Poklicni standard

Naziv:

Varnostni tehnik/varnostna tehnica

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

13.7.2021

Predhodniki:

Varnostni tehnik/varnostna tehnica (01378440)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostni tehnik/varnostna tehnica (45834580)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:   
 • izvesti primopredajo službe ter kontrolirati lastno delo 
 • proučiti tehnično dokumentacijo in naročnikove zahteve t skladno s standardi na področju tehničnega varovanja s tehničnimi sredstvi ter skupaj s pooblaščenim inženirjem varnostnih sistemov pripraviti predlog tehničnih in terminskih rešitev sistemov tehničnega varovanja  
 • izvesti vgradnjo, nastavitev in predajo sistema tehničnega varovanja v obratovanje
 • vzdrževati sisteme za tehnično varovanje
 • komunicirati z naročniki, s strokovnimi izvajalci in z drugimi pristojnimi organi
 • uporabljati opremo, sisteme tehničnega varovanja in sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo skladno z navodili naročnika in proizvajalca 
 • skrbeti za lastno varnost, varnost zdravja in okolja ter požarno varnost skladno s predpisi in internimi pravili

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • organizira delovno mesto, analizira organizacijo in realizacijo zastavljenega delovnega načrta in analizira opravljeno delo
 • načrtuje in pripravi lastno delo 
 • organizira lastno delo za sodelovanje v timu
 • spremlja zakonodajo in druge predpise, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti varovanja
 • zbira in samostojno interpretira pomembne informacije na področju tehničnega varovanja
 • zbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična navodila ter navodila za delo
 • uporablja metode analize realizacije zastavljenega dela in analizo opravljenega dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sredstva, potrebna za izvajanje sistemov tehničnega varovanja
 • dobavi in pripravi ali sodeluje v timu pri pripravi specifikacije za nabavo tehnične in programske opreme za varovanje
 • preveri brezhibnost dobavljene tehnične in programske opreme za varovanje
 • prouči in zagotovi potrebne ukrepe za varstvo pri delu in varstvo pred požarom
 • uporablja različne tehnologije na področju komunikacij za prenos podatkov
 • razume delovanje tehničnih sredstev v sistemih varovanja
 • razume možnosti in posebnosti tehničnih rešitev
 • razume elemente varnostnih sistemov
 • razume načine osvetljevanja prostorov
 • razume vlogo biometrije v sistemu tehničnega varovanja
 • razume delovanje akustike
 • razume delovanje optike 
 • pozna osnove elektromagnetne kompatibilnosti naprav
 • pozna osnovne lastnosti gradbenih materialov
 • pozna osnove programiranja varnostnih sistemov
Operativna dela prouči tehnično dokumentacijo in naročnikove zahteve ter skupaj s pooblaščenim inženirjem varnostnih sistemov pripravi predlog tehničnih in terminskih rešitev sistemov tehničnega varovanja  
 • prouči delovni nalog
 • prouči tehnično dokumentacijo
 • pripravi predlog oz. načrt sistema tehničnega varovanja skupaj s pooblaščenim inženirjem varnostnih sistemov
 • prouči način izvedbe inštalacije varnostnih sistemov
 • upošteva uporabnikove zahteve in jih usklajuje z možnostmi tehničnih rešitev
 • analizira in predlaga spremembe obstoječega sistema tehničnega varovanja ter pripravi predloge izboljšav
 • spremlja predpise in standarde kakovosti pri varovanju
 • pripravi predloge tehničnih in terminskih načrtov izvajanja projektov ali posameznih faz inštalacije varnostnih sistemov
 • komunicira z naročnikom o poteku del
 • komunicira z vodjem del in nadzorno osebo na objektu
 • razume pomen standardizacije na področju tehničnega varovanja
 • upošteva standarde na področju varovanja s tehničnimi sredstvi
 • upošteva standarde, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja
 • upošteva zakon o zasebnem varovanju
 • razume načine in pomen mehanskega varovanja
 • pozna načela varstva osebnih podatkov, poslovnih  skrivnosti in sistema tajnih podatkov 
 • ugotavlja cone ogroženosti in nevarnosti
izvede vgradnjo, nastavitev in predajo sistema tehničnega varovanja v obratovanje
 • montira, poveže in konfigurira opremo za varovanje in drugo potrebno opremo skladno s slovenskimi standardi in tehničnimi predpisi
 • inštalira programsko opremo za varovanje
 • nastavi naprave za varovanje
 • ravna s posnetim gradivom in ga obdeluje
 • izvede meritve ter ustrezne prilagoditve in popravke sistema za tehnično varovanje
 • preizkusi funkcionalnost vgrajene opreme za tehnično varovanje 
 • sodeluje v timu pri tehničnem pregledu vgrajene opreme za tehnično varovanje
 • usposobi uporabnika za pravilno uporabo vgrajene opreme
 • preda objekt v varovanje 
 • zbere in preda vso potrebno dokumentacijo (navodila za uporabo, primopredajni zapisnik, evidenčni list, garancijski list ipd.)
 • razume principe delovanja javljalnikov in alarmnih naprav
 • pozna načine postavitve in montaže naprav za tehnično varovanje
 • pozna delovanje protivlomnih in protipožarnih alarmnih central
 • pozna delovanje aktivnih in pasivnih senzorjev
 • razume delovanje barier
 • pozna delovanje različnih javljalnikov ter njihove karakteristike
 • pozna delovanje naprav za snemanje in reprodukcijo zvoka
 • pozna delovanje naprav za video nadzor
 • razume principe delovanja alarmnih sistemov
 • razume vlogo informatike v procesu upravljanja in delovanja sistemov za tehnično varovanje
 • pozna tehnike prenosa analognih in digitalnih sporočil
 • razume delovanje topologije računalniških omrežij ter pasivne in aktivne opreme
 • razume pomen in načine zaščite programske opreme
 • razume pomen in načine programske ter strojne zaščite prenosnih linij
 • pozna postopke inskripcije in shranjevanje podatkov
 • pozna osnove kompresije in dekompresije
 • razume delovanje varnostnonadzornega centra
 • razume pomen in oblike prenapetostne zaščite na vseh vhodnih in izhodnih linijah sistemov za tehnično varovanje
Administrativna dela pripravlja in vodi projektno dokumentacijo 
 • uporablja projektno dokumentacijo in obrazce za vodenje zapisov o delu 
 • dokumentira spremembe v izvedbi skladno s tehnično dokumentacijo
 • izdela zapis o opravljenem delu ali vodi gradbeni dnevnik
 • pripravi izjavo o skladnosti vgrajene opreme s tehnično dokumentacijo
Komercialna dela sodeluje pri pripravi ponudbe in pogodb ter svetuje naročniku
 • pozna elemente ponudbe
 • upošteva normative dela in porabe materiala
 • sodeluje v timu pri pripravi ponudb za izvedbo rešitev tehničnega varovanja
 • naročniku predstavi ustrezne tehnične rešitve ter tehnično in programsko opremo za varovanje, karakteristične podatke in pogoje delovanja sistemov za tehnično varovanje 
 • pozna ocene ogroženosti in ekonomski aspekt načinov varovanja
 • strokovno svetuje pri pripravi pogodb
Nadzor dela nadzira strokovne izvajalce in preverja skladnost rešitev s tehnično dokumentacijo
 • uporablja tehnično dokumentacijo
 • nadzira in koordinira delo strokovnih izvajalcev
 • ob pojavu potrebnih odstopanj od tehnične dokumentacije predlaga spremembe skladno s pogodbo
 • uporablja predpise o pravilnem izvajanju del pri tehničnem varovanju
 • sodeluje z nadzorno osebo in vodjo gradbišča
Zagotavljanje kakovosti izvaja delo skladno s standardi in predpisi
 • upošteva zakonodajo, standarde, tehnične predpise in regulativo na področju tehničnega varovanja 
 • izvaja dela skladno z varnostnimi standardi in s standardi kakovosti pri varovanju ter s predpisanimi slovenskimi standardi in tehničnimi predpisi
 • izvaja dela skladno s tehničnimi in terminskimi dogovori
 • upošteva pomen kakovosti dela in estetike pri inštalaciji varnostnih sistemov
 • spremlja razvoj programske in tehnične opreme za tehnično varovanje
 • varuje poslovne skrivnosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sisteme za tehnično varovanje
 • preveri stanje in delovanje naprav za tehnično varovanje
 • odpravi napake skladno z veljavnimi standardi in podpisano pogodbo
 • izvede vzdrževanje in popravila vgrajenih sistemov za tehnično varovanje
 • uporabi ustrezne merilne naprave 
Komunikacija komunicira z naročniki, s strokovnimi izvajalci in z drugimi pristojnimi organi
 • uporablja strokovno terminologijo
 • upošteva pravila poslovnega komuniciranja
 • razume pravila poštenega poslovnega odnosa in poklicnega kodeksa 
 • sodeluje z naročnikom pri montaži sistemov za tehnično varovanje
 • komunicira z naročniki in uporabniki vgrajene opreme
 • komunicira z vodjem del in nadzorno osebo na objektu
 • komunicira z izvajalci varnostnih storitev, gasilci, zdravstvenimi službami, zavarovalnicami in s pristojnimi državnimi organi
Varovanje zdravja in okolja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom in varovanju okolja
 • uporablja zakonodajo, standarde, tehniške predpise in regulativo, varstva pred požarom in varovanja okolja
 • uporablja predpise s področja varnosti in zdravja pri delu ter nujne ukrepe za preprečevanje najpogostejših tveganj za varnostno osebje  (delo na višini, začasna in premična delovišča)
 • uporablja zaščitna sredstva
 • prepozna nevarnosti za zdravje
 • z odpadno embalažo ravna skladno z zakonom
 • počisti za seboj
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave skladno z veljavnimi predpisi
 • izvaja delo tako, da zagotavlja ukrepe za varstvo pri delu in varstvo pred požarom

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Tanja Tihi, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana
 • Andrej Pilko, SINTAL, d.o.o., Ljubljana
 • Milan Vačovnik, Aktiva varovanje, d.d., Maribor
 • Jasna Toplišek, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Branko Slak, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Janez Rozman, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Drago Velički, Zbornica za razvoj Slovenskega zasebnega varovanja, Ljubljana
 • Bernhard Mraz, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Ljubljana
 • Simon Savski, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana
 • Milan Župevc, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija elektrodejavnosti, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.