Poklicni standard

Naziv:

Strojni mehanik/strojna mehaničarka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

20.5.2015

Predhodniki:

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Strojni mehanik/strojna mehaničarka (47601820)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. Sprejemati in analizirati izdelovalno in drugo dokumentacijo ter navodila ter v skladu z njimi načrtovati svoje delo.
 2. Samostojno sestavljati ter nastavljati stroje in naprave v skladu s predpisano dokumentacijo in standardi kakovosti.
 3. Opraviti preizkus delovanja strojev.
 4. Samostojno vzdrževati stroje in naprave v pogonu.
 5. Samostojno opravljati preventivne preglede strojev in izvajati potrebna popravila.
 6. Zagotavljati kakovost storitev in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala.
 7. Delati tako, da ne ogroža sebe ali drugih ljudi v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja in v skladu s tem prilagajati svoje delovanje delovnim nalogam.
 8. Sporazumevati se z različnimi deležniki delovnega procesa.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema in analizira izdelovalno in drugo dokumentacijo ter navodila in v skladu z njimi načrtuje svoje delo
 • prouči tehniško dokumentacijo ter montažne in krmilne sheme
 • razume navodila za delo in spremljanje delovnega procesa
 • načrtuje delo terminsko in po fazah dela ter obvlada delovno zaporedje
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • upošteva standarde in norme dela
 • uporablja delavniške risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pregleda vzdrževalno-servisno naročilo in prevzame dokumentacijo
 • pripravi orodje, naprave, opremo in instrumente za montažna ali vzdrževalno-servisna dela

Operativna dela Sestavlja in nastavlja stroje in naprave (opravi preizkus stroja)
 • rokuje s stroji in napravami
 • uporablja orodja za ročno in strojno obdelavo
 • po načrtu razporedi in sestavi komponente stroja ali vgradi komponente v stroj in manjše sklope sestavlja v večje, ki jih poveže v stroj ali napravo
 • preizkusi prilagajanje vsakega elementa ali sklopa in po potrebi elemente priredi
 • izvede inštalacije fluidne tehnike v skladu z dokumentacijo
 • opravi funkcionalni preizkus stroja in odpravi morebitne pomanjkljivosti
 • pripravi stroj ali sistem v stanje za zagon in opravi primopredajo
 • sklepa o pravilnosti delovanja stroja in posega v proces na osnovi spremljave stanja parametrov in meritev
 • izvaja postopke odrezovanja in spajanja kovin ter preoblikovanja pločevin,  sestavlja stroje po montažnih načrtih in shemah
 • uporablja predvidene pritrdilne in vpenjalne pripomočke ter vpenja in pritrjuje surovce
 • pozna vzroke za menjavo obdelovalnih orodij in jih  pravočasno menja
 • upravlja z enostavnimi transportnimi pripomočki
 • razume principe delovanja pnevmatskih, hidravličnih, električnih in mehanskih naprav
 • opravlja meritve na strojih in izvede nastavitve
 • pozna gradiva v strojništvu ter njih lastnosti in uporabnost
 • izvaja različne načine montaže strojnih delov na gredi: npr. montaža s segrevanjem ali podhladitvijo, montaža z zagozdo ali moznikom itd.
 • pozna tehnološke postopke

Vzdržuje stroje in naprave v pogonu (opravlja preventivne preglede, izvaja popravila)
 • sodeluje pri izvajanju vseh vrst vzdrževanja strojev in naprav
 • spremlja delovanje strojev, naprav ali linije  in izvaja nastavitve na strojih ob spremembi proizvodnega programa
 • pregleda stanje mehanskih sklopov, delovanje komponent strojev in merilnih sistemov
 • pregleda stanje nastavitev fluidnih parametrov in po potrebi ukrepa
 • spremlja, spreminja in evidentira zahtevane merilne parametre ter na osnovi teh sklepa o delovanju procesa in vzrokih zastojev
 • uporablja in vzdržuje orodje in opremo za servisiranje
 • očisti dele stroja, naprave in pripomočke
 • izpolnjuje vzdrževalno-servisno dokumentacijo
 • presodi o vrsti napake in oceni o pristojnosti odprave napake
 • predlaga in ocenjuje potrebo po zamenjavi delov
 • svetuje pri nabavi nadomestnih delov in delovnih pripomočkov
 • skrbi za  skladiščenje rezervnih delov in oskrbo z njimi
 • popravi ali zamenja okvarjene ali izrabljene dele z nadomestnimi deli
 • popravi enostavne poškodbe na strojih in napravah
 • izdela enostavne nadomestne dele in izvede antikorozijsko zaščito
 • po načrtu vzdrževanja strojev te občasno popravi delno ali v celoti (po vrstnem redu stroj razstavi, posamezne dele očisti, preveri izrabljenost in izrabljene dele nadomesti z novimi, gibljive dele namaže in stroj sestavi)
 • preveri delovanje nadomestnega dela in stroja v celoti
 • skrbi za nemoteno dovajanje komprimiranega zraka (vzdrževanje kompresorjev in instalacij komprimiranega zraka)
 • sodeluje pri vzdrževanju naprav in napeljav v svojem delovnem okolju
 • izvaja postopke odrezavanja in spajanja kovin ter preoblikovanja pločevin
 • izvaja dela po montažnih načrtih in shemah

Administrativna dela vodi zapise o delu
 • vodi evidence o zastojih, popravilih ter servisnih in vzdrževalnih delih in pripravlja poročila
 • uporablja standardno programsko opremo
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost storitev in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala
 • pozna osnove celovitega proizvodnega vzdrževanja (TPM)
 • izpolnjuje dele dokumentacije sistema kakovosti
 • zagotavlja kakovost opravljenih storitev in preverja rezultate lastnega dela
 • upošteva  standarde za zagotavljanje celovite kakovosti
 • preverja rezervne dele, za katere je potreben funkcionalni preizkus
 • redno nadzoruje varnostne naprave
 • pozna karakteristike kakovosti in elemente, ki vplivajo na kakovost procesa vzdrževalno-servisne storitve
Komunikacija sporazumeva se z različnimi deležniki delovnega procesa ustno in pisno ter z uporabo IKT
 • uporablja osnove komuniciranja in strokovno terminologijo
 • komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in z drugimi deležniki v delovnem procesu ustno, pisno ter z uporabo IKT
 • deluje v različnih timih v delovnem okolju
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varstvo ter varuje zdravje in okolje
 • uporablja varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, o varovanju okolja in požarni varnosti
 • upošteva navodila in standarde za varno delo
 • ločeno zbira, razvršča in primerno odstrani odpadni material

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Bogdan Kukovič, Unior, d. d.
 • Dejan Studenčnik, Unior, d. d.
 • Goran Furman, Kostroj strojegradnja
 • Boris Verdnik, Premogovnik, Velenje d. d.
 • Peter Dular, Acroni, d. d.
 • Marjan Bizalj, Acroni, d. d.
 • Boris Podgrajšek, ŠC Slovenske Konjice – Zreče
 • Tomaž Černec, ŠC Slovenske Konjice – Zreče
 • Darja Vodušek Vtič, Talum, d. d.
 • Marija Šibanc, CPI
 • Davorin Majkus, CPI

Koordinatorica:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.