timu sodelavcev
 • zagotavljati kakovost dela in se stalno strokovno izpopolnjevati na področju izobraževanja in vzgoje predšolskih otrok
 • zagotavljati vzdrževanje spodbudnega, estetskega in varnega učnega okolja za otroka
 • ščititi otroka pred zlorabami in prepoznati znake možne zlorabe
 • izvajati in navajati otroka na samostojno prehranjevanje in higieno ter zagotavljati ustrezen otrokov počitek
 • zagotavljati učinkovito verbalno, neverbalno in digitalno komunikacijo z otrokovo družino, s sodelavci in z različnimi inštitucijami
 • vzdrževati spoštljivo in strokovno premišljeno komunikacijo in odnos z otrokom in s skupino otrok ter nuditi podporo otroku pri razvoju prosocialnega vedenja
 • izvajati načelo enakopravnosti in raznolikosti pri individualnem razvoju otroka v socialnem okolju
 • izvajati zakonodajne predpise, pravila, načela predšolske vzgoje skladno s socialnim kontekstom ter skladno zagotavljati delovanje  s strokovno etiko
 • načrtovati, implementirati, spremljati in evalvirati kurikul, ki temelji na razumevanju otrokovega razvoja in učenja
 • uporabljati sodobne pedagoške metode in oblike dela z otroki, s starši in sodelavci
 • spodbujati razvoj kognitivnih, socialnih, emocionalnih in motoričnih spoznavnih otrokovih procesov
 • otroku s posebnimi potrebami nuditi podporo pri osebnem razvoju, ustrezno nego in varstvo pri vključevanju in izvajanju individualiziranega kurikula
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter zagotavljati vzdrževanje prostorov, opreme in delovnih sredstev
 • varovati zdravje in okolje, lastno varnost ter varnost otrok in drugih

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pripravi, organizira in analizira lastno delo
 • razume različne načine načrtovanja, organiziranja in koordinacije dela
 • načrtuje, pripravi in izvaja lastno delo
 • analizira opravljeno lastno delo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke
 • dnevno načrtuje in organizira lastno delo
 • pripravi varno okolje
 • izvaja pregled in pripravo zunanjih in notranjih prostorov, ki zagotavljajo varno bivanje otrok v vrtcu
 • pri urejanju prostora skrbi za estetski,  funkcionalni in spodbudno učni vidik
 • pripravlja vzgojna sredstva (igrače, igrala, didaktični material), ki omogočajo nemoten potek vzgojno-izobraževalnega dela
 • upošteva predpise in normative pri pripravi dela
Operativna dela vzdržuje varno okolje in zagotavlja spodbudno učno okolje za otroke  v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • razume in zagotavlja elemente varnega okolja, ki so: talna površina, stopnišča, okna in vrata, notranje in zunanje igralne površine, ogrevalni sistemi, kopalnice in stranišča, pohištvo v igralnicah
 • razume pomen in zagotavlja spodbudno in  estetsko fizično učno okolje: ureditev igralnice in drugih notranjih prostorov vrtca, izbira in ureditev ustreznih materialov, ureditev zunanjih prostorov v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • zagotavlja ustrezno čistost in higieno prostora
 • vzdržuje in shranjuje opremo in delovne pripomočke
 • dela skladno s predpisi in z navodili v vrtcu
 • izloči sredstva, ki bi pomenila potencialno nevarnost za otroke
 • zagotavlja in izvaja varnostne in higienske ukrepe pri stiku otrok z živalmi
 • zagotavlja varnost otrok
 • zagotavlja in izvaja ukrepe za varnost otrok (pri sprehodih, izletih, igrah ipd.)
 • upošteva načine varnega ravnanja in shranjevanja materiala, ki ga uporablja pri delu z otrokiščiti otroka pred zlorabami
 • prepozna znake možne zlorabe
 • ustrezno reagira na razkritje zlorabe otroka
 • informira ustrezne strokovnjake in strokovne službe o zlorabi
 • nudi zaščito otroku glede lastne varnosti
varuje lastno zdravje, zdravje otrok in sodelavcev ter upošteva varnostne ukrepe
 • zagotavlja dobro psihofizično  otrokovo počutje
 • zagotavlja otrokovo telesno higieno in izvaja nego
 • vzdržuje higieno prostora
 • deluje skladno s standardi za preprečevanje okužb  (čisti površine, razkužuje igrače ipd.)
 • uporablja delovne pripomočke, opremo in materiale skladno s predpisi o zagotavljanju varnosti otrok in okolja
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna imunizacijske programe za otroke do 6. leta starosti
 • pozna najpogostejše okužbe in načine za preprečevanje okužb
 • prepozna znake, ki kažejo na to, da je otrok zbolel, in pozna ustrezne načine ukrepanja ob pojavu bolezni
 • otroku pravilno izmeri telesno temperaturo
 • ukrepa v nepričakovanih situacijah (nesreče, poškodbe) in po potrebi otroku nudi prvo pomoč
zagotavlja standarde kakovosti skladno z zakonodajo
 • zagotavlja varno zunanje in notranje okolje skladno z zakonodajo
 • pozna doseganje prehrambnih standardov otroka v sodelovanju s starši oz. z družinami in ustreznimi strokovnjaki
 • zagotavlja  otrokovo  dobro počutje
 • zagotavlja zadovoljevanje  otrokovih specifičnih zdravstvenih potreb
 • identificira in zagotavlja vpliv osebne higiene na dobro počutje in  otrokovo predšolsko vzgojo
hrani in navaja otroka k samostojnemu hranjenju
 • hrani dojenčka, kar vključuje: osebno higieno, primerno komunikacijo, hranjenje po žlički in hranjenje po steklenički
 • nudi pomoč otroku pri hranjenju in pitju ter ga navaja na samostojnost, ki vključuje osebno higieno in primerno komunikacijo
 • upošteva ustrezno sestavo prehrane za dojenčke, malčke in starejše predšolske otroke
 • spremlja in spodbuja otroka pri samostojnem prehranjevanju
izvaja in zagotavlja  otrokov ustrezen počitek
 • razume pomen počitka in spanja
 • upošteva dejavnike za zagotavljanje  otrokovega počitka
 • zagotovi primerne razmere za  otrokov počitek glede na njegovo starost, navade
 • izvede postiljanje in prestiljanje postelje
 • pripravi otroka na počitek in ga opazuje med počitkom
 • odpravlja moteče dejavnike, ki ovirajo   otrokov počitek
 • otroku ponudi njegovo najljubšo igračo
 • otroka pomirja in pestuje
 • po potrebi pri  počitku vključi starše/družine
 • izvaja umirjene dejavnosti z otroki, ki ne spijo
 • pozna nevarnosti nenadne dojenčkove smrti v zibelki in deluje preventivo
načrtuje in izvaja kurikul v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • udejanja načela kurikula
 • načrtuje, izvaja, spremlja in evalvira izvedbeni kurikul v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico ob upoštevanju otrokovega razvoja in učenja
 • razvija individualizirani program za delo z otrokom v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • uporablja razvojno procesne didaktične  in metodične pristope za razvijanje in implementacijo kurikula
 • nudi podporo pri individualnem razvoju in učenju otroka v povezavi z njegovim predznanjem, s predhodnimi izkušnjami,  z interesi, družino in kulturo
 • identificira  skupne lastnosti in individualne razlike med otroki
 • pripravi letni delovni načrt oddelka, enote, vrtca v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • pripravlja, izvaja in spremlja pedagoški proces ter evalvacijo dnevnih, tedenskih, mesečnih priprav v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • načrtuje, izvaja, spremlja in evalvira dejavnosti v času samostojnega vodenja oddelka
 • vodi pedagoško dokumentacijo (portfolio/zbirna mapa, etnografski zapisi …) o otroku v skupini, v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • spremlja in dokumentira  otrokov razvoj in učni napredek glede na kurikularna področja dejavnosti v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • prepozna in podpira raznolikosti med otroki
 • oblikuje in izvaja ustrezne dejavnosti za otroke glede na ugotovitve spremljanja
 • spremlja in uporablja dognanja novejših raziskav, literature in drugih virov za razvoj kurikula
 • v času odsotnosti vzgojitelja/vzgojiteljice samostojno vodi oddelek
 • pozna dimenzije osebnostnih značilnosti otrok in jih upošteva pri sprejemanju otroka v vrtec in pri interakciji z otrokom preko celega dneva
 • izdeluje didaktične pripomočke skupaj z otroki in vzgojitelji
 • vključuje se v igro z otroki pri igri in v druge dejavnosti
 • pripravlja prostor za prehranjevanje
 • pripravlja prostor in organizira počitek
 • pripravlja otroke za bivanje na prostem
 • organizira prireditve v vrtcu za otroke, starše/družine in druge v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
uporablja sodobne pedagoške metode in oblike dela z otroki, s starši oz. z družinami in s sodelavci

 • spremlja otrokov razvoj v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • uporablja sodobne pedagoške metode in oblike dela za ugotavljanje interesov, sposobnosti in znanj otrok, vključno z uporabo sodobne informacijsko- komunikacijske tehnologije
 • izvaja selekcijo ustreznih metod zbiranja in vrednotenja pedagoških podatkov, informacij
 • oblikuje  spodbudno, estetsko in funkcionalno fizično okolje za otrokov razvoj
 • uporablja sodobne pedagoške metode in oblike dela za izboljšanje spretnosti otrok skladno z otrokovim celostnim razvojem
 • uporablja ustrezne pristope pri interakciji s starši in z družinami otrok
spodbuja kognitivni, socialni, emocionalni, telesni in motorični razvoj
 • spodbuja razvoj zavedanja in razumevanja spoznavnih procesov
 • spodbuja razvoj otrokove pozornosti in spomina, otrokovo domišljijo in ustvarjalnost
 • ugotavlja področja otroškega interesa in ga spodbuja
 • zagotavlja opremo in material ter dejavnosti za kreativno igro
 • se igra z otrokom
 • spodbuja razvoj socialnih in emocionalnih veščin
 • spodbuja razvoj otrokovega giba
 • spodbuja razvoj govora in drugih predopismenjevalnih veščin
 • spodbuja razvoj matematičnega mišljenja
 • pozna osnovne zakonitosti razvojne psihologije in osebnostne psihologije
 • pozna osnove teorije vzgoje
nudi podporo in spodbuja otrokov socialni in emocionalni razvoj
 • spodbuja otroka pri spoznavanju in privajanju na novo okolje
 • pozna pristope individualiziranega uvajanja otrok v vrtec
 • spodbuja otroka pri vzpostavljanju stikov z drugimi otroki
 • spodbuja otroka pri razvijanju pozitivne samopodobe
 • spodbuja otroka pri prepoznavanju svojih čustev in upravljanju z njimi
 • opazuje in ustrezno reagira na zaželeno oz. nezaželeno vedenje otroka
 • pozna zakonitosti stopenj v razvoju govora in komunikacije
 • pozna osnovne zakonitosti  otrokovega socialnega in emocionalnega razvoja
 • pozna različne pristope vodenja skupin otrok in načine spodbujanja prosocialnega vedenja otrok
nudi podporo otroku pri razvoju govora in komunikacijskih veščin
 • identificira stopnje v razvoju govora in komunikacije v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • izvaja dejavnosti, ki spodbujajo razvoj otrokovega jezikovnega izražanja in poslušanja  v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • izvaja dejavnosti, ki spodbujajo glasbeno izražanje in doživljanje v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • izbira zgodbe in pesmi za otroke, ki spodbujajo razvoj komunikacije in govora
 • zagotavlja ustrezen izbor knjig
 • zagotavlja ustrezne materiale za simbolno igro  
nudi podporo otroku pri telesnem in motoričnem razvoju
 • omogoča razvoj otrokove samozavesti pri gibanju
 • nudi podporo pri razvoju otrokovega gibanja in ravnotežja
 • nudi podporo pri razvoju grobe motorike
 • nudi podporo pri razvoju fine motorike
 • poskrbi za izvajanje naravnih oblik gibanja
 • spodbuja  otrokovo telesno vadbo in mu nudi pomoč
vzpostavlja ustrezno interakcijo s posameznim otrokom in  skupino otrok
 • vzpostavlja razvojno in kulturno senzibilno interakcijo z otroki
 • spremlja in ustrezno podpira otrokovo samoregulacijo vedenja v odnosu do sebe, drugih, okolja
 • je odziven v interakciji z otroki
 • v interakcijo z otroki vključuje tudi drugo ožje in širše socialno okolje
 • spodbuja interakcije med otroki in med otroki in okoljem
otroku s posebnimi potrebami nudi ustrezno nego in varstvo ter podporo pri osebnem razvoju in pri vključevanju in izvajanju individualnega izvedbenega kurikula
 • otroku s posebnimi potrebami nudi podporo pri vključevanju v dejavnosti
 • nudi podporo staršem/družinam z otroki s posebnimi potrebami za odzivanje na potrebe njihovih otrok
 • pripravlja inkluzivno fizično okolje v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • uporablja specialno opremo in pripomočke
 • komunicira z otrokom s posebnimi potrebami na njemu ustrezen način
 • nudi pomoč pri vključevanju otroka s posebnimi potrebami v skupino otrok z normativnim razvojem in okolje
 • izvaja individualizacijo programa dela izvedbenega kurikula za otroka s posebnimi potrebami v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • oblikuje individualiziran program dela za otroka s posebnimi potrebami v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • izvaja individualizirani program v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • sodeluje pri spremljavi realizacije individualiziranega programa v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • staršem/družinam nudi podporo pri uvajanju prilagojenih dejavnosti
komunicira s starši oz. z družinami pri  otrokovi vzgoji
 • zagotavlja interakcijo in izmenjavo informacij o otroku s starši oz. z družinami
 • komunicira s starši oz. z družinami pri  otrokovi vzgoji
 • seznanja starše oz. družine o vključenosti otroka v skupino in individualnem razvoju
 • opogumlja starše oz. družine za dejavno sodelovanje v skupini
 • opogumlja starše oz. družine za dejavno sodelovanje pri dejavnostih otrok
 • opogumlja starše oz. družine v starševski vlogi
 • spodbuja in krepi odnos navezovanja staršev oz. družin na njihovega otroka
 • vzpostavlja odnos s celotno družino
 • pozna različne načine komunikacije in se poslužuje tistih, ki so staršem oz. družinam bližji
 • pozna prvine konstruktivne verbalne in neverbalne komunikacije in jih uporablja
izvaja učinkovito verbalno, neverbalno in digitalno komunikacijo z otrokom, njihovimi družinami, s sodelavci in z različnimi inštitucijami
 • spodbuja samozavedanje in spretnosti intrapersonalne komunikacije otroka
 • učinkovito spreminja vedenje, ki vodi do zadanih ciljev
 • komunicira z ustrezno občutljivostjo
 • zagotavlja razumljivost sporočanja in konsistenco ter objektivnost informacij, dejstev
 • posreduje opažanja o dejavnostih in vedenju otroka staršem oz. družinam po predhodnem pogovoru z vzgojiteljico
 • izraža spoštovanje do različnosti in komunikacijo prilagaja sogovornikovemu referenčnemu okvirju
 • zagotavlja učinkovito skupinsko in sodelovalno interakcijo
 • zagotavlja zaupnost informacij v verbalni, pisni in digitalni komunikaciji
 • uporablja ustrezne oblike, slog in raven sporočanja glede na vrsto sporočila, prejemnika in namen komunikacije
 • komunicira v zbornem in knjižnem pogovornem jeziku
 • uporablja ustrezno in sodobno IKT- tehnologijo v komunikaciji in pri shranjevanju podatkov
izvaja načelo enakopravnosti in raznolikosti pri  otrokovem individualnem razvoju v družini in socialnem okolju
 • izvaja kurikul, ki je občutljiv na različne individualne,  socialne in kulturne potrebe posameznih otrok
 • zaveda se pomena raznolikosti med posamezniki
 • razlike med posamezniki sprejema s spoštovanjem
 • spodbuja medosebno spoštovanje med otroki
 • izvaja dejavnosti, ki so občutljive za potrebe različnih otrok
 • sprejema raznolikost v komunikaciji z družinami otrok
 • zaveda se lastnih predsodkov in stereotipov in jih skuša odpraviti
deluje v strokovnem timu
 • vključuje se v delo strokovnega tima
 • razvija lastno vlogo v timskem delu
 • prispeva k učinkovitosti delovnih skupin
 • motivira sodelavce za kakovostno izvajanje nalog
 • razvija potrebne spretnosti in znanja za timsko delo
 • razvija potrebne spretnosti za učinkovito časovno načrtovanje dejavnosti
 • izmenjuje informacije in znanja z drugimi strokovnjaki
 • razvija dobro prakso
 • pozna sodobne metode timskega in projektnega dela
 • pozna organizacijo delovnega procesa, sistemov in vodenja skupin
 • pozna funkcije in vloge posameznikov v delovnih skupinah
deluje  skladno s strokovno etiko
 • pozna različne kurikularne teorije, zgodovino razvoja predšolske vzgoje in kritično sledi sodobnim trendom predšolske vzgoje
 • izražena osebna načela in stališča usklajuje z izvedbenim kurikulom
 • ravna skladno z etičnimi in s strokovnimi standardi
 • uporablja nova strokovna znanja za osebni in strokovni razvoj
 • se stalno strokovno izpopolnjuje
izvaja zakonodajne predpise, pravila, načela predšolske vzgoje skladno s socialnim kontekstom
 • izvaja zahteve strokovnih in pravnih podlag za delo v predšolski vzgoji in pri zagotavljanju kakovosti programov predšolske vzgoje
 • pozna naloge in odgovornosti vzgojitelja in strokovnih delavcev v predšolski vzgoji
 • sodeluje pri zagotavljanju ustreznosti okolja in kurikula z merili – s standardi za zadovoljevanje otrokovih potreb
Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • izrazi mnenje o uporabnosti in kakovosti novih igrač in drugi opremi
 • izrazi mnenje o nabavi nujno potrebne opreme
 • skrbi za racionalno uporabo opreme in materiala
 • pozna in upošteva dogovorjena pravila za obračun storitev
 • pozna vrste in oblike stroškov lastnega dela in porabljenega materiala
 • pozna principe ekonomike in jih upošteva pri delu
Administrativna dela vodi administrativne procese v zvezi z delom v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • evidentira in sprotno dokumentira delo ter izvedene dejavnosti
 • vodi evidenco o dogodkih ter zagotavlja varnost in zaupnost podatkov
 • če je vzgojiteljica odsotna, vodi predpisano dokumentacijo
 • dokumentira izvedbo različnih projektov v vrtcu  v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • pripravlja pisne informacije za starše oz. družine v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico
 • vodi in arhivira administrativno dokumentacijo
 • zagotavlja varstvo osebnih podatkov
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja in administracije
 • pozna zakonodajo, uporabno pri vodenju administracije
 • pozna in uporablja osnovno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Zagotavljanje kakovosti izvaja samoevalvacijo dela
 • uvaja novosti v delo z otroki
 • spoštuje otrokove pravice in svoboščine
 • upošteva otrokovo individualnost
 • upošteva kodeks poklicne etike
 • upošteva zakonodajo
 • deluje skladno z normativi in upošteva načela kurikula za vrtce
 • se stalno strokovno izpopolnjuje
 • deluje v strokovnih aktivih
 • samoevalvira kakovost lastnega dela
 • zagotavlja kakovost za opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja urejenost delovnega mesta
 • izvaja ukrepe za varno delo
 • pozna področno zakonodajo in jo izvaja v okviru svojih pristojnosti
 • pozna in spoštuje načela poklicne etike
Vodenje organizira lastno delo in zagotavlja kakovost dela
 • organizira lastno delo in zagotavlja kakovost dela
 • skladno z usmeritvami samostojno vodi oddelek v času, ko ni vzgojiteljice
 • po navodilih vzgojiteljice vodi dejavnosti, ki potekajo v manjših skupinah
 • po navodilih vzgojiteljice vodi posameznike pri individualnem delu
 • samostojno izvaja dogovorjene dejavnosti
 • rešuje probleme v timu z vzgojiteljem/vzgojiteljico in vodstvom
 • deluje v strokovnih aktivih
 • pozna osnove teorije osebnosti in psihologije dela
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje prostorov, opreme in delovnih sredstev
 • zagotavlja varno okolje
 • vzdržuje delovna sredstva in opremo
 • čisti pripomočke in materiale
 • obvešča nadrejene o napakah in okvarah delovnih sredstev, opreme
 • skladno z možnostmi odpravlja napake
 • obvešča vodstvo o potrebnih posodobitvah opreme v vrtcu
 • pozna varen način ravnanja s čistili in z razkužili
 • pozna delovanje delovnih sredstev, njihovo vzdrževanje in postopke servisiranja
 • zna varno ravnati z materiali in delovnimi sredstvi
Komunikacija komunicira z otroki, njihovimi starši oz. z družinami in s sodelavci
 • komunicira z vzgojiteljico, s starši oz. z družinami in svetovalno službo vrtca
 • deluje v strokovnih organih vrtca
 • komunicira s sodelavci in s strokovnjaki drugih področij
 • izmenjuje strokovna mnenja z vzgojiteljicami, ostalimi strokovnjaki in s starši oz. z družinami
 • upošteva partnerski odnos v medsebojni komunikaciji
 • komunicira z otroki in njihovimi starši oz. z družinami
 • sprejema različnosti v vseh njenih pojavnostih
 • uporablja vljudnostne izraze in upošteva bonton pri vsakodnevnih stikih
 • komunicira v enem tujem jeziku
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • razume pomen in  značilnosti komunikacije
 • obvlada  verbalno in neverbalno komunikacijo z različnimi ciljnimi skupinami
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 • izvaja predpise o varovanju zdravja in okolja ter požarne varnosti
 • varuje lastno zdravje, zdravje otrok in sodelavcev
 • zagotavlja higienske razmere za preprečevanje okužb

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Dr. Sonja Rutar, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
 • Beba Adamič Tomič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana
 • Mag. Mateja Režek, Pedagoški inštitut, Ljubljana
 • Dr. Petra Štirn Janota, Zavod Petida, Ljubljana
 • Uroš Klobas, Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, Portorož
 • Janja Bogataj, Vrtec Škofja Loka, Skupnost vrtcev Slovenije, Škofja Loka
 • Branka Kovaček, Vrtec Ivančna Gorica, Ivančna Gorica
 • Petra Koritnik, Sindikat vzgoje in izobraževanja Slovenije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.