Poklicni standard

Naziv:

Dimnikarski mojster/dimnikarska mojstrica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.7.2019

Predhodniki:

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Dimnikarski mojster/dimnikarska mojstrica (47585750)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 1. odgovorno načrtovati, organizirati in nadzirati procese dela zaposlenih ter letni načrt v dimnikarskem podjetju
 2. odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z napravami, orodji, materiali, energijo in s časom pri organizaciji in izvajanju del v dimnikarski dejavnosti
 3. izvajati redne in zahtevnejše preglede kurilnih dimovodnih, prezračevalnih in pomožnih naprav
 4. čistiti kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave
 5. izvajati prve redne in izredne meritve ter z različnimi metodami zagotavljati kakovost zraka
 6. svetovati uporabnikom pri rekonstrukciji in vgradnji kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav
 7. organizirati in voditi sodelavce v svoji poslovni enoti ob upoštevanju predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja
 8. komunicirati s sodelavci in poslovnimi partnerji na področju dimnikarstva ob upoštevanju načel uspešne poslovne komunikacije in bontona ter z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 9. celovito in odgovorno izvajati in nadzirati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti
 10. nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje kakovosti skladno s standardi kakovosti in strategijo dimnikarske poslovne enote
 11. zagotavljati rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami, ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančno-ekonomskega področja
 12. načrtovati in izvajati praktično usposabljanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično)


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo sodelavcev
 • načrtuje in organizira svoje delo ter razporeja delo sodelavcev
 • analizira in kontrolira lastno delo in delo sodelavcev
 • načrtuje porabo finančnih sredstev
 • načrtuje nabavo osnovnih sredstev in potrošnih materialov
 • načrtuje porabo potrošnega materiala
 • načrtuje poslovne procese
 • analizira tržna dogajanja na področju dimnikarstva
 • pozna specifičnost posameznih del v dimnikarski dejavnosti
 • pozna pravila, zakone in standarde za organizacijo dela
 • obvlada načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja del v skupini
 • pozna delovnopravno zakonodajo in zakonodajo, ki se nanaša na dimnikarsko dejavnost
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi materiale in sredstva za izvedbo delovnih nalog
 • ugotovi vrsto kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave
 • pripravi delovni prostor glede na vrsto nalog ter ga zavaruje pred morebitnimi poškodbami in onesnaženjem
 • pripravi dimnikarsko opremo skladno z navodili glede na vrsto nalog ter glede na vrsto kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

izvaja redne preglede kurilnih dimovodnih, prezračevalnih in pomožnih naprav
 • pregleda dimovodno napravo (povezovalni dimovod, dimovodna tuljava, dimovodna naprava, iztočni del, oprema dimovodne naprave)
 • pregleda kurilno napravo
 • pregleda prostor namestitve kurilne naprave
 • pregleda prezračevalne naprave
 • po opravljenem pregledu vzpostavi prvotno stanje obratovanja kurilne, dimovodne, prezračevalne in pomožne naprave
 • uporabnika ustno seznani s stanjem naprav
 • napiše zapisnik o pregledu ter ga preda stranki
 • sodeluje s pristojnimi strokovnimi in nadzornimi institucijami
 • pozna vrste, tehnične lastnosti in zgradbo kurilnih, dimovodnih, prezračevalnih in pomožnih naprav
izvaja zahtevnejše preglede kurilnih dimovodnih, prezračevalnih in pomožnih naprav PRVI PREGLED (po vgradnji novih oz. rekonstrukciji obstoječih naprav)
 • pridobi in pregleda projektno (tehnično) dokumentacijo o objektu in napravah
 • pregleda dimovodno napravo (povezovalni dimovod, dimovodna tuljava, dimovodna naprava, iztočni del, oprema dimovodne naprave)
 • pregleda kurilno napravo
 • pregleda prostor namestitve kurilne naprave
 • pregleda prezračevalne naprave
 • po opravljenem pregledu vzpostavi prvotno stanje obratovanja kurilne, dimovodne, prezračevalne in pomožne naprave
 • preveri medsebojno skladnost vgradnje naprav, tehnične dokumentacije in pravil stroke
 • napiše zapisnik o pregledu in ga preda stranki
 • sodeluje s pristojnimi strokovnimi in nadzornimi institucijami
 • pozna vrste, tehnične lastnosti in zgradbo kurilnih, dimovodnih, prezračevalnih in pomožnih naprav

IZREDNI PREGLED (po dimniškem požaru, uhajanju dimnih plinov v prostor, pri ugotavljanju rabe nedovoljenih goriv, po ponovni aktivaciji neaktivnih naprav in po odpravi pomanjkljivosti)
 • pridobi in pregleda projektno (tehnično) dokumentacijo o objektu in napravah
 • pregleda dimovodno napravo (povezovalni dimovod, dimovodna tuljava, dimovodna naprava, iztočni del, oprema dimovodne naprave)
 • pregleda kurilno napravo
 • pregleda prostor namestitve kurilne naprave
 • pregleda prezračevalne naprave
 • po opravljenem pregledu vzpostavi prvotno stanje obratovanja kurilne, dimovodne, prezračevalne in pomožne naprave
 • ugotovi vzroke za nastanek izrednega dogodka oziroma ustreznost pogojev za nadaljnje obratovanje naprav oziroma odpravo pomanjkljivosti
 • napiše zapisnik o pregledu ter ga preda stranki
 • sodeluje s pristojnimi strokovnimi in nadzornimi institucijami
 • pozna vrste, tehnične lastnosti in zgradbo kurilnih, dimovodnih, prezračevalnih in pomožnih naprav
izvaja občasne, prve in izredne meritve na kurilnih napravah na tekoče, plinasto in trdno gorivo
 • izbira in uporablja merilno opremo za merjenje emisijskih parametrov
 • opravlja meritve emisijskih in kurilnotehniških parametrov skladno s predpisanimi postopki
 • izvaja meritve vlažnosti v lesnem gorivu
 • vrednoti rezultate meritev in primerja izmerjene vrednosti s predpisanimi
 • pozna stehiometrijo zgorevanja
 • opravlja meritve ogljikovega monoksida v prostoru namestitve
 • uporablja tehnična, delovna ter druga navodila in proizvajalčeve predpise
 • uporabnika ustno seznani z rezultati meritev
 • napiše zapisnik o opravljenih meritvah in ga preda stranki
 • sodeluje s pristojnimi strokovnimi in nadzornimi institucijami
svetuje uporabnikom in komunicira s strokovnimi ter nadzornimi institucijami
 • opravlja razgovore z uporabniki
 • uporabnika informira o energetski učinkovitosti kurilnih naprav in svetuje glede izbire, vzdrževanja in pravilne uporabe naprav
 • uporabniku svetuje v zvezi z vgradnjo kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav
 • uporabniku svetuje o pravilnem načinu kurjenja, kakovosti in hrambi lesnega goriva za doseganje požarne varnosti in učinkovite rabe energije
 • uporablja ustrezen način poslovnega komuniciranja in ravna skladno s poslovnim bontonom
 • uporablja strokovno terminologijo s področja dimnikarstva
 • sodeluje s pristojnimi strokovnimi in nadzornimi institucijami
 • sodeluje z resornimi ministrstvi in lokalnimi skupnostmi
 • sodeluje z gasilskimi ustanovami oziroma službami
 • upošteva načela etike in pravila poslovnega komuniciranja ter timskega dela
čisti kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave
 • uporablja orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog ter pozna potek postopkov
 • čisti kurilne naprave, npr. naprave za lokalno ogrevanje, štedilnike, peči toplozračnega centralnega ogrevanja, kotle toplovodnega oziroma vročevodnega centralnega ogrevanja ter kotle za proizvodnjo pare
 • čisti dimovodne naprave
 • čisti prezračevalne naprave
 • vzpostavi prvotno stanje obratovanja kurilne, dimovodne in prezračevalne oziroma pomožne naprave
 • pozna tehnične lastnosti in principe delovanja kurilnih, dimovodnih, prezračevalnih in pomožnih naprav
odstranjuje katranske obloge
 • oceni stanje kurilne in dimovodne naprave glede na vsebnost katranskih oblog
 • izbere vrsto postopka za odstranjevanje katranskih oblog
 • pozna in uporablja postopke odstranjevanja katranskih oblog ter postopke varnostne zaščite (mehansko, toplotno in kemično)
 • po opravljenem odstranjevanju katranskih oblog vzpostavi prvotno stanje obratovanja kurilne, dimovodne, prezračevalne in pomožne naprave
 • po odstranjevanju katranskih oblog opravi pregled, s katerim ugotovi prisotnost morebitnih poškodb in požarno nevarnost po odstranjevanju katranskih oblog
 • ugotovi vzroke za nastajanje katranskih oblog in predlaga ustrezne ukrepe
 • uporablja dimnikarsko opremo skladno z navodili za uporabo

izvaja postopke protikorozijske zaščite kurilne naprave na dimni strani
 • oceni in predlaga potrebnost protikorozijske zaščite
 • izvaja postopke protikorozijske zaščite
 • po opravljenih nalogah vzpostavi prvotno stanje obratovanja kurilne, dimovodne, prezračevalne in pomožne naprave
 • pozna različne vzroke za nastanek korozije
 • pozna kemijske reakcije, ki povzročajo korozijo na kurilnih napravah
 • pozna lastnosti materialov, iz katerih so izdelane kurilne naprave
 • pozna sredstva za protikorozijsko zaščito
 • uporablja dimnikarsko opremo in potrošni material skladno z navodili za uporabo
izvaja praktično usposabljanje kandidatov
 • pripravi načrt praktičnega usposabljanja in ga izvede
 • seznani kandidate z organizacijo podjetja, s hišnim redom in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, specifičnimi za posamezno učno mesto
 • določi kandidatu dela in naloge v okviru programa praktičnega usposabljanja
 • spodbuja samoiniciativnost in podjetnost pri delu
 • uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
 • seznanjen je s šolskim sistemom
 • razume pomen in pozna elemente priprave na pedagoško delo
 • pozna pedagoška načela
 • izbere  učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • seznanjen je s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepozna posebnosti in interese kandidatov ter jih ustrezno upošteva pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • motivira kandidate za delo in učenje
 • pozna dijakove pravice in obveznosti iz učne pogodbe in delovnega razmerja
 • pozna sodobne načine elektronskega poslovanja
uvaja nove delavce na delovno mesto
 • seznani nove delavce z organizacijo podjetja, s hišnim redom, z delovnim režimom in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi,  specifičnimi za posamezno delovno mesto
 • izvede ali pripravi načrt uvajanja novozaposlenega
 • seznani delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
 • določi dela in naloge za novega delavca
 • glede na potek del ga sproti usposobi oziroma napoti na usposabljanje za posamično fazo za izvedbo naloge
 • motivira novozaposlene za delo in učenje
 • pozna razne učne oblike in metode ter zna izbrati najustreznejše glede na učno situacijo
Administrativna dela vodi evidence o dimnikarski dejavnosti
 • vodi, ažurira in obdeluje evidenco uporabnikov dimnikarskih storitev
 • vodi, ažurira in obdeluje evidenco dimnikarskih storitev
 • vodi, ažurira in obdeluje evidenco kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav
 • osebne podatke obdeluje skladno s predpisom o varovanju osebnih podatkov
 • uporablja ustrezna programska orodja in informacijsko- komunikacijsko tehnologijo na področju dimnikarstva
 • analizira podatke iz evidenc ter o ugotovitvah obvešča pristojne službe
 • vodi različne evidence in ureja arhiv dokumentacije
 • pozna pomen in pravila vodenja ter arhiviranja predpisane dokumentacije
 • pozna strokovno terminologijo
Komercialna dela zagotavlja rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami
 • spremlja in ocenjuje tekoče poslovanje v poslovni enoti
 • razume odmike poslovanja enote od načrta
 • skrbi za poslovanje skladno z zakonodajo in internimi predpisi ter s standardi v svoji poslovni enoti
 • posreduje poročila vodstvu in strokovnim službam
 • usklajuje ugotovitve z neposrednim vodjem
 • pripravlja predloge za boljše poslovanje
 • obvlada načine izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • pozna kazalce poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • pozna vzroke za zmanjšanje dobička
 • pozna vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • pozna načine financiranja in ohranjanja tekoče likvidnosti
 • pozna analizo rezultatov, pridobljenih na osnovi izračunanih parametrov z uporabo statističnih metod
 • pozna načine varovanja in zaščite podatkov
 • pozna vire uradnih informacij in njihovo uporabo
 • načrtuje poslovanje poslovne  enote in skrbi za donosnost le-te
 • seznanjen je s poslovnim okoljem z namenom doseganja visoke učinkovitosti potencialov poslovalnice
 • izvaja plačilni promet
 • skrbi za donosnost obratovalnice, upravičenost investicij
 • izdeluje kalkulacije
 • upošteva obvezujoče delovne predpise
 • prepozna tržne priložnosti in sklepa na osnovi rezultatov raziskave trga
 • zna določiti pozicijo podjetja oz. poslovne enote, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • pozna metode tržnega komuniciranja in pomen promocije
 • pozna vlogo in pomen ugleda podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • zna brati bilanco denarnih tokov, bilanco stanja in bilanco uspeha, pozna njihovo vlogo in pomen
 • zna spremljati osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
 • zna načrtovati in prikazati potrebna sredstva in vire za izvedbo posla
 • zna se kratkoročno in dolgoročno finančno odločati
 • seznanjen je z davčnim sistemom
 • seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • izvaja prodajno strategijo podjetja
Vodenje organizira in vodi sodelavce v svoji poslovni enoti
 • vodi  zaposlene in organizira delo v enoti
 • načrtuje delo in dimnikarsko dejavnost
 • delegira naloge
 • skrbi za osebnostni razvoj zaposlenih
 • skrbi za usposobljenost zaposlenih s področja njihovega dela skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motivira in nagrajuje zaposlene za delo v sodelovanju z drugimi službami
 • spodbuja timsko delo
 • kontrolira opravljeno delo
 • skrbi za spoštovanje vrednot družbe in organizacijske kulture
 • skrbi za zadovoljstvo zaposlenih
 • ustvarja pozitivno vzdušje, ki je usmerjeno k napredku
 • pri svojem delu upošteva poslovno vizijo podjetja
 • organizira delo sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • seznanjen je s pravili organizacije dela in pravili organizacije podjetja
 • išče in primerja ter selekcionira različne vire informacij
 • sodeluje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih resursov
 • sodelavce usmerja k strokovni izvedbi del
 • opazi pomanjkljivosti pri delu in daje pobude za strokovno nadgradnjo znanja ter strokovno izobraževanje
 • konstruktivno rešuje konflikte
 • pozna principe vodenja in timskega dela
 • razlikuje različne načine in stile vodenja ter izbira najustreznejše v dani situaciji
 • poslovno idejo oziroma priložnost realizira v praksi
 • razvija inovativnost, ustvarjalno mišljenje in spretnost logičnega reševanja problemov
 • nadzira delo
 • s svojim delom in vedenjem je vzor sodelavcem
 • pozna delovne procese v delovnem okolju
 • seznanjen je s  predpisi in delovnopravno zakonodajo
 • pozna osnovne motive za delo
 • pozna merila in načine vrednotenja delovne uspešnosti
 • obvlada osnove organizacije dela, dela skupine
 • obvlada zakonitosti upravljanja s človeškimi viri
 • obvlada metode vodenja in motiviranja
 • obvlada metode reševanja konfliktov
 • obvlada dejavnike stresa in metode preprečevanja stresa
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na razvoj osebnosti
 • pozna strukturo osebnosti in osebnostne lastnosti
 • pozna vsebino opisa del in nalog, ki so sestavni del pogodbe o zaposlitvi
 • pozna delodajalčeve in delavčeve pravice in obveznosti

Nadzor dela nadzoruje procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvaja ukrepe za izboljševanje kakovosti
 • kontrolira kakovost storitev
 • spremlja razvoj dimnikarske stroke
 • kritično ocenjuje svoje delo, se na napakah uči in jih popravlja
 • zagotavlja opravljanje dela s primerno kakovostjo in v primernem času
 • pozna standarde in metode kontrole kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti blaga in storitve
 • pozna standarde in načine ugotavljanja kakovosti storitev
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • skrbi za lasten razvoj in izobraževanje
 • upošteva etični kodeks, če ta obstaja
 • varuje poslovne skrivnosti
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve
 • dimnikarske storitve izvaja oziroma opravlja odgovorno, podjetno, etično ter skladno s pravili stroke
 • zaveda se lastne odgovornosti pri zagotavljanju kakovosti opravljenih del in storitev
 • pozna vlogo in pomen javnega interesa, ki ga zagotavlja z opravljanjem kakovostnih dimnikarskih storitev
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • pozna pravila stroke na področju dimnikarstva
 • pozna metode kontrole in sisteme zagotavljanja kakovosti
 • zagotavlja  kakovost lastnega dela in dela zaposlenih v dimnikarski dejavnosti
 • sledi novostim na strokovno-izobraževalnem področju

Vzdrževanje in popravila kontrolira in vzdržuje opremo za opravljanje dimnikarskih storitev
 • redno pregleduje in vzdržuje dimnikarsko opremo
 • redno opravlja kontrolo instrumentov in naprav, ki se uporabljajo za meritve emisij in kurilnotehniških parametrov
 • skrbi za pravočasnost umerjanja (kalibracijo) instrumentov in naprav, ki se uporabljajo za meritve emisij in kurilno-tehniških parametrov
 • pozna navodila in postopke za redno vzdrževanje in uporabo opreme, ki se uporablja pri izvajanju dimnikarskih storitev
 • upošteva navodila za varno delo
Komunikacija komunicira s sodelavci in poslovnimi partnerji ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko- komunikacijske tehnologije
 • komunicira z neposredno nadrejenimi in vodstvom ter jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • dnevno komunicira s sodelavci in jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • komunicira s strokovnimi službami
 • komunicira z državnimi in drugimi ustreznimi organi
 • konstruktivno rešuje konflikte v komunikaciji
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja in načela uspešne komunikacije
 • obvlada ustno in pisno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • pozna osnove strokovne terminologije v angleškem ali nemškem  jeziku
 • ustrezno izvaja poslovno korespondenco
 • uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
 • pozna poslovni bonton
Varovanje zdravja in okolja celovito in odgovorno vodi in spremlja izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti
 • nadzoruje in spremlja upoštevanje pravil glede varnosti in zdravja pri delu v svoji poslovni enoti
 • nadzira in svetuje osebju v svoji poslovni enoti pri uporabi delovnih in zaščitnih sredstev ter jih zna pripraviti, upoštevajoč varnost in zdravje pri delu
 • zagotavlja upoštevanje sanitarno-higienskih in drugih predpisov
 • zagotavlja varovanje okolja
 • permanentno pridobiva in obnavlja znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • seznanjen je s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu in ekologije
 • seznanjen je s tehnično zakonodajo
 • seznanjen je s higienskimi predpisi in standardi
 • seznanjen je s predpisi za varovanje okolja
 • obvlada postopke in načine ravnanja z odpadki, nevarnimi odpadki in embalažo
 • zagotavlja in nadzoruje izvajanje del skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarnem varstvu
 • dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • varuje in ohranja okolje, naravno in kulturno dediščino ob upoštevanju obstoječih predpisov
 • pozna ključne okolijske probleme in vire onesnaževanja ter njihov vpliv na zdravje ljudi, okolje, naravo in premoženje
 • se zaveda posledic svojih dejanj na okolje in deluje trajnostno
 • skrbi za ekološko ravnanje z različno embalažo in odpadnim materialom
 • predvidi nevarnosti in možne poškodbe pri delu z delovno opremo
 • upošteva standarde delovne opreme

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simon Dovrtel, Dimnikarstvo Dovrtel, d. o. o.
 • Mag. Aleksander Županek, Dimnikarstvo Županek, d. o. o.
 • Iztok Zemljič, Dimnikarstvo CADEA, d. o. o.
 • Bojan Brenčič, ABD Dimnikarstvo Murska Sobota, d. o. o.
 • Mag. Mojca Knez, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
 • Mag. Vito Lojk, Ministrstvo RS za okolje in prostor
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinatorica pri reviziji poklicnega standarda:
 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje


Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.